NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-778/2020
78
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 20. apríla 2020
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistenív znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 65) prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
A.r o z h o d l a, ž e
prerokuje uvedený vládny návrh zákona v druhom čítaní;
B.p r i d e ľ u j e
tento vládny návrh zákona na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci;
C.u r č u j e
ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne vecia lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní vo výboroch a v gestorskom výbore do21. apríla 2020.
Boris K o l l á r v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Marián V i s k u p i č v. r.
Ján B l c h á č v. r.