Štátna pokladnica  
Tabuľka: 2  
20.3.2020  
Strana: 1  
Daňové príjmy štátneho rozpočtu za rok 2019  
(v tis. eur)  
Skutočnosť  
Schválený  
rozpočet 2019  
Upravený  
rozpočet 2019  
Skutočnosť  
% k upravenému  
rozpočtu  
Kód EK  
Ukazovateľ  
2018  
2019  
110  
111  
v tom:  
Dane z príjmov a kapitálového majetku  
Daň z príjmov fyzickej osoby  
111001 Zo závislej činnosti  
111002 Z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu  
111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
111004 Prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb na osobitný účel  
Daň z príjmov právnickej osoby  
112001 Prevod podielu dane z príjmov právnických osôb na osobitný účel  
Daň z príjmov vyberaná zrážkou  
Dane z majetku  
3 011 024  
2 952 136  
-16 794  
-16 379  
-415  
2 952 136  
-16 794  
-16 379  
-415  
2 984 584  
101,1  
71,5  
-18 981,3  
-20 109,9  
0,0  
5 919  
2 836 353  
61 919  
-2 860 103  
-32 250  
2 795 935  
-36 093  
209 170  
14  
-12 005  
3 108 945  
83 456  
-3 167 505  
-36 901  
2 750 974  
-36 170  
245 615  
12  
0
0
0
0
0,0  
100,6  
0,0  
104,2  
0,0  
112  
z toho:  
113  
2 733 291  
0
235 639  
0
2 733 291  
0
235 639  
0
120  
122  
Dane z dedičstva a darovania  
1
0
0
0
0,0  
123  
v tom:  
130  
131  
132  
Dane z finančných a kapitálových transakcií  
123001 Z prevodu a prechodu nehnuteľností  
Dane za tovary a služby  
Daň z pridanej hodnoty  
Spotrebné dane  
132001 Z minerálneho oleja  
132003 Z liehu  
132005 Z piva  
132007 Z vína  
132009 Z tabakových výrobkov  
132011 Z elektriny  
132012 Z uhlia  
13  
13  
0
0
0
0
12  
12  
0,0  
0,0  
8 919 316  
6 412 426  
2 323 521  
1 266 602  
220 878  
59 698  
4 549  
736 827  
10 978  
345  
23 644  
152 839  
97  
152 742  
30 530  
23 365  
19  
9 275 251  
6 629 455  
2 417 198  
1 332 478  
219 892  
61 058  
3 915  
762 281  
11 570  
414  
25 590  
167 128  
102  
167 026  
61 470  
21 517  
0
9 275 251  
6 629 455  
2 417 198  
1 332 478  
219 892  
61 058  
3 915  
762 281  
11 570  
414  
25 590  
167 128  
102  
167 026  
61 470  
21 517  
0
9 302 809  
6 727 881  
2 357 747  
1 286 550  
219 459  
59 336  
4 734  
751 382  
12 202  
396  
23 688  
157 996  
99  
157 897  
59 185  
21 079  
14  
100,3  
101,5  
97,5  
96,6  
99,8  
97,2  
120,9  
98,6  
105,5  
95,7  
92,6  
94,5  
97,1  
94,5  
96,3  
98,0  
0,0  
132013 Zo zemného plynu  
134  
z toho:  
Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti  
134001 Z úhrad za dobývací priestor  
134002 Z motorových vozidiel  
139  
140  
141  
142  
143  
149  
Iné dane za tovary a služby  
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií  
Dovozné clo  
Dovozná prirážka  
Podiel na vybraných finančných prostriedkoch  
1
0
0
1
0,0  
97,9  
0,0  
23 345  
0
21 517  
0
21 517  
0
21 064  
0
Ostatné colné príjmy  
Sankcie uložené v daň. konaní a sankcie súvisiace s úhrad.  
za služby verej. poskytov. Rozhlasom a televízou Slovenska  
Iné dane (dane z emisných kvót)  
160  
190  
100  
20 895  
-8 832  
13 149  
202 504  
13 149  
202 504  
28 868  
-908  
219,5  
-0,4  
Daňové príjmy spolu  
11 965 782  
12 464 557  
12 464 557  
12 336 444  
99,0