VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: ÚV–9707/2020
Národnej rady Slovenskej republiky
97
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z ... 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády
a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladá:
Igor Matovič
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava 11. mája 2020