ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
15. schôdza
Číslo: CRD-989/2020
40
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 15. mája 2020
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 102)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 102);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 102) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedníčke gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 40
z 15. mája 2020
___________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 102)
___________________________________________________________________________
1. V čl. II sa za bod 1 vkladá nový 2. a 3. bod, ktoré znejú:
„2. V § 63 ods. 18 sa za slová „ľudskej choroby“ vkladajú slová „a po prijatí zodpovedajúcich technických a organizačných opatrení na ochranu súkromia a osobných údajov,“.
3. V § 63 ods. 18 písm. c) sa slovo „užívateľov“ nahrádza slovami „pohybu dotknutého užívateľa“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Pozmeňujúcim návrhom sa explicitne zabezpečuje požiadavka na určitý stupeň garancie zabezpečenia osobných údajov pri ich spracúvaní, čo zodpovedá judikatúre súdov v týchto veciach, a zároveň v § 63 ods. 18 písm. c) sa precizuje účel spracúvania údajov.
2. V čl. II 2. bode § 63 ods. 19 sa slová „a so súhlasom“ nahrádzajú slovami „a s písomným súhlasom alebo inak hodnoverne preukázateľným súhlasom“.
Zosúladenie textu s čl. I § 60a ods. 3 predloženého návrhu zákona.
3. V čl. II sa za 2. bod vkladá nový 3. bod, ktorý znie:
„3. V § 63 ods. 20 prvej vete sa za slovo „môže“ vkladajú slová „po prijatí zodpovedajúcich technických a organizačných opatrení na ochranu súkromia a osobných údajov“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Údaje podľa odseku 18 musí Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bezodkladne zničiť akonáhle pominie dôvod pre ich spracúvanie; o zničení údajov Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bezodkladne písomne informuje dotknutého užívateľa, pričom uvedie údaje, ktoré o ňom spracúval. Úrad verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky podá najneskôr do 31. januára 2021 Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky správu o zákonnosti spracúvania údajov podľa odseku 18; pôsobnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky tým nie je dotknutá.“.“.
Pozmeňujúcim návrhom sa explicitne zabezpečuje požiadavka na určitý stupeň garancie zabezpečenia osobných údajov pri ich spracúvaní na strane Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Zároveň sa výslovne upravuje povinnosť zničenia údajov akonáhle pominie dôvod ich spracovania, pričom tak úrad spraví buď ešte pred uplynutím lehoty upravenej v § 63 ods. 20 alebo najneskôr k momentu jej uplynutia. O zničení údajov bude úrad informovať dotknutú fyzickú osobu, pričom táto môže následne uplatňovať svoje práva podľa nariadenia o GDPR, resp. podľa zákona o ochrane osobných údajov (napr. právo dožadovať sa nezákonnosti spracovania osobných údajov žalobou na súde). Zároveň sa zabezpečuje kontrolný mechanizmus okrem toho, ktorý je daný do pôsobnosti Úradu na ochranu osobných údajov v súčasnosti aj tým, že na kontrole dodržiavania zákonnosti spracúvania údajov sa bude podieľať aj parlament prostredníctvom Ústavnoprávneho výboru, ktorému bude Úrad verejného zdravotníctva predkladať správu o využívaní údajov podľa odseku 18.