NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD - 900/2020
82a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 82)
_________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 116 z 12. mája 2020 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 82) prostredníctvom skráteného legislatívneho konania na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
III.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 33 z 13. mája 2020 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 17 z 13. mája 2020 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 31 z 12. mája 2020 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 7 z 13 . mája 2020 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V názve zákona sa slová „mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov” nahrádzajú slovami „menia a dopĺňajú niektoré zákony”.
Legislatívno-technická úprava v súvislosti s vložením nového čl. III.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.V čl. II bode 1 v § 7 ods. 7 sa slová „vedúci zamestnanec“ nahrádzajú slovami „riaditeľ úradu práce, sociálnych vecí a rodiny“.
Navrhuje sa jednoznačne vymedziť, že právna fikcia postavenia štatutárneho orgánu na účely zákona o štátnej službe sa bude vzťahovať výlučne na riaditeľa úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť
3.V čl. II bode 1 v poznámke pod čiarou k odkazu 7a sa vypúšťa slovo „Napríklad“.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodom 1 tohto pozmeňujúceho návrhu.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť
4.V čl. II bod 7 znie:
„7. V § 118 ods. 2 sa slová „podľa odseku 1” nahrádzajú slovami „týkajúceho sa menej závažného porušenia služobnej disciplíny“.
Legislatívno-technická úprava, súvisiaca so zmenou v bode 2 tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť
5.V čl. II sa za bod 7 vkladá nový bod 8, ktorý znie:
„8. § 112 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Na štátneho zamestnanca vykonávajúceho lekársku posudkovú činnosť pri výkone štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a rodiny a služieb zamestnanosti45a) sa nevzťahuje odsek 2 písm. a) a odsek 9 vo vzťahu k výkonu zdravotníckeho povolania na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia.45b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 45a a 45b znejú:
45a) § 4 ods. 6 písm. a) prvého bodu piateho bodu a § 5 ods. 7 písm. a) prvého bodu až piateho bodu zákona č. 453/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
45b) Zákon č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.“.
Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Nasledujúci bod sa primerane prečísluje.
Cieľom je umožniť štátnemu zamestnancovi, vykonávajúcemu lekársku posudkovú činnosť pri výkone štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a rodiny a služieb zamestnanosti (ďalej „posudkový lekár“), podnikať v rámci zdravotníckeho povolania na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia.
V praxi dochádza k situáciám kedy o výkon lekárskej posudkovej činnosti prejavujú záujem lekári, ktorí vykonávajú podnikateľskú činnosť, čo sa vylučuje s podmienkami prijatia do štátnej služby.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
6.V čl. II sa za bod 7 vkladajú nové body 8 až 10, ktoré znejú:
„8. V § 118 odsek 3 znie:
„(3) Ak sa generálny tajomník domnieva, že štátny zamestnanec porušil služobnú disciplínu
a)menej závažným spôsobom, písomne oznámi túto skutočnosť poradnej komisii do 15 dní odo dňa, keď sa o porušení služobnej disciplíny štátnym zamestnancom dozvedel,
b)závažným spôsobom, poradná komisia návrh alebo podnet podľa odseku 1 nepreskúmava a ustanovenia odsekov 2 a 4 až 9 sa nepoužijú.“.
9. V § 119 odsek 1 znie:
„(1) Ak generálny tajomník dospeje k záveru, že došlo k porušeniu služobnej disciplíny, vydá upozornenie; ak ide o menej závažné porušenie služobnej disciplíny upozornenie vydá v lehote desiatich dní odo dňa predloženia stanoviska poradnou komisiou.“.
10. § 120 znie:
㤠120
Ak generálny tajomník dospeje k záveru, že nedošlo k porušeniu služobnej disciplíny štátnym zamestnancom, v lehote desiatich pracovných dní ho o tom písomne upovedomí; ak ide o menej závažné porušenie služobnej disciplíny lehota plynie odo dňa predloženia stanoviska poradnou komisiou.“.“.
Ostatné novelizačné body v čl. II sa primerane prečíslujú.
Navrhuje sa zachovať vecnú podstatu vládneho návrhu zákona, pôvodne upravenú v čl. II bod 7. Z dôvodu odstránenia výkladových problémov sa však navrhuje túto úpravu vykonať iným spôsobom, teda výslovne ustanoviť, ako sa v prípade závažného porušenia služobnej disciplíny postupuje a odstrániť možný rozpor medzi navrhovaným znením § 78 ods. 1 a ustanoveniami § 118 120 zákona č. 55/2017 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť
7.V čl. II bode 8 v § 193da sa slová „Vedúci zamestnanec“ nahrádzajú slovami „Riaditeľ úradu práce, sociálnych vecí a rodiny“.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodom 1 tohto pozmeňujúceho návrhu.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť
8.V čl. II bode 8 sa za § 193db vkladá § 193dc, ktorý znie:
㤠193dc
Trvanie štátnozamestnaneckého pomeru štátneho zamestnanca vykonávajúceho lekársku posudkovú činnosť pri výkone štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a rodiny a služieb zamestnanosti,45a) ktorý by inak skončil podľa § 82 ods. 5 alebo podľa § 180 ods. 9 druhej vety, možno opätovne predĺžiť najviac do 31. decembra 2021 dohodou o zmene štátnozamestnaneckého pomeru formou písomného dodatku k služobnej zmluve. Predĺženie štátnozamestnaneckého pomeru podľa prvej vety sa považuje za zmenu štátnozamestnaneckého pomeru podľa § 55 ods. 1 písm. u).“.
