DÔVODOVÁ SPRÁVA
Všeobecná časť
Národná rada Slovenskej republiky novelou zákona č. 200/2008 Z. z. upravila Zákonník práce tak, že zamestnancovi nie je možné nariadiť ani s ním dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác (ďalej len „maloobchodný predaj“) v dňoch 1. januára, vo Veľkonočnú nedeľu, 24. december po 12:00 hodine a 25. decembra. Novelu zákona č. 95/2017 Z. z. rozšírila tento okruh o ostatné dni štátnych sviatkov a niektorých dní pracovného pokoja. Uvedené zmeny verejnosť prijala pozitívne. V ostatnom čase však v spoločnosti rezonuje debata o rozšírení okruhu dní, na ktoré by sa vzťahovala rovnaká výnimka aj na nedele.
Uvedená požiadavka vyplýva z toho, že mnohí zamestnanci vykonávajúci prácu v predajniach sa počas nedele nemôžu riadne venovať svojim rodinám, pretože v čase, keď ich deti a ostatní rodinní príslušníci doma, títo zamestnanci pracujú. Ochranu manželstva, rodičovstva, rodiny a osobitne detí a mladistvých garantuje Ústava SR. Práca, ktorou je počas sviatkov maloobchodný predaj, nie je dôležitejšia ako rodina, ako deti, ktorým sa rodičia nemôžu venovať.
Keďže štát v zmysle medzinárodných dokumentov a v zhode so zásadou zosúlaďovania rodinného a pracovného života presadzovanou v pracovnom práve a v právnych úpravách jednotlivých členských krajín vytvárať predpoklady pre spravodlivé a primerané pracovné podmienky, navrhuje sa zákaz maloobchodného predaja aj počas nedieľ. Aj v niektorých pôvodných členských krajinách EÚ sa dodržuje zákaz práce v nedeľu.
Tento zákaz bude platiť s výnimkou taxatívne uvedených prípadov maloobchodného predaja podľa prílohy č. 1a, ktorý je nevyhnutný na zabezpečenie potrieb obyvateľstva.
Skúsenosť s doterajším obmedzením maloobchodného predaja počas štátnych sviatkov a niektorých dní pracovného pokoja ukázala, že tak zamestnanci, ako aj spotrebitelia trávia takto vytvorený voľný čas v kruhu svojich rodín, v prírode, v zariadeniach cestovného ruchu, na kultúrnych podujatiach a pod. Táto skutočnosť sa veľmi pozitívne prejavuje najmä v rozvoji cestovného ruchu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s inými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona bude mať pozitívne sociálne vplyvy na zamestnancov a umožní im lepšie zosúladiť pracovný život s rodinným životom. Návrh zákona môže mať vplyv na tých zamestnávateľov, ktorí rozvrhujú pracovné zmeny tak, že sa práca pri maloobchodnom predaji vykonáva aj v nedeľu.
Osobitná časť
K čl. I
V záujme ochrany zamestnancov sa v súlade s kultúrnymi tradíciami Slovenskej republiky ustanovuje nedeľa ako ďalší deň, počas ktorého nie je možné nariadiť a ani dohodnúť so zamestnancom prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác.
K čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona dňom 15. septembra 2020.