DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá ako iniciatívny materiál.
Návrhom zákona sa reaguje na aplikačné problémy, ktoré sa vyskytli pri uplatňovaní zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11. marca 2020 a vyhláseného núdzového stavu uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARSCoV-2 na území Slovenskej republiky.
Cieľom návrhu zákona v čl. I je
1.zefektívniť výberové konanie na obsadenie funkcie profesionálneho vojaka,
2.zvýšiť vek dieťaťa z 10 rokov na 11 rokov na účely poskytnutia služobného voľna z dôvodu ošetrovania chorého dieťaťa alebo starostlivosti o dieťa, čím sa vek dieťaťa zosúlaďuje so všeobecnou právnou úpravou v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
3.umožniť prepustenie profesionálneho vojaka aj v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 z dôvodu nepodrobenia sa v súvislosti s výkonom štátnej služby vyšetreniu na zistenie prítomnosti alkoholu alebo metabolitov omamných alebo psychotropných látok v organizme, z dôvodu porušenia ustanoveného obmedzenia alebo zákazu, z dôvodu dosiahnutia vekovej hranice alebo uplynutia času, na ktorý bola profesionálnemu vojakovi povolená výnimka z vekovej hranice, z dôvodu splnenia podmienok nároku na výsluhový dôchodok alebo z dôvodu uloženia disciplinárneho opatrenia zníženia služobného platu,
4.upraviť poskytovanie služobného voľna profesionálnemu vojakovi z dôvodu nariadenej karantény a
5.upraviť možnosť profesionálnemu vojakovi vykonávať služobné povinnosti v inom mieste ako je jeho miesto výkonu štátnej služby.
Cieľom návrhu zákona v čl. II je
1.odstrániť rozpor medzi zákonom č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisoch a zákonom č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov, podľa § 5 ods. 4 zákona č. 453/2003 Z. z. je v kompetencii generálneho riaditeľa ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny menovať a odvolávať riaditeľov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorí nie štatutárnym orgánom pretože úrady práce, sociálnych vecí a rodiny nemajú od 1. januára 2015 právnu subjektivitu, preto sa navrhuje do zákona č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov doplniť ustanovenie, pod ktoré bude možné štátnozamestnanecký pomer riaditeľa úradu práce, sociálnych vecí a rodiny subsumovať,
2.zmeniť jednu z kvalifikačných podmienok na výkon funkcie generálneho tajomníka služobného úradu, a to tak, že doterajšia podmienka troch rokov praxe vo verejnej správe a troch rokov praxe v riadiacej funkcii sa nahrádza podmienkou piatich rokov praxe v riadiacej funkcii,
2
3.vypustiť v § 24 odsek 2 čím sa služobným úradom umožní pružnejšie a rýchlejšie reagovať na potrebu zmien v ich organizačnej štruktúre vyvolanú nutnosťou prispôsobiť sa meniacemu sa vonkajšiemu prostrediu,
4.rozšíriť výpočet právnych titulov na prijatie do dočasnej štátnej služby tak, aby sa služobným úradom umožnilo v prípade potreby na prechodný čas posilniť ich personálne kapacity, dočasná štátna služba na základe nového právneho titulu bude trvať do obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta, avšak najviac šesť mesiacov, zároveň sa štátny zamestnanec prijatý do dočasnej štátnej služby podľa § 36 ods. 3 písm. e) nebude môcť prihlásiť do užšieho vnútorného výberového konania,
5.zjednotiť právnu úpravu okamžitého skončenia štátnej služby s právnou úpravou okamžitého skončenia pracovného pomeru podľa Zákonníka práce.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.
Prijatie navrhovaného zákona bude mať pozitívne sociálne vplyvy a nebude mať vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na služby verejnej správy pre občana a vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Vzhľadom na naliehavosť navrhovaných zmien sa účinnosť navrhuje dňom vyhlásenia.
3
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Vláda Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
nie
Termín začiatku a ukončenia PPK
nie
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
nie
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
apríl 2020
2.Definovanie problému
Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje.
