Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
9. schôdza
CRD-778/2020
18
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 21. apríla 2020
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 65) a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 65)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 65) schváliť
C.ukladá
predsedovi výboru
podať predsedníčke Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorskému výboru informáciu o výsledku prerokovania.
Marián Viskupič
predseda výboru
Erik Ňarjaš
Ladislav Kamenický
overovatelia výboru