DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Na rokovanie sa predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ako iniciatívny návrh na základe Programového vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024.
Cieľom predkladaného návrhu zákona je, v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 2024, transformovať Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré prevezme pôsobnosť Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu a do pôsobnosti ktorého sa presunie z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pôsobnosť v oblasti regionálneho rozvoja. Cieľom týchto zmien je centralizácia a koncentrácia agendy regionálneho rozvoja a eurofondov na jedno ministerstvo s cieľom zlepšenia koordinácie regionálneho rozvoja, optimalizácie implementačnej štruktúry riadenia eurofondov, posilnenia princípov transparentnosti, efektívnosti, hospodárnosti, účelnosti a výsledkovej orientácie, na ktoré kladie dôraz aj Európska komisia.
Ďalším cieľom návrhu zákona je, v súlade s Programovými vyhlásením vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 2024 časť „Legislatívny proces na vládnej úrovni“ a časť „Tvorba strategickej vízie“
1.vytvoriť pre podpredsedu vlády Slovenskej republiky právny rámec a inštitucionálne zázemie tak, aby mohol
a)v oblasti legislatívy najmä plniť úlohy súvisiace s usmerňovaním a koordinovaním plnenia úloh v tejto oblasti, zabezpečovania koordinácie ústredných orgánov štátnej správy pri tvorbe legislatívy, vrátane koordinácie pripomienkového konania a zabezpečovania určených legislatívnych činností,
b)vykonávať posúdenia interných a externých konzultačných služieb ekonomického, finančného, právneho a iného obdobného charakteru, vykonávaných alebo obstarávaných ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, subjektmi v pôsobnosti ministerstiev alebo ostatných ústredných orgánov štátnej správy, štátnymi orgánmi podriadenými vláde a ich právnickými osobami a právnickými osobami zriadenými zákonom, ktoré nie orgánom verejnej moci z hľadiska ich efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti vynakladania verejných prostriedkov a
c)vykonávať posúdenia interných a externých právnych služieb a právneho zastúpenia, vykonávaných alebo obstarávaných ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, subjektmi v pôsobnosti ministerstiev alebo ostatných ústredných orgánov štátnej správy, štátnymi orgánmi podriadenými vláde a ich právnickými osobami a právnickými osobami zriadenými zákonom, ktoré nie orgánom verejnej moci z hľadiska ich efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti vynakladania verejných prostriedkov,
2.zveriť do pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky zabezpečovanie plánovania v oblasti investícií a strategického plánovania a strategické projektové riadenie vrátane vypracovania národného strategického investičného rámca a kontroly jeho implementácie, ako aj koordináciu investičných projektov určených vládou Slovenskej republiky s výnimkou činností zverených Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.
2
V nadväznosti na uvedené zmeny je potrebné v súvisiacich zákonoch vykonať nevyhnutné legislatívne zmeny.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.
Prijatie navrhovaného zákona nebude mať vplyvy na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na služby verejnej správy pre občana a vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Navrhuje sa delená účinnosť, tak aby tie novelizačné články a novelizačne body, ktoré sa týkajú vytvorenia právneho rámca a zabezpečenia inštitucionálneho zázemia pre podpredsedu vlády Slovenskej republiky nadobudli účinnosť dňom vyhlásenie.
Navrhovaná účinnosť 1. júla 2020 sa navrhuje pre prechod pôsobnosti zanikajúceho Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na vznikajúce Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako právneho nástupcu uvedeného úradu a pre prechod vydávania Zbierky zákonov Slovenskej republiky a správy a prevádzky Slov-Lexu z Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na Úrad vlády Slovenskej republiky a prechod zabezpečovania legislatívnych činností ostatných ústredných orgánov štátnej úpravy na Úrad vlády Slovenskej republiky vzhľadom na potrebu zabezpečiť dostatočný čas na uskutočnenie súvisiacich administratívnych procesov.
Navrhovaná účinnosť 1. októbra 2020 sa navrhuje pre prechod pôsobnosti v oblasti regionálneho rozvoja z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na vznikajúce Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vzhľadom na potrebu zabezpečiť dostatočný čas na uskutočnenie administratívnych procesov súvisiacich s výkonom tejto kompetencie.
Návrh zákona sa predkladá podľa § 27 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z uvedeného dôvodu nebol návrh zákona predmetom medzirezortného pripomienkového konania.
3
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: podpredseda vlády Slovenskej republiky.
2.Názov návrhu zákona: zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
3.Predmet návrhu zákona:
a)je upravená v práve Európskej únie
-primárnom
Zmluva o fungovaní Európskej únie, najmä články 38 44, 162 164, 174 178, 320 až 324, 325 a 349.
-sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii po 30. novembri 2009)
1.legislatívne akty
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 z 17. decembri 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 zo 17. decembra 2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15.mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1255/2011.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 z 17. decembra 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), pokiaľ ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení.
4
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS).
2.nelegislatívne akty
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 215/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde v súvislosti s metodikami poskytovania podpory na riešenie zmeny klímy, určovaním čiastkových cieľov a zámerov vo výkonnostnom rámci a nomenklatúrou kategórií intervencií pre európske štrukturálne a investičné fondy.
-sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii do 30. novembra 2009)
Rozhodnutie Rady z 25. júna 2007, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na obdobie rokov 2007 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov (2007/435/ES) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 885/2006 z 21. júna 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o akreditáciu platobných agentúr a iných orgánov a zúčtovania EPZF a EPFRV v platnom znení.
Nariadenie Rady (EURATOM, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi v platnom znení.
Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev v platnom znení.
b)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
1.rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C 46/03, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a
5
Severného Írska proti EK, [2005]
2. rozhodnutie Súdneho dvora vo veci T-102/03, Centro informativo per la collaborazione tra le imprese e la promozione degli investimenti in Sicilia SpA (CIS) proti EK, [2005]
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia
nie je určená
b)lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov
nie je určená
c)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
konanie nebolo začaté
d)informácia o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia
návrh zákona nepreberá smernice
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
6
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Predseda vlády Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:-
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
2.Definícia problému
Návrh zákona bol vypracovaný ako iniciatívny materiál v súlade s programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky.
3.Ciele a výsledný stav
Návrh zákona bol vypracovaný ako iniciatívny materiál v súlade s programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky.
4.Dotknuté subjekty
Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, fyzické osoby, právnické osoby.
5.Alternatívne riešenia
Alternatívne riešenia neboli posudzované.
6.Vykonávacie predpisy
Áno
Nie
7.Transpozícia práva EÚ
Národná právna úprava nejde nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ.
8.Preskúmanie účelnosti**
Preskúmanie účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu bude vykonávané priebežne po nadobudnutí účinnosti.
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
7
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z tohovplyvy služieb verejnej správy na občana
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
Aj keď je uvedené, že predložený návrh zákona nemá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy možno predpokladať, že kompetenčné zmeny si vyžiadajú čiastočné a jednorazové navýšenie zdrojov, ktoré ale, vzhľadom na predpokladané úspory vo viac ako desiatkach miliónov eur budú v porovnaní s touto sumou zanedbateľné.
11.Kontakt na spracovateľa
Andrej Bonko, andrej.bonko@vlada.gov.sk, 02/572 95 360, Úrad vlády Slovenskej republiky
12.Zdroje
Bezpredmetné
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
...
B.Osobitná časť
K čl. I bodom 1, 2, 8, 17, 18, 25, čl. II a čl. XII
8
Navrhuje sa aby Úrad vlády Slovenskej republiky, v nadväznosti na zriadenie funkcie podpredsedu vlády Slovenskej republiky ako člena vlády bez portefeuille povereného vládou koordinovať legislatívnu činnosť na úrovni výkonnej moci a zabezpečovať strategické plánovanie, plnil pre uvedeného člena vlády a jeho štátneho tajomníka, obdobne ako plní pre vládu a jej predsedu, úlohy spojené s organizačným, odborný a technickým zabezpečením jeho činnosti. Vzhľadom na rozsah zverených činností sa navrhuje ustanoviť uvedenému podpredsedovi vlády štátneho tajomníka s čím súvisí potreba uvedené primietnuť aj do príslušného ustanovenia zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedené riešenie, kedy Úrad vlády Slovenskej republiky poskytuje inštitucionálne zázemie podpredsedovi vlády a jeho štátnemu tajomníkovi, sa uprednostnilo pred zriadení nového ústredného orgánu štátnej správy s cieľom nezaťažovať verejné financie výdavkami na zabezpečenie obslužných činností, ktoré bude plniť Úrad vlády Slovenskej republiky.
