Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky  
na obdobie rokov 2020 - 2024  
Vláda Slovenskej republiky týmto podľa článku 113 Ústavy Slovenskej republiky predkladá svoj program a  
predstupuje pred Národnú radu Slovenskej republiky a občanov Slovenskej republiky so žiadosťou o vyslovenie  
dôvery.  
Vo voľbách konaných dňa 29. februára 2020 občania Slovenskej republiky vyjadrili výraznú túžbu po zmene.  
Masívne odmietli politikov, ktorí dlhé roky zneužívali poslanie spravovať vecí verejné na osobné obohacovanie  
a zneužívali orgány činné v trestnom konaní na prenasledovanie nepohodlných ľudí. To viedlo až k strate viery  
občanov v kľúčové inštitúcie štátu. Strany a hnutia tvoriace vládnu koalíciu získali dôveru na základe prísľubu  
zmeniť Slovensko na skutočne právny štát, kde si budeme všetci pred zákonom rovní a schopní pomáhať tým,  
ktorí našu pomoc potrebujú. Na taký štát, kde budeme radi pracovať, podnikať a žiť.  
Predkladáme svoj program v mimoriadne zložitej dobe pre Slovensko. Pandémia Covid-19 doslova  
paralyzovala svet, Európu, ako aj našu krajinu. Vláda preto od prvého dňa sústreďuje mimoriadne úsilie na  
minimalizáciu zdravotných rizík a ochranu života ľudí. Zároveň prijíma opatrenia na ochranu pracovných miest,  
pomoc živnostníkom a postihnutým zamestnávateľom.  
Napriek ťaživej situácii si uvedomujeme, že očista Slovenska a sľúbené zmeny pred voľbami nemôžu čakať do  
konca súčasnej krízy. Predkladáme preto toto programové vyhlásenie, ktoré je najambicióznejším plánom na  
zmenu fungovania Slovenska k lepšiemu v jeho histórii.  
Počas nášho vládnutia sa zaväzujeme vždy hovoriť pravdu a čestne konať. K verejným financiám a štátnemu  
majetku budeme pristupovať ako dobrí hospodári a nebudeme tolerovať žiadnu korupciu. Zabezpečíme  
dôslednú rovnosť pred zákonom a budeme konať tak, aby sme výrazne zvýšili dôveru ľudí v štát a ľudí, ktorí  
ho reprezentujú. Včasná a kvalitná zdravotná starostlivosť bude základ a výborné vzdelanie cieľ. Vytvoríme  
atraktívne podnikateľské prostredie s cieľom, aby zamestnanci mali dobrú prácu za férovú mzdu. Chceme  
Slovensko vnútorne súdržné, silné a sociálne spravodlivé. Osobitnú pozornosť budeme venovať chudobným,  
chorým a slabším. Výrazne zvýšime potravinovú sebestačnosť Slovenska a nastavíme spravodlivý systém  
podpory poľnohospodárov. Rovnosť príležitostí bude základným kritériom akejkoľvek súťaže či výberového  
konania. Zmysluplnou informatizáciou premeníme Slovensko na inteligentnú, inovatívnu a transparentnú  
krajinu. Efektívnym využívaním fondov EÚ znížime regionálne rozdiely a zvýšime ochranu životného  
prostredia. Budeme pôsobiť ako spoľahlivý a zodpovedný partner v európskych a medzinárodných vzťahoch.  
Držme si všetci palce.  
1
2
BOJ PROTI  
KORUPCII,  
ABY  
SLOVENSKO  
BOLO  
FÉROVÁ  
A TRANSPARENTNÁ KRAJINA  
Korupcia ničí spoločnosť, znižuje sebadôveru národa a potláča talent a kreativitu jednotlivcov. Korupcia kradne  
peniaze tam, kde sú najpotrebnejšie – rodinám, dôchodcom, čestným podnikateľom. Korupcia predražuje  
verejné služby, znásobuje cenu stavby diaľnic, lekárskych prístrojov či informačných systémov. Korupcia nás  
núti vynakladať čoraz viac peňazí na kontrolné systémy, aby sme vedeli odhaliť podvodníkov. Pre korupciu  
rastie byrokracia, ktorá komplikuje život bežným ľuďom aj podnikateľom. Korupcia je u nás podľa Svetového  
ekonomického fóra bezkonkurenčne najväčšou prekážkou podnikania. Menej korupcie znamená aj štíhlejší štát  
bez zbytočnej byrokracie, zjednodušenie podnikania, lepšiu prácu úradov a fungujúce služby. Základným  
predpokladom fungujúceho štátu je, aby zákon a spravodlivosť platili pre každého rovnako. Odstránenie  
klientelizmu a rodinkárstva posilní dôveru ľudí, že rozhoduje ich talent a poctivá práca. Profesionálne, včasné  
a fungujúce služby štátu, či už v zdravotníctve alebo na úradoch, musí občan dostať preto, lebo má na ne nárok,  
nie preto, lebo má známosti a peniaze. Základným predpokladom fungujúcej demokratickej krajiny je nulová  
tolerancia ku korupčnému správaniu.  
