Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
máj 2020
2.Definovanie problému
V súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom zákon upravuje niektoré opatrenia a postupy v oblastiach, ktoré vo vecnej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
K čl. I (zákon č. 355/2007 Z. z.)
Aktuálny skutkový stav v čase prijímania tohto návrhu zákona je taký, že je nariadená povinná štátna alebo domáca karanténa / izolácia (ďalej len označované spoločne len ako „karanténa“) pre takmer všetky osoby, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky zo zahraničia a zároveň pre osoby, ktoré boli v kontakte s ďalším okruhom osôb. Tieto opatrenia boli zavedené Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad verejného zdravotníctva“) na základe zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Práve z dôvodu vynucovania povinnej štátnej karantény pri vstupe na územie Slovenskej republiky boli vyčlenené rôzne kapacity štátnych účelových zariadení ako aj ďalších ubytovacích zariadení orgánov verejnej správy. Aktuálne kapacity štátnych karanténnych zariadení maximálne vyťažené a v prípade akejkoľvek ďalšej zvýšenej potreby o ubytovanie osôb budú vystavené nezvládnuteľnej situácii. Prirodzeným očakávaním vlády pri uvoľňovaní najprísnejších opatrení a obmedzení v súvislosti s pandémiou je, že táto zvýšená potreba môže nastať. Existujú teda dve skupiny osôb, a to: (i) osoby, ktoré povinné absolvovať karanténu v štátnom zariadení pod sprísneným štátnym dohľadom; a (ii) osoby, ktoré majú povinnosť absolvovať karanténu v domácom prostredí, bez sprísneného štátneho dohľadu. Prekážkami, ktoré boli v praxi identifikované sú nasledovné.
Vo vzťahu k štátnej karanténe; jej dodržiavanie pod sprísneným štátnym dohľadom je síce zabezpečené na vysokej úrovni, ale nie je možné objektívne navyšovať kapacity štátnej karantény. Taktiež verejnosť nevníma štátnu karanténu pozitívne, ale ako opatrenie ktoré pôsobí pomerne reštriktívne.
K čl. II (zákon č. 351/2011 Z. z.)
Na prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa je oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracovania; za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu. Povinnosť získania súhlasu sa nevzťahuje na orgán činný v trestnom konaní a iný orgán štátu. Za účelom domácej karantény sa zriaďuje mobilná aplikácia a aby údaje, ktoré používateľ do mobilnej aplikácie zadá, mohli byť sprístupnené aj príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, dopĺňa sa úrad verejného zdravotníctva medzi orgány, na ktoré sa nevzťahuje mať na tento účel súhlas dotknutej osoby.
3.Ciele a výsledný stav
Čl. I – zákon č. 355/2007 Z. z.
Štátna karanténa síce plní svoj účel, ale bolo by vhodnejšie identifikovať opatrenie, ktoré by súčasne:
i.odbremenilo kapacity štátnych karanténnych zariadení;
ii.pôsobilo by menej invazívnym spôsobom na osoby prichádzajúce na územie Slovenskej republiky zo zahraničia; ale zároveň
iii.poskytovalo porovnateľnú úroveň dodržiavania karanténnych opatrení ako v prípade povinnej štátnej karantény.
Zároveň by však dané opatrenie malo byť legitímnym, nevyhnutným a proporcionálnym opatrením v demokratickej spoločnosti vo vzťahu k sledovanému cieľu, ktorým je ochrana života a zdravia v súvislosti so šírením nového korona vírusu.
Identifikovaným alternatívnym opatrením, ktoré spĺňa vyššie uvedené atribúty bude používanie dvoch mobilných aplikácií dostupných pre operačné systémy iOS a Android, ktoré predmetom predkladaného návrhu zákona. Po vzore odporúčaní Európskej komisie k aplikáciám monitorujúcim kontakty medzi infikovanými osobami je rozhodnutie o tom, či osoba bude používať mobilnú aplikáciu dobrovoľné, nakoľko vždy existujú aj iné alternatívy ako používanie aplikácie. Používanie mobilných aplikácií je preto v návrhu zákona chápané v prvom rade ako výnimka z povinnej štátnej karantény a zároveň možnosť pre ostatné osoby.
Návrhom zákona sa nenavrhuje plošné používanie mobilnej aplikácie pre všetky osoby, na ktoré sa vzťahuje karanténna povinnosť (po vzore Poľska), nakoľko odporúčaným európskym prístupom by malo byť dobrovoľné používanie mobilnej aplikácie. Avšak, ak sa mobilnú aplikáciu rozhodne používať osoba, ktorá by inak mala povinnosť podriadiť sa povinnej štátnej alebo domácej karanténe, tejto osobe vznikne povinnosť používať aplikáciu určitým spôsobom, tak aby boli dodržané ciele popísané vyššie. Tieto spôsoby sa týkajú najmä umožnenia určitých funkcionalít mobilnej aplikácie, ako je bližšie vysvetlené v osobitnej časti.
