Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre kultúru a médiá
7. schôdza výboru
K č. CRD - 953/2020
19
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
zo 7. mája 2020
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 95).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
prerokoval
vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 95) a
A. súhlasí
vládnym návrhom zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 95);
B. odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 95) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe uznesenia;
C.ukladá predsedovi výboru
zapracovať stanovisko výboru do spoločnej správy výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní.
Jozef Pročko, v. r.Kristián Čekovský, v. r.
overovateľ výborupredseda výboru
2
Príloha k uzneseniu č. 19
z 13. mája 2020
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 95).
1.V čl. I § 8b ods. 1 sa v úvodnej vete za slová „ktoré sa“ vkladajú slová „od 10. marca 2020 v situácii spôsobenej zákazom podujatí v súvislosti s ochorením COVID-19,“.
Legislatívno-technická úprava.
Zjednocuje sa znenie úvodnej vety §8b ods. 1 so znením úvodnej vety v § 8a ods. 1.
2.V čl. I § 8b ods. 1 písmeno c) znie:
„c) vrátiť cenu vstupenky do 13 mesiacov od neuskutočnenia podujatia, ak účastník podujatia odmietol predĺženie podľa písmena a), neprijal ponuku podľa písmena b) alebo si uplatnil u usporiadateľa nárok na vrátenie ceny vstupenky v lehote dohodnutej s usporiadateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac od neuskutočnenia podujatia.“ .
Navrhovaná zmena vyplynula z komunikácie s kultúrnou obcou.
3.V čl. I § 8b ods. 2 sa za slová „ponúknuť účastníkovi“ vkladá slovo „podujatia“ a slová „do 1. marca 2021“ sa nahrádzajú slovami „60 dní pred jeho uskutočnením“ .
Legislatívno-technická úprava
4.V čl. III sa vkladá nový prvý bod, ktorý znie:
„1. V § 37a ods. 4 sa slová „či kultúrneho dedičstva“ nahrádzajú slovami „a na prezentáciu audiovizuálneho dedičstva a iného kultúrneho dedičstva a prístupu k nim“.“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Súčasná situácia poukazuje na skutočnosť, že je nevyhnutné prezentovať nielen samotné kultúrne dedičstvo, ale aj prístup k nemu. Ustanovenie spresňuje definíciu oznamu vo verejnom záujme, ktorého účelom je zabezpečiť šírenie osvety, teda sprístupňovanie dôležitých
3
informácií, vrátane informácií o kultúrnom dedičstve. Cieľom spresnenia je úprava formulácie tak, aby sa pri kultúrnom dedičstve tieto informácie týkali prezentácie dedičstva, ako aj prístupu k nemu. Nezavádza sa nový inštitút oznamu vo verejnom záujme. Keďže v praxi nebola na strane vysielateľov právna istota pri výklade pojmu kultúrneho dedičstva, návrh dopĺňa definíciu explicitne o audiovizuálne dedičstvo, ktoré je v súlade s definíciou audiovizuálneho dedičstva podľa § 33 ods. 1 zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, súčasťou kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Uvedená úprava prináša právnu istotu, že vysielatelia nebudú vysielaním oznamov zameraných na šírenie prezentácie napríklad slovenských filmov, ktoré pôjdu do kín po uvoľnení aktuálnych opatrení, porušovať podmienky vysielania. Na to, aby sa situácia v návštevnosti kultúrnej infraštruktúry - ako kiná, divadlá, či múzeá - postupne stabilizovala, je nevyhnutná podpora ich prezentácie aj s využitím takéhoto nástroja, bez rizika ohrozenia vysielateľov. Zároveň bude mať toto opatrenie pozitívny efekt aj na podporu celého reťazca subjektov, ktoré vytvárajú alebo sa starajú o kultúrne diela, ktoré tvoria kultúrne dedičstvo Slovenskej republiky. Pre tieto subjekty, zasiahnuté najmenej tri mesiace obmedzením činnosti z dôvodu karanténnych opatrení, bude informačná podpora pri obnove ich verejnej činnosti zásadná.
5.V čl. IV bod 1 znie:
„1. V § 8 ods. 3 sa v prvej vete pred bodkočiarkou slovo „najmenej“ nahrádza slovom „spravidla“.“.
Legislatívno-technická úprava
6.V čl. IV bode 10 sa v § 22c ods. 7 slovo „prechádzajúcej“ nahrádza slovom „predchádzajúcej“.
Legislatívno-technická úprava
7.V čl. V bod 1 znie:
„1. V § 8 ods. 3 sa v prvej vete pred bodkočiarkou slovo „najmenej“ nahrádza slovom „spravidla“.“.
Legislatívno-technická úprava