1
Analýza vplyvov na služby verejnej správy pre občana
7.1 Identifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom
7.1.1 Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcej služby verejnej správy alebo vytvorenie novej služby?
Zmena existujúcej služby (konkretizujte a popíšte)
Aktuálny skutkový stav v čase prijímania tohto návrhu zákona je taký, že je nariadená povinná štátna alebo domáca karanténa / izolácia (ďalej len označované spoločne len ako „karanténa“) pre takmer všetky osoby, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky zo zahraničia a zároveň pre osoby, ktoré boli v kontakte s ďalším okruhom osôb. Tieto opatrenia boli zavedené Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad verejného zdravotníctva“) na základe zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Práve z dôvodu vynucovania povinnej štátnej karantény pri vstupe na územie Slovenskej republiky boli vyčlenené rôzne kapacity štátnych účelových zariadení ako aj ďalších ubytovacích zariadení orgánov verejnej správy. Aktuálne kapacity štátnych karanténnych zariadení maximálne vyťažené a v prípade akejkoľvek ďalšej zvýšenej potreby o ubytovanie osôb budú vystavené nezvládnuteľnej situácii. Prirodzeným očakávaním vlády pri uvoľňovaní najprísnejších opatrení a obmedzení v súvislosti s pandémiou je, že táto zvýšená potreba môže nastať. Existujú teda dve skupiny osôb, a to: (i) osoby, ktoré povinné absolvovať karanténu v štátnom zariadení pod sprísneným štátnym dohľadom; a (ii) osoby, ktoré majú povinnosť absolvovať karanténu v domácom prostredí, bez sprísneného štátneho dohľadu. Prekážkami, ktoré boli v praxi identifikované sú nasledovné.
Vo vzťahu k štátnej karanténe; jej dodržiavanie pod sprísneným štátnym dohľadom je síce zabezpečené na vysokej úrovni, ale nie je možné objektívne navyšovať kapacity štátnej karantény. Taktiež verejnosť nevníma štátnu karanténu pozitívne, ale ako opatrenie ktoré pôsobí pomerne reštriktívne.
Štátna karanténa síce plní svoj účel, ale bolo by vhodnejšie identifikovať opatrenie, ktoré by súčasne:
i.odbremenilo kapacity štátnych karanténnych zariadení;
ii.pôsobilo by menej invazívnym spôsobom na osoby prichádzajúce na územie Slovenskej republiky zo zahraničia; ale zároveň
iii.poskytovalo porovnateľnú úroveň dodržiavania karanténnych opatrení ako v prípade povinnej štátnej karantény.
Zároveň by však dané opatrenie malo byť legitímnym, nevyhnutným a proporcionálnym opatrením v demokratickej spoločnosti vo vzťahu k sledovanému cieľu, ktorým je ochrana života a zdravia v súvislosti so šírením nového korona vírusu.
Identifikovaným alternatívnym opatrením, ktoré spĺňa vyššie uvedené atribúty bude používanie dvoch mobilných aplikácií dostupných pre operačné systémy iOS a Android, ktoré predmetom predkladaného návrhu zákona. Po vzore odporúčaní Európskej komisie k aplikáciám monitorujúcim kontakty medzi infikovanými osobami je rozhodnutie o tom, či osoba bude používať mobilnú aplikáciu dobrovoľné, nakoľko vždy existujú aj iné alternatívy ako používanie aplikácie. Používanie mobilných aplikácií je preto v návrhu zákona chápané v prvom rade ako výnimka z povinnej štátnej karantény a zároveň možnosť pre ostatné osoby.
Návrhom zákona sa nenavrhuje plošné používanie mobilnej aplikácie pre všetky osoby, na ktoré sa vzťahuje karanténna povinnosť (po vzore Poľska), nakoľko odporúčaným európskym prístupom by malo byť dobrovoľné používanie mobilnej aplikácie. Avšak, ak sa mobilnú aplikáciu rozhodne používať osoba, ktorá by inak mala povinnosť podriadiť sa povinnej štátnej alebo domácej karanténe, tejto osobe vznikne povinnosť používať aplikáciu určitým spôsobom, tak aby boli dodržané ciele popísané vyššie. Tieto spôsoby sa týkajú najmä umožnenia určitých funkcionalít mobilnej aplikácie, ako je bližšie vysvetlené v osobitnej časti.