Merateľným výsledkom deklarovaných protikorupčných opatrení je dosiahnuť v rebríčku vnímania korupcie  
Transparency International zlepšenie o 20 miest oproti aktuálnemu umiestneniu.  
NOVÁ KONCEPCIA PREUKAZOVANIA PÔVODU MAJETKU  
Posledné roky vnímame na Slovensku obrovskú nespravodlivosť, keď si štát nevie efektívne poradiť s ľuďmi,  
ktorí sa obohacujú na štáte a nadobudli rozsiahly majetok nelegálnym spôsobom. Počet odsúdených ľudí na  
základe súčasného platného zákona o preukazovaní pôvodu majetku je nula. Vláda SR prijme novú koncepciu  
zákona o preukazovaní pôvodu majetku, ktorá odstráni ústavné rozpory súčasného nefunkčného zákona  
a zavedie efektívny nástroj na postihovanie nelegálnych príjmov.  
MAJETOK POLITIKOV POD DOHĽADOM ĽUDÍ  
Kľúčovým opatrením v boji proti korupcii je osobitný dôraz na etiku verejných funkcionárov a vrcholových  
nevolených administrátorov zastávajúcich politické posty. Vláda SR príjme hĺbkové a systémové zlepšenia  
pravidiel, ako aj odpolitizovanie procesu kontroly majetku verejných funkcionárov.  
Vláda SR navrhne komplexnú zmenu zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných  
funkcionárov.  
Vláda SR zavedie povinnosť deklarovať zmeny v majetku a uvedenie prírastku majetku verejného funkcionára  
v porovnaní s predchádzajúcim rokom.  
Vláda SR zavedie štátny register verejných funkcionárov a ich majetkových priznaní, aby verejnosť mala  
možnosť kontroly majetkových prírastkov verejných funkcionárov. Register bude prepojený s inými štátnymi  
registrami s cieľom porovnania deklarovaných a skutočných údajov.  
3
 
Podľa odporúčania medzinárodných inštitúcií a skúseností z iných krajín vláda SR zriadi nezávislú inštitúciu,  
ktorá bude mať na starosti etiku verejných funkcionárov, konflikt záujmov a kontrolu majetkových priznaní.  
Táto inštitúcia bude pôsobiť ako kontrolný, analytický a metodický útvar, bude poskytovať záväzné metodické  
usmernia, analýzy, organizovať vzdelávanie o etike verejných funkcionárov, prezentovať príklady dobrej praxe  
a predkladať výročnú správu o stave etiky verejných funkcionárov, ktorá bude povinne prerokovaná v NR SR  
s prípadnými odporúčaniami.  
HMOTNÁ ZODPOVEDNOSŤ  
Vláda SR zavedie funkčný mechanizmus hmotnej zodpovednosti a trestania pochybení verejných funkcionárov  
pri nakladaní s verejnými prostriedkami.  
KONTROLA LOBISTOV  
Slovensko je zároveň – napriek vysokej miere korupcie a nedôvery verejnosti v štát a jeho inštitúcie – jednou  
z mála krajín EÚ, ktorá nemá legislatívu vyvažujúcu legitímne záujmy rôznych skupín a verejný záujem.  
Vláda SR prijme funkčný zákon o lobingu, ktorý bude kombináciou zákonnej regulácie, povinného registra  
lobistov a kódexu. Vláda SR takisto zavedie osobitný register pre lobistov s údajmi o tom, v ktorých veciach  
plánujú vykonávať lobing, aj s informáciami o ich klientoch, nákladoch a odmene za činnosť lobistu. Vláda SR  
prijme opatrenia na riešenie konfliktu záujmov a tzv. revolving door praktík, ktoré predstavujú riziko pre  
spravodlivosť a nestrannosť pri rozhodovaní.  
NEZÁVISLÉ A SILNÉ KONTROLNÉ INŠTITÚCIE  
Jedným zo základných predpokladov v boji proti korupcii sú silné, odborne pripravené a nezávislé kontrolné  
inštitúcie, ktoré dokážu odhaliť podvody a systémové chyby.  
Vláda SR posilní výkonnostné kontroly NKÚ zamerané na efektivitu opatrení, ktoré slúžia na posúdenie  
účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynaložených verejných prostriedkov.  
Vláda SR zvýši transparentnosť a kvalifikačné a osobnostné predpoklady na obsadenie vedúcich postov na  
NKÚ. Vláda SR posilní kompetencie NKÚ a zváži možnosť ukladania sankcií v prípade, že kontrolný subjekt  
neodstráni nedostatky zistené kontrolou.  
PROFESIONÁLNA A TRANSPARENTNÁ ŠTÁTNA SPRÁVA  
Slovensko urgentne potrebuje posilniť schopnosti štátnej služby a sústrediť sa na budovanie profesionálnej,  
vzdelanej a stabilnej pracovnej sily prostredníctvom spravodlivých, transparentných a na pravidlách založených  
postupoch riadenia. Zásadným prvkom profesionálnej a nezávislej štátnej správy je transparentnosť a etika.  
4
Vláda SR zvýši transparentnosť výberových konaní a zavedie jednotný výberový proces. Vláda SR zavedie  
jasné pravidlá týkajúce sa integrity a etiky a funkčný mechanizmus na kontrolu a riadenie konfliktu záujmov.  
Vláda SR prijme nastavenie dlhodobého strategického plánu ľudských zdrojov v štátnej službe. Zavedie  
dlhodobé plánovanie výberových konaní a uverejňovanie plánu výberových konaní s niekoľkomesačným  
predstihom. Na riadenie personálnych procesov by sa mal zriadiť centrálny orgán ľudských zdrojov, ktorý by  
mal prehľad o štruktúre zamestnancov, krátkodobých aj dlhodobých potrebách v štátnej správe.  
Vláda SR zriadi na Úrade vlády SR štátnu personálnu agentúru za účelom stransparentnenia a profesionalizácie  
výberových konaní.  
ODBORNÍCI NAMIESTO „NAŠICH ĽUDÍ“ DO ŠTÁTNYCH PODNIKOV  
Súčasťou dobre spravovaného a transparentného štátu je riadenie štátnych podnikov a transparentný výber  
zástupcov štátu v nich. Nekvalifikované rozhodnutia niektorých zástupcov štátu v týchto spoločnostiach  
spôsobovali štátu vysoké finančné straty. Zároveň títo v minulosti poberali za výkon funkcie vysoké odmeny  
a pri odchode aj neprimerané odstupné.  
Vláda SR zavedie transparentný výberový proces tak, aby boli do funkcií zástupcov štátu vyberaní ľudia  
napĺňajúci tie najlepšie odborné a osobnostné predpoklady.  
Vláda SR zavedie do výberového procesu prvky verejnej kontroly – zverejnenie výzvy na prihlásenie sa do  
výberu, prihlášky a dokladov kandidáta, verejné vypočutie prihlásených kandidátov, zverejnenie konečného  
návrhu na voľbu.  
Vláda SR obmedzí možnosť nároku na odstupné, predídeme tak tzv. zlatým padákom.  
Vláda SR stanoví zákonný mechanizmus určenia odmien pre zástupcov štátu a upraví aj zodpovednosť týchto  
osôb pri výkone ich funkcie za škodu spôsobenú štátu pri nakladaní s majetkom spoločnosti s majetkovou  
účasťou štátu.  
OBSTARÁVANIE – TRANSPARENTNE, JEDNODUCHO, BEZ KRADNUTIA  
Verejné obstarávanie je symbolom netransparentnosti, korupcie a administratívnej náročnosti. Problémom je  
najmä slabá implementácia pravidiel a procesov aj vzdelávanie obstarávateľov.  
Vláda SR pomôže regiónom, aby samostatne zvládli efektívne obstarávať s cieľom vytvoriť centrá zdieľaných  
podporných služieb pre obstarávanie v regiónoch.  
Vláda SR prijme opatrenia na zlepšenie kontroly verejného obstarávania posilnením postavenia a nezávislosti  
Úradu pre verejné obstarávanie.  
5
OTVORENÉ A TRANSPARENTNÉ VLÁDNUTIE  
Základným princípom otvoreného vládnutia je transparentnosť a prehľadnosť fungovania verejnej správy. Ciele  
pre otvorené vládnutie sú transparentná, fungujúca a otvorená verejná správa na všetkých úrovniach.  
Jedným z kľúčových prvkov lepšej dostupnosti informácií a otvoreného vládnutia je funkčný a efektívny zákon  
o slobodnom prístupe k informáciám. Vláda SR v súlade s princípmi otvoreného vládnutia presadí novelu  
zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorou rozšíri okruh povinne zverejňovaných informácií a zvýši  
vymožiteľnosť práva na informácie, pričom sa zaväzuje neznižovať existujúci štandard prístupu k informáciám  
a nezavádzať nové výnimky obmedzujúce prístup k informáciám. Z aplikačnej praxe vyplýva, že treba opraviť  
nedostatky súčasného zákona a zásadne rozšíriť povinnosti a prístup k informáciám vo viacerých oblastiach  
v zmysle zásady „všetko, čo nie je tajné, je verejné“.  
Vláda SR zavedie povinné zverejňovanie príloh a dodatkov k povinne zverejňovaným zmluvám.  
Vláda SR zavedie zverejňovanie štúdií a analytických materiálov vyhotovených za verejné zdroje v maximálne  
možnej miere s prihliadnutím na oprávnené záujmy štátu a iných verejných subjektov.  
Vláda SR vypustí výnimku zo zverejňovania zmlúv Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS). Praktické  
skúsenosti a pochybné obchody s pozemkami (napríklad pod bratislavským obchvatom) ukázali, že je verejným  
záujmom, aby NDS zverejňovala zmluvy týkajúce sa vysporiadania vlastníctva nehnuteľností.  
