z 13. mája 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č.
281/2015 Z. z.
o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 107/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z. a zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 377/2019 Z. z. a zákona č. 477/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 18 sa odsek 5 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) potvrdenie ošetrujúceho lekára o spôsobilosti vykonať previerku fyzickej zdatnosti.“.
2.V § 18 odsek 7 znie:
„(7) Občana, ktorý spĺňa podmienky ustanovené v § 16 ods. 1 písm. a) j), n) a o), služobný úrad pozve na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením.“.
3.V § 83 ods. 5 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo mu v čase, keď je vyhlásená mimoriadna situácia,61a) alebo v čase, keď bezprostredne hrozí, že bude alebo bola vyhlásená krízová situácia,61b) bolo uložené disciplinárne opatrenie podľa § 139 ods. 1 písm. b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 61a a 61b znejú:
61a) § 3 ods. 1 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
61b) Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.“.
2
4.Poznámka pod čiarou k odkazu 67 sa vypúšťa.
5.V § 95 ods. 1 písm. a) sa slová „ods. 5 písm. b) g)“ nahrádzajú slovami „ods. 5 písm. b), c), e) až g)“.
6.V poznámke pod čiarou k odkazu 68 sa vypúšťajú slová „o civilnej ochrane obyvateľstva“.
7.V § 116 ods. 2 písm. a) a b) sa slovo „desať“ nahrádza číslom „11“.
8.Za § 235e sa vkladá § 235f, ktorý vrátane nadpisu znie :
㤠235f
Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
(1) Lehota na podanie žiadosti o prijatie do štátnej služby podľa § 18 ods. 4 vo výberovom konaní vyhlásenom počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia v súvislosti s ochorením COVID-19“) je sedem dní odo dňa vyhlásenia výberového konania.
(2) Ak počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 od 12. marca 2020 do dňa účinnosti tohto zákona podľa § 94 ods. 11 prestala lehota na prepustenie profesionálneho vojaka z dôvodu podľa § 83 ods. 1 písm. i) alebo písm. l) plynúť, lehota na prepustenie začne plynúť odo dňa účinnosti tohto zákona, ak je prepustenie profesionálneho vojaka v záujme služobného úradu. Do lehoty na prepustenie sa nezapočítava doba, počas ktorej lehoty na prepustenie neplynuli.
(3) Počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 služobný úrad konanie o prepustení profesionálneho vojaka z dôvodu podľa § 83 ods. 1 písm. c), i) alebo písm. l), ak je to v záujme služobného úradu, nepreruší.
(4) Ak počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 od 12. marca 2020 do dňa účinnosti tohto zákona služobný úrad podľa § 95 ods. 1 písm. a) v znení účinnom do nadobudnutia účinnosti tohto zákona prerušil konanie o prepustení profesionálneho vojaka z dôvodu podľa § 83 ods. 1 písm. c), i) alebo písm. l) alebo § 83 ods. 5 písm. d) v znení účinnom do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, služobný úrad odo dňa účinnosti tohto zákona v tomto konaní pokračuje, ak je to v jeho záujme.
(5) Ak počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 služobný úrad rozhodne o prepustení profesionálneho vojaka z dôvodu podľa § 83 ods. 1 písm. i) alebo písm. l) a personálny rozkaz o prepustení je profesionálnemu vojakovi doručený, lehoty na prepustenie plynú.
(6) Profesionálnemu vojakovi, ktorý nemôže vykonávať štátnu službu počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 z dôvodu nariadenej karantény, veliteľ poskytne služobné voľno po dobu jej trvania.
(7) Profesionálnemu vojakovi, ktorému bolo poskytnuté služobné voľno podľa odseku 6, patrí za dni služobného voľna služobný plat.
3
(8) Profesionálnemu vojakovi môže veliteľ počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 umožniť vykonávať služobné povinnosti v mieste jeho trvalého pobytu, prechodného pobytu alebo na inom dohodnutom mieste, ak to povaha služobných povinností a podmienky ich vykonávania profesionálnym vojakom dovoľujú; takéto vykonávanie služobných povinností sa nepovažuje za služobnú cestu.“.
Čl. II
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 90/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 397/2019 Z. z. a zákona č. 470/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 7 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Za štatutárny orgán vymenovaný do funkcie podľa osobitného predpisu sa na účely tohto zákona považuje aj riaditeľ úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vymenovaný podľa osobitného predpisu.7a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
7a)§ 5 ods. 4 zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.V § 18 ods. 3 sa vypúšťa čiarka za slovom „stupňa“ a slová „získanie praxe troch rokov vo verejnej správe“ a slová „tri roky“ sa nahrádzajú slovami „päť rokov“.
