6
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Podstatou predkladaného návrhu zákona je zriadenie dvoch mobilných aplikácií, pretože z dôvodu zmien zo strany operačných systémov iOS a Android v súvislosti s trasovaním kontaktov nie je možné zlučovať všetky funkcionality do jednej mobilnej aplikácie. Z uvedeného dôvodu funkcionality mobilnej aplikácie rozdelené na dve samostatné aplikácie.
Návrhom zákona sa navrhuje rozšíriť zoznam povinností fyzických osôb o povinnosť používania tej mobilnej aplikácie, ktorá bude slúžiť na monitorovanie dodržiavania izolácie.
K bodu 2
V súčasnosti sa štátny dozor nad dodržiavaním toho zákona vykonávajú priamo zamestnanci úradu verejného zdravotníctva, resp. zamestnanci regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Návrhom zákona sa rozširuje možnosť dozorného orgánu využiť na dozor nad dodržiavaním izolácie v domácom prostredí aj mobilnú aplikáciu na monitorovanie dodržiavania mobilnej izolácie. Táto mobilná aplikácia bude slúžiť výhradne na kontrolu dodržiavania izolácie v domácom prostredí tých osôb, ktoré odmietli absolvovať nariadenú izoláciu v zdravotníckom zariadení alebo v inom štátom určenom zariadení.
K bodu 3
Nedodržanie povinností týkajúcich sa riadneho používania mobilnej aplikácie, bude podľa tohto zákona považované za priestupok.
K bodu 4
§ 60a
Odsekom 1 sa ustanovuje, že prevádzkovateľom dvoch samostatných mobilných aplikácií, ktorými budú: 1. mobilná aplikácia na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie a 2. mobilná aplikácia na monitorovanie kontaktov s inými zariadeniami, a s tým súvisiacimi osobnými údajmi je úrad verejného zdravotníctva. Úrad verejného zdravotníctva bude spracúvať len také osobné údaje na ktoré získal súhlas dotknutej osoby v zmysle § 60b ods. 3 alebo ich spracúva bez súhlasu dotknutej osoby za podmienok stanovených v tomto zákone. Pojmom prevádzkovateľ sa na mysli prevádzkovateľ podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) resp. zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a nie prevádzkovateľ v zmysle terminológie zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe. Návrh zákona predpokladá, že v zmysle GDPR je prevádzkovateľom úrad verejného zdravotníctva s sprostredkovateľom Národné centrum zdravotníckych informácií a v zmysle zákona o informačných technológiách verejnej správy je prevádzkovateľom Národné centrum zdravotníckych informácií a správcom Úrad verejného zdravotníctva. Ustanovenie zároveň upravuje účel spracúvania osobných údajov a všeobecné obmedzenie len na také spracúvanie osobných údajov, ktoré je uvedené v tejto časti zákona alebo ktoré odsúhlasil užívateľ.
Odseky 2 a 3 ustanovujú výnimka z povinnej izolácie v inom zariadení, ktorým je myslená izolácia v zdravotníckom zariadení alebo v určenom zariadení podľa existujúcich opatrení úradu verejného zdravotníctva. Výnimka sa vzťahuje na osobu, ktorá sa rozhodne používať mobilnú aplikáciu na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie a dodrží povinnosti upravené v týchto odsekoch. Rozhodnutie o tom, či sa osoba podriadi izolácii v zdravotníckom zariadení alebo v tzv. štátnom zariadení alebo bude používať mobilnú aplikáciu na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie je výlučne v kompetencii danej osoby. Ak sa osoba rozhodne nepoužívať mobilnú aplikáciu na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie, nehrozia jej žiadne negatívne dôsledky okrem tých, ktoré aktuálne vyplývajú z právnych predpisov a opatrení úradu verejného zdravotníctva. Odsek 3 rozširuje povinnosti upravené v odseku 2 aj na tie osoby, ktoré sa rozhodnú aplikáciu na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie používať v prípade, ak im je v zmysle existujúcich opatrení Úradu verejného zdravotníctva nariadená povinná izolácia v domácom prostredí. Rozhodnutie o používaní mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie je aj v tomto prípade dobrovoľné
7
a len v kompetencii danej osoby bez akýchkoľvek negatívnych dôsledkov . Ak sa ďalej v texte návrhu zákona odkazuje na povinnosti podľa odseku 2, je tým myslený odkaz na osoby v zmysle odseku 2 a 3.