Vláda SR zavedie povinné zverejňovanie informácií o osobách, ktoré sa uchádzajú o verejnú funkciu, aj  
o úspešných kandidátoch na verejnú funkciu bezprostredne po ich nástupe do funkcie. Cieľom je včas odhaliť  
hroziaci konflikt záujmov alebo kompetenčnú nevhodnosť daného kandidáta.  
Vláda SR navrhne rozšírenie povinností vyplývajúcich zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám aj na  
štátne firmy a dcérske spoločnosti štátnych firiem v druhom a treťom rade, keďže na tieto právnické osoby sa  
infozákon nevzťahuje, hoci hospodária s verejnými zdrojmi.  
Vláda SR sa hlási k dôslednému aplikovaniu princípov otvoreného vládnutia na všetkých úrovniach a vo  
všetkých orgánoch verejnej moci.  
Vláda SR zabezpečí pravidelné informovanie občanov SR prostredníctvom doručovania bezplatných  
informačných novín do domácností, ktoré budú obsahovať odpočet činnosti jednotlivých ministerstiev.  
OTVORENÁ SAMOSPRÁVA S ÚČASŤOU ĽUDÍ  
Súčasná miera otvorenosti samosprávy ako celku je nedostatočná. Nástrojom na zvýšenie verejnej kontroly a  
miery vedomostí o samospráve je zverejňovanie dát, najmä ekonomických a legislatívnych, s ktorými úrady  
pracujú.  
6
Vláda SR zavedie povinné zverejňovanie podkladových materiálov na rozhodovanie samospráv.  
Vláda SR zavedie povinnosť zverejňovať majetkové priznania starostov a primátorov aj predsedov  
samosprávnych krajov.  
Vláda SR zjednoduší pravidlá konania miestneho referenda a verejného zhromaždenia obyvateľov obce a uľahčí  
využitie petičného práva v samospráve.  
Vláda SR zakotví právo účasti verejnosti na zasadnutí poradných orgánov samosprávy, ktoré sa podieľajú na  
legislatívnom procese (komisie, rady). Vláda SR zavedie elektronickú úradnú tabuľu s archívom – je dôležité  
mať možnosť sledovať jednotlivé správne konania aj do minulosti.  
7
OBNOVA DÔVERY V PRÁVNY ŠTÁT A ZABEZPEČENIE TOHO, ABY  
ZÁKON A SPRAVODLIVOSŤ PLATILI PRE KAŽDÉHO ROVNAKO  
Vláda SR v záujme obnovy dôvery v právny štát a s cieľom očisty justície presadí ústavný zákon v oblasti  
justície, reformu súdnej mapy, efektívny zákon o zaisťovaní majetku a trestný čin prikrmovania.  
Ústavný zákon v oblasti justície bude zahŕňať:  
reformu zloženia Súdnej rady SR v podobe zavedenia regionálneho princípu pri voľbe jej členov  
sudcami tak, aby sa zvýšila jej reprezentatívnosť,  
v záujme vyváženosti zloženia Súdnej rady SR zavedenie pravidla, že zákonodarná a výkonná moc  
budú nominovať vždy len osoby, ktoré nie sú sudcami, a zákonodarná moc až po ich riadnom vypočutí  
v príslušnom výbore,  
vysporiadanie sa s rozhodnutiami Ústavného súdu SR vo veciach odvolávania členov Súdnej rady SR,  
zavedenie povinnosti pre Súdnu radu SR vykonať v novom zložení previerky majetkových pomerov  
všetkých sudcov, vrátane majetkových prírastkov ich rodinných príslušníkov a vrátane vykonania  
previerok všeobecnej spoľahlivosti u tých sudcov, ktorých majetkové preverenie zanechalo u členov  
súdnej rady dôvodné pochybnosti o legálnom nadobudnutí sledovaného majetku, Súdna rada musí  
dostať okrem nástrojov na preverenie majetku aj nástroje na preverenie spoľahlivosti, resp. na  
vyhodnotenie previerok spoľahlivosti, pričom budú využívané všetky dostupné informácie,  
reformu zloženia Ústavného súdu SR s brzdami proti pasivite parlamentu pri nezvolení kandidátov na  
ústavných sudcov, ako aj s brzdou proti koncentrácii moci v rukách jednej politickej reprezentácie, aby  
nebola väčšina ústavných sudcov volená jednou politickou garnitúrou, pričom reforma bude zahŕňať  
verejnú voľbu ústavných sudcov a požiadavku na ich vysoký morálny a odborný kredit,  
zrušenie súhlasu Ústavného súdu ako podmienky na vzatie sudcu a generálneho prokurátora do väzby,  
zruší sa rozhodovacia imunita sudcov,  
prirodzenú obmenu sudcov zavedením vekového cenzu pre sudcov všeobecných súdov (65 rokov) a  
Ústavného súdu (70 rokov),  
zriadenie Najvyššieho správneho súdu SR, ktorý bude plniť aj funkciu disciplinárneho súdu pre sudcov,  
prokurátorov, exekútorov, notárov, správcov, prípadne aj pre iné právnické profesie, a v súvislosti  
s jeho zriadením možné odbremenenie Ústavného súdu SR.  
