NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
___________________________________________________________________________
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-953/2020
95a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 95) v druhom čítaní.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky zároveň uznesením č. 119 z 12. mája 2020 rozhodla o tom, že vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 95) prerokuje v druhom čítaní a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
Zároveň určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch a v gestorskom výbore ihneď.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
III.
Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 95) výbory prerokovali a odporučili schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 37z 13. mája 2020,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 30 z 13. mája 2020
a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá uznesením č. 19 z 13. mája 2020.
IV.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré predmetný návrh zákona prerokovali, prijali tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I § 8b ods. 1 sa v úvodnej vete za slová „ktoré sa“ vkladajú slová „od 10. marca 2020 v situácii spôsobenej zákazom podujatí v súvislosti s ochorením COVID-19,“.
Legislatívno-technická úprava.
Zjednocuje sa znenie úvodnej vety §8b ods. 1 so znením úvodnej vety v § 8a ods. 1.
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.V čl. I § 8b ods. 1 písmeno c) znie:
„c) vrátiť cenu vstupenky do 13 mesiacov od neuskutočnenia podujatia, ak účastník podujatia odmietol predĺženie podľa písmena a), neprijal ponuku podľa písmena b) alebo si uplatnil u usporiadateľa nárok na vrátenie ceny vstupenky v lehote dohodnutej s usporiadateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac od neuskutočnenia podujatia.“ .
Navrhovaná zmena vyplynula z komunikácie s kultúrnou obcou.
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť
3.V čl. I § 8b ods. 2 sa za slová „ponúknuť účastníkovi“ vkladá slovo „podujatia“ a slová „do 1. marca 2021“ sa nahrádzajú slovami „60 dní pred jeho uskutočnením“ .
Legislatívno-technická úprava
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť
4.V čl. III sa vkladá nový prvý bod, ktorý znie:
„1. V § 37a ods. 4 sa slová „či kultúrneho dedičstva“ nahrádzajú slovami „a na prezentáciu audiovizuálneho dedičstva a iného kultúrneho dedičstva a prístupu k nim“.“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Súčasná situácia poukazuje na skutočnosť, že je nevyhnutné prezentovať nielen samotné kultúrne dedičstvo, ale aj prístup k nemu. Ustanovenie spresňuje definíciu oznamu vo verejnom záujme, ktorého účelom je zabezpečiť šírenie osvety, teda sprístupňovanie dôležitých informácií, vrátane informácií o kultúrnom dedičstve. Cieľom spresnenia je úprava formulácie tak, aby sa pri kultúrnom dedičstve tieto informácie týkali prezentácie dedičstva, ako aj prístupu k nemu. Nezavádza sa nový inštitút oznamu vo verejnom záujme. Keďže v praxi nebola na strane vysielateľov právna istota pri výklade pojmu kultúrneho dedičstva, návrh dopĺňa definíciu explicitne o audiovizuálne dedičstvo, ktoré je v súlade s definíciou audiovizuálneho dedičstva podľa § 33 ods. 1 zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, súčasťou kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Uvedená úprava prináša právnu istotu, že vysielatelia nebudú vysielaním oznamov zameraných na šírenie prezentácie napríklad slovenských filmov, ktoré pôjdu do kín po uvoľnení aktuálnych opatrení, porušovať podmienky vysielania. Na to, aby sa situácia v návštevnosti kultúrnej infraštruktúry - ako kiná, divadlá, či múzeá - postupne stabilizovala, je nevyhnutná podpora ich prezentácie aj s využitím takéhoto nástroja, bez rizika ohrozenia vysielateľov. Zároveň bude mať toto opatrenie pozitívny efekt aj na podporu celého reťazca subjektov, ktoré vytvárajú alebo sa starajú o kultúrne diela, ktoré tvoria kultúrne dedičstvo Slovenskej republiky. Pre tieto subjekty, zasiahnuté najmenej tri mesiace obmedzením činnosti z dôvodu karanténnych opatrení, bude informačná podpora pri obnove ich verejnej činnosti zásadná.
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť
5.V čl. IV bod 1 znie:
„1. V § 8 ods. 3 sa v prvej vete pred bodkočiarkou slovo „najmenej“ nahrádza slovom „spravidla“.“.
Legislatívno-technická úprava
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť
6.V čl. IV bode 10 sa v § 22c ods. 7 slovo „prechádzajúcej“ nahrádza slovom „predchádzajúcej“.
Legislatívno-technická úprava
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť
7.V čl. V bod 1 znie:
„1. V § 8 ods. 3 sa v prvej vete pred bodkočiarkou slovo „najmenej“ nahrádza slovom „spravidla“.“.
Legislatívno-technická úprava
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona podľa § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR odporúča Národnej rade Slovenskej republiky uvedený návrh zákona (tlač 95) schváliť.
O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v IV. časti tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať:
spoločne o bodoch 1 až 7 s odporúčaním schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania predmetného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá č. 20 z 13. mája 2020.
Gestorský výbor určil poslanca Miroslava Kollára za spoločného spravodajcu výborov a poveril ho, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov.
Bratislava 13. mája 2020
Kristián Čekovský, v. r.
predseda
Výboru NR SR pre kultúru a médiá
5