ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
9. schôdza
Číslo: CRD-769/2020
25
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 21. apríla 2020
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 59)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 59);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 59) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru, aby spracoval výsledky rokovania Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky z 21. apríla 2020 do písomnej spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky spolu s výsledkami rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a predložil ju na schválenie gestorskému výboru.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 25
z 21. apríla 2020
__________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 59)
___________________________________________________________________________
1. V čl. I sa vkladá nový bod 1, ktorý znie:
„1. Za § 3 sa vkladajú § 3a a 3b, ktoré znejú:
㤠3a
(1) Súdny exekútor na žiadosť povinného, ktorý je fyzickou osobou, vydá bezodkladne upovedomenie o odklade exekúcie, ktoré bezodkladne doručí účastníkom konania, platiteľovi mzdy povinného, banke, dlžníkovi povinného alebo iným osobám dotknutým exekúciou.
(2) Žiadosť podľa odseku 1 musí obsahovať vyhlásenie povinného, že v dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 prechodne poklesli jeho príjmy a neodkladná exekúcia by mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky. K žiadosti musí byť pripojené vyhlásenie o majetku.
(3) Na žiadosť podľa odseku 1 sa neprihliada, ak
a)žiadosť nie je úplná,
b)exekúcia už bola odložená na žiadosť povinného,
c)povinnému už bolo povolené splácať vymáhaný nárok v splátkach,
d)exekúcia bola zastavená,
e)ide o vymoženie pohľadávky na výživnom,
f)ide o uspokojenie práva na nepeňažné plnenie, alebo
g)exekučné konanie začalo pred 12. marcom 2020.
(4) Ak sa na žiadosť povinného neprihliada, súdny exekútor bezodkladne poučí povinného o dôvode, pre ktorý sa na jeho žiadosť neprihliada.
(5) Odklad exekúcie podľa odseku 1 trvá šesť mesiacov od vydania upovedomenia o odklade exekúcie, najdlhšie však do 1. decembra 2020. Počas odkladu exekúcie nie je dotknuté oprávnenie exekútora vykonávať úkony smerujúce k zisteniu a k zabezpečeniu majetku podliehajúcemu exekúcii. Ak takéto úkony boli uskutočnené pred vydaním upovedomenia o odklade exekúcie, ich účinky zostávajú zachované.
§ 3b
Prenajímateľ nemôže do 31. decembra 2020 jednostranne ukončiť nájom nehnuteľnosti, vrátane nájmu bytu alebo nebytového priestoru, pre omeškanie nájomcu s platením nájomného vrátane úhrad za plnenia obvykle spojených s nájmom splatného v období od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020, ak omeškanie nájomcu vzniklo v dôsledku okolností, ktoré majú pôvod v šírení nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Tento dôvod pre vznik omeškania musí byť nájomcom dostatočne osvedčený. Iné dôvody pre ukončenie nájmu tým nie dotknuté.“.“
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Bod 1 nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa zohľadní v ustanovení o účinnosti.
Účelom pozmeňujúceho návrhu v § 3a je poskytnutie osobitnej ochrany nájomcom bytu, ktorí sa ocitli v súvislosti s pandémiou koronavírusu v nepriaznivej životnej situácii, ktorá im dočasne neumožňuje platenie nájomného, a to formou dočasného zákazu výpovede nájmu pre omeškanie v určenom období. Návrhom však nedochádza k zániku nároku prenajímateľa na nájomné a ani zániku nárokov zo zodpovednosti za omeškanie. Ide teda o suspendovanie oprávnenia prenajímateľa ukončiť nájom (výpoveď, odstúpenie od zmluvy) do určeného dátumu pre omeškanie, ktoré nastalo vo vymedzenom období.
Účelom pozmeňujúceho návrhu v § 3b je poskytnutie plošnej ochrany nájomcom, ktorí si prenajímajú nehnuteľnosť, a ktorí sa ocitli v súvislosti s pandémiou koronavírusu v nepriaznivej životnej situácii, ktorá im dočasne neumožňuje platenie nájomného, a to formou dočasného zákazu výpovede nájmu. Návrhom však nedochádza k zániku nároku prenajímateľa na nájomné a ani nárokov zo zodpovednosti za omeškanie. Ide teda o suspendovanie oprávnenia prenajímateľa ukončiť nájom (výpoveď, odstúpenie od zmluvy) do konca roka 2020 pre omeškanie, ktoré nastalo vo vymedzenom období.
2.V čl. I sa vkladá nový bod 1, ktorý znie:
„2. V § 6 a 7 sa slová „30. apríla“ nahrádzajú slovami „31. mája“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Bod 1 nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa zohľadní v ustanovení o účinnosti.
Vzhľadom na pretrvávajúci stav mimoriadnej situácie je potrebné predĺžiť obdobie obmedzení pre výkon záložného práva, dražieb a obdobných procesov speňažovania majetku dlžníkov.
3.V čl. I bode 2 § 9 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a k 12. marcu nebol v úpadku“.
Vzhľadom na duplicitu s ustanovením o osobitných predpokladov žiadosti (podmienok pre poskytnutie dočasnej ochrany) je potrebné uvedené slová na tomto mieste vypustiť.
4. V čl. I bode 2 § 12 ods. 1 sa odkaz „1)“ a poznámka pod čiarou k odkazu 1 označuje ako odkaz „3)“ a poznámka pod čiarou k odkazu 3.
Legislatívno-technická úprava. Poznámka pod čiarou č. 1 sa nachádza v § 3 ods. 1 zákona.
5. V čl. I bod 2 § 12 ods. 2 a § 13 písm. b) bod 1 a písm. c) sa slová „fyzickou osobou“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „fyzickou osobou-podnikateľom“ v príslušnom tvare.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa zosúlaďujú pojmy použité v návrhu zákona (čl. I bod 2 § 10 ods. 2.)
6. V čl. I bod 2. v § 14 písmeno a) znie:
„a) je oprávnený podať žiadosť a podaním žiadosti sleduje poctivý zámer v súlade s účelom dočasnej ochrany,“.
Dočasná ochrana je určená pre podnikateľov, ktorí zasiahnutí následkami šírenia sa pandémie. Návrhom na dočasnú ochranu by preto nemali sledovať iný zámer. Súd v konaní o zrušení dočasnej ochrany môže dôjsť k záveru, že podnikateľ sleduje nepoctivý zámer a z tohto dôvodu bude oprávnený dočasnú ochranu zrušiť.
7. V čl. I bod 2. v § 14 písm. b) sa slová „12. marcu 2020“ nahrádzajú slovami „31. decembru 2019“.
Test úpadku je vhodné robiť k momentu, kedy je to pre väčšinu podnikateľov obvyklé a to ku koncu kalendárneho roka.
8. V čl. I bod 2. v § 14 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a e), ktoré znejú:
„d) k 31. decembru 2019 vo vzťahu k nemu neprebiehalo exekučné konanie pre uspokojenie nároku z jeho podnikateľskej činnosti,
e) vo vzťahu k jeho podniku, veci, právu alebo inej majetkovej hodnote patriacej k podniku nebol k 31. decembru 2019 začatý výkon záložného práva,“.
Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená f) až h).
Dočasná ochrana je určená pre podnikateľov, ktorí zasiahnutí následkami šírenia sa pandémie a preto niet dôvodu, aby bola poskytovaná osobám, ktoré mali vážny problém s plnením svojich záväzkov aj v stave pred pandémiou.
9. V čl. I bod 2. v § 16 ods. 1 sa slovo „žiadateľ“ nahrádza slovom „žiadosť“.
Spresňuje sa použitý pojem, ktorý by mohol zvádzať k nesprávnej aplikácii vyšetrovacej zásady. Súd v pri poskytnutí dočasnej ochrany v zásade, vychádzať len z vyhlásení žiadateľa, keďže ide o ochranu predbežnú, v zásade blízku neodkladnému opatreniu.
10. V čl. I bod 2. v § 16 ods. 3 posledná veta znie: „Zmeškanie lehoty podľa prvej vety nemožno odpustiť.“.
Precizuje sa úprava zákazu odpustenia zmeškanej lehoty.
11. V čl. I bod 2. v § 16 ods. 4 za slovo „súd“ vkladá slovo „bezodkladne“.
Dopĺňa sa chýbajúca lehota pre rozhodovanie súdu, pričom táto lehota bude „bezodkladne“.
12. V čl. I bod 2. v § 17 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Rovnako sa prerušuje konkurzné konanie, v ktorom nebol vyhlásený konkurz a ktoré začalo na základe návrhu veriteľa, ktorý bol podaný po 12. marci 2020.“.
Ustanovenie je potrebné spresniť. Účinok sa týkať konania o vyhlásení konkurzu na základe veriteľského návrhu a to bez ohľadu na to, či sa konanie nachádza pred začatím konkurzného konania alebo po začatí konkurzného konania. Vždy však pred vyhlásením konkurzu.
13. V čl. I bod. 2 v § 17 ods. 3 sa slová „12. marci 2020“ nahrádzajú slovami „31. decembri 2019“.
Po vzore zahraničných úprav a taktiež z dôvodu vykonania testov k rovnakému dátumu je potrebné upraviť rozhodujúci termín pre začatie exekučného konania na to aby bolo prerušené.
14. V čl. I bode 2 § 17 ods. 3 sa odkaz „2)“ a poznámka pod čiarou k odkazu 2 označuje ako odkaz „4)“ a poznámka pod čiarou k odkazu 4.
Legislatívno-technická úprava. Poznámka pod čiarou č. 1 sa nachádza v § 3 ods. 1 zákona.
15. V čl. I bod 2 § 17 v poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa slová „§ 61i“ nahrádzajú slovami „§ 61i ods. 2“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa spresňuje odkaz na ustanovenie osobitného predpisu.
16. V čl. I bod 2. v § 17 ods. 4 sa za slovo „nastávajú“ vkladá slovo „opätovne“.
Precizuje sa úprava obnovenia účinkov oznámenia o začatí výkonu záložného práva.
17. V čl. I bod 2. v § 17 ods. 5 sa slovo „skôr“ nahrádza slovami „pred poskytnutím dočasnej ochrany“.
Jednoznačne sa vyjadruje moment vzniku pohľadávky, ktorá nie je spôsobilá na započítanie.
18. V čl. I bod 2. v § 17 odsek 6 znie:
„(6) Po poskytnutí dočasnej ochrany nemôže druhá zmluvná strana vypovedať zmluvu, odstúpiť od zmluvy alebo odoprieť plnenie zo zmluvy pre omeškanie podnikateľa pod dočasnou ochranou, ktoré vzniklo v čase od 1. januára 2020 do účinnosti tohto zákona a ktorého príčinou boli následky šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19; to neplatí, ak by druhá zmluvná strana bezprostredne ohrozila prevádzkovanie svojho podniku. Právo druhej zmluvnej strany vypovedať zmluvu, odstúpiť od zmluvy alebo odoprieť plnenie zo zmluvy pre omeškanie podnikateľa pod dočasnou ochranou po účinnosti tohto zákona nie je dotknuté.“.
Kľúčovým pre skutočnú dočasnú ochranu je udržanie prevádzky podniku. Je však potrebné spresniť rozhodné obdobie pre omeškanie podnikateľa, ktorému bude poskytnutá dočasná ochrana, v ktorom sa posudzuje, či môže dôjsť k ukončeniu kontraktu.
19. V čl. I bod. 2 v § 17 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak je vyhlásený konkurz na majetok podnikateľa, ktorému bola poskytnutá dočasná ochrana, je právny úkon, ktorý bol urobený v rozpore s týmto ustanovením neúčinný voči veriteľom; zodpovednosť za škodu a zákonné ručenie tým nie dotknuté. Nároky z porušenia týchto povinností uplatňuje správca.“.