Návrh zákona bol vypracovaný ako iniciatívny materiál z dôvodu identifikovania problémov pri aplikácii niektorých ustanovení zákona č. 281/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „mimoriadna situácia“).
3.Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).
Cieľom návrhu zákona je
-v čl. I zefektívniť výberové konanie na obsadenie funkcie profesionálneho vojaka, umožniť v čase mimoriadnej situácie prepustenie profesionálneho vojaka, ktorému bolo uložené disciplinárne opatrenie zníženie služobného platu o 15%, ktorý dosiahol vekovú hranicu alebo, ktorý splnil podmienky nároku na výsluhový dôchodok a požiadal o prepustenie zo štátnej služby, poskytovať v čase mimoriadnej situácie služobné voľno profesionálnemu vojakovi z dôvodu nariadenej karantény a umožniť profesionálnemu vojakovi v čase mimoriadnej situácie vykonávať služobné povinnosti v inom mieste, ako je jeho miesto výkonu štátnej služby,
-v čl. II odstrániť rozpor medzi zákonom č. 453/2003 Z. z. a zákonom č. 55/2017 Z. z. , zmeniť jednu z kvalifikačných podmienok na výkon funkcie generálneho tajomníka služobného úradu, umožniť pružnejšie a rýchlejšie reagovať na potrebu zmien v organizačnej štruktúre služobného úradu, rozšíriť výpočet právnych titulov na prijatie do dočasnej štátnej služby a zjednotiť právnu úpravu okamžitého skončenia štátnej služby s právnou úpravou okamžitého skončenia pracovného pomeru podľa Zákonníka práce.
4
4.Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
Štátne orgány, profesionálni vojaci, štátni zamestnanci.
5.Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.
Pri vypracovaní návrhu zákona neboli zvažované žiadne alternatívne riešenia.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.
nie
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
5
10.Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu.
11.Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov
Mgr. Levente Kocsis, Ministerstvo obrany SR, 0960/317391, 0903 820583,
levente.kocsis@mod.gov.sk
12.Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konania
Podľa bodu 2.5. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov sa jednotná metodika neuplatňuje na návrh zákona, ktorý má byť predmetom skráteného legislatívneho konania.
6
Analýza sociálnych vplyvov
Vplyvy na hospodárenie domácností, prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám, sociálnu inklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Vedie návrh k zvýšeniu alebo zníženiu príjmov alebo výdavkov domácností?
Ktoré skupiny domácností/obyvateľstva sú takto ovplyvnené a akým spôsobom?
Sú medzi potenciálne ovplyvnenými skupinami skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?
Popíšte pozitívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zvýšenie príjmov alebo zníženie výdavkov:
Novelou zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zabezpečí zachovanie služobného platu počas celej doby krízovej situácie v súvislosti s poskytovaním služobného voľna profesionálnemu vojakovi, ktorému bola nariadená karanténa. Služobné voľno sa poskytne počas celej doby krízovej situácie. V prípade celodennej osobnej starostlivosti o dieťa sa zvyšuje vek dieťaťa z 10 rokov na 11 rokov.
Špecifikujte pozitívne ovplyvnené skupiny:
Profesionálni vojaci
Popíšte negatívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zníženie príjmov alebo zvýšenie výdavkov:
Návrh nemá negatívny vplyv.
Špecifikujte negatívne ovplyvnené skupiny:
---
Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv:
---
Kvantifikujte rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom.
V prípade vyššieho počtu ovplyvnených skupín doplňte do tabuľky ďalšie riadky.
V prípade, ak neuvádzate kvantifikáciu, uveďte dôvod.
Ovplyvnená skupina č. 1:
Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/ pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % /
7
obdobie:
Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):
Ovplyvnená skupina č. 2:
Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):
Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:
V prípade významných vplyvov na príjmy alebo výdavky vyššie špecifikovaných domácností v riziku chudoby, identifikujte a kvantifikujte vplyv na chudobu obyvateľstva (napr. mieru rizika chudoby, podiel rastu/poklesu výdavkov na celkových výdavkoch/príjme):
4.2 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva a vplyv na sociálnu inklúziu.