Reforma súdnej mapy bude jedným z nástrojov na dosiahnutie efektívnej justície a pretrhnutie korupčných  
väzieb v justícii, ako aj na špecializáciu sudcov na hlavné agendy na úrovni okresných aj krajských súdov, na  
vytvorenie nových súdnych obvodov, vrátane krajských súdov, pri súčasnom znížení počtu súdov, s možnosťou  
nanovo spustiť výberové konania na predsedov súdov pre nové súdne obvody.  
Zákonom o zaisťovaní majetku v súlade s medzinárodnými štandardmi vyplývajúcimi zo záväzkov Slovenskej  
republiky v tejto oblasti, vláda SR zabezpečí efektívne vyhľadávanie, zaisťovanie a odnímanie výnosov  
z trestnej činnosti a zavedenie jasných a účelných pravidiel pre správu zaisteného majetku a nakladanie s ním.  
Osobitný dôraz sa venuje zamedzeniu účelových prevodov nelegálne získaného majetku vykonávaných  
s cieľom mariť výkon majetkových trestov uložených v trestnom konaní.  
8
 
Trestný čin prikrmovania podľa vzoru rakúskej úpravy postihne také korupčné správanie, pri ktorom nie je  
zrejmá a preukázateľná súvislosť medzi prijatím (poskytnutím) úplatku a konaním v rozpore s povinnosťami,  
ktoré však môže byť motivované konať v rozpore s povinnosťami. Vláda v tejto súvislosti zváži aj zavedenie  
trestného činu ohýbania práva podľa vzoru nemeckej úpravy.  
SÚDNICTVO  
Vláda SR zavedie adekvátne platové ohodnotenie zamestnancov súdov a vytvorí im možnosti kariérneho rastu.  
Vláda SR vyrieši odmeňovanie členov Súdnej rady SR, ktorí nie sú sudcami. Vláda ďalej zavedie nástroje na  
podporu uchádzačov o funkciu sudcu z mimojustičného prostredia cez osobitný inštitút prípravy, ktorý bude  
otvorený všetkým záujemcom a podmienený nielen odborným, ale aj psychologickým posúdením záujemcu,  
ktoré musí mať vyššiu váhu ako doteraz. Vláda posilní transparentnosť a verejnú kontrolu výberu uchádzačov  
o právnické povolanie (prokurátori, exekútori, notári, správcovia) podľa vzoru výberu sudcov a prehodnotí  
úpravu pravidiel kariérneho postupu sudcov.  
Vláda SR vytvorí možnosti na účasť verejnosti vo výberových komisiách. Vláda ďalej zváži zavedenie adresnej  
úpravy výhrad Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR v prípade uchádzačov o funkciu predsedu súdu  
podľa vzoru existujúcej úpravy výhrad verejnosti.  
Vláda SR zavedie právo sudcu verejne odôvodniť svoje rozhodnutie, ktoré nie je právoplatné.  
Vláda SR bude podporovať zavádzanie nástrojov na správne riešenie etických dilem v právnických profesiách,  
vrátane etických komisií.  
Vláda SR presadí celoplošné zavedenie časových rámcov na rozhodovanie v jednotlivých veciach (dokedy má  
byť aká vec ukončená), priebežné sledovanie po súdoch, agendách, sudcoch, pričom tieto údaje budú  
zverejnené. Prioritne musia byť vybavované reštančné veci a veci, v ktorých sú prieťahy na okresných a  
krajských súdoch, pričom aj krajský súd musí zohľadniť, kedy vec prvýkrát prišla na okresný súd – nie, kedy  
prišla na jeho súd; tento aspekt je potrebné zohľadňovať v každej fáze konania.  
Vláda SR podporuje dôsledné a férové vyvodzovanie subjektívnej zodpovednosti za prieťahy v konaní,  
podporuje nástroje na obmedzenie dôvodov na objektívne prieťahy v konaní.  
Vláda SR podporuje zavedenie špecializácie sudcov na hlavné agendy, s čím súvisí efektívna reorganizácia  
súdnej mapy na úrovni okresných aj krajských súdov. Podobne, krajské súdy musia prejsť reorganizáciou, ktorej  
cieľom je špecializácia sudcov na hlavné agendy. Tomu sa prispôsobí aj organizácia špecializovaných senátov  
Najvyššieho súdu a zváži sa zavedenie pravidiel pre rotáciu členov senátov. Podporia sa inštitucionálne a  
procesné pravidlá pre zjednocovanie judikatúry Najvyšším súdom SR.  
Vláda SR bude podporovať profesijné vzdelávanie sudcov a iných justičných zamestnancov prostredníctvom  
Justičnej akadémie Slovenskej republiky, s dôrazom na etické požiadavky výkonu funkcie sudcu a mäkké  
9
zručnosti pri využití interaktívnych foriem vzdelávania. Rovnako bude podporované priblíženie profesijných  
vzdelávacích a etických štandardov naprieč jednotlivými právnickými profesiami (sudcovia, prokurátori, notári,  
advokáti, správcovia): ako podklad pre rozhodovanie o ich disciplinárnej zodpovednosti, ale aj z dôvodu väčšej  
otvorenosti týchto právnických profesií.  