V nadväznosti na uvedené je potrebné zabezpečiť aj rozpočtové krytie plnenia uvedených úloh podpredsedu vlády Slovenskej republiky tak, aby o týchto rozhodoval samostatne, s tým súvisí aj potreba v prebiehajúcom rozpočtovom roku vykonať nevyhnutné rozpočtové opatrenie.
K bodu 3
Navrhuje sa umožniť vláde Slovenskej republiky pri vymenovaní splnomocnenca vlády určiť, že ten bude vykonávať funkciu bez nároku na odmenu.
K bodom 4 a 9
Navrhuje sa, v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2020 2024, s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a produktivitu slovenskej ekonomiky zriadiť nový poradný orgán - Radu vlády Slovenskej republiky pre konkurencieschopnosť a produktivitu, ktorej predsedom bude minister hospodárstva Slovenskej republiky.
K bodu 5
Navrhuje sa ustanoviť povinnosť uvádzať v štatúte odborného poradného orgánu vlády výšku odmeny pre člena tohto poradného orgánu. Cieľom navrhovanej úpravy je zaviesť transparentnosť v odmeňovaní členov odborných poradných orgánov.
K bodu 6
Navrhuje sa umožniť zriadiť poradný orgán aj predsedovi vlády prípadne inému členovi vlády, ktorý neriadi ministerstvo, takýto poradný orgán bude pre predsedu vlády plniť obdobné úlohy, aké plnia pre ministrov ich poradné orgány pôsobiace na ministerstvách.
K čl. I bodom 7, 10, 11, 12, 14, 15, 22, 24, 26 a 27
Navrhuje sa zriadiť Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré prevezme pôsobnosť Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, pričom tento úrad k 1. júlu 2020 zanikne. Dôvodom
9
pre zriadenie uvedeného ministerstva je centralizácia agendy regionálneho rozvoja a eurofondov na jedno ministerstvo s cieľom zlepšenia koordinácie regionálneho rozvoja, optimalizácie implementačnej štruktúry riadenia eurofondov, posilnenia princípov transparentnosti, efektívnosti, hospodárnosti, účelnosti a výsledkovej orientácie, na ktoré kladie dôraz aj Európska komisia. V nadväznosti na uvedené je potrebné vypustiť úpravu platových náležitostí vedúceho úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre informatizáciu a investície.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky sa zo zákona stane zriaďovateľom doterajšej príspevkovej organizácie Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.
Vzhľadom na to, že Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky byť od 1. októbra 2020 aj ústredným orgánom štátnej správy pre regionálny rozvoj, navrhuje sa presunúť doterajšiu pôsobnosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na novovznikajúce ministerstvo.
V nadväznosti na uvedené zmeny sa v príslušných prechodných ustanoveniach navrhuje intertemporálna právna úprava upravujúca súvisiace procesy spojené s prechodom uvedených kompetencií (zamestnanecké a iné právne vzťahy, správa majetku štátu a pod.).
K čl. I bodom 13, 19, 20 a 25
V súvislosti so zriadením funkcie podpredsedu vlády Slovenskej republiky plnenie úloh ktorého bude zabezpečovať Úrad vlády Slovenskej republiky, prostredníctvom organizačných útvarov v jeho riadiacej pôsobnosti, je potrebné niektoré činnosti vydávanie Zbierky zákonov Slovenskej republiky a správu a prevádzku Slov-Lexu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky previesť na Úrad vlády Slovenskej republiky, rovnako tak je potrebné sústrediť niektoré činnosti v oblasti právneho zastupovania a zabezpečovanie legislatívnych činnosti spojených s prípravou, prerokúvaním a schvaľovaním všeobecne záväzných právnych predpisov vybraných ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
V nadväznosti na uvedené zmeny sa v príslušných prechodných ustanoveniach navrhuje intertemporálna právna úprava upravujúca súvisiace procesy spojené s prechodom uvedených kompetencií (zamestnanecké a iné právne vzťahy, správa majetku štátu a pod.).