Odsek 4 stanovuje povinnosti používateľov mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie. Tieto povinnosti však nemajú plošný charakter a nevzťahujú na všetkých používateľov mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie (t.j. všetkých, ktorí si danú mobilnú aplikáciu nainštalujú), ale iba na používateľov podľa odseku 2 a 3, tzn. osoby, ktoré používajú mobilnú aplikáciu na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie ako výnimku z povinnej izolácie v zdravotníckom zariadení alebo v inom určenom zariadení. Bez vyžadovania týchto povinností zákonom by nebolo možné dosiahnuť ciele uvedené vyššie ani účel spracúvania osobných údajov. Z tohto dôvodu je navrhovaný len minimálny okruh funkcionalít mobilnej aplikácie a minimálny okruh adresátov týchto povinností. Tieto povinnosti (okrem písmena f) povolenie na lokálne uloženie snímky tváre dotknutej osoby) sa týkajú systémových nastavení mobilných zariadení. V prípade, že užívateľ nemá tieto nastavenia povolené resp. odsúhlasené vo svojom mobilnom zariadení, operačný systém mobilného zariadenia vyzve používateľa prostredníctvom systémového hlásenia, aby tieto funkcionality umožnil. V prípade, ak užívateľ tieto nastavenia povolené resp. odsúhlasené vo svojom mobilnom zariadení, k žiadnej ďalšej výzve nedôjde. Užívateľ fakticky môže prostredníctvom nastavení svojho mobilného zariadenia kedykoľvek zmeniť dané nastavenia. Zákonná povinnosť podľa odseku 3 však vyžaduje, aby tak neurobil a aby tieto nastavenia mobilného zariadenia ponechal zapnuté, a to počas trvania povinnej izolácie.
Odsek 4 písm. g) odkazuje predovšetkým na odinštalovanie mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie, zmenu povinného nastavenia podľa predchádzajúcich písmen alebo akémukoľvek inému konaniu, ktoré je možné vyhodnotiť ako obchádzanie povinností podľa odseku 4. Návrh zákona výslovne nespomína povinnosť neustále držať pri sebe mobilné zariadenie, nakoľko vychádza z toho, že tomu tak vo všeobecnosti je prirodzene. Ak by sa používateľ mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie vzdialil od miesta povinnej izolácie v domácom prostredí a mobilné zariadenie by ponechal v tomto mieste, také konanie je možné považovať za porušenie povinnosti podľa odseku 4 písm. g). Zároveň by ale dané konanie bolo v rozpore so všeobecnou povinnosťou stanovenou opatrením úradu verejného zdravotníctva, bez ohľadu na používanie mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie. Po skončení povinnej izolácie v domácom prostredí je možné mobilnú aplikáciu na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie odinštalovať bez porušenia povinností stanovených v tomto zákone.
V odseku 5 sa ustanovuje, že povinnosti podľa odseku 4 trvajú iba počas trvania nariadenej izolácie v zdravotníckom zariadení, inom určenom zariadení alebo v domácom prostredí.
V odseku 6 sa zavádza možnosť využívať mobilnú aplikáciu a jej funkcionality aj na dobrovoľnej báze, na základe súhlasu používateľa mobilnej aplikácie. Vzhľadom na ustanovenia GDRP, týkajúce sa platnosti súhlasu udeleného osobou mladšou ako 16 rokov, sa explicitne ustanovuje, že osoba mladšia ako 16 rokov môže mobilnú aplikáciu používať iba s výslovným súhlasom jej zákonného zástupcu.