Vláda SR v súčinnosti s parlamentom preskúma možnosť rozšírenia právomocí Ústavného súdu SR pri  
posudzovaní súladu zákonov s ústavou v súvislosti s konaním o ústavnej sťažnosti pre porušenie základných  
práv a slobôd (individuálna kontrola ústavnosti), možnosť zavedenia ex ante kontroly ústavnosti zákonov (t.j.  
ešte pred nadobudnutím ich platnosti), ako aj možnosť zrušenia rozhodovacej imunity sudcov.  
Vláda SR vyhodnotí efektivitu novej právnej úpravy konania pred Ústavným súdom SR.  
EFEKTÍVNA SPRÁVA SÚDOV  
Vláda SR bude presadzovať zefektívnenie správy súdov založené na princípe „hodnota za peniaze“. Distribúcia  
ľudských a finančných zdrojov na súdy musí odzrkadľovať skutočné potreby súdov, ktoré sa musia zakladať na  
podrobných analytických vstupoch a dôslednom audite súčasného nevyhovujúceho stavu, berúc do úvahy  
odporúčania Európskej komisie pre efektívnu justíciu (CEPEJ).  
Vláda SR sa zasadzuje za maximálne odbremenenie predsedov súdov od záťaže spojenej so správou súdov tak,  
aby sa plnohodnotne venovali riadeniu súdnictva, v rámci ktorého je dôležité uplatňovanie manažérskych  
prístupov. Na tento účel vláda bude centralizovať tie činnosti, ktoré je efektívnejšie vykonávať centralizovane.  
MODERNIZÁCIA JUSTÍCIE  
Vláda SR bude podporovať rozširovanie používania informačných technológií na súdoch stranami sporu,  
účastníkmi konania a ich právnymi zástupcami, najmä využívaním plnohodnotných elektronických  
interaktívnych formulárov a ich zdokonalením v oblasti návrhov účastníkov aj rozhodnutí súdov, využívaním  
online informácií o stave konania a o obsahu spisu, využívaním elektronického doručovania, ktoré sa bude týkať  
aj trestného konania, a využívaním mobilných aplikácií. Zabezpečí systém prehľadného sprístupňovania  
judikatúry a rozhodnutí všetkých súdov a dôsledné uplatňovanie zásady „jedenkrát a dosť“. Vláda SR v tejto  
súvislosti vyhodnotí možnosti zrušenia anonymizácie súdnych rozhodnutí. Vláda SR presadí vznik centrálneho  
registra súdnych rozhodnutí a doložiek právoplatností a vykonateľnosti tak, aby sa znížila administratívna záťaž  
veriteľov. Vláda SR zavedie externých registrátorov v agende obchodného registra.  
TRESTNÁ POLITIKA ŠTÁTU A VÄZENSTVO  
Vláda SR sa zaväzuje ku komplexnému vyhodnoteniu Trestného zákona a Trestného poriadku a podľa potreby  
navrhne aj konkrétne návrhy na ich zmeny.  
Vláda SR presadí takú zmenu trestných procesných predpisov, ktorá sa dôsledne vysporiada s obštrukciami  
obžalovaných v trestnom konaní, zavedie povinné elektronické doručovanie v trestnom konaní, obmedzí  
10  
opakované vypočúvanie tých istých osôb pri zmene procesného postavenia a umožní, aby legálne získaný  
informačno-technický prostriedok (ITP) bol automaticky použiteľný aj v inej trestnej veci.  
Vláda SR vyhodnotí doterajšiu úpravu pomoci obetiam trestných činov so zameraním sa na reálnu a včasnú  
dostupnosť právnej a psychologickej pomoci. Vláda posilní postavenie detských obetí v trestnom konaní  
v záujme ich ochrany a zabezpečenia ich najlepšieho záujmu, s dôrazom na minimalizáciu sekundárnej  
viktimizácie dieťaťa spôsobenej vykonávaním procesných úkonov, a vytvorí podmienky na koordinovanú  
multidisciplinárnu spoluprácu participujúcich subjektov v prípadoch násilia páchaného na deťoch.  
Vláda SR vyhodnotí a sfunkční laický prvok (tzv. prísediaci) pri rozhodovaní v trestných veciach a zároveň  
vyhodnotí rozhodovanie samosudcami s ohľadom na hornú hranicu trestnej sadzby pri ukladaní trestov.  
Vláda SR zváži zavedenie inštitútu obžaloby vo verejnom záujme v prípadoch domáceho násilia tak, aby vec  
mohol prerokovať súd aj bez ingerencie orgánov činných v trestnom konaní. Vláda SR následne v súčinnosti  
s parlamentom zváži zavedenie inštitútu súkromnej obžaloby v trestnom konaní aj bez ingerencie orgánov  
činných v trestnom konaní, v ktorom budú posudzované vybrané trestné činy týkajúce sa sféry poškodeného  
podľa vzoru nemeckej právnej úpravy. Vláda SR zároveň podľa vzoru americkej právnej úpravy zváži  
v súčinnosti s parlamentom zavedenie obžaloby vo verejnom záujme (qui tam actio popularis) v situáciách,  
keď je prokuratúra nečinná a štátu vznikla škoda, najmä v dôsledku korupcie alebo klientelizmu, vrátane  
odmenenia osôb, ktoré takúto žalobu podajú, ak bude úspešná.  
