Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
8. schôdza výboru
Číslo: CRD - 778/2020 - VHZ
15
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 21. apríla 2020
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 65)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 65);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 65) schváliť.
C.u k l a d á
predsedovi výboru predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedníčke gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Peter K r e m s k ý, v.r.
predseda výboru
Marek Antal
Maroš Kondrót
overovatelia výboru