N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VIII. volebné obdobie
82
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z ...................... 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č.
281/2015 Z. z.
o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 107/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z. a zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 377/2019 Z. z. a zákona č. 477/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 18 sa odsek 5 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) potvrdenie ošetrujúceho lekára o spôsobilosti vykonať previerku fyzickej zdatnosti.“.
2.V § 18 odsek 7 znie:
„(7) Občana, ktorý spĺňa podmienky ustanovené v § 16 ods. 1 písm. a) j), n) a o), služobný úrad pozve na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením.“.
3.V § 83 ods. 5 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo mu v čase, keď je vyhlásená mimoriadna situácia,61a) alebo v čase, keď bezprostredne hrozí, že bude alebo bola vyhlásená krízová situácia,61b) bolo uložené disciplinárne opatrenie podľa § 139 ods. 1 písm. b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 61a a 61b znejú:
61a) § 3 ods. 1 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
61b) Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.“.
2
4.Poznámka pod čiarou k odkazu 67 sa vypúšťa.
5.V § 95 ods. 1 písm. a) sa slová „ods. 5 písm. b) g)“ nahrádzajú slovami „ods. 5 písm. b), c), e) až g)“.
6.V poznámke pod čiarou k odkazu 68 sa vypúšťajú slová „o civilnej ochrane obyvateľstva“.
7.V § 116 ods. 2 písm. a) a b) sa slovo „desať“ nahrádza číslom „11“.
8.Za § 235e sa vkladá § 235f, ktorý vrátane nadpisu znie :
㤠235f
Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
(1) Lehota na podanie žiadosti o prijatie do štátnej služby podľa § 18 ods. 4 vo výberovom konaní vyhlásenom počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia v súvislosti s ochorením COVID-19“) je sedem dní odo dňa vyhlásenia výberového konania.
(2) Ak počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 od 12. marca 2020 do dňa účinnosti tohto zákona podľa § 94 ods. 11 prestala lehota na prepustenie profesionálneho vojaka z dôvodu podľa § 83 ods. 1 písm. i) alebo písm. l) plynúť, lehota na prepustenie začne plynúť odo dňa účinnosti tohto zákona, ak je prepustenie profesionálneho vojaka v záujme služobného úradu. Do lehoty na prepustenie sa nezapočítava doba, počas ktorej lehoty na prepustenie neplynuli.
(3) Počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 služobný úrad konanie o prepustení profesionálneho vojaka z dôvodu podľa § 83 ods. 1 písm. c), i) alebo písm. l), ak je to v záujme služobného úradu, nepreruší.
(4) Ak počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 od 12. marca 2020 do dňa účinnosti tohto zákona služobný úrad podľa § 95 ods. 1 písm. a) v znení účinnom do nadobudnutia účinnosti tohto zákona prerušil konanie o prepustení profesionálneho vojaka z dôvodu podľa § 83 ods. 1 písm. c), i) alebo písm. l) alebo § 83 ods. 5 písm. d) v znení účinnom do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, služobný úrad odo dňa účinnosti tohto zákona v tomto konaní pokračuje, ak je to v jeho záujme.
(5) Ak počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 služobný úrad rozhodne o prepustení profesionálneho vojaka z dôvodu podľa § 83 ods. 1 písm. i) alebo písm. l) a personálny rozkaz o prepustení je profesionálnemu vojakovi doručený, lehoty na prepustenie plynú.
(6) Profesionálnemu vojakovi, ktorý nemôže vykonávať štátnu službu počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 z dôvodu nariadenej karantény, veliteľ poskytne služobné voľno po dobu jej trvania.
3
(7) Profesionálnemu vojakovi, ktorému bolo poskytnuté služobné voľno podľa odseku 6, patrí za dni služobného voľna služobný plat.
(8) Profesionálnemu vojakovi môže veliteľ počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 umožniť vykonávať služobné povinnosti v mieste jeho trvalého pobytu, prechodného pobytu alebo na inom dohodnutom mieste, ak to povaha služobných povinností a podmienky ich vykonávania profesionálnym vojakom dovoľujú; takéto vykonávanie služobných povinností sa nepovažuje za služobnú cestu.“.
Čl. II
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 90/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 397/2019 Z. z. a zákona č. 470/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 7 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Za štatutárny orgán vymenovaný do funkcie podľa osobitného predpisu sa na účely tohto zákona považuje aj vedúci zamestnanec vymenovaný podľa osobitného predpisu.7a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
7a)Napríklad § 5 ods. 4 zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.V § 18 ods. 3 sa vypúšťa čiarka za slovom „stupňa“ a slová „získanie praxe troch rokov vo verejnej správe“ a slová „tri roky“ sa nahrádzajú slovami „päť rokov“.
3.V § 24 sa vypúšťa odsek 2. Zároveň sa zrušuje označenie odseku 1.
4.V § 36 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) občana na voľné štátnozamestnanecké miesto.“.
5.V § 37 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
„i) štátneho zamestnanca podľa § 36 ods. 3 písm. e) trvá do obsadenia tohto miesta na základe výberového konania, najviac šesť mesiacov,“.
Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno j).
6.V § 40 ods. 4 sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „alebo písm. e)“.
7.V § 78 odsek 1 znie:
„(1) Služobný úrad môže okamžite skončiť štátnozamestnanecký pomer štátneho zamestnanca z dôvodu závažného porušenia služobnej disciplíny; na okamžité skončenie štátnozamestnaneckého pomeru sa primerane použijú ustanovenia Zákonníka práce.“.
4
8.Za § 193d sa vkladajú § 193da a 193db, ktoré vrátane nadpisu nad § 193da znejú:
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej dňom vyhlásenia
§ 193da
Vedúci zamestnanec vymenovaný podľa osobitného predpisu7a) pred účinnosťou tohto zákona sa považuje za štatutárny orgán vymenovaný podľa osobitného predpisu podľa tohto zákona.
§ 193db
Generálny tajomník, ktorý bol vymenovaný do tejto funkcie pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sa po nadobudnutí účinnosti tohto zákona považuje za generálneho tajomníka, ktorý spĺňa predpoklady vymenovania do funkcie generálneho tajomníka podľa § 18 ods. 3 v znení účinnom odo dňa vyhlásenia tohto zákona.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.