K bodom 16, 21 a 24
Navrhuje sa zriadenie fondu na pomoc ľuďom pri riešení životných prípadov negatívne ovplyvnených súčasnou krízou vyvolanou šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. V nadväznosti na uvedené sa navrhuje vykonať súvisiacu legislatívno-technickú zmenu a prostredníctvom intertemporálnej úpravy ustanoviť, že peňažné prostriedky, ktoré boli poskytnuté na samostatný účet fondu pre dňom účinnosti tohto zákona, budú považované za príjmy fondu podľa navrhovaného § 24a. Pomoc z fondu bude určená pre osoby ak negatívne následky nie sú zmiernené formami podpory štátu.
K bodu 23
Legislatívno-technická úprava, ktorá opravuje neaktuálnu terminológiu doterajšieho znenia § 35 ods. 5.
10
K čl. III až X, XIII až XV
V nadväznosti na zmeny v čl. I zriadenie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako právneho nástupcu zrušovaného Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre informatizáciu a investície a prechod kompetencie v oblasti regionálneho rozvoja 9 ods. 1 písm. k) zákona č. 575/2001 Z. z.) sa navrhuje v čl. III X, XIII až XV vykonať nevyhnutné legislatívno-technické úpravy.
K čl. XI
V nadväznosti na prechod pôsobnosti v oblasti zabezpečovania vydávania Zbierky zákonov Slovenskej republiky z Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na Úrad vlády Slovenskej republiky pod gesciu podpredsedu vlády Slovenskej republiky je potrebné vykonať nadväzujúce legislatívne úpravy súvisiace s prechodom správy informačného systému verejnej správy Slov-Lex, vrátane ustanovenia intertemporálnej právnej úpravy, v súvisiacich zákonoch.
Zároveň sa navrhuje, v súlade s Programovým vyhlásení vlády Slovenskej republiky na rok 2020 2024, zriadiť inštitút „verejného vypočutia“ k tým návrhom právnych predpisov kódexového typu, alebo ústavných zákonov, týkajúcich sa veľkého počtu adresátov alebo ak pôjde o návrhy právnych predpisov v osobitne dôležitých oblastiach verejného záujmu, s cieľom posliniť transparentnosť a participatívnosť legislatívneho procesu.
Taktiež sa navrhuje, v súlade s Programovým vyhlásení vlády Slovenskej republiky na rok 2020 2024, aby sa návrh zákona alebo návrh ústavného zákona, ktorý sa nevypracoval na základe uznesenia vlády (tzv. iniciatívne návrhy), mohol predložiť na pripomienkové konanie len po predchádzajúcom prerokovaní s podpredsedom vlády, teda len v odôvodnených prípadoch. Za predloženie návrhu na základe uznesenia vlády sa bude považovať aj predloženie návrhu na základe jej programového vyhlásenia.
K čl. XV
Navrhuje sa, ustanoviť delenú účinnosť tak, aby
1.tie novelizačné články a novelizačné body, ktorými sa vytvára právny rámec a inštitucionálne zázemie pre podpredsedu vlády nevyhnutné na plnenie úloh vyplývajúcich pre neho z programového vyhlásenia vlády, nadobudli účinnosť dňom vyhlásenia, keďže v nich obsiahnutá právna úprava je nevyhnutná pre zabezpečenie činnosti podpredsedu vlády Slovenskej republiky,
2.tie novelizačné články a novelizačné body, ktorými dochádza k zriadeniu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a zrušeniu Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre informatizáciu a investície a k prechodu vydávania Zbierky zákonov Slovenskej republiky a správy a prevádzky Slov-Lexu z Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a legislatívnych činností z ostatných ústredných orgánov štátnej správy na Úrad vlády Slovenskej republiky pod gesciou podpredsedu vlády Slovenskej republiky nadobudli účinnosť 1. júna 2020, čím sa zabezpečí dostatočná legisvakancia na prechod súvisiacich právnych vzťahov a ich delimitáciu,
3.kompetencia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prešla k 1. októbru 2020 na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
11
Slovenskej republiky čím sa zabezpečí dostatočný časový priestor na vykonanie potrebných a časovo náročných administratívnych procesov.
V Bratislave 11. mája 2020
Igor Matovič, v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Štefan Holý, v. r.
Podpredseda vlády Slovenskej republiky