Má návrh vplyv na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám?
Špecifikujete ovplyvnené skupiny obyvateľstva a charakter zmeny v prístupnosti s ohľadom na dostupnosť finančnú, geografickú, kvalitu, organizovanie a pod. Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.
Rozumie sa najmä na prístup k:
sociálnej ochrane, sociálno-právnej ochrane, sociálnym službám (vrátane služieb starostlivosti o deti, starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím),
kvalitnej práci, ochrane zdravia, dôstojnosti a bezpečnosti pri práci pre zamestnancov a existujúcim zamestnaneckým právam,
pomoci pri úhrade výdavkov súvisiacich so zdravotným postihnutím,
zamestnaniu, na trh práce (napr. uľahčenie
8
Má návrh významný vplyv na niektorú zo zraniteľných skupín obyvateľstva alebo skupín v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?
Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv na ne. Je tento vplyv väčší ako vplyv na iné skupiny či subjekty? Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.
Zraniteľné skupiny alebo skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia sú napr.:
domácnosti s nízkym príjmom (napr. žijúce iba zo sociálnych príjmov, alebo z príjmov pod hranicou rizika chudoby, alebo s príjmom pod životným minimom, alebo patriace medzi 25% domácností s najnižším príjmom),
nezamestnaní, najmä dlhodobo nezamestnaní, mladí nezamestnaní a nezamestnaní nad 50 rokov,
deti (0 – 17),
mladí ľudia (18 – 25 rokov),
starší ľudia, napr. ľudia vo veku nad 65 rokov alebo dôchodcovia,
ľudia so zdravotným postihnutím,
marginalizované rómske komunity
domácnosti s 3 a viac deťmi,
jednorodičovské domácnosti s deťmi (neúplné rodiny, ktoré tvoria najmä osamelé matky s deťmi),
príslušníci tretích krajín, azylanti, žiadatelia o azyl,
iné zraniteľné skupiny, ako napr. bezdomovci, ľudia opúšťajúci detské domovy alebo iné inštitucionálne zariadenia
4.3 Identifikujte a popíšte vplyv na rovnosť príležitostí.
Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na rodovú rovnosť.
Dodržuje návrh povinnosť rovnakého zaobchádzania so skupinami alebo jednotlivcami na základe pohlavia, rasy, etnicity, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia veku a sexuálnej orientácie?
zosúladenia rodinných a pracovných povinností, služby zamestnanosti), k školeniam, odbornému vzdelávaniu a príprave na trh práce,
zdravotnej starostlivosti vrátane cenovo dostupných pomôcok pre občanov so zdravotným postihnutím,
k formálnemu i neformálnemu vzdelávaniu a celoživotnému vzdelávaniu,
bývaniu a súvisiacim základným komunálnym službám,
doprave,
ďalším službám najmä službám všeobecného záujmu a tovarom,
spravodlivosti, právnej ochrane, právnym službám,
informáciám
k iným právam (napr. politickým).
9
Mohol by viesť k nepriamej diskriminácii niektorých skupín obyvateľstva? Podporuje návrh rovnosť príležitostí?
Môže mať návrh odlišný vplyv na ženy a mužov? Podporuje návrh rovnosť medzi ženami a mužmi alebo naopak bude viesť k zväčšovaniu rodových nerovností? Popíšte vplyvy.
Pri identifikovaní rodových vplyvov treba vziať do úvahy existujúce rozdiely medzi mužmi a ženami, ktoré sú relevantné k danej politike. Podpora rodovej rovnosti spočíva v odstraňovaní obmedzení a bariér pre plnohodnotnú účasť na ekonomickom, politickom a sociálnom živote spoločnosti, ktoré súvisia s rodovými rolami či pohlavím. Hlavné oblasti podpory rodovej rovnosti:
podpora vyrovnávania ekonomickej nezávislosti,
zosúladenie pracovného, súkromného a rodinného života,
podpora rovnej participácie na rozhodovaní,
boj proti rodovo podmienenému násiliu a obchodovaniu s ľuďmi,
eliminácia rodových stereotypov.
