1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
___________________________________________________________________________
K číslu: 771/2020
67a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. (tlač 67) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
_______________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 83 zo dňa 20. apríla 2020 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. (tlač 67) (prostredníctvom skráteného legislatívneho konania) týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky :
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,
-Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
2
III.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
1.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť
-Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uzn. č. 23 zo dňa 21. apríla 2020)
2.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet (uzn. č. 16 zo dňa 21. apríla 2020)
IV.
Z uznesenia výboru Národnej rady Slovenskej republiky uvedeného pod bodom III. tejto spoločnej správy vyplynuli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy :
K Čl. I
1. V článku I bod 2 znie:
„2. § 6 vrátane nadpisu znie:
§ 6
Prerušenie daňovej kontroly
(1)Daňová kontrola sa prerušuje na žiadosť daňového subjektu odo dňa nasledujúceho po dni podania žiadosti do skončenia obdobia pandémie.
(2)V doteraz prerušených daňových kontrolách sa pokračuje, ak neboli prerušené na žiadosť daňového subjektu alebo ak pominuli dôvody, pre ktoré sa daňové kontroly prerušili podľa osobitného predpisu.5) Právne účinky úkonov vykonaných počas daňových kontrol doteraz prerušených podľa tohto zákona zostávajú zachované.
(3)Ak daňový subjekt nepožiada o prerušenie daňovej kontroly podľa odseku 1, pri úkonoch v daňovej kontrole sa odpustenie zmeškania lehoty podľa § 4 neuplatní. Lehoty na vykonanie úkonov začnú plynúť odznova.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5) § 61 daňového poriadku v znení zákona č. 440/2012 Z. z.“.“.
Navrhuje sa, aby boli daňové kontroly prerušené dňom nasledujúcim po podaní žiadosti daňového subjektu o prerušenie daňovej kontroly do skončenia obdobia pandémie.
V daňových kontrolách, ktoré boli doteraz ex lege prerušené, sa bude od účinnosti tohto zákona pokračovať, a ak daňový subjekt podá žiadosť o prerušenie takejto daňovej kontroly, tak sa táto kontrola znovu preruší, a to dňom nasledujúcim po podaní žiadosti daňového subjektu.
Ak daňové kontroly boli na žiadosť daňového subjektu prerušené, alebo ak ešte nepominuli dôvody, pre ktoré boli daňové kontroly prerušené podľa § 61 daňového poriadku, tieto daňové kontroly zostávajú naďalej prerušené.
Účinky úkonov, ktoré boli vykonané v čase spätne prerušených daňových kontrol zostávajú zachované.
3
V prípade, ak daňový subjekt nepožiada o prerušenie daňovej kontroly, v takejto daňovej kontrole sa bude naďalej pokračovať, pričom ustanovenie o automatickom odpustení zmeškania lehoty sa na úkony v tejto kontrole neuplatní. Ak daňový subjekt mal určitý úkon vykonať, avšak uplynula alebo plynie lehota na jeho vykonanie, táto lehota od účinnosti tejto novely, plynie nanovo, ak tento úkon ešte nebol vykonaný.
Napríklad, ak mal daňový subjekt predložiť v daňovej kontrole dôkazy v lehote 15 dní, a táto lehota uplynula, účinnosťou tejto novely plynie týchto 15 dní nanovo, nakoľko pre tento úkon sa neuplatní § 4 o automatickom odpustení zmeškania lehoty. V prípade, ak by táto lehota neuplynula a daňový subjekt by mal do účinnosti tejto novely napr. 3 dni na vykonanie úkonu, od účinnosti tejto novely bude mať znovu 15 dní na jeho vykonanie.
Uvedené platí, len ak takýto úkon daňový subjekt ešte nevykonal.
Rovnaký postup sa uplatní aj v daňovom konaní.
Navrhované zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2. V článku I bod 3 znie:
„3. § 8 vrátane nadpisu znie:
§ 8
Prerušenie daňového konania
(1)Daňové konanie sa prerušuje na žiadosť daňového subjektu odo dňa nasledujúceho po dni podania žiadosti do skončenia obdobia pandémie.
(2)V doteraz prerušených daňových konaniach sa pokračuje, ak neboli prerušené na žiadosť daňového subjektu alebo ak pominuli dôvody, pre ktoré sa daňové konania prerušili podľa osobitného predpisu.5) Právne účinky úkonov vykonaných počas daňových konaní doteraz prerušených podľa tohto zákona zostávajú zachované.
(3)Ak daňový subjekt nepožiada o prerušenie daňového konania podľa odseku 1, pri úkonoch v daňovom konaní sa odpustenie zmeškania lehoty podľa § 4 neuplatní. Lehoty na vykonanie úkonov začnú plynúť odznova.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.“.“.
Navrhuje sa, aby boli daňové kontroly prerušené dňom nasledujúcim po podaní žiadosti daňového subjektu o prerušenie daňovej kontroly do skončenia obdobia pandémie.
V daňových kontrolách, ktoré boli doteraz ex lege prerušené, sa bude od účinnosti tohto zákona pokračovať, a ak daňový subjekt podá žiadosť o prerušenie takejto daňovej kontroly, tak sa táto kontrola znovu preruší, a to dňom nasledujúcim po podaní žiadosti daňového subjektu.
Ak daňové kontroly boli na žiadosť daňového subjektu prerušené, alebo ak ešte nepominuli dôvody, pre ktoré boli daňové kontroly prerušené podľa § 61 daňového poriadku, tieto daňové kontroly zostávajú naďalej prerušené.
Účinky úkonov, ktoré boli vykonané v čase spätne prerušených daňových kontrol zostávajú zachované.
4
V prípade, ak daňový subjekt nepožiada o prerušenie daňovej kontroly, v takejto daňovej kontrole sa bude naďalej pokračovať, pričom ustanovenie o automatickom odpustení zmeškania lehoty sa na úkony v tejto kontrole neuplatní. Ak daňový subjekt mal určitý úkon vykonať, avšak uplynula alebo plynie lehota na jeho vykonanie, táto lehota od účinnosti tejto novely, plynie nanovo, ak tento úkon ešte nebol vykonaný.
Napríklad, ak mal daňový subjekt predložiť v daňovej kontrole dôkazy v lehote 15 dní, a táto lehota uplynula, účinnosťou tejto novely plynie týchto 15 dní nanovo, nakoľko pre tento úkon sa neuplatní § 4 o automatickom odpustení zmeškania lehoty. V prípade, ak by táto lehota neuplynula a daňový subjekt by mal do účinnosti tejto novely napr. 3 dni na vykonanie úkonu, od účinnosti tejto novely bude mať znovu 15 dní na jeho vykonanie.
Uvedené platí, len ak takýto úkon daňový subjekt ešte nevykonal.
Rovnaký postup sa uplatní aj v daňovom konaní.
Navrhované zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré uvedené v spoločnej správe hlasovať takto :
O bodoch spoločnej správy č. 1 a 2 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. (tlač 67) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. (tlač 67a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 20 z 22. apríla 2020.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločnú spravodajkyňu Annu Miernu, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Bratislava 22. apríla 2020
Marián Viskupič, v.r.
predseda
Výbor NR SR pre financie a rozpočet