1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
84
VLÁDNY NÁVRH
Z á k o n
z ... 2020
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. a zákona č. 96/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 25a
Finančná pomoc na zabezpečenie likvidity
malých podnikov, stredných podnikov alebo veľkých podnikov
(1) Na zabezpečenie likvidity malých podnikov, stredných podnikov alebo veľkých podnikov (ďalej len „podnik“) v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie môžu poskytnúť finančnú pomoc Exportno-importná banka Slovenskej republiky a fondy spravované spoločnosťou Slovak Investment Holding, a. s. (ďalej len „poskytovateľ pomoci“). Finančná pomoc sa poskytuje prostredníctvom bánk a pobočiek zahraničných bánk51e) (ďalej len „banka“) v súlade s Oznámením Komisie Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 v platnom znení, na základe a za podmienok ustanovených v odsekoch 2, 3 a 5 7 a zmluvou medzi poskytovateľom pomoci a bankou.
(2) Finančnú pomoc podľa odseku 1 možno poskytnúť vo forme
a)záruky za úver poskytnutý bankou,
b)odpustenia poplatku za záruku za úver poskytnutý bankou.
(3) Záruku za úver poskytnutý bankou na účely podľa odseku 1 možno poskytnúť, ak pred prvým poskytnutím peňažných prostriedkov pri čerpaní úveru, najneskôr však do 30 dní od uzatvorenia zmluvy o úvere medzi bankou a podnikom, banka spoľahlivo zistí, že
2
a)nejde o podnik, ktorý je osobou, ktorá na sprostredkovanie zamestnania za úhradu oprávnenie vydané podľa osobitného predpisu,44) alebo agentúrou dočasného zamestnávania,
b)neeviduje voči podniku
1.Sociálna poisťovňa pohľadávky na poistnom na sociálne poistenie alebo pohľadávky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti viac ako 90 dní alebo
2.zdravotná poisťovňa pohľadávky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti viac ako 90 dní,
c)nebolo voči podniku začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia a
d)spĺňa podnik ďalšie podmienky určené bankou.
(4) Na účely preukázania splnenia podmienok podľa odseku 3 je podnik povinný predložiť banke požadované doklady.
(5) Na záruku za úver poskytnutý bankou sa vzťahujú § 313 322 a § 762 Obchodného zákonníka a ustanovenia osobitného predpisu.48a)
(6) Poplatok za záruku za úver poskytnutý bankou možno podniku odpustiť, ak podnik v období určenom v zmluve o úvere uzavretej medzi bankou a podnikom udrží úroveň zamestnanosti určenú v zmluve o úvere.
(7) Ministerstvo financií ručí za záväzky poskytovateľa pomoci vzniknuté z poskytovania záruk za úvery podľa odseku 2 písm. a) bezpodmienečne a neodvolateľne; právne vzťahy medzi ministerstvom financií a poskytovateľom pomoci v súvislosti s takýmto ručením upraví písomná zmluva medzi ministerstvom financií a poskytovateľom pomoci.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 48a znie:
48a) Čl. 213 a 214 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.
2.V § 30b ods. 1 a § 30j ods. 1 a 2 sa vypúšťajú slová „alebo pobočka zahraničnej banky“.
3.V § 35 ods. 1 druhá veta znie: „Ak sa obdobie pandémie neskončí do 20. mája 2020, v konaniach podľa prvej vety sa pokračuje od 21. mája 2020.“ a na konci sa pripája táto veta: „V konaniach o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny, ktoré sa prerušili pred začatím obdobia pandémie a prerušenie trvalo ku dňu začatia obdobia pandémie, sa pokračuje od 21. mája 2020, ak netrvajú dôvody, pre ktoré sa takéto konanie prerušilo.“.
4.V § 35 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a zostávajú prerušené do 20. mája 2020“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.