Znenie návrhu zákona výslovne počíta s konkrétnymi mobilnými aplikáciami hoci výslovne nespomína žiadny názov aplikácií. Zámerom zákonodarcu je výslovne upraviť dva konkrétne typy mobilnej aplikácie. Prvým typom je mobilná aplikácia na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie a druhým typom je mobilná aplikácia na monitorovanie kontaktov s inými zaradeniami. Nejde teda o žiadne iné aplikácie v správe alebo prevádzke úradu verejného zdravotníctva alebo Národného centra zdravotníckych informácií.
Dôvodom tohto postupu je dynamický vývoj v oblasti mobilných aplikácií a najmä avizované zmeny zo strany operačných systémov iOS a Android v súvislosti s trasovaním kontaktov.
Podľa návrhu zákona Úrad verejného zdravotníctva bude prevádzkovateľom mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie a mobilnej aplikácie na monitorovanie kontaktov s inými zariadeniami, prostredníctvom ktorých spracúva osobné údaje fyzickej osoby na účel ochrany života a zdravia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Na tento účel bude môcť spracúvať len osobné údaje
a)ktoré používateľ mobilných aplikácií dobrovoľne odsúhlasil podľa § 60b ods. 3, alebo
b)za podmienok ustanovených v § 60a až 60e.
2
Počas krízovej situácie môže úrad verejného zdravotníctva rozhodnúť o tom, že osoby, ktoré majú povinnosť podrobiť sa nariadenej izolácii v zdravotníckom zariadení alebo v inom určenom zariadení, sa môžu nariadenej izolácii podrobiť v domácom prostredí za podmienky, že písomne alebo inak hodnoverne preukázateľne súhlasila s podrobením sa izolácii v domácom prostredí za použitia mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie.
Osoba, ktorá udelí súhlas, je povinná počas trvania nariadenej izolácie v domácom prostredí, v zdravotníckom zariadení alebo v inom určenom zariadení
a)nainštalovať a používať mobilnú aplikáciu na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie v súlade s § 60a 60e a systémovo umožniť prístup k údajom mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie o polohe mobilného zariadenia,
b)mať povolené prijímanie notifikácii na mobilnom zariadení, na ktorom je mobilná aplikácia na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie nainštalovaná,
c)povoliť mobilnému zariadeniu funkciu rozpoznávania tváre pomocou fotoaparátu mobilného zariadenia ,
d)umožniť automatickú aktualizáciu mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie,
e)povoliť mobilnému zariadeniu lokálne uložiť odfotenú podobizeň tváre používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie,
f)zdržať sa konania, ktoré by viedlo k nefunkčnosti alebo nesprávnemu fungovaniu mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie.
Nová služba (konkretizujte a popíšte)
Zriadenie mobilnej aplikácie pre osoby, ktoré majú povinnosť podrobiť sa nariadenej izolácii v zdravotníckom zariadení alebo v inom určenom zariadení, sa môžu nariadenej izolácii podrobiť v domácom prostredí za podmienky ustanovenej v zákone. Podmienkou možnosti podrobiť sa nariadenej izolácii v domácom prostredí je písomný alebo inak hodnoverne preukázateľný súhlas osoby s podrobením sa izolácii v domácom prostredí za použitia mobilnej aplikácie. Osoba, ktorá udelila súhlas, musí mať nainštalovanú mobilnú aplikáciu.