4.4 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na zamestnanosť a na trh práce.
V prípade kladnej odpovede pripojte odôvodnenie v súlade s Metodickým postupom pre analýzu sociálnych vplyvov.
Uľahčuje návrh vznik nových pracovných miest? Ak áno, ako? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, pre aké skupiny zamestnancov, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod.
Vedie návrh k zániku pracovných miest? Ak áno, ako a akých? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod. Identifikujte možné dôsledky, skupiny zamestnancov, ktoré budú viac ovplyvnené a rozsah vplyvu.
Ovplyvňuje návrh dopyt po práci? Ak áno, ako?
Dopyt po práci závisí na jednej strane na produkcii tovarov a služieb v ekonomike a na druhej strane na cene práce.
10
Má návrh dosah na fungovanie trhu práce? Ak áno, aký?
Týka sa makroekonomických dosahov ako je napr. participácia na trhu práce, dlhodobá nezamestnanosť, regionálne rozdiely v mierach zamestnanosti. Ponuka práce môže byť ovplyvnená rôznymi premennými napr. úrovňou miezd, inštitucionálnym nastavením (napr. zosúladenie pracovného a súkromného života alebo uľahčovanie rôznych foriem mobility).
Má návrh špecifické negatívne dôsledky pre isté skupiny profesií, skupín zamestnancov či živnostníkov? Ak áno, aké a pre ktoré skupiny?
Návrh môže ohrozovať napr. pracovníkov istých profesií favorizovaním špecifických aktivít či technológií.
Ovplyvňuje návrh špecifické vekové skupiny zamestnancov? Ak áno, aké? Akým spôsobom?
Identifikujte, či návrh môže ovplyvniť rozhodnutia zamestnancov alebo zamestnávateľov a môže byť zdrojom neskoršieho vstupu na trh práce alebo predčasného odchodu z trhu práce jednotlivcov.“
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
11
1.Predkladateľ právneho predpisu: Vláda Slovenskej republiky
2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a) nie je upravená v práve Európskej únie
b) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4 a 5 doložky zlučiteľnosti.
B.Osobitná časť
12
Čl. I
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
K bodom 1 a 2
Navrhuje sa zefektívniť výberové konanie na obsadenie funkcie profesionálneho vojaka tak, aby každý občan, ktorý spĺňa podmienky ustanovené v § 16 ods. 1 písm. a) j), n) a o) zákona č. 281/2015 Z. z. bol pozvaný na výberové konanie najmenej sedem dní pred uskutočnením výberového konania. V rámci výberového konania, v súlade s § 19 zákona č. 281/2015 Z. z., výberová komisia posúdi najskôr psychickú spôsobilosť občana na výkon funkcie profesionálneho vojaka a následne jeho fyzickú zdatnosť. Navrhuje sa, aby spôsobilosť vykonať previerku fyzickej zdatnosti v rozsahu podľa vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 426/2015 Z. z. o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka, o spôsobe posudzovania psychickej spôsobilosti a o previerke fyzickej zdatnosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka a o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby profesionálneho vojaka alebo na výkon funkcie v znení vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 55/2020 Z. z. občan preukazoval potvrdením, ktoré mu vydá lekár, ktorý mu poskytuje všeobecnú zdravotnú starostlivosť. Ak bude občan psychicky spôsobilý a fyzicky zdatný na prijatie do štátnej služby bude mu posúdená zdravotná spôsobilosť komplexným lekárskym vyšetrením v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP Ružomberok. Táto zmena za cieľ odstrániť absolvovanie množstva lekárskych vyšetrení občanom a odbremeniť lekárov, ktorí občanom poskytujú zdravotnú starostlivosť vykonávať lekárske vyšetrenia v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka.
