1
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
2.Definovanie problému
Na zmiernenie negatívnych následkov pandémie a na zabezpečenie likvidity malých podnikov, stredných podnikov a veľkých podnikov môžu Exportno-importná banka Slovenskej republiky a Slovenský investičný holding, a. s. poskytnúť finančnú pomoc (ďalej len „poskytovateľ pomoci“). Finančná pomoc sa poskytuje prostredníctvom bánk a pobočiek zahraničných bánk.
Finančnú pomoc podľa predchádzajúceho odseku bude možné poskytovať vo forme záruky za úver poskytnutý bankou a odpustenia poplatku za záruku za úver poskytnutý bankou.
3.Ciele a výsledný stav
Zabezpečenie likvidity malých podnikov, stredných podnikov a veľkých podnikov.
4.Dotknuté subjekty
- malé podniky, stredné podniky a veľké podniky.
5.Alternatívne riešenia
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
2
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
Nie je.
8.Preskúmanie účelnosti**
Nie je.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
Potenciálny negatívny vplyv bude mať objem zlyhaných úverov, ktorý nie je možné v súčasnosti odhadnúť.
Potenciálny pozitívny vplyv môžu predstavovať príjmy z poplatkov, ktoré nebudú odpustené v dôsledku nesplnenia podmienok, za ktorých môže dôjsť k ich odpusteniu.
11.Kontakt na spracovateľa
12.Zdroje
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK