1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
___________________________________________________________________
Číslo: 989/2020
102a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 102a) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky
___________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor pri rokovaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 102); (ďalej len gestorský výbor) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 134 zo 14. mája 2020 po prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 102) v prvom čítaní rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní a prideľuje návrh podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona na prerokovanie
2
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
II.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený (§ 75 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. ).
III.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 102) dňa 15. mája 2020 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcimi návrhmi (uznesenie č. 40 z 15. mája 2020).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 102) dňa 15. mája 2020 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcim návrhmi (uznesenie č. 18 z 15. mája 2020).
IV.
Z uznesení výborov uvedených pod bodom III. tejto správy vyplývajú pozmeňujúce návrhy:
1. V čl. I sa za úvodnú vetu vkladá nový 1. a 2. bod, ktoré znejú:
„1. V § 6 ods. 3 písm. ab) sa za slová Slovenskej republiky“ vkladajú slová „(ďalej len „z dôvodu ochorenia COVID-19“)“.
2. V § 6 ods. 8 sa slová v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID–19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na
3
území Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „z dôvodu ochorenia COVID-19“.“.
Ďalšie body sa primerane prečíslujú
Zavádza sa legislatívna skratka pre ďalšie použitie v zákone.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
2. V čl. I, 3. bode, v § 56 ods. 1 písmeno o) znie:
„o) nedodržiava niektorú z povinností podľa § 60a ods. 4.“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
3. V čl. I, 1. bode sa za slovo „izolácie“ vkladá čiarka a slová v rozsahu a za podmienok podľa § 60a 60e.“ sa nahrádzajú slovami „ak je im nariadená izolácia podľa § 60a ods. 2 alebo 60e.“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
4. V čl. I, 4. bode, v § 60a ods. 2, 3, 4 a 6, v § 60b ods. 3 a v § 60c ods. 1 písm. c) sa slovo „osoba“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „fyzická osoba“ v príslušnom tvare.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
5. V čl. I, 4. bode, v § 60a ods. 1 sa za slovom „COVID-19“ bodka nahrádza bodkočiarkou, slovo „Na“ sa nahrádza slovom „na“, za slovo „môže“ sa vkladajú
4
slová „úrad verejného zdravotníctva“ a slová „v§ 60a 60e“ sa nahrádzajú slovami „v odsekoch 2 až 8 a § 60b až 60e“.
Ide o upresnenie ustanovenia.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
6. V čl. I, 4. bode, v § 60a ods. 2 sa za slová „krízovej situácie“ vkladajú slová z dôvodu ochorenia COVID-19“.
Ide o upresnenie ustanovenia.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
7. V čl. I, 4. bode, v § 60a ods. 4 písm. a) sa slová „s § 60a 60e“ nahrádzajú slovami „s odsekmi 2, 3, 5 až 8 a § 60b až 60e“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
8. V čl. I, 4. bode, v § 60a ods. 8 písmeno b) znie:
„b) monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie v domácom prostredí prostredníctvom mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie pomocou údajov o polohe mobilného zariadenia, údajov o rozpoznávaní tváre cez fotoaparát mobilného zariadenia, údajov o zdravotnom stave fyzickej osoby, údajov o zostávajúcej dobe nariadenej izolácie v domácom prostredí a notifikácií (ďalej len „izolačná funkcionalita“),“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa spresňuje použitím vhodnejšieho vyjadrenia.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
9. V čl. I, 4 bode, v § 60a ods. 8 písm. c) sa za slovo „nahlasovanie“ vkladá slovo „polohy“.
5
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa spresňuje.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
10. V čl. I, 4. bode, v § 60 b ods. 1 písm. d) sa slovo „miesto“ nahrádza slovami „poloha miesta nariadenej izolácie“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa spresňuje.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
11. V čl. I, 4. bode, v § 60b ods. 1 písm. j) sa slová „údaj o zdraví požívateľa“ nahrádzajú slovami „údaj o zdravotnom stave používateľa“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa spresňuje.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
12. V čl. I, 4. bode, v § 60d ods. 1 sa za slová „spracúvať pomocou nich údaje“ vkladajú slová „podľa § 60b ods. 1“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
13. V čl. I, 4. bode, v § 60d ods. 2 sa za slová „a spracúvanie údajov“ vkladajú slová „podľa § 60b ods. 1“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
6
14. V čl. I, 4. bode, v § 60d ods. 3 sa slová „vymaže všetky osobné údaje“ nahrádzajú slovami „vymaže všetky údaje podľa § 60b ods. 1“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
15. V čl. I, 4. bode, v § 60d ods. 4 a 5 sa slovo „karanténnej“ nahrádza slovom „izolačnej“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
16. V čl. I, 4. bode, v § 60e sa vypúšťa slovo „osoby“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
17. V poznámke pod čiarou k odkazu 72a sa slovo „bod“ nahrádza slovom „ods.“ a na konci sa pripájajú slová „v platnom znení“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