K bodu 3
Rozširuje sa možnosť skončiť štátnu službu profesionálneho vojaka prepustením z dôvodu uloženia disciplinárneho opatrenia zníženia služobného platu o 15% v čase keď je vyhlásená mimoriadna situácia alebo v čase keď bezprostredne hrozí, že bude alebo bola vyhlásená krízová situácia. V čase keď je vyhlásená mimoriadna situácia lebo v čase keď bezprostredne hrozí, že bude alebo bola vyhlásená krízová situácia bude možné profesionálneho vojaka prepustiť zo štátnej služby, ak mu bolo právoplatne uložené jedno disciplinárne opatrenie zníženie služobného platu až o 15%.
K bodom 4 a 6
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s doplnením poznámok pod čiarou k odkazom 61a a 61b.
K bodu 5
Vzhľadom na doplnenie § 83 ods. 5 zákona č. 281/2015 Z. z. (bod 3 návrhu zákona) sa navrhuje v konaní o prepustení profesionálneho vojaka z dôvodu uloženia disciplinárneho opatrenia zníženie služobného platu o 15 % pokračovať aj v čase keď bezprostredne hrozí, že bude alebo už bola vyhlásená krízová situácia.
K bodu 7
Zvyšuje sa vek dieťaťa z 10 rokov na 11 rokov na účely poskytnutia služobného voľna z dôvodu ošetrovania chorého dieťaťa alebo z dôvodu starostlivosti o dieťa, ak predškolské
13
zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie, alebo ak osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo bola prijatá do ústavnej zdravotnej starostlivosti, a preto sa nemôže o dieťa starať. Touto úpravou dochádza k zosúladeniu právnej úpravy zákona č. 281/2015 Z. z. so všeobecnou právnou úpravou v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
K bodu 8
Dopĺňajú sa prechodné ustanovenia, ktorými sa reaguje na krízovú situáciu v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19.
V odseku 1 sa navrhuje, z dôvodu urýchlenia prijatia občana do štátnej služby profesionálneho vojaka, skrátiť lehotu na podanie žiadosti o prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka z 21 dní na 7 dní. Toto opatrenie je potrebné prijať najmä z dôvodu nedostatku zdravotníckych vojenských odborností.
V odseku 2 sa navrhuje, aby odo dňa účinnosti zákona, ak to bude v záujme služobného úradu, začali opätovne plynúť lehoty na prepustenie profesionálneho vojaka z dôvodu dosiahnutia vekovej hranice alebo uplynutia času, na ktorý bola profesionálnemu vojakovi povolená výnimka z vekovej hranice 83 ods. 1 písm. i) zákona č. 281/2015 Z. z.] alebo z dôvodu splnenia podmienok nároku na výsluhový dôchodok 83 ods. 1 písm. l) zákona č. 281/2015 Z. z.]. Do lehoty na prepustenie sa navrhuje nezapočítavať doba, počas ktorej lehota na prepustenie neplynula, to znamená, že ak by zákon nadobudol účinnosť napríklad 1. mája 2020 profesionálny vojak, ktorý mal byť prepustený k 31. marcu 2020 a lehota na prepustenie prestala plynúť dňom 12. marca 2020 bude zo štátnej služby prepustený k 20. máju 2020, profesionálny vojak, ktorý mal byť prepustený k 30. aprílu 2020 a lehota mu prestala plynúť dňom 12. marca 2020 bude zo štátnej služby prepustený k 20. júnu 2020.
V odsekoch 3 a 4 sa ustanovuje, že služobný úrad bude môcť počas vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 konať o prepustení profesionálneho vojaka z dôvodu porušenia základnej povinnosti profesionálneho vojaka podľa § 134 ods. 1 písm. n) alebo ods. 2 zákona č. 281/2015 Z. z., dosiahnutia vekovej hranice alebo uplynutia času, na ktorý bola profesionálnemu vojakovi povolená výnimka z vekovej hranice podľa § 32 ods. 2 a 3 zákona č. 281/2015 Z. z., ak profesionálny vojak požiadal o prepustenie z dôvodu splnenia podmienok nároku na výsluhový dôchodok, ako aj z dôvodu uloženia disciplinárneho opatrenia zníženia služobného platu o 15%. Prepustenie takéhoto profesionálneho vojaka musí byť v záujme služobného úradu.