Vláda SR prehodnotí doterajšiu úpravu odškodňovania obetí násilných trestných činov.  
Vláda SR podnikne všetky potrebné kroky k vybudovaniu a fungovaniu detenčného ústavu.  
Vláda SR podporuje probačnú službu pri presadzovaní alternatívnych trestov v rámci filozofie restoratívnej  
justície s osobitným zameraním na odsúdených mladistvých, reálne zabezpečenie intervenčných programov,  
programov pre páchateľov domáceho násilia, výchovných programov, osobitne v oblasti boja proti extrémizmu  
a radikalizácii, ale v ostatných oblastiach (napr. drogová trestná činnosť, násilné správanie). Vláda bude klásť  
dôraz na účinnú implementáciu elektronického monitoringu osôb (ESMO).  
Vláda SR v súlade s medzinárodnými štandardmi zavedie zo strany verejného ochrancu práv pravidelný  
monitoring dodržiavania práv odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody a na iných miestach, kde je  
obmedzená osobná sloboda (napr. prevzatie a držanie osoby v zdravotníckom zariadení s informovaným  
súhlasom alebo bez neho). Zároveň vláda posilní postavenie verejného ochrancu práv v takých prípadoch, keď  
existuje podozrenie z excesívneho použitia sily ozbrojenými zložkami štátu.  
Vláda SR bude pokračovať v humanizácii a zmierňovaní obmedzení osôb vo výkone väzby a vo výkone trestu  
v kontexte odporúčaní vnútroštátnych a medzinárodných inštitúcií, s osobitným dôrazom na vzdelávanie  
a posilňovanie pozitívnych sociálnych väzieb prostredníctvom zvyšovania dostupnosti foriem kontaktu  
väznených osôb s rodinou, najmä kontaktu medzi dieťaťom a jeho odsúdeným rodičom.  
11  
Vláda SR preskúma zvýšenie ochrany záujmov Slovenskej republiky prostredníctvom noriem trestného práva  
pred rizikom hybridných hrozieb, týkajúcich sa najmä šírenia propagandy a dezinformácií, podpory  
extrémistických zoskupení a kybernetických útokov.  
PROKURATÚRA  
Vláda SR presadí transparentný a širšiemu okruhu kandidátov otvorený model navrhovania a voľby kandidátov  
na funkciu generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora podľa štandardov pre kandidátov na funkciu  
ústavného sudcu. Vláda navrhne, aby každé miesto prokurátora bolo obsadzované na základe transparentného  
výberového konania.  
Vláda SR zároveň presadí otvorenie Rady prokurátorov aj osobám, ktoré nie sú prokurátormi a ktoré spĺňajú  
najvyššie morálne a odborné kritériá, pričom úroveň otvorenosti a transparentnosti jej rokovaní nastaví podľa  
vzoru Súdnej rady.  
Vláda SR zavedie nástroje transparentnosti do výberového konania na právnych čakateľov prokuratúry a  
asistentov prokuratúry podľa vzoru výberu vyšších súdnych úradníkov.  
Vláda SR ďalej zavedie ročné štatistické výkazy prokurátorov, vrátane ich zverejňovania a náhodného  
prideľovania vecí prokurátorom podľa vzoru sudcov.  
Vláda SR sa aj legislatívne zasadí za proaktívny charakter prokuratúry, najmä vo veciach preskúmavania  
zákonnosti vo vzťahu k otázkam ochrany verejného záujmu a samosprávy.  
Vláda SR bude dôsledne trvať na dodržiavaní zákazu negatívnych pokynov a okrem iného v tejto súvislosti  
preskúma zúženie právnej úpravy § 363 Trestného poriadku tak, aby zodpovedala jej pôvodnému zmyslu.  
OCHRANA ZRANITEĽNÝCH OSÔB  
Vláda SR vyhodnotí doterajšiu účinnosť reformy osobných bankrotov s cieľom dať priestor poctivým dlžníkom  
a obmedziť priestor podvodníkom. V tejto súvislosti sa zameria aj na dohľad nad súdmi a Centrom právnej  
pomoci, analýzu zlyhaných pôžičiek zo strany štátu, ako aj prepojenie osobných bankrotov s účinnými  
sociálnymi, preventívnymi a osvetovými nástrojmi v prospech dlžníkov.  
Vláda SR presadí, aby sa dlhy fyzických osôb voči verejnoprávnym inštitúciám vymáhané v exekúcii stali  
nevymáhateľnými, ak dlžník zaplatí ich určenú časť (exekučná amnestia). Vláda SR vytvorí podmienky na  
zapojenie sa súkromných veriteľov do exekučnej amnestie.  