7.1.2 Špecifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom
Názov služby
Zavedenie inteligentnej mobilnej aplikácie na kontrolu dodržiavania nariadenej izolácie v domácom prostredí, ktorou sa môže nahradiť izolácia v zdravotníckom alebo inom určenom zariadení v súvislosti s ochorením COVID-19
Medzi funkcionality mobilných aplikácií patrí
a)registrácia užívateľa v mobilnej aplikácii na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie (ďalej len „registrácia“),
b)monitorovanie dodržiavania povinnej domácej izolácie pomocou údajov mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie o polohe mobilného zariadenia, rozpoznávania tváre cez fotoaparát mobilného zariadenia, zdraví, zostávajúcej dobe povinnej domácej izolácie a notifikácií (ďalej len „karanténna funkcionalita“),
c)nahlasovanie miesta povinnej domácej izolácie miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (ďalej len „nahlasovanie“),
d)monitorovanie kontaktu s inými zariadeniami s nainštalovanou mobilnou aplikáciou na monitorovanie kontaktov s inými zariadeniami pomocou povolenej funkcie bluetooth vrátane overenia údajov o zdraví a zobrazovania notifikácií o možnom kontaktne s osobou infikovanou vírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19 so súhlasom infikovanej osoby (ďalej len „monitorovanie kontaktu“),
e) všeobecné informovanie dotknutých osôb vrátane zberu a zobrazovania anonymných štatistík a máp
Platná právna úprava, na základe ktorej je služba poskytovaná (ak ide o zmenu existujúcej služby)
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
Subjekt, ktorý je na základe platnej právnej úpravy oprávnený službu poskytovať
Úrad verejného zdravotníctva
Národné centrum zdravotníckych informácií
7.1.3 O aký vplyv na službu verejnej správy ide?
Priamy vplyv (popíšte)
Pozitívny. Zmena v nariaďovaní štátnej karantény. Uvedené vplyvy pozitívne v tom, že doplnením určenia štátnej karantény v domácom prostredí sa zjednoduší monitorovanie osôb v štátnej karanténe úradom verejného zdravotníctva. Uvedené bude mať pozitívny vplyv aj na subjekty, ktoré budú v domácej karanténe.
Nepriamy vplyv (popíšte)
3
bez vplyvu – mobilná aplikácia je zadarmo
7.2 Vplyv služieb verejnej správy na občana
7.2.1 Náklady
Zníženie priamych finančných nákladov
Pre občana dôjde k zníženiu nákladov na pobyt a stravu v štátnych karanténnych zariadeniach vo výške 13 eur na deň.
Zvýšenie priamych finančných nákladov
bezpredmetné
Zníženie nepriamych finančných nákladov
Zavedením domácej karantény a použitím mobilnej aplikácie dôjde k zníženiu časovej a aj finančnej náročnosti získavania údajov o občanoch v súvislosti s ochorením COVID-10.
Zvýšenie nepriamych finančných nákladov
bezpredmetné
7.2.2 Časový vplyv
Zvýšenie času vybavenia požiadavky (popíšte)
bezpredmetné
Zníženie času vybavenia požiadavky (popíšte)
7.2.3 Ktorá skupina občanov bude predloženým návrhom ovplyvnená?
Špecifikujte skupinu občanov, ktorá bude návrhom ovplyvnená (napr. držitelia vodičských oprávnení). Aká je veľkosť tejto skupiny?
Osoby, ktorým je nariadená štátna karanténa v súvislosti s ochorením COVID-19. Počet je neurčiteľný, odhaduje sa, že štátnej karanténe bude vystavených ešte 10 000 osôb.
7.2.4 Vyplývajú z návrhu pre občana pri vybavení svojej požiadavky nové povinnosti alebo zanikajú už existujúce povinnosti?
Nové povinnosti (identifikujte)
-
Nainštalovať si do mobilného telefónu mobilnú aplikáciu
Zanikajúce povinnosti (identifikujte)
bezpredmetné
7.3 Vplyv na procesy služieb vo verejnej správe
7.3.1 Ktoré sú dotknuté subjekty verejnej správy?
Ktoré subjekty verejnej správy sú účastné procesu poskytnutia služby?