Odsek 7 odkazuje na § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, ktorý vyžaduje súhlas užívateľa ukladaním alebo získavaním prístupu k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa a ktorý zároveň stanovuje výnimky z povinnosti získať súhlas. Medzi tieto výnimky patria aktuálne „iné orgány štátu“ za podmienok § 55 ods. 6 zákona o elektronických komunikáciách. Prostredníctvom čl. II návrhu zákona bude medzi tieto výnimky pridaný aj úrad verejného zdravotníctva. Táto úprava spolu s odsekom 4 bude znamenať, že v prípade, kedy užívateľ mobilnej aplikácie povinnosti podľa odseku 4, sa nevzťahuje na Úrad verejného zdravotníctva povinnosť získať predchádzajúci súhlas s náležitosťami podľa čl. 7 GDPR (na ktoré nepriamo odkazuje § 55 ods. 5 zákona o el. komunikáciách). Nejde o ďalšie obmedzenie podľa čl. 15 Smernice Európskeho parlamentu a Rady2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (ďalej len „ePrivacy smernica“), nakoľko dané obmedzenie je v § 55 ods. 5 zákona o el. komunikáciách obsiahnuté (viď viac k čl. II nižšie).
8
Odsek 8 stanovuje funkcionality mobilných aplikácií, pričom vo všeobecnosti nadväzuje na povinnosti podľa odseku 4. Zmyslom tohto odseku je stanoviť všeobecný rámec toho, čo by mali jednotlivé novo navrhované mobilné aplikácie umožňovať a zároveň zaviesť definičné skratky pre zrozumiteľnosť ďalšieho textu návrhu zákona. V zmysle vrstveného prístupu k informovaniu podľa čl. 12 GDPR a v súlade s Usmerneniami Pracovnej skupiny čl. 29 k transparentnosti (WP260 rev.01) je možné jednotlivé funkcionality považovať za tzv. pod-účely v rámci hlavného účelu spracúvania, ktorý je vymedzený v odseku 1. Každá funkcionalita však plní mierne odlišnú úlohu v rámci tohto jednotiaceho hlavného účelu a preto je potrebné k nim pristupovať samostatne.
§ 60b
Zámerom odseku 1 je stanoviť v súlade s čl. 6 ods. 3 GDPR kategórie osobných údajov, ku ktorých spracúvaniu bude dochádzať v súvislosti s prevádzkovaním mobilných aplikácií. Tieto kategórie údajov v danom ustanovení spomenuté bez ohľadu na to, či k ním bude mať prevádzkovateľ alebo iné osoby prístup alebo nie a bez ohľadu na to, kde budú uložené. Dôvodom, pre ktorý bol zavedený len príkladný výpočet kategórií osobných údajov, je samotná dynamická povaha definície osobných údajov, ktorá za osobné údaje považuje akúkoľvek informáciu. Skutočnosť, že určitá informácia je spomenutá v tomto odseku automaticky neznamená, že touto informáciou bude prevádzkovateľ disponovať, nakoľko niektoré informácie musia zostať uložené na mobilnom zariadení v zmysle ďalších ustanovení.
Odsek 2 odkazuje na tzv. privilegované účely spracúvania podľa čl. 89 GDPR. V § 60d stanovené záruky pre práva a slobody fyzických osôb, ktoré vyžaduje aj čl. 89 GDPR. Vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov na účely vedeckého výskumu by mal prevádzkovateľ dodržiavať Usmernenia 03/2020 Európskeho výboru pre ochranu osobných údajov k spracúvaniu údajov týkajúcich sa zdravia na účely vedeckého výskumu zo dňa 21. apríla 2020.
Odsek 3 stanovuje, že notifikácie, ktoré mobilná aplikácia na monitorovania kontaktov s inými zariadeniami zobrazuje užívateľovi, nesmú obsahovať žiadne osobné údaje o osobách, s ktorými bol v kontakte. Zmyslom je chrániť dotknuté osoby pred nežiaducimi vplyvmi týkajúcich sa možnej identifikácie osoby, ktorá mohla svojou prítomnosťou užívateľa vystaviť riziku infikovania. Ide zároveň o odporúčaný postup Komisie v zmysle jej odporúčaní.
