VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: UV-8966/2020
Národnej rady Slovenskej republiky
89
Návrh
štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2019
Obsah materiálu:
1.Návrh uznesenia NR SR
2.Vlastný materiál
Predkladá:
Igor Matovič
Predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava máj 2020