Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
6. schôdza výboru
CRD-900/2020
7
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
zo 13. mája 2020
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 82) – druhé čítanie a
A. súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 82);
B. odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 82) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C. ukladá
predsedovi výboru
v spolupráci s ostatnými predsedami výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí predmetný návrh zákona prerokovali, predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu o výsledku prerokovania uvedeného vládneho návrhu zákona vo výboroch.
Juraj KRÚPA
predseda výboru
Marián SALOŇ
overovateľ výboru
Igor HUS
overovateľ výboru
Príloha k uzn.č.7
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 82) – druhé čítanie
__________________________________________________________________________________
1.V názve zákona sa slová „mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov” nahrádzajú slovami „menia a dopĺňajú niektoré zákony”.
Legislatívno-technická úprava v súvislosti s vložením nového čl. III.
2.V čl. II sa za bod 7 vkladá nový bod 8, ktorý znie:
„8. § 112 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Na štátneho zamestnanca vykonávajúceho lekársku posudkovú činnosť pri výkone štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a rodiny a služieb zamestnanosti45a) sa nevzťahuje odsek 2 písm. a) a odsek 9 vo vzťahu k výkonu zdravotníckeho povolania na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia.45b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 45a a 45b znejú:
45a) § 4 ods. 6 písm. a) prvého bodu piateho bodu a § 5 ods. 7 písm. a) prvého bodu až piateho bodu zákona č. 453/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
45b) Zákon č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.“.
Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Nasledujúci bod sa primerane prečísluje.
Cieľom je umožniť štátnemu zamestnancovi, vykonávajúcemu lekársku posudkovú činnosť pri výkone štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a rodiny a služieb zamestnanosti (ďalej „posudkový lekár“), podnikať v rámci zdravotníckeho povolania na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia.
V praxi dochádza k situáciám kedy o výkon lekárskej posudkovej činnosti prejavujú záujem lekári, ktorí vykonávajú
podnikateľskú činnosť, čo sa vylučuje s podmienkami prijatia do štátnej služby.
3.V čl. II bode 8 sa za § 193db vkladá § 193dc, ktorý znie:
㤠193dc
Trvanie štátnozamestnaneckého pomeru štátneho zamestnanca vykonávajúceho lekársku posudkovú činnosť pri výkone štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a rodiny a služieb zamestnanosti,45a) ktorý by inak skončil podľa § 82 ods. 5 alebo podľa § 180 ods. 9 druhej vety, možno opätovne predĺžiť najviac do 31. decembra 2021 dohodou o zmene štátnozamestnaneckého pomeru formou písomného dodatku k služobnej zmluve. Predĺženie štátnozamestnaneckého pomeru podľa prvej vety sa považuje za zmenu štátnozamestnaneckého pomeru podľa § 55 ods. 1 písm. u).“.
Súčasne sa primerane upraví úvodná veta bodu 8.
Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Navrhuje sa možnosť opätovne predĺžiť trvanie štátnozamestnaneckého pomeru posudkovým lekárom, ktorým by inak skončil štátnozamestnanecký pomer, nakoľko im bol predĺžený o 3 roky po dosiahnutí 65 roku veku, a to najviac do 31. decembra 2021. Podľa súčasného znenia zákona o štátnej službe v máji 2020 by sa z dôvodu vekového cenzu musel ukončiť štátnozamestnanecký pomer u cca 13 % posudkových lekárov, ktorým bol štátnozamestnanecký pomer predĺžený o 3 roky po 65 roku veku. V súčasnosti je zložité zabezpečiť posudkových lekárov u ktorých pretrváva nízky záujem vykonávať lekársku posudkovú činnosť v štátnozamestnaneckom pomere z dôvodu vysokej náročnosti posudkovej činnosti ako aj ich nižšieho finančného ohodnotenia v porovnaní napr. s komerčnou sférou / poisťovňami ako aj z dôvodu legislatívnych obmedzení výkonu štátnej služby (zákaz podnikania).
Práve v období krízovej situácie spôsobenej ochorením Covid-19 je potrebné stabilizovať posudkových lekárov, nakoľko lekárska posudková činnosť sa vykonáva na úsekoch štátnych sociálnych dávok, pomoci v hmotnej núdzi, kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a služieb zamestnanosti. Počet žiadateľov v uvedených oblastiach neustále stúpa a stúpajúci trend sa dá očakávať najmä po skončení krízovej situácie.
V Programovom vyhlásení vlády SR na obdobie rokov 2020-2024 je záväzok vytvoriť jednotný systém posudkovej činnosti. Splnenie tejto úlohy, na ktorej budú participovať aj posudkoví lekári, bude vyžadovať minimálne 1 ročné obdobie. Z tohto dôvodu sa navrhuje možnosť opätovného predĺženia štátnozamestnaneckého pomeru posudkovým lekárom do 31. decembra 2021.
4.Za doterajší článok II sa vkladá nový článok III, ktorý znie:
„čl. III
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 319/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 105 odsek 5 znie:
„(5) Riaditeľa daňového úradu, riaditeľa colného úradu, riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy, námestníka riaditeľa daňového úradu, námestníka riaditeľa colného úradu a námestníka riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy ustanovuje do funkcie a odvoláva z funkcie prezident; z funkcie ich možno odvolať aj bez uvedenia dôvodu.“.
1.V § 105 ods. 6 sa na konci pripája táto veta:
„Generálneho riaditeľa sekcie môže prezident odvolať' z funkcie aj bez uvedenia dôvodu.”.
2.V § 107 ods. 1 písm. h) a § 115 ods. 1 písm. g) sa slová „§ 105 ods. 4” nahrádzajú slovami „§ 105 ods. 4, 5 alebo ods. 6”.
Platný zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe zakotvuje inštitút odvolania z riadiacej funkcie bez uvedenia dôvodu. Týmto návrhom sa rozširuje jeho možné uplatnenie tak, že sa popri oprávnení ministra odvolávať bez uvedenia dôvodu prezidenta FS a viceprezidenta FS zakotvuje možnosť' odvolať' bez uvedenia dôvodu aj riaditeľa KÚFS (právomoc využiť takúto zákonnú možnosť budú mat' minister aj prezident FS) a riaditeľa daňového úradu, riaditeľa colného úradu a generálneho riaditeľa sekcie FR SR (právomoc odvolať bez uvedenia dôvodu bude mať prezident FS). Zároveň si náležite upravujú ustanovenia, ktoré vecne a systematicky nadväzujú na takéto odvolanie.
Doterajší článok III sa označuje ako článok IV.
Navrhované zmeny nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia.