NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
77
NÁVRH
na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Vláda Slovenskej republiky predkladá návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“).
Základným cieľom návrhu zákona je zmiernenie negatívnych dopadov súvisiacich s vyhlásením mimoriadnej situácie uznesením vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlásenie núdzového stavu uznesením vlády SR č. 114 z 15. marca 2020 z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARSCoV-2 na území Slovenskej republiky.
Návrh zákona dočasne upravuje vzťahy, práva a povinnosti v najzasiahnutejších oblastiach poskytovania zdravotnej starostlivosti, financovania poskytovania zdravotnej starostlivosti a verejného zdravotníctva. Zameriava sa najmä úpravu vykonávania kontrolnej činnosti, financovania, verejného zdravotného poistenia, automatizovania a elektronizácie niektorých špecifických procesov, spriechodnenia mechanizmov, cez ktoré bude možné dofinancovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorých činnosť bola počas krízovej situácie značne ovplyvnená a dofinancovanie zdravotných poisťovní, ak to bude potrebné.
Najdôležitejšou snahou návrhu zákona je pripraviť oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti na možný scenár, keď v dôsledku neúnosného rozšírenia počtu pacientov s ochorením COVID-19 alebo osôb, ktorým pre rôzne karanténe opatrenia nie je alebo nebude možné poskytnúť zdravotnú starostlivosť bežným spôsobom. V snahe chrániť pacienta aj zdravotníckych pracovníkov návrh zákona priestorovo, personálne aj finančne oddeľuje tzv. „biele zóny“ od „červených zón“.
Počas krízovej situácie sa umožňuje vykonávanie dočasnej odbornej stáže občanom z tretích štátov, ktorí nemajú uznanú odbornú kvalifikáciu, s cieľom personálneho posilnenia poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti najmä z regiónov s nedostatkom zdravotníckych pracovníkov. Navrhuje sa tiež pozastaviť prebiehajúce vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, keďže počas vzniknutej situácie nie je možné realizovať ho v predpísanej miere a lehotách.
Tieto opatrenia je z vyššie uvedených dôvodov nevyhnutné zaviesť čo najskôr, preto je potrebné podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky, aby sa vzhľadom na to, že môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd a štátu hrozia značné hospodárske škody, uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
V Bratislave dňa 28. apríla 2020
Igor Matovič v.r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Marek Krajčí v.r.
minister zdravotníctva
Slovenskej republiky