18. V čl. II sa z úvodnej vety vypúšťajú slová „mení a“.
Táto úprava sa premietne aj do názvu zákona.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča n e s c h v á l i ť
7
19. V čl. II sa za bod 1 vkladá nový 2. a 3. bod, ktoré znejú:
„2. V § 63 ods. 18 sa za slová „ľudskej choroby“ vkladajú slová „a po prijatí zodpovedajúcich technických a organizačných opatrení na ochranu súkromia a osobných údajov,“.
3. V § 63 ods. 18 písm. c) sa slovo „užívateľov“ nahrádza slovami „pohybu dotknutého užívateľa“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Pozmeňujúcim návrhom sa explicitne zabezpečuje požiadavka na určitý stupeň garancie zabezpečenia osobných údajov pri ich spracúvaní, čo zodpovedá judikatúre súdov v týchto veciach, a zároveň v § 63 ods. 18 písm. c) sa precizuje účel spracúvania údajov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
20. V čl. II 2. bode § 63 ods. 19 sa slová „a so súhlasom“ nahrádzajú slovami „a s písomným súhlasom alebo inak hodnoverne preukázateľným súhlasom“.
Zosúladenie textu s čl. I § 60a ods. 3 predloženého návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor NR SR
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
21. V čl. II sa za 2. bod vkladá nový 3. bod, ktorý znie:
„3. V § 63 ods. 20 prvej vete sa za slovo „môže“ vkladajú slová „po prijatí zodpovedajúcich technických a organizačných opatrení na ochranu súkromia a osobných údajov“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Údaje podľa odseku 18 musí Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bezodkladne zničiť akonáhle pominie dôvod pre ich spracúvanie; o zničení údajov Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bezodkladne písomne informuje dotknutého užívateľa, pričom uvedie údaje, ktoré o ňom spracúval. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podá najneskôr do 31. januára 2021 Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky správu o zákonnosti spracúvania údajov podľa odseku 18; pôsobnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky tým nie je dotknutá.“.“.
Pozmeňujúcim návrhom sa explicitne zabezpečuje požiadavka na určitý stupeň garancie zabezpečenia osobných údajov pri ich spracúvaní na strane Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Zároveň sa výslovne upravuje povinnosť zničenia údajov akonáhle
8
pominie dôvod ich spracovania, pričom tak úrad spraví buď ešte pred uplynutím lehoty upravenej v § 63 ods. 20 alebo najneskôr k momentu jej uplynutia. O zničení údajov bude úrad informovať dotknutú fyzickú osobu, pričom táto môže následne uplatňovať svoje práva podľa nariadenia o GDPR, resp. podľa zákona o ochrane osobných údajov (napr. právo dožadovať sa nezákonnosti spracovania osobných údajov žalobou na súde). Zároveň sa zabezpečuje kontrolný mechanizmus okrem toho, ktorý je daný do pôsobnosti Úradu na ochranu osobných údajov v súčasnosti aj tým, že na kontrole dodržiavania zákonnosti spracúvania údajov sa bude podieľať aj parlament prostredníctvom Ústavnoprávneho výboru, ktorému bude Úrad verejného zdravotníctva predkladať správu o využívaní údajov podľa odseku 18.
Ústavnoprávny výbor NR SR
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnenu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 102) znení neskorších predpisov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 102) s c h v á l i ť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
1. Spoločná správa obsahuje 1 – 21 pozmeňujúcich návrhov.
Súčasne navrhol, aby sa
- o bodoch 1 17, 19 21 hlasovalo s p o l o č n e s návrhom gestorského výboru s c h v á l i ť.
9
-o bode 18 hlasovalo s a m o s t a t n e s návrhom gestorského výboru
n e s c h v á l i ť.
2. Poveril spoločného spravodajcu výborov Tomáša L e h o t s k é h o predniesť v súlade s § 80 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 102a) bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo (gestorský výbor) č. 19 z 15. mája 2020.
Bratislava, 15. máj 2020
Jana C i g á n i k o v á, v. r.
predsedníčka
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo