Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
8. schôdza výboru
Číslo: CRD-900/2020
17
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
z 13. mája 2020
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 82)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
p r e r o k o v a l
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 82)
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 82)
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 82) schváliť s pripomienkami, ktoré sú uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C. u k l a d á
predsedovi výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Jozef L U K Á Č, v. r.
predseda výboru
Peter D O B E Š, v. r.
overovateľ výboru
Príloha k uzn. č. 17 – tlač 82
1.V čl. II bode 1 v § 7 ods. 7 sa slová „vedúci zamestnanec“ nahrádzajú slovami „riaditeľ úradu práce, sociálnych vecí a rodiny“.
Navrhuje sa jednoznačne vymedziť, že právna fikcia postavenia štatutárneho orgánu na účely zákona o štátnej službe sa bude vzťahovať výlučne na riaditeľa úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
2.V čl. II bode 1 v poznámke pod čiarou k odkazu 7a sa vypúšťa slovo „Napríklad“.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodom 1 tohto pozmeňujúceho návrhu.
3.V čl. II bod 7 znie:
„7. V § 118 ods. 2 sa slová „podľa odseku 1” nahrádzajú slovami „týkajúceho sa menej závažného porušenia služobnej disciplíny“.
Legislatívno-technická úprava, súvisiaca so zmenou v bode 2 tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
4.V čl. II sa za bod 7 vkladajú nové body 8 až 10, ktoré znejú:
„8. V § 118 odsek 3 znie:
„(3) Ak sa generálny tajomník domnieva, že štátny zamestnanec porušil služobnú disciplínu
a)menej závažným spôsobom, písomne oznámi túto skutočnosť poradnej komisii do 15 dní odo dňa, keď sa o porušení služobnej disciplíny štátnym zamestnancom dozvedel,
b)závažným spôsobom, poradná komisia návrh alebo podnet podľa odseku 1 nepreskúmava a ustanovenia odsekov 2 a 4 až 9 sa nepoužijú.“.
9. V § 119 odsek 1 znie:
„(1) Ak generálny tajomník dospeje k záveru, že došlo k porušeniu služobnej disciplíny, vydá upozornenie; ak ide o menej závažné porušenie služobnej disciplíny upozornenie vydá v lehote desiatich dní odo dňa predloženia stanoviska poradnou komisiou.“.
10. § 120 znie:
㤠120
Ak generálny tajomník dospeje k záveru, že nedošlo k porušeniu služobnej disciplíny štátnym zamestnancom, v lehote desiatich pracovných dní ho o tom písomne upovedomí; ak ide o menej závažné porušenie služobnej disciplíny lehota plynie odo dňa predloženia stanoviska poradnou komisiou.“.“.
Ostatné novelizačné body v čl. II sa primerane prečíslujú.
Navrhuje sa zachovať vecnú podstatu vládneho návrhu zákona, pôvodne upravenú v čl. II bod 7. Z dôvodu odstránenia výkladových problémov sa však navrhuje túto úpravu vykonať iným spôsobom, teda výslovne ustanoviť, ako sa v prípade
závažného porušenia služobnej disciplíny postupuje a odstrániť možný rozpor medzi navrhovaným znením § 78 ods. 1 a ustanoveniami § 118 120 zákona č. 55/2017 Z.z. v znení neskorších predpisov.
5.V čl. II bode 8 v § 193da sa slová „Vedúci zamestnanec“ nahrádzajú slovami „Riaditeľ úradu práce, sociálnych vecí a rodiny“.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodom 1 tohto pozmeňujúceho návrhu.