Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
7. schôdza výboru
Číslo: CDR-989/2020
18
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
z 15. mája 2020
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 102) a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 102);
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 102);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 102) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi:
1. V čl. I sa za úvodnú vetu vkladá nový 1. a 2. bod, ktoré znejú:
„1. V § 6 ods. 3 písm. ab) sa za slová Slovenskej republiky“ vkladajú slová „(ďalej len „z dôvodu ochorenia COVID-19“)“.
2. V § 6 ods. 8 sa slová v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID–19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „z dôvodu ochorenia COVID-19“.“.
Ďalšie body sa primerane prečíslujú
Zavádza sa legislatívna skratka pre ďalšie použitie v zákone.
2. V čl. I, 3. bode, v § 56 ods. 1 písmeno o) znie:
„o) nedodržiava niektorú z povinností podľa § 60a ods. 4.“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
3. V čl. I, 1. bode sa za slovo „izolácie“ vkladá čiarka a slová v rozsahu a za podmienok podľa § 60a 60e.“ sa nahrádzajú slovami „ak je im nariadená izolácia podľa § 60a ods. 2 alebo 60e.“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
4. V čl. I, 4. bode, v § 60a ods. 2, 3, 4 a 6, v § 60b ods. 3 a v § 60c ods. 1 písm. c) sa slovo „osoba“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „fyzická osoba“ v príslušnom tvare.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
5. V čl. I, 4. bode, v § 60a ods. 1 sa za slovom „COVID-19“ bodka nahrádza bodkočiarkou, slovo „Na“ sa nahrádza slovom „na“, za slovo „môže“ sa vkladajú slová „úrad verejného zdravotníctva“ a slová „v§ 60a 60e“ sa nahrádzajú slovami „v odsekoch 2 až 8 a § 60b až 60e“.
Ide o upresnenie ustanovenia.
6. V čl. I, 4. bode, v § 60a ods. 2 sa za slová „krízovej situácie“ vkladajú slová z dôvodu ochorenia COVID-19“.
Ide o upresnenie ustanovenia.
7. V čl. I, 4. bode, v § 60a ods. 4 písm. a) sa slová „s § 60a 60e“ nahrádzajú slovami „s odsekmi 2, 3, 5 až 8 a § 60b až 60e“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
8. V čl. I, 4. bode, v § 60a ods. 8 písmeno b) znie:
„b) monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie v domácom prostredí prostredníctvom mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej
izolácie pomocou údajov o polohe mobilného zariadenia, údajov o rozpoznávaní tváre cez fotoaparát mobilného zariadenia, údajov o zdravotnom stave fyzickej osoby, údajov o zostávajúcej dobe nariadenej izolácie v domácom prostredí a notifikácií (ďalej len „izolačná funkcionalita“),“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa spresňuje použitím vhodnejšieho vyjadrenia.
9. V čl. I, 4 bode, v § 60a ods. 8 písm. c) sa za slovo „nahlasovanie“ vkladá slovo „polohy“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa spresňuje.
10. V čl. I, 4. bode, v § 60 b ods. 1 písm. d) sa slovo „miesto“ nahrádza slovami „poloha miesta nariadenej izolácie“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa spresňuje.
11. V čl. I, 4. bode, v § 60b ods. 1 písm. j) sa slová „údaj o zdraví požívateľa“ nahrádzajú slovami „údaj o zdravotnom stave používateľa“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa spresňuje.
12. V čl. I, 4. bode, v § 60d ods. 1 sa za slová „spracúvať pomocou nich údaje“ vkladajú slová „podľa § 60b ods. 1“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
13. V čl. I, 4. bode, v § 60d ods. 2 sa za slová „a spracúvanie údajov“ vkladajú slová „podľa § 60b ods. 1“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
14. V čl. I, 4. bode, v § 60d ods. 3 sa slová „vymaže všetky osobné údaje“ nahrádzajú slovami „vymaže všetky údaje podľa § 60b ods. 1“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
15. V čl. I, 4. bode, v § 60d ods. 4 a 5 sa slovo „karanténnej“ nahrádza slovom „izolačnej“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
16. V čl. I, 4. bode, v § 60e sa vypúšťa slovo „osoby“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
17. V poznámke pod čiarou k odkazu 72a sa slovo „bod“ nahrádza slovom „ods.“ a na konci sa pripájajú slová „v platnom znení“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
18. V čl. II sa z úvodnej vety vypúšťajú slová „mení a“.
Táto úprava sa premietne aj do názvu zákona.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
C. p o v e r u j e
spoločného spravodajcu výborov Tomáša Lehotského, aby podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnila návrh a stanovisko gestorského výboru k návrhu zákona uvedené v spoločnej správe výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Jana C i g á n i k o v á
predsedníčka výboru
Martin B o r g u ľ a
overovateľ výboru