1
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)je upravený v primárnom práve Európskej únie, a to
- v článkoch 6 a 39 Zmluvy o Európskej únii,
- článku 16 a 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
- článku 8 Charty základných práv Európskej únie,
b)je upravený v sekundárnom práve Európskej únie, a to:
nariadení Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016),
smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016),
smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002)
c)je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie, a to:
rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C-212/13 František Ryneš proti Úřad pro ochranu osobních údajů (2014)
rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C-230/14 Weltimmo s.r.o. proti Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (2015)
rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C-362/14 Maximillian Schrems proti Data Protection Commissioner (2015)
2
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a) lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia,
- lehota na implementáciu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. L 119, 4. 5. 2016) uplynula 25. mája 2018, pričom táto smernica bola prebratá do vnútroštátneho právneho poriadku riadne a včas spôsobom uvedeným v písmene c);
- lehota na prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. L 119, 4. 5. 2016) uplynula 6. mája 2018, pričom táto smernica bola prebratá do vnútroštátneho právneho poriadku riadne a včas spôsobom uvedeným v písmene c);
- lehota na prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002) uplynula 1. mája 2004, pričom táto smernica bola prebratá do vnútroštátneho právneho poriadku riadne a včas spôsobom uvedeným v písmene c);
b) v danej oblasti nebol proti Slovenskej republike začatý postup Európskej komisie a ani konanie Súdneho dvora Európskej únie podľa článkov 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
c) smernice uvedené v bode 3 písm. b) tejto doložky zlučiteľnosti bola úplne transponované do:
prvá z uvedených smerníc do:
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok),
zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu,
zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch,
zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy,
3
zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov,
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok,
zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
druhá z uvedených smerníc do:
zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov,
zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách,
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty,
zákona č. 90/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
zákona č. 117/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých predpisov,
zákona č. 471/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách,
zákona č. 247/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie
úplný