Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
9. schôdza
CRD-771/2020
16
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 21. apríla 2020
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. (tlač 67) a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. (tlač 67);
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. (tlač 67) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania uvedeného vládneho návrhu zákona vo výbore.
Marián Viskupič
predseda výboru
Erik Ňarjaš
Ladislav Kamenický
overovateľ výboru
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 16
9. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. (tlač 67)
K Čl. I
1. V článku I bod 2 znie:
„2. § 6 vrátane nadpisu znie:
§ 6
Prerušenie daňovej kontroly
(1)Daňová kontrola sa prerušuje na žiadosť daňového subjektu odo dňa nasledujúceho po dni podania žiadosti do skončenia obdobia pandémie.
(2)V doteraz prerušených daňových kontrolách sa pokračuje, ak neboli prerušené na žiadosť daňového subjektu alebo ak pominuli dôvody, pre ktoré sa daňové kontroly prerušili podľa osobitného predpisu.5) Právne účinky úkonov vykonaných počas daňových kontrol doteraz prerušených podľa tohto zákona zostávajú zachované.
(3)Ak daňový subjekt nepožiada o prerušenie daňovej kontroly podľa odseku 1, pri úkonoch v daňovej kontrole sa odpustenie zmeškania lehoty podľa § 4 neuplatní. Lehoty na vykonanie úkonov začnú plynúť odznova.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5) § 61 daňového poriadku v znení zákona č. 440/2012 Z. z.“.“.
Navrhuje sa, aby boli daňové kontroly prerušené dňom nasledujúcim po podaní žiadosti daňového subjektu o prerušenie daňovej kontroly do skončenia obdobia pandémie.
V daňových kontrolách, ktoré boli doteraz ex lege prerušené, sa bude od účinnosti tohto zákona pokračovať, a ak daňový subjekt podá žiadosť o prerušenie takejto daňovej kontroly, tak sa táto kontrola znovu preruší, a to dňom nasledujúcim po podaní žiadosti daňového subjektu.
Ak daňové kontroly boli na žiadosť daňového subjektu prerušené, alebo ak ešte nepominuli dôvody, pre ktoré boli daňové kontroly prerušené podľa § 61 daňového poriadku, tieto daňové kontroly zostávajú naďalej prerušené.
Účinky úkonov, ktoré boli vykonané v čase spätne prerušených daňových kontrol zostávajú zachované.
V prípade, ak daňový subjekt nepožiada o prerušenie daňovej kontroly, v takejto daňovej kontrole sa bude naďalej pokračovať, pričom ustanovenie o automatickom odpustení zmeškania lehoty sa na úkony v tejto kontrole neuplatní. Ak daňový subjekt mal určitý úkon vykonať,
avšak uplynula alebo plynie lehota na jeho vykonanie, táto lehota od účinnosti tejto novely, plynie nanovo, ak tento úkon ešte nebol vykonaný.
Napríklad, ak mal daňový subjekt predložiť v daňovej kontrole dôkazy v lehote 15 dní, a táto lehota uplynula, účinnosťou tejto novely plynie týchto 15 dní nanovo, nakoľko pre tento úkon sa neuplatní § 4 o automatickom odpustení zmeškania lehoty. V prípade, ak by táto lehota neuplynula a daňový subjekt by mal do účinnosti tejto novely napr. 3 dni na vykonanie úkonu, od účinnosti tejto novely bude mať znovu 15 dní na jeho vykonanie.
Uvedené platí, len ak takýto úkon daňový subjekt ešte nevykonal.
Rovnaký postup sa uplatní aj v daňovom konaní.
2. V článku I bod 3 znie:
„3. § 8 vrátane nadpisu znie:
§ 8
Prerušenie daňového konania
(1)Daňové konanie sa prerušuje na žiadosť daňového subjektu odo dňa nasledujúceho po dni podania žiadosti do skončenia obdobia pandémie.
(2)V doteraz prerušených daňových konaniach sa pokračuje, ak neboli prerušené na žiadosť daňového subjektu alebo ak pominuli dôvody, pre ktoré sa daňové konania prerušili podľa osobitného predpisu.5) Právne účinky úkonov vykonaných počas daňových konaní doteraz prerušených podľa tohto zákona zostávajú zachované.
(3)Ak daňový subjekt nepožiada o prerušenie daňového konania podľa odseku 1, pri úkonoch v daňovom konaní sa odpustenie zmeškania lehoty podľa § 4 neuplatní. Lehoty na vykonanie úkonov začnú plynúť odznova.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.“.“.
Navrhuje sa, aby boli daňové kontroly prerušené dňom nasledujúcim po podaní žiadosti daňového subjektu o prerušenie daňovej kontroly do skončenia obdobia pandémie.
V daňových kontrolách, ktoré boli doteraz ex lege prerušené, sa bude od účinnosti tohto zákona pokračovať, a ak daňový subjekt podá žiadosť o prerušenie takejto daňovej kontroly, tak sa táto kontrola znovu preruší, a to dňom nasledujúcim po podaní žiadosti daňového subjektu.
Ak daňové kontroly boli na žiadosť daňového subjektu prerušené, alebo ak ešte nepominuli dôvody, pre ktoré boli daňové kontroly prerušené podľa § 61 daňového poriadku, tieto daňové kontroly zostávajú naďalej prerušené.
Účinky úkonov, ktoré boli vykonané v čase spätne prerušených daňových kontrol zostávajú zachované.
V prípade, ak daňový subjekt nepožiada o prerušenie daňovej kontroly, v takejto daňovej kontrole sa bude naďalej pokračovať, pričom ustanovenie o automatickom odpustení zmeškania lehoty sa na úkony v tejto kontrole
neuplatní. Ak daňový subjekt mal určitý úkon vykonať, avšak uplynula alebo plynie lehota na jeho vykonanie, táto lehota od účinnosti tejto novely, plynie nanovo, ak tento úkon ešte nebol vykonaný.
Napríklad, ak mal daňový subjekt predložiť v daňovej kontrole dôkazy v lehote 15 dní, a táto lehota uplynula, účinnosťou tejto novely plynie týchto 15 dní nanovo, nakoľko pre tento úkon sa neuplatní § 4 o automatickom odpustení zmeškania lehoty. V prípade, ak by táto lehota neuplynula a daňový subjekt by mal do účinnosti tejto novely napr. 3 dni na vykonanie úkonu, od účinnosti tejto novely bude mať znovu 15 dní na jeho vykonanie.
Uvedené platí, len ak takýto úkon daňový subjekt ešte nevykonal.
Rovnaký postup sa uplatní aj v daňovom konaní.
Navrhované zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia.