Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
13. schôdza
953/2020
30
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 13. mája 2020
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 95) a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 95)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 95) schváliť
C.ukladá
predsedovi výboru
podať predsedovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a média ako gestorskému výboru informáciu o výsledku prerokovania.
Marián Viskupič
predseda výboru
Erik Ňarjaš
Ladislav Kamenický
overovatelia výboru