V odseku 4 sa ustanovuje oprávnenie úradu verejného zdravotníctva sprístupniť telefónne číslo používateľa mobilnej aplikácie na monitorovania kontaktov s inými zariadeniami národnému centru, ktoré prostredníctvom neho overí, či bol daný používateľ tejto mobilnej aplikácie testovaný na prítomnosť vírusu spôsobujúcim ochorenie COVID-19.
Odsek 5 umožňuje úradu verejného zdravotníctva zaviesť ďalšiu alternatívu k telefonickému nahlasovaniu ako aj k nahlasovacej funkcionalite mobilných aplikácií, ktorou môže byť aj online formulár na webovom sídle mimo mobilných aplikácií.
§ 60c
Odsek 1 odkazuje na funkcionalitu nahlasovania. Fyzické osoby môžu prostredníctvom mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie nahlásiť svojmu miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva informácie, ktoré majú v zmysle aktuálnych opatrení majú povinnosť nahlasovať (napr. telefonicky). Využitie tejto funkcionality však nie je povinné, ide len o doplnkovú možnosť. Tieto údaje technicky nezostanú uložené na serveroch úradu verejného zdravotníctva.
Odsek 2 z dôvodu právnej istoty zahŕňa medzi osoby, ktorým budú osobné údaje získané prostredníctvom mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie v určitom rozsahu sprístupnené alebo poskytované aj orgány prejednávajúce priestupky podľa § 56.
Odsek 3 z dôvodu transparentnosti odkazuje na vopred predpokladané kategórie sprostredkovateľov, s ktorými úrad verejného zdravotníctva povinnosť uzatvoriť zmluvu podľa čl. 28 GDPR.
9
Odsek 4 predpokladá budúce spracovateľské operácie A preto úradu verejného zdravotníctva dáva oprávnenie prepojiť mobilné aplikácie alebo dáta zbierané prostredníctvom nich s jednotným európskym systémom, ktorého cieľom bude cezhraničná výmena údajov a spolupráca členských štátov v spoločnom boji proti ochoreniu COVID-19, ak taký systém v budúcnosti vznikne.
K § 60d
V ustanovení §60d sa zavádzajú záruky pre práva a slobody fyzických osôb, a to z viacerých dôvodov. Hlavnými dôvodmi osobitného zavedenia týchto záruk je podporenie legitímnosti, nevyhnutnosti a proporcionality daného spracúvania osobných údajov a tým aj celkového zásahu do súkromia fyzických osôb. Odsek 1 zavádza všeobecnú dobu uchovávania osobných údajov a zároveň aj prevádzkovanie mobilných aplikácií. Táto všeobecná doba môže byť s ohľadom na čl. 13 ods. 2 písm. a) GDPR vyjadrená nasledovne: „doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie.“ Právne najjednoznačnejším vyjadrením doby uchovávania je stanovenie presného dátumu, ktorým je v tomto prípade 31. december 2020. Tento dátum bol stanovený ako konečný dátum, ktorý prevádzkovateľ nemôže posunúť resp. predĺžiť inak ako legislatívnom zmenou. Potreba legislatívnej zmeny na zmenu maximálnej doby uchovávania však predstavuje prekážku pre prevádzkovateľa, ktorá zároveň pôsobí ako určitá záruka pre fyzické osoby vo vzťahu k možným medializovaným obavám o to, že štát môže údaje získane počas mimoriadnej situácie uchovávať po neobmedzenú dobu aj po odpadnutí dôvodov zavedenia mimoriadnej situácie.