V odseku 5 sa, v nadväznosti na odseky 3 a 4, ustanovuje, že ak služobný úrad počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 rozhodne o prepustení profesionálneho vojaka z dôvodov podľa § 83 ods. 1 písm. i) a l) lehoty na prepustenie budú plynúť.
V odsekoch 6 a 7 sa navrhuje poskytovať služobné voľno profesionálnemu vojakovi, ktorému bola v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 nariadená karanténa. Služobné voľno bude profesionálnemu vojakovi poskytovať veliteľ. Za čas takto poskytnutého služobného voľba bude profesionálnemu vojakovi patriť služobný plat.
V odseku 8 sa navrhuje, možnosť pre veliteľa umožniť v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 profesionálnemu vojakovi vykonávať služobné povinnosti z iného miesta, ako je miesto výkonu štátnej služby za podmienky, že to povaha služobných povinností a podmienky ich vykonávania dovoľujú.
14
Čl. II
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
K bodu 1
Odstraňuje sa rozpor medzi zákonom č.453/2003 Z. z. v znení neskorších predpisoch a zákonom č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 5 ods. 4 zákona č. 453/2003 Z. z. ustanovuje kompetenciu generálneho riaditeľa ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny menovať a odvolávať riaditeľov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorí nie štatutárnym orgánom pretože úrady práce, sociálnych vecí a rodiny nemajú od 1. januára 2015 právnu subjektivitu. Do zákona č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov sa tak dopĺňa ustanovenie pod ktoré bude možné štátnozamestnanecký pomer riaditeľa úradu práce, sociálnych vecí a rodiny subsumovať.
K bodu 2
Navrhuje sa zmena v jednej z kvalifikačných podmienok na výkon funkcie generálneho tajomníka služobného úradu, a to tak, že doterajšia podmienka troch rokov praxe vo verejnej správe a troch rokov praxe v riadiacej funkcii sa nahrádza podmienkou piatich rokov praxe v riadiacej funkcii.
K bodu 3
Navrhuje sa vypustiť v § 24 odsek 2 čím sa služobným úradom umožní pružnejšie a rýchlejšie reagovať na potrebu zmien v ich organizačnej štruktúre vyvolanú nutnosťou prispôsobiť sa meniacemu sa vonkajšiemu prostrediu.
K bodom 4 a 5
Navrhuje sa rozšíriť výpočet právnych titulov na prijatie do dočasnej štátnej služby a prijatie do dočasnej štátnej služby. Cieľom právnej úpravy je umožniť služobným úradom v prípade potreby na prechodný čas posilniť ich personálne kapacity. Dočasná štátna služba na základe nového právneho titulu bude trvať do obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta, avšak najviac šesť mesiacov.
K bodu 6
Navrhuje sa v nadväznosti na navrhovanú právnu úpravu v čl. I bodoch 4 a 5 ustanoviť aby sa štátny zamestnanec prijatý do dočasnej štátnej služby podľa § 36 ods. 3 písm. e) nemohol prihlásiť do užšieho vnútorného výberového konania.
K bodu 7
Navrhuje sa zjednotiť právnu úpravu okamžitého skončenia štátnej služby s právnou úpravou okamžitého skončenia pracovného pomeru podľa Zákonníka práce.
K bodu 8
Navrhuje sa ustanoviť intertemporálnu právnu úpravu súvisiacu s navrhovanou právnou úpravou v čl. II bodoch 1. a 2.
15
K čl. III
Vzhľadom na naliehavosť navrhovaných zmien sa účinnosť navrhuje dňom vyhlásenia.
V Bratislave 30. apríla 2020
Igor Matovič, v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Jaroslav Naď, v. r.
minister obrany Slovenskej republiky