Štátna pokladnica  
Tabuľka: 1  
20.3.2020  
Strana: 1  
Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu za rok 2019  
(v tis. eur)  
% k  
upravenému  
rozpočtu  
Schválený  
rozpočet  
Upravený  
rozpočet  
Ukazovateľ  
Skutočnosť  
15 825 535  
I. PRÍJMY spolu  
15 497 654  
12 464 557  
2 952 136  
-16 794  
15 943 099  
99,3  
99,0  
A.  
Daňové príjmy  
12 464 557  
2 952 136  
-16 794  
-16 379  
-415  
12 336 444  
2 984 584  
-12 005  
3 108 945  
83 456  
1. Dane z príjmov a kapitálového majetku  
v tom: - daň z príjmov fyzickej osoby  
v tom: - zo závislej činnosti  
101,1  
71,5  
-18 981,3  
-20 109,9  
0,0  
-16 379  
- z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu  
- výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
- prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb na osobitný účel  
- daň z príjmov právnickej osoby  
-415  
0
0
0
-3 167 505  
-36 901  
0
0,0  
2 733 291  
235 639  
0
9 275 251  
6 629 455  
2 417 198  
167 128  
61 470  
2 733 291  
235 639  
0
9 275 251  
6 629 455  
2 417 198  
167 128  
61 470  
2 750 974  
245 615  
12  
9 302 809  
6 727 881  
2 357 747  
157 996  
59 185  
100,6  
104,2  
0,0  
100,3  
101,5  
97,5  
- daň z príjmov vyberaná zrážkou  
2. Dane z majetku  
3. Dane za tovary a služby  
v tom: - daň z pridanej hodnoty  
- spotrebné dane  
- dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti  
- iné dane za tovary a služby  
94,5  
96,3  
4. Dane z medzinárodného obchodu a transakcií  
21 517  
21 517  
21 079  
98,0  
z toho: - podiel na vybraných finančných prostriedkoch  
5. Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvis.s úhrad.za služby verej.poskytov.Rozhlasom a t  
6. Iné dane (dane z emisných kvót)  
21 517  
13 149  
21 517  
13 149  
21 064  
28 868  
-908  
97,9  
219,5  
-0,4  
100,8  
108,0  
97,3  
106,2  
113,0  
95,7  
202 504  
1 331 345  
443 661  
416 714  
52 690  
202 504  
1 316 547  
478 455  
397 230  
11 265  
B.  
C.  
Nedaňové príjmy  
1 327 516  
516 840  
386 554  
11 958  
1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku  
2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby  
3. Kapitálové príjmy  
4. Úroky z tuzemských a zahraničných úverov, pôžičiek, návrat.finan.výpomocí, vkladov a ážio  
5. Iné nedaňové príjmy  
6 753  
6 753  
7 633  
411 527  
1 701 752  
36 711  
422 844  
2 161 995  
35 210  
404 531  
2 161 575  
34 631  
Granty a transfery  
100,0  
98,4  
v tom: - tuzemské granty a transfery  
- zahraničné granty a transfery  
z toho: - prostriedky z rozpočtu EÚ  
1 665 041  
1 665 041  
17 538 901  
15 250 323  
2 221 695  
782 874  
2 428 253  
9 817 231  
1 307 119  
1 457 031  
952 557  
82 807  
2 126 785  
2 126 785  
18 253 558  
15 394 342  
2 324 951  
833 632  
1 806 024  
10 429 465  
1 483 741  
1 544 941  
815 105  
198 827  
750 226  
2 126 944  
2 126 921  
18 027 016  
15 168 067  
2 322 962  
832 815  
1 727 984  
10 284 036  
1 483 741  
1 544 853  
814 905  
198 050  
750 226  
100,0  
100,0  
98,8  
II. VÝDAVKY spolu  
A.  
Bežné výdavky  
1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  
2. Poistné a príspevok do poisťovní  
3. Tovary a služby  
4. Bežné transfery  
98,5  
99,9  
99,9  
95,7  
98,6  
z toho: - na platené poistné za skupiny osôb ustanovené zákonom  
100,0  
100,0  
100,0  
99,6  
- sociálne dávky  
- transf.nefinanč.subjek.a transf.PO nezarad.vo verej.správe v registri org.ved. ŠÚ SR  
- transfery obciam a VÚC  
- odvody do rozpočtu EÚ  
839 668  
100,0  
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou  
a finančným prenájmom  
5.  
270  
2 288 578  
1 283 010  
1 005 568  
7 340  
270  
2 859 216  
1 096 720  
1 762 496  
358 486  
270  
2 858 949  
1 096 506  
1 762 443  
358 481  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
95,3  
B.  
Kapitálové výdavky  
1. Obstarávanie kapitálových aktív  
2. Kapitálové transfery  
z toho: - transfery obciam a VÚC  
I.-II. Prebytok (+), schodok (-)  
-2 041 247  
-2 310 459  
-2 201 481