Vopred nie je možné predpokladať, do kedy presne bude v rámci tohto maximálneho limitu potrebné spracúvať osobné údaje na uvedený účel a preto zavedené kritéria k presnému určeniu doby uchovávania. Týmito kritériami je splnenie účelu podľa § 60a ods. 1. Inými slovami, zvládnutie pandémie v súvislosti s korona vírusom do tej miery, že situácia bude môcť byť objektívne považovaná za zvládnutú resp. pod kontrolou. Tento princíp platí rovnako pre prevádzkovanie mobilných aplikácií ako takých ako aj pre ich jednotlivé funkcionality. Ak by sa napr. ukázalo, že konkrétna funkcionalita mobilnej aplikácie nie je potrebná pre zvládnutie aktuálnej pandémie, odsek 1 predpokladá, že prevádzkovateľ pristúpi k ukončeniu používania tejto funkcionality, pričom však môže zachovať ostatné funkcionality, ak budú naďalej nevyhnutné.
Odsek 2 navyše stanovuje povinnosť priebežného posudzovania nevyhnutnosti používania mobilných aplikácií z hľadiska, či nejestvuje iný vhodnejší a menej invazívny spôsob, akým možno efektívne zabezpečiť kontrolu dodržiavania nariadených karanténnych opatrené.
Odsek 4 obsahuje špecifickú a zámerne kratšiu dobu uchovávania pre citlivejšie kategórie údajov, ktoré spracúvané v súvislosti s mobilnými aplikáciami. K likvidácii týchto údajov dochádza automatizovane na mobilnom zariadení.
Odsek 5 predstavuje záruku pre fyzické osoby, že vybrané informácie nebudú ukladané na serveroch úradu verejného zdravotníctva resp. štátu, ale že zostanú vždy uložené len na mobilnom zariadení užívateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie. Ide o decentralizovaný prístup k ukladaniu vybraných citlivých informácií, ktorý vyplýva aj z odporúčaní Európskej komisie. Funkcionalita rozpoznávania tváre na mobilnom zariadení vyzve užívateľa k odfoteniu svojej tváre (selfie), pričom tieto údaje vrátane fotografie zostanú zložené na mobilnom zariadení. Následne, ak mobilná aplikácia na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie bude osoby v povinnej izolácií v domácom prostredí vyzývať k opätovnému odfoteniu sa, mobilná aplikácia na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie len porovná, či sa tieto údaje zhodujú s pôvodnou vzorkou resp. predlohou. Iba v prípade, ak sa by tieto údaje nezhodovali zašle mobilná aplikácia na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie na server hlásenie. V žiadnom momente však prevádzkovateľ resp. štát nebude získavať ani spracúvať informácie zobrazujúce tváre používateľov alebo ich biometrické údaje. To isté platí o presnej polohe mobilného zariadenia, tento údaj zostáva uložený výlučne v mobilnom zariadení používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie a nedostáva sa na server prevádzkovateľa resp. štátu.
Odsek 6 stanovuje, že mobilné aplikácie a na ňu naviazané procesy musia spĺňať primeranú úroveň bezpečnosti podľa GDPR a zároveň štandardy informačných technológií vo verejnej správe.
10
Odsek 7 predstavuje záruku, ktorej potreba vyplynula z vykonaného posúdenia vplyvu podľa čl. 35 GDPR. Úrad verejného zdravotníctva je povinný zverejniť kontaktný formulár a bezplatné telefónne číslo pre podnety fyzických osôb, ktoré používateľmi mobilných aplikácii. Cieľom tejto záruky je maximalizovať šance na rannú identifikáciu možných problémov, obmedzení, „bugov“ a celkovo akýchkoľvek nepriaznivých dôsledkov používania mobilných aplikácií na jej užívateľov a tým aj maximalizovať šance na ich skoré odstránenie. Odsek 7 výslovne spomína, že týmto nie dotknuté práva dotknutých osôb podľa GDPR, ktoré dotknuté osoby oprávnené uplatňovať aj iným primárnym spôsobom, ktorý musí byť vysvetlený v rámci informačných povinností prevádzkovateľa podľa čl. 13 a 14 GDPR.
