DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona:
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
3.Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a) v primárnom práve:
-v čl. 153 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, podľa ktorých Únia podporuje a dopĺňa činnosti členských štátov v oblasti pracovných podmienok, sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany pracovníkov,
-v čl. 31 a 33 Charty základných práv Európskej únie;
b) v sekundárnom práve:
Nie je upravené.
c)v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie:
Nie je obsiahnuté.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)
b)a)uviesť lehotu na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitnú
lehotu účinnosti jeho ustanovení:
Návrhom zákona sa nepreberá nový právny akt Európskej únie.
c)b)uviesť informáciu o začatí postupu Európskej komisie alebo o konaní Súdneho dvora
Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy
Proti Slovenskej republike nezačalo žiaden postup Európskej komisie alebo konanie Súdneho dvora Európskej únie podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
d)c)uviesť informáciu o právnych predpisoch, v ktorých uvádzané právne akty Európskej
únie prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania príp. potreby prijatia ďalších úprav
Návrhom zákona sa nepreberá nový právny akt Európskej únie.
5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
a) úplne