Znenie návrhu zákona výslovne počíta s konkrétnymi mobilnými aplikáciami hoci výslovne nespomína žiadny názov aplikácií. Zámerom zákonodarcu je výslovne upraviť dva konkrétne typy mobilnej aplikácie. Prvým typom je mobilná aplikácia na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie a druhým typom je mobilná aplikácia na monitorovanie kontaktov s inými zaradeniami. Nejde teda o žiadne iné aplikácie v správe alebo prevádzke úradu verejného zdravotníctva alebo Národného centra zdravotníckych informácií.
Dôvodom tohto postupu je dynamický vývoj v oblasti mobilných aplikácií a najmä avizované zmeny zo strany operačných systémov iOS a Android v súvislosti s trasovaním kontaktov.
Podľa návrhu zákona Úrad verejného zdravotníctva bude prevádzkovateľom mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie a mobilnej aplikácie na monitorovanie kontaktov s inými zariadeniami, prostredníctvom ktorých spracúva osobné údaje fyzickej osoby na účel ochrany života a zdravia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Na tento účel bude môcť spracúvať len osobné údaje
a)ktoré používateľ mobilných aplikácií dobrovoľne odsúhlasil podľa § 60b ods. 3, alebo
b)za podmienok ustanovených v § 60a až 60e.
Počas krízovej situácie môže úrad verejného zdravotníctva rozhodnúť o tom, že osoby, ktoré majú povinnosť podrobiť sa nariadenej izolácii v zdravotníckom zariadení alebo v inom určenom zariadení, sa môžu nariadenej izolácii podrobiť v domácom prostredí za podmienky, že písomne alebo inak hodnoverne preukázateľne súhlasila s podrobením sa izolácii v domácom prostredí za použitia mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie.
Osoba, ktorá udelí súhlas, je povinná počas trvania nariadenej izolácie v domácom prostredí, v zdravotníckom zariadení alebo v inom určenom zariadení
a)nainštalovať a používať mobilnú aplikáciu na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie v súlade s § 60a 60e a systémovo umožniť prístup k údajom mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie o polohe mobilného zariadenia,
b)mať povolené prijímanie notifikácii na mobilnom zariadení, na ktorom je mobilná aplikácia na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie nainštalovaná,
c)povoliť mobilnému zariadeniu funkciu rozpoznávania tváre pomocou fotoaparátu mobilného zariadenia ,
d)umožniť automatickú aktualizáciu mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie,
e)povoliť mobilnému zariadeniu lokálne uložiť odfotenú podobizeň tváre používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie,
f)zdržať sa konania, ktoré by viedlo k nefunkčnosti alebo nesprávnemu fungovaniu mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie.
4.Dotknuté subjekty
osoby, ktorým bola nariadená štátna karanténa
UVZ, NCZI
5.Alternatívne riešenia
Nie sú. Nulový variant:
Nariadená štátna karanténa v štátnych karanténnych centrách môže byť považovaná za obmedzujúcu.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne
7.Transpozícia práva EÚ
8.Preskúmanie účelnosti**
-
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
Návrh vyhlášky prispeje k zvýšeniu sociálnej ochrany a k prevencii šírenia pandémie ochorenia COVID-19. Zvýšená sociálna ochrana sa vzťahuje na rodinné prostredie a vzájomnú súdržnosť členov rodiny a najmä ochráni najzraniteľnejšiu skupinu voči ochoreniu COVID-19 seniorov. Umožní sa prijímanie opatrení, ktoré majú preventívny charakter.
Od predkladaného návrhu zákona sa očakáva pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Rádovo ide o tisícky osôb, ktorých karanténa trvá spravidla 14 dní a viac dní. Hoci vývoj mobilnej aplikácie si vyžiada isté náklady (rádovo v tisícoch eur) a rovnako aj prevádzkovanie mobilnej aplikácie si vyžiada zvýšené nároky na personálne a technické zabezpečenie, pri zohľadnení úspory nákladov na zabezpečovanie štátnej karantény nie je žiaden vplyv na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona tiež pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti, keďže používatelia mobilnej aplikácie môžu byť včasne varovaní, že boli v kontakte s osobou s potvrdenou diagnózou COVID-19. Návrh zákona nemá vplyv na podnikateľské prostredie ani na životné prostredie. V oblasti sociálnych vplyvov sa predpokladá výrazne pozitívny vplyv na sociálnu inklúziu, resp. negatívny vplyv na sociálnu exklúziu, a to tým, že osoba s nariadenou domácou karanténou alebo izoláciou ostane vo svojom domovskom prostredí. Návrh zákona má pozitívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
11.Kontakt na spracovateľa
12.Zdroje
súvisiace platné právne predpisy, ÚVZ, NCZI
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Materiál nebol predmetom PPK, preto nie je k dispozícii stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK. Nevykonanie PPK je odôvodnené tým, že materiál bol pripravovaný s cieľom reagovať na mimoriadnu situáciu, resp. na vyhlásený núdzový stavy v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19 a urgentnosť situácie neumožňuje vykonať PPK.