Odsek 8 stanovuje dodatočnú záruku pre fyzické osoby, pretože odstraňuje potrebu prevádzkovateľa zaoberať sa tým, čí povinnosť vykonať posúdenie vplyvu podľa čl. 35 GDPR, alebo nie, a priamo túto povinnosť nariaďuje. Historicky ide o prvé podobné ustanovenie v právnom poriadku Slovenskej republiky, ktoré zavádza vyšší štandard ochrany osobných údajov ako vyžaduje právo EÚ. Posúdenie vplyvu musí byť vykonané pred účinnosťou návrhu zákona. Ustanovenie nezavádza žiadne zmeny ani obmedzenia vo vzťahu k povinnosti požiadať Úrad na ochranu osobných údajov SR o predchádzajúcu konzultáciu podľa čl. 36 GDPR.
Odsek 9 zavádza dodatočné záruky pre fyzické osoby pozostávajúce z priamej povinnosti Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vykonať kontrolu podľa zákona o ochrane osobných údajov zameranú na splnenie požiadaviek tohto zákona počas spracúvania osobných údajov, ako aj po ich ukončení. Dohľad nad spracúvaním osobných údajov prostredníctvom mobilných aplikácií vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a príslušné súdy. Príslušným dozorným orgánom vo vzťahu k ustanoveniam zákona o elektronických komunikáciách zostáva Úrad pre reguláciu poštových a telekomunikačných služieb Slovenskej republiky .
K § 63e
Ak je fyzickej osobe nariadená izolácia v domácom prostredí a táto osoba udelí písomný alebo inak hodnoverne preukázateľný súhlas osoby s podrobením sa izolácii v domácom prostredí za použitia mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie, vzťahuje sa na ňu § 60a až § 60d rovnako.
K Čl. II
K bodu 1
Aktuálne § 55 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách obsahuje výnimku zo získania súhlasu pre orgán činný v trestnom konaní a iný orgán štátu. Iným orgánom štátu môže byť akýkoľvek orgán štátu, ktorý spĺňa požiadavky podľa § 55 ods. 6 zákona o elektronických komunikáciách:
„Iným orgánom štátu na účely tohto zákona je ozbrojený bezpečnostný zbor, ozbrojený zbor a štátny orgán, ktorý v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi plní úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, obrany štátu, vnútorného poriadku, bezpečnosti štátu a správy daní. Iný orgán štátu na účely plnenia úloh na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku, bezpečnosti štátu, obrany štátu a správy daní môže spracúvať a uchovávať údaje účastníkov získané od podniku podľa tohto zákona.“
Predmetné ustanovenie predstavuje implementáciu derogácie podľa čl. 15 ods. 1 ePrivacy smernice (2002/58/ES), podľa ktorej:
„Členské štáty môžu prijať legislatívne opatrenia na obmedzenie rozsahu práv a povinností uvedených v článku 5, článku 6, článku 8 ods. 1, 2, 3 a 4 a článku 9 tejto smernice, ak také obmedzenie predstavuje nevyhnutné, vhodné a primerané opatrenie v demokratickej spoločnosti na zabezpečenie národnej bezpečnosti (t. j. bezpečnosti štátu), obrany, verejnej bezpečnosti a na zabránenie, vyšetrovanie, odhaľovanie a stíhanie trestných činov alebo neoprávnené používanie elektronického komunikačného systému podľa článku 13 ods. 1 smernice 95/46/ES. Na tento účel členské štáty môžu, medzi iným, prijať legislatívne opatrenia umožňujúce zadržanie
11
údajov na limitované obdobie, oprávnené z dôvodov stanovených v tomto odseku. Všetky opatrenia uvedené v tomto odseku musia byť v súlade so všeobecnými princípmi práva spoločenstva vrátane tých, ktoré uvedené v článku 6 ods. 1 a 2 Zmluvy o Európskej únii.“
