Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
13. schôdza
CRD-910/2020
28
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 13. mája 2020
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (tlač 84) a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (tlač 84)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (tlač 84) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania uvedeného vládneho návrhu zákona vo výbore.
Marián Viskupič
predseda výboru
Erik Ňarjaš
Ladislav Kamenický
overovateľ výboru
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 28
13. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (tlač 84)
K Čl. I, nové body
Pred doterajší bod 1 sa vkladajú nové body 1 a 2, ktoré znejú:
„1. § 22 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5) Správca dane po overení splnenia podmienok podľa osobitného predpisu33c) poukáže podiel zaplatenej dane z príjmov, a to do:
a)31. júla 2020, ak ide o vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov, ktoré je súčasťou daňového priznania k dani z príjmov, pri ktorom posledný deň lehoty na podanie tohto daňového priznania podľa osobitného predpisu22) uplynul 31. marca 2020 a toto daňové priznanie sa v tejto lehote aj podalo,
b)31. augusta 2020, ak ide o vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov uvedené na tlačive podľa osobitného predpisu33d) predloženom správcovi dane do 30. apríla 2020,
c)troch mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov podané ako súčasť daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na jeho podanie podľa osobitného predpisu22) uplynie počas obdobia pandémie a v tejto lehote sa daňové priznanie aj podá, okrem vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov podľa písmena a).
(6) Podiel zaplatenej dane z príjmov poukázaný správcom dane podľa odseku 5 nemožno upravovať, ak sa dodatočne zistí, že daňová povinnosť daňovníka bola iná. Ak daňovníkovi vznikne daňový preplatok na dani z príjmov, o rozdiel medzi sumou poukázanou prijímateľovi podielu zaplatenej dane z príjmov a sumou zodpovedajúcou podielu zaplatenej dane z príjmov z upravenej daňovej povinnosti sa daňovníkovi zníži daňový preplatok na dani z príjmov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 33c a 33d znejú:
33c) § 50 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
33d) § 50 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Navrhovanou úpravou sa umožňuje poukázanie podielu zaplatenej dane v zákonom ustanovených prípadoch, pričom správca dane musí pred týmto poukázaním overiť splnenie všetkých podmienok tak ako to upravuje § 50 ods. 6 zákona o dani z príjmov. Ide o tieto prípady:
a)daňovník fyzická osoba aj právnická osoba, ktorá podala daňové priznanie k dani z príjmov do 31. 3. 2020, pričom toto je zároveň aj posledný deň lehoty na podanie tohto daňového priznania v tomto prípade správca dane poukáže podiel
zaplatenej dane do 31. 7. 2020. Podiel zaplatenej dane sa poukáže len, ak bude daň aj zaplatená a to do 15 dní po uplynutí lehoty, ktorou je 31. 3. 2020 v sume vyššej ako 5 eur,
b)daňovník fyzická osoba, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov a ktorý podal vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane na tlačive podľa § 50 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov do 30. 4. 2020 v tomto prípade správca dane poukáže podiel zaplatenej dane do 31. 8. 2020,
c)daňovník právnická osoba, ktorá po 31. 3. 2020 podala daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktorého lehota na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov uplynie počas obdobia pandémie a daňovník v tejto lehote podľa § 49 ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov daňové priznanie aj podá v tomto prípade správca dane poukáže podiel zaplatenej dane do troch mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podané. Ide napríklad o situáciu kedy daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok končiaci vo februári 2020 posledný deň lehoty na podanie daňového priznania 31. 5. 2020 a daňovník v tejto lehote aj daňové priznanie podá vrátane vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane. V tomto prípade správca dane poukáže podiel zaplatenej dane do 31. 8. 2020. Obdobne sa postupuje v prípade daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 zákona o dani z príjmov (t.j. lehoty predlženej na základe oznámenia) uplynie počas obdobia pandémie. U daňovníka so zdaňovacím obdobím hospodársky rok, ktorému na základe oznámenia o predlžení lehoty na podanie daňového priznania (o 6 mesiacov) uplynie posledný deň lehoty na jeho podanie 31. 3. 2020 sa postupuje podľa písmena a), t.j. správca dane poukáže podiel zaplatenej dane do 31. 7. 2020.
