ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
9. schôdza
Číslo: CRD-778/2020
20
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 21. apríla 2020
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému vládnemu návrhu zákona predsedníčke gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok