1
Dôvodová správa
Všeobecná časť
Cieľom predloženého návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančných opatreniach“), je rozšíriť finančné opatrenia na zmiernenie vplyvov koronakrízy o ďalšie opatrenie, ktorým je finančná pomoc na zabezpečenie likvidity malých, stredných a veľkých podnikov.
Prijať takéto opatrenie umožňuje Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19, schválený Európskou komisiou (EK). Pôjde o pomoc v podobe záruk a úverov poskytovaných prostredníctvom úverových inštitúcií.
Vzhľadom na to, že schválením tejto právnej úpravy sa zabezpečí prístup pre všetky typy podnikov k zvýhodnenému financovaniu (prístup k likvidite), návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Poskytnutie verejných záruk za úvery poskytnuté komerčnými bankami môže mať čiastočne negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, avšak len v prípade, že niektoré úvery zlyhajú a dôjde k plneniu záruky, pričom časť z týchto vplyvov bude krytá z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Z týchto dôvodov tieto vplyvy nie je možné v doložke vplyvov exaktne vyčísliť. Prijatie zákona nebude mať vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, nebude mať sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti ani na služby verejnej správy pre občana.
Novelou zákona o finančných opatreniach sa reaguje aj na postupné uvoľňovanie karanténnych opatrení na zamedzenie šírenia pandémie, ktoré umožňujú správnym orgánom pokračovať v konaniach o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny, ktoré boli prerušené z dôvodu zabránenia šíreniu pandémie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.
2
Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Navrhované ustanovenia § 25a predstavujú právny základ pre poskytovanie štátnej pomoci v podobe záruk a úverov prostredníctvom úverových inštitúcií na zabezpečenie likvidity malých, stredných a veľkých podnikov, ktorá vychádza z Dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19, schváleného EK (ďalej len „Dočasný rámec“). Táto finančná pomoc sa bude poskytovať vo forme záruky za úver a vo forme odpustenia poplatku za záruku. Poskytovateľmi takejto finančnej pomoci budú Exportno-importná banka Slovenskej republiky a fondy spravované spoločnosťou Slovak Investment Holding, a. s.. Finančnými sprostredkovateľmi budú banky a pobočky zahraničných bánk (ďalej len „banka“). Prijímateľmi tejto finančnej pomoci budú môcť byť všetky kategórie podnikov, to znamená malé podniky, stredné podniky alebo veľké podniky (ďalej len „podnik“).
Finančná pomoc sa bude môcť poskytovať s súlade Dočasným rámcom, na základe a za podmienok ustanovených týmto zákonom a podmienok upravených v zmluve medzi poskytovateľom pomoci a príslušnou bankou. Základné (rámcové) podmienky upravené v zmluve budú vychádzať z Dočasného rámca. Tieto podmienky budú následne premietnuté do úverových zmlúv medzi bankami a jednotlivými podnikmi.
Dočasný rámec umožňuje poskytnúť finančnú pomoc v obidvoch formách najneskôr do 31. decembra 2020. Komplexné pravidlá poskytovania finančnej pomoci budú upravené v schéme štátnej pomoci tak, ako to vyplýva zo zákona o štátnej pomoci; táto schéma musí byť notifikovaná EK. V schéme štátnej pomoci tak bude upravená aj platnosť schémy v súlade s Dočasným rámcom.
Ministerstvo financií SR bude ručiť ex lege za záväzky poskytovateľov pomoci vzniknuté z poskytovania záruk za úvery. Právne vzťahy medzi ministerstvom financií a poskytovateľom pomoci v súvislosti s takýmto ručením upraví písomná zmluva medzi ministerstvom financií a poskytovateľom pomoci, pričom sa primerane použijú ustanovenia§ 303 a nasl. Obchodného zákonníka.
Kontrola dodržiavania podmienok poskytovania finančnej pomoci bude zabezpečená podľa príslušných ustanovení zákona o štátnej pomoci.
K bodu 2
Legislatívno-technická úprava z dôvodu zavedenia spoločnej legislatívnej skratky „banka“ pre pojmy „banka a pobočka zahraničnej banky“.
K bodu 3
Z dôvodu prijímania opatrení na zastavenie šírenia pandémie boli prerušené konania o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny. Návrhom sa reaguje na vykonané opatrenia a ich postupné uvoľňovanie, ktoré umožňujú správnym orgánom pokračovanie v prerušených konaniach. Navrhuje sa pokračovať v prerušených konaniach o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny v dopredu ustanovenom termíne, čím sa umožní pripraviť správne orgány na pokračovanie v prerušených konaniach o uložení sankcií za porušenie finančnej disciplíny.
K bodu 4
Rovnako sa na navrhuje upraviť, že konania o uložení sankcií za porušenie finančnej disciplíny, ktoré začali počas obdobia pandémie, zostávajú prerušené do 20. mája 2020.
3
K Čl. II
Z dôvodu potreby urýchleného vytvorenia legislatívnych predpokladov pre poskytovanie finančnej pomoci malým, stredným a veľkým podnikom na účely zabezpečenia ich prístupu k likvidite sa účinnosť zákona navrhuje dňom vyhlásenia.
Schválené vládou Slovenskej republiky 30. apríla 2020.
Igor Matovič, v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Eduard Heger, v. r.
podpredseda vlády a minister financií