Ak správca dane poukázal podľa odseku 5 podiel zaplatenej dane v ustanovenej lehote a daňovník podá opravné daňové priznanie (vyhlásenie) nemožno tento poukázaný podiel zaplatenej dane dodatočne upravovať, ak bola jeho daňová povinnosť iná. Rovnaký postup platí aj v prípade spracovania vyhlásenia pre poukázanie podielu zaplatenej dane správcom dane. Ak v prípade podaného opravného daňového priznania (vyhlásenia) vznikne preplatok na dani z príjmov, tento sa mu zníži o rozdiel medzi sumou, ktorá bola poukázaná a sumou, ktorá mu vyšla z takto podaného daňového priznania (vyhlásenia). Ak by nastala situácia, že daňovník toto opravné daňové priznanie (vyhlásenie) podal v období od 1. apríla 2020 (opravné vyhlásenie od 1. mája 2020) do 31. júla 2020 (do 31. augusta 2020 v prípade vyhlásenia) nie je splnená lehota uvedená v odseku 5 a podiel zaplatenej dane z príjmov bude správca dane poukazovať, ak splnené všetky podmienky na poukázanie podľa § 50 ods. 6 zákona o dani z príjmov v nadväznosti na uplynutie lehoty uvedenej v § 21 alebo § 22 zákona č. 67/2020 Z. z.
2. § 24a sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:
„(4) Ak zaplatené preddavky na daň z príjmov splatné od začiatku zdaňovacieho obdobia do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom uplynie lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa osobitného predpisu,22) ak daňovník do konca tejto lehoty daňové priznanie k dani z príjmov podá, vyššie ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania k dani z príjmov podaného v období od 1. januára 2020 do skončenia obdobia pandémie, použijú sa na budúce preddavky na daň z príjmov alebo sa na základe žiadosti daňovníka vrátia. Na postup správcu dane pri vrátení preddavkov na daň z príjmov na základe žiadosti daňovníka podľa prvej vety sa použijú ustanovenia osobitného predpisu40fa) s odchýlkami uvedenými v odseku 5.
(5) Ak daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov podľa odseku 4 do 31. marca 2020, správca dane vráti rozdiel v zaplatených preddavkoch na daň z príjmov podľa odseku 4, a to v lehote do:
a)30 dní odo dňa podania žiadosti podľa odseku 4, ak túto žiadosť daňovník podal po 30. apríli 2020,
b)31. mája 2020, ak daňovník podal žiadosť podľa odseku 4 do konca apríla 2020.
(6) Rozhodnutie o žiadosti o vrátenie preddavkov na daň z príjmov platených na základe poslednej známej dane z príjmov, ktoré vyššie ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania k dani z príjmov podaného v období od 1. januára 2020 do skončenia obdobia pandémie, nie je prekážkou opätovného podania žiadosti o vrátenie preddavkov na daň z príjmov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 40fa znie:
„40fa) § 79 daňového poriadku v znení neskorších predpisov.“.“.
Doterajšie body 1 až 4 sa primerane prečíslujú.
Navrhovanou úpravou sa rieši vrátenie preddavkov v prípade, že daňovník podal daňové priznanie do 31. 3. 2020, a z takto podaného daňového priznania za rok 2019 mu vyšlo platiť preddavky v nižšej výške alebo nemusí platiť žiadne preddavky, pričom správca dane mu tieto preddavky, resp. rozdiel na preddavkoch započíta na úhradu ďalších preddavkov alebo mu ich na základe jeho žiadosti podanej do konca apríla 2020 vráti v lehote do konca mája. Obdobne sa bude postupovať aj v prípade, ak daňové priznanie za rok 2019 podá daňovník počas obdobia pandémie, pričom žiadosť o vrátenie preddavkov, resp. rozdielu na preddavkoch daňovník podá po 30. apríli 2020. V tomto prípade správca dane vráti daňovníkovi rozdiel na preddavkoch do 30 dní od podania tejto žiadosti. Preplatky na preddavkoch sa budú daňovníkovi vracať len po uplatnení postupu uvedeného v § 79 daňového poriadku.
Daňovníci, ktorí podali žiadosť o vrátenie preddavkov na daň z príjmov a o ich žiadosti bolo negatívne rozhodnuté napríklad tak, že im nebolo vyhovené alebo že konanie bolo zastavené, môžu túto žiadosť podať opätovne, pričom správca dane bude rozhodovať o tejto žiadosti podľa nových pravidiel podľa odsekov 4 6. Túto žiadosť podávajú elektronicky daňovníci, ktorí majú povinnú elektronickú komunikáciu a tí daňovníci,
ktorí nemajú zriadenú elektronickú komunikáciu ju môžu podať prostredníctvom emailu.
Daňovníkom, ktorí podali žiadosť o vrátenie preddavkov na daň z príjmov a o ich žiadosti správca dane ešte nerozhodol, bude správca dane rozhodovať podľa nových pravidiel podľa odsekov 4 až 6.
Ustanovenia odsekov 4 6 sa aplikujú aj na daňovníka s hospodárskym rokom.