3.V § 24 sa vypúšťa odsek 2. Zároveň sa zrušuje označenie odseku 1.
4.V § 36 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) občana na voľné štátnozamestnanecké miesto.“.
5.V § 37 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
„i) štátneho zamestnanca podľa § 36 ods. 3 písm. e) trvá do obsadenia tohto miesta na základe výberového konania, najviac šesť mesiacov,“.
Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno j).
6.V § 40 ods. 4 sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „alebo písm. e)“.
7.§ 112 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Na štátneho zamestnanca vykonávajúceho lekársku posudkovú činnosť pri výkone štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a rodiny a služieb zamestnanosti45a) sa nevzťahuje odsek 2 písm. a) a odsek 9 vo vzťahu k výkonu zdravotníckeho povolania na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia.45b)“.
4
Poznámky pod čiarou k odkazom 45a a 45b znejú:
45a) § 4 ods. 6 písm. a) prvého bodu piateho bodu a § 5 ods. 7 písm. a) prvého bodu piateho bodu zákona č. 453/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
45b) Zákon č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
8.V § 118 ods. 2 sa slová „podľa odseku 1” nahrádzajú slovami „týkajúceho sa menej závažného porušenia služobnej disciplíny“.
9.V § 118 odsek 3 znie:
„(3) Ak sa generálny tajomník domnieva, že štátny zamestnanec porušil služobnú disciplínu
a) menej závažným spôsobom, písomne oznámi túto skutočnosť poradnej komisii do 15 dní odo dňa, keď sa o porušení služobnej disciplíny štátnym zamestnancom dozvedel,
b)závažným spôsobom, poradná komisia návrh alebo podnet podľa odseku 1 nepreskúmava a ustanovenia odsekov 2 a 4 až 9 sa nepoužijú.“.
10.V § 119 odsek 1 znie:
„(1) Ak generálny tajomník dospeje k záveru, že došlo k porušeniu služobnej disciplíny, vydá upozornenie; ak ide o menej závažné porušenie služobnej disciplíny upozornenie vydá v lehote desiatich dní odo dňa predloženia stanoviska poradnou komisiou.“.
11.§ 120 znie:
㤠120
Ak generálny tajomník dospeje k záveru, že nedošlo k porušeniu služobnej disciplíny štátnym zamestnancom, v lehote desiatich pracovných dní ho o tom písomne upovedomí; ak ide o menej závažné porušenie služobnej disciplíny lehota plynie odo dňa predloženia stanoviska poradnou komisiou.“.
12.Za § 193d sa vkladajú § 193da až 193dc, ktoré vrátane nadpisu nad § 193da znejú:
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej dňom vyhlásenia
§ 193da
Riaditeľ úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vymenovaný podľa osobitného predpisu7a) pred účinnosťou tohto zákona sa považuje za štatutárny orgán vymenovaný podľa osobitného predpisu podľa tohto zákona.
§ 193db
Generálny tajomník, ktorý bol vymenovaný do tejto funkcie pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sa po nadobudnutí účinnosti tohto zákona považuje za generálneho tajomníka, ktorý spĺňa predpoklady vymenovania do funkcie generálneho tajomníka podľa § 18 ods. 3 v znení účinnom odo dňa vyhlásenia tohto zákona.
§ 193dc
Trvanie štátnozamestnaneckého pomeru štátneho zamestnanca vykonávajúceho lekársku posudkovú činnosť pri výkone štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a rodiny
5
a služieb zamestnanosti,45a) ktorý by inak skončil podľa § 82 ods. 5 alebo podľa § 180 ods. 9 druhej vety, možno opätovne predĺžiť najviac do 31. decembra 2021 dohodou o zmene štátnozamestnaneckého pomeru formou písomného dodatku k služobnej zmluve. Predĺženie štátnozamestnaneckého pomeru podľa prvej vety sa považuje za zmenu štátnozamestnaneckého pomeru podľa § 55 ods. 1 písm. u).“.
Čl. III
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 319/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 105 odsek 5 znie:
„(5) Riaditeľa daňového úradu, riaditeľa colného úradu, riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy, námestníka riaditeľa daňového úradu, námestníka riaditeľa colného úradu a námestníka riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy ustanovuje do funkcie a odvoláva z funkcie prezident; z funkcie ich možno odvolať aj bez uvedenia dôvodu.“.
2. V § 105 ods. 6 sa na konci pripája táto veta:
„Generálneho riaditeľa sekcie môže prezident odvolať z funkcie aj bez uvedenia dôvodu.“.
3. V § 107 ods. 1 písm. h) a § 115 ods. 1 písm. g) sa slová „§ 105 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 105 ods. 4, 5 alebo ods. 6“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
prezidentka Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky
6