NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
Číslo ..........
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z ................... 2020
k Návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2019
Národná rada Slovenskej republiky
A.schvaľuje
A.1. návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2019, podľa ktorého
a) podiel schodku verejnej správy Slovenskej republiky na hrubom domácom produkte v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu (ESA 2010) podľa údajov zverejnených Eurostatom dňa 22.4.2020 dosiahol 1,3 %;
b) konsolidovaný dlh verejnej správy podľa údajov v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu (ESA 2010) podľa údajov zverejnených Eurostatom dňa 22.4.2020 dosiaholk 31. decembru 2019 sumu 45,2 mld. eur, čo predstavuje 48,0 % hrubého domáceho produktu;
c) príjmy štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na hotovostnom princípe dosiahli 15,8 mld. eur, výdavky 18,0 mld. eur a schodok 2,2 mld. eur.
B.berie na vedomie
B.1. že schodok štátneho rozpočtu vykázaný v štátnom záverečnom účte Slovenskej republiky za rok 2019 vo výške 2,2 mld. eur k 31. decembru 2019 bol krytý finančnými prostriedkami získanými z predaja štátnych dlhopisov v hodnote 1,9 mld. eur a prijatými bankovými úvermi v hodnote 0,3 mld. eur.