Úrad verejného zdravotníctva, Národné centrum zdravotníckych informácií
7.3.2 Vyplývajú z návrhu pre orgán verejnej správy pri vybavení požiadavky nové povinnosti alebo zanikajú už existujúce povinnosti?
Nové povinnosti (identifikujte)
Podľa návrhu zákona Úrad verejného zdravotníctva bude prevádzkovateľom mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie a mobilnej aplikácie na monitorovanie kontaktov s inými zariadeniami, prostredníctvom ktorých spracúva osobné údaje fyzickej osoby na účel ochrany života a zdravia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Na tento účel bude môcť spracúvať len osobné údaje
a)ktoré používateľ mobilných aplikácií dobrovoľne odsúhlasil podľa § 60b ods. 3, alebo
b)za podmienok ustanovených v § 60a až 60e.
Počas krízovej situácie môže úrad verejného zdravotníctva rozhodnúť o tom, že osoby, ktoré majú povinnosť podrobiť sa nariadenej izolácii v zdravotníckom zariadení alebo v inom určenom zariadení, sa môžu nariadenej izolácii podrobiť v domácom prostredí za podmienky, že písomne alebo inak hodnoverne preukázateľne súhlasila s podrobením sa izolácii v domácom prostredí za použitia mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie.
Osoba, ktorá udelí súhlas, je povinná počas trvania nariadenej izolácie v domácom prostredí, v zdravotníckom zariadení alebo v inom určenom zariadení
a)nainštalovať a používať mobilnú aplikáciu na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie v súlade s § 60a
4
60e a systémovo umožniť prístup k údajom mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie o polohe mobilného zariadenia,
b)mať povolené prijímanie notifikácii na mobilnom zariadení, na ktorom je mobilná aplikácia na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie nainštalovaná,
c)povoliť mobilnému zariadeniu funkciu rozpoznávania tváre pomocou fotoaparátu mobilného zariadenia ,
d)umožniť automatickú aktualizáciu mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie,
e)povoliť mobilnému zariadeniu lokálne uložiť odfotenú podobizeň tváre používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie,
f)zdržať sa konania, ktoré by viedlo k nefunkčnosti alebo nesprávnemu fungovaniu mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie.
Úrad verejného zdravotníctva prostredníctvom mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1 spracúva len také osobné údaje, ktoré nevyhnutné na účel spracúvania a funkcionalitu mobilnej aplikácie, ktorej sa týkajú; týmito údajmi sú najmä:
a)meno a priezvisko používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie,
b)identifikátor mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1,
c)unikátny kód mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1,
d)miesto a ďalšie informácie týkajúce sa povinnej domácej izolácie používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie,
e)poloha mobilného zariadenia používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie,
f)rodné číslo používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie,
g)informácie o dodržiavaní alebo porušení povinnej domácej izolácie vrátane informácie o počte zostávajúcich dní povinnej domácej izolácie a informácie týkajúcej sa závažnosti porušenia domácej izolácie používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie,
h)telefónne číslo používateľa mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1,
i)emailovú adresu používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie,
j)údaj o zdraví požívateľa mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1, ktorý sa týka infikovania sa vírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19,
k)údaje o kontakte mobilného zariadenia požívateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie kontaktov s inými zariadeniami s inými mobilnými zariadeniami a inými kódmi mobilnej aplikácie na monitorovanie kontaktov s inými zariadeniami, intenzite bluetooth signálu a trvaní tohto kontaktu,
l)podobizeň tváre používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie.
V rámci monitorovania kontaktu je úrad verejného zdravotníctva oprávnený sprístupniť telefónne číslo používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie kontaktov s inými zariadeniami národnému centru, ktoré prostredníctvom neho overí, či používateľ tejto mobilnej aplikácie v minulosti bol testovaný na prítomnosť vírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19.
Zanikajúce povinnosti (identifikujte)
Bezpredmetné