Ustanovenie rieši osobitné povinnosti podnikateľa počas dočasnej ochrany. Je však potrebné spresniť, že výsledkom ich porušenia nie je len možnosť súdu dočasnú ochranu zrušiť, ale aj tzv. zákonná neúčinnosť právnych úkonov podnikateľa pod dočasnou ochranou. V prípade neskoršieho vyhlásenia konkurzu nároky z porušenia povinnosti uplatňuje správca a smerujú do konkurznej masy.
20. V čl. I bod. 2 v § 17 ods. 10 sa za slovo „poskytnuté“ vkladajú slová „podnikateľovi pod dočasnou ochranou spriaznenou osobou podľa predpisu o konkurznom konaní“.
Osobitné ustanovenie o financovaní cudzími zdrojmi sa týkať len spriaznených osôb podľa konkurzných predpisov.
21. V čl. I bod 2. v § 18 ods. 5 sa za slovo „predĺžiť“ vkladajú slová „nariadením vlády Slovenskej republiky“.
Dopĺňa sa forma rozhodnutia vlády o predĺžení dočasnej ochrany, a teda vláda Slovenskej republiky bude v tejto veci rozhodovať nariadením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov, čím sa zabezpečí aj jeho náležitá publicita.
22. V čl. I bod 2. v § 19 ods. 2 sa slová „predpokladoch pre poskytnutie alebo trvanie dočasnej ochrany“ nahrádzajú slovami „skutočnostiach podľa odseku 1“ a za slovom „oznamovateľa“ sa vkladá slovo „bezodkladne“.
Zvýrazňuje sa skutočnosť, že súd koná bezodkladne a vzhľadom na to, že skutočnosti pre zrušenie dočasnej ochrany uvedené v odseku 1, nahrádza sa textácia vnútorným odkazom.
23. V čl. I bod 2. v § 19 odsek 3 znie:
„(3) Uznesenie o začatí konania súd doručí podnikateľovi pod dočasnou ochranou a oznamovateľovi kvalifikovaného podnetu. V uznesení o začatí konania vyzve podnikateľa pod dočasnou ochranou, aby najneskôr do piatich pracovných dní doručil súdu písomné vyjadrenie k dôvodom začatia konania, osvedčil skutočnosti podľa odseku 1 a predložil súdu v rozsahu podľa predpisu o konkurznom konaní zoznam svojho majetku k 31. decembru 2019, zoznam svojich záväzkov k 31. decembru 2019 a zoznam svojich spriaznených osôb k 31. decembru 2019. Podnikateľa pod dočasnou ochranou zároveň poučí, že na skutočnosti a dôkazy predložené neskôr nebude prihliadať.“.
Spresňujú sa povinnosť tvrdenia a dôkazná povinnosť podnikateľa pod dočasnou ochranou v konaní o jej zrušenie. Precizuje sa tiež koncentračná zásada.
24. V čl. I bod 2. v § 19 ods. 4 sa slová „o termíne pojednávania“ nahrádzajú slovami „o predložení vyjadrení a dôkazoch podnikateľa pod dočasnou ochranou“.
S ohľadom na písomnosť konania sa spresňujú oprávnenia oznamovateľa kvalifikovaného podnetu.
25. V čl. I bod 2. V § 19 odsek 5 znie:
„(5) Súd o zrušení dočasnej ochrany rozhodne bez nariadenia pojednávania a bezodkladne na základe predložených listín.“.
Súd v konaní o zrušení dočasnej ochrany musí postupovať rýchlo a teda veľmi podobne ako pri zrušení neodkladných opatrení v zásade dokazovanie vykonávať len v rozsahu predložených listín.
26. V čl. II sa slová „dňom vyhlásenia“ nahrádzajú slovami „12. mája 2020“.
Účinnosť zákona je potrebné upraviť s ohľadom na potrebu prípravy informačných systémov a organizácie práce dotknutých súdov.