Súčasne sa primerane upraví úvodná veta bodu 8.
Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Navrhuje sa možnosť opätovne predĺžiť trvanie štátnozamestnaneckého pomeru posudkovým lekárom, ktorým by inak skončil štátnozamestnanecký pomer, nakoľko im bol predĺžený o 3 roky po dosiahnutí 65 roku veku, a to najviac do 31. decembra 2021. Podľa súčasného znenia zákona o štátnej službe v máji 2020 by sa z dôvodu vekového cenzu musel ukončiť štátnozamestnanecký pomer u cca 13 % posudkových lekárov, ktorým bol štátnozamestnanecký pomer predĺžený o 3 roky po 65 roku veku. V súčasnosti je zložité zabezpečiť posudkových lekárov u ktorých pretrváva nízky záujem vykonávať lekársku posudkovú činnosť v štátnozamestnaneckom pomere z dôvodu vysokej náročnosti posudkovej činnosti ako aj ich nižšieho finančného ohodnotenia v porovnaní napr. s komerčnou sférou / poisťovňami ako aj z dôvodu legislatívnych obmedzení výkonu štátnej služby (zákaz podnikania).
Práve v období krízovej situácie spôsobenej ochorením Covid-19 je potrebné stabilizovať posudkových lekárov, nakoľko lekárska posudková činnosť sa vykonáva na úsekoch štátnych sociálnych dávok, pomoci v hmotnej núdzi, kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a služieb zamestnanosti. Počet žiadateľov v uvedených oblastiach neustále stúpa a stúpajúci trend sa dá očakávať najmä po skončení krízovej situácie.
V Programovom vyhlásení vlády SR na obdobie rokov 2020-2024 je záväzok vytvoriť jednotný systém posudkovej činnosti. Splnenie tejto úlohy, na ktorej budú participovať aj posudkoví
lekári, bude vyžadovať minimálne 1 ročné obdobie. Z tohto dôvodu sa navrhuje možnosť opätovného predĺženia štátnozamestnaneckého pomeru posudkovým lekárom do 31. decembra 2021.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
9.Za doterajší článok II sa vkladá nový článok III, ktorý znie:
„čl. III
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 319/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 105 odsek 5 znie:
„(5) Riaditeľa daňového úradu, riaditeľa colného úradu, riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy, námestníka riaditeľa daňového úradu, námestníka riaditeľa colného úradu a námestníka riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy ustanovuje do funkcie a odvoláva z funkcie prezident; z funkcie ich možno odvolať aj bez uvedenia dôvodu.“.
2.V § 105 ods. 6 sa na konci pripája táto veta:
„Generálneho riaditeľa sekcie môže prezident odvolať' z funkcie aj bez uvedenia dôvodu.”.
3.V § 107 ods. 1 písm. h) a § 115 ods. 1 písm. g) sa slová „§ 105 ods. 4” nahrádzajú slovami „§ 105 ods. 4, 5 alebo ods. 6”.
Doterajší článok III sa označuje ako článok IV.
Navrhované zmeny nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia.
Platný zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe zakotvuje inštitút odvolania z riadiacej funkcie bez uvedenia dôvodu. Týmto návrhom sa rozširuje jeho možné uplatnenie tak, že sa popri oprávnení ministra odvolávať bez uvedenia dôvodu prezidenta FS a
viceprezidenta FS zakotvuje možnosť' odvolať' bez uvedenia dôvodu aj riaditeľa KÚFS (právomoc využiť takúto zákonnú možnosť budú mat' minister aj prezident FS) a riaditeľa daňového úradu, riaditeľa colného úradu a generálneho riaditeľa sekcie FR SR (právomoc odvolať bez uvedenia dôvodu bude mať prezident FS). Zároveň si náležite upravujú ustanovenia, ktoré vecne a systematicky nadväzujú na takéto odvolanie.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať takto:
O bodoch 1 až 9 hlasovať spoločne, a tieto schváliť.
IV.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 82) vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s rokovacím poriadkom Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov posl. Juraja KRÚPU vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (tlač 82a) v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 8 na svojej 6. schôdzi.
V Bratislave 13. mája 2020
Juraj KRÚPA v. r.
predseda výboru