Úrad verejného zdravotníctva spĺňa požiadavky aktuálne kladené na iný orgán štátu, pretože boj proti ochoreniu COVID-19 v rámci mimoriadnej situácie je možné subsumovať pod plnenie úloh na vnútorného poriadku, bezpečnosti štátu a obrany štátu. Avšak, zákon o elektronických komunikáciách odkazuje na iné orgány štátu podľa § 55 ods. 6 na viacerých miestach takým spôsobom, že im priznáva významné oprávnenia, ktoré nie je pre účely spracúvania v tomto prípade potrebné. Ide napr. o ustanovenie § 63 ods. 14 písm. b) zákona o elektronických komunikáciách, podľa ktorého:
„Podnik poskytujúci verejné siete alebo verejné služby je ďalej povinný: b) na základe žiadosti iného orgánu štátu podľa § 55 ods. 6 umožniť pripojenie zariadenia na odpočúvanie a zaznamenávanie prevádzky v sieti podľa technickej špecifikácie tohto pripájaného zariadenia; náklady na zaobstaranie zariadenia na odpočúvanie a zaznamenávanie prevádzky v sieti vrátane jeho softvérového vybavenia a na zabezpečovanie servisnej podpory tohto zariadenia znáša orgán štátu, ktorý požiadal o pripojenie zariadenia na odpočúvanie a zaznamenávanie prevádzky v sieti.“
Úrad verejného zdravotníctva ako prevádzkovateľ mobilnej aplikácie nepotrebuje na splnenie účelu spracúvania v tejto súvislosti žiadne údaje od telekomunikačných podnikov ani žiadne údaje spadajúce pod telekomunikačné tajomstvo podľa § 63 a teda ani prevádzkované ani lokalizačné údaje podľa § 57 zákona o elektronických komunikáciách. Úrad verejného zdravotníctva potrebuje spracúvať len údaje získané prostredníctvom mobilnej aplikácie od jej užívateľov a v minimálnom rozsahu ich kombinovať s údajmi, ktoré k dispozícii. Údaje získané prostredníctvom mobilnej aplikácie regulované ustanovením § 55 ods. 5 a 6 zákona o elektronických komunikáciách a ich spracúvanie nepredstavuje zásah do telekomunikačného tajomstva v zmysle § 63 zákona o elektronických komunikáciách.
Z vyššie uvedených dôvodov preto návrh zákona počíta s výslovným doplnením Úradu verejného zdravotníctva do § 55 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách, pričom týmto doplnením je zabezpečené, že § 55 ods. 6 zákona o elektronických komunikáciách sa nebude v tomto kontexte vzťahovať na Úrad verejného zdravotníctva, ktorý preto nebude môcť v tejto súvislosti získavať žiadne údaje od telekomunikačných podnikov. Akékoľvek odkazy na ustanovenia § 55 ods. 6 zákona o elektronických komunikáciách sa preto nebudú vzťahovať na Úrad verejného zdravotníctva.
Doplnením poznámky pod čiarou odstránené akékoľvek pochybnosti o dôvodoch doplnenia Úradu verejného zdravotníctva do ustanovenia § 55 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách, nakoľko z poznámky pod čiarou vyplýva, že Úrad verejného zdravotníctva spracúva dané údaje len v prípade prevádzkovania mobilnej aplikácie podľa ustanovení § 60a a nasl. zákona o ochrane verejného zdravia.
K bodu 2
Dôvodom na doplnenie zákona o elektronických komunikáciách je podriadenie poskytovania dát mobilných operátorov Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky súhlasu dotknutého užívateľa. A teda štát nebude pristupovať pri tzv. trasovaní pohybu (infikovanej) osoby k údajom o telekomunikačnej prevádzke bez súhlasu dotknutej osoby.
K Čl. III
Dátum účinnosti návrhu zákona sa z dôvody potreby jeho čo najskoršej účinnosti navrhuje dňom jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
12
V Bratislave, dňa 14. mája 2020
Igor Matovič v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Marek Krajčí v. r.
minister zdravotníctva
Slovenskej republiky