Vláda SR presadí reformu opatrovníckeho práva zameranú na osoby s hendikepom z dôvodu fyzického alebo  
mentálneho poškodenia zdravia a ochranu ich postavenia v právnych vzťahoch, vrátane ochrany ich majetku.  
12  
Vláda SR bude s najvyššou prioritou pokračovať v budovaní systémových riešení na ochranu a podporu obetí  
domáceho násilia, sexuálneho násilia a násilia páchaného na ženách, a to v úzkej spolupráci s občianskou  
spoločnosťou.  
Vláda SR vykoná revíziu právnej úpravy Centra právnej pomoci, vrátane vyhodnotenia spolupráce s advokátmi,  
aby bola v porovnaní so súčasným stavom pokrytá početnejšia skupina ľudí s nízkym príjmom, ktorá si nevie  
zabezpečiť prístup k spravodlivosti inak, a vyhodnotí potrebu zvýšenia počtu pobočiek Centra právnej pomoci.  
RODINNÉ SÚDY  
Vláda SR bude presadzovať prísnu špecializáciu v rodinnoprávnej agende, interdisciplinárny prístup pri  
rozhodovaní o dieťati za účasti psychológov, kolíznych opatrovníkov, sociálnych pracovníkov, mediátorov či  
znalcov, širšie využívanie mimosúdneho riešenia, pravidlo osobného vypočutia dieťaťa sudcom vo vhodne  
upravených priestoroch súdu s podporou pre náležitú metodológiu vypočutia dieťaťa, vrátane pravidla „do  
mesiaca prvé stretnutie s účastníkmi konania“.  
REKODIFIKÁCIA SÚKROMNÉHO PRÁVA  
Vláda SR sa zaväzuje vypracovať nový Občiansky zákonník a zákon o obchodných spoločnostiach, a to po  
dôslednej participatívnej diskusii o jeho základných právnych inštitútoch a na základe spoločenskej zhody,  
berúc do úvahy praktické skúsenosti spojené s uvádzaním novej českej úpravy do praxe.  
Vláda SR vykoná analýzu rekodifikácie občianskeho procesného práva a podľa potreby navrhne zmeny právnej  
úpravy, ktoré budú odrážať skúsenosti s jeho takmer päťročnou aplikáciu, ako aj požiadavky vyplývajúce  
z tohto programového vyhlásenia, vrátane prehodnotenia právnej úpravy súdnych poplatkov.  
SPRAVODLIVOSŤ A PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE  
Vláda SR si je vedomá toho, že všetky opatrenia týkajúce sa súdnictva sa dotýkajú nielen občanov, ale aj  
podnikateľov. Zlepšením prístupu k spravodlivosti sa vláda preto osobitne zameria na zlepšenie  
podnikateľského prostredia, a to zavedením nového obchodného registra, zlepšením vymáhateľnosti najmä  
nesporných pohľadávok exekúciou alebo dobrovoľnou dražbou, podporovaním zrýchlených foriem súdneho  
konania či rozhodcovského konania a v neposlednom rade vyhodnotením uplatňovania protischránkového  
zákona pri zachovaní jeho zmyslu a podstaty, pričom cieľom musí byť dosiahnutie stavu, keď súdy a iné  
relevantné orgány budú jednoznačne postupovať tak, aby sa čestné podnikanie stalo výhodnejším ako  
podnikanie nečestné.  
Vláda SR sprísni požiadavky na odbornosť a kvalifikáciu dražobníkov a dražobných spoločností a zavedie  
elektronické dražby.  
V prospech podnikateľov vláda zavedie preventívne nástroje včasného varovania hroziaceho úpadku a pripraví  
revíziu insolvenčného konania tak, aby sa znížili náklady pre poctivých dlžníkov či veriteľov a skrátil sa čas  
13  
potrebný na uspokojenie pohľadávok. Úpravami v registri úpadcov vláda posilní transparentnosť verejných  
úpadkových konaní.  
LEGISLATÍVNY PROCES NA VLÁDNEJ ÚROVNI  
Právny poriadok Slovenskej republiky doposiaľ nemožno považovať za dostatočne stabilný a predvídateľný.  
Nedostatok stability a predvídateľnosti právneho poriadku narúša jeden zo základných prvkov právneho štátu,  
a to právnu istotu, čím negatívne pôsobí na všetkých adresátov práva, vrátane občanov a podnikateľského  
prostredia. Bez kvalitného právneho poriadku zároveň nie je možné ani dobré fungovanie justície a dosiahnutie  
spravodlivosti pre všetkých. Samotný proces tvorby práva nemôže byť dielom náhody alebo vplyvu finančných  
oligarchov. Vláda SR sa preto zasadí za posilnenie stability a predvídateľnosti právneho poriadku, najmä  
v záujme zlepšenia postavenia občanov a kvality podnikateľského prostredia, ako aj za odstraňovanie prekážok  
strategického plánovania, trvalého rozvoja a udržateľnosti.  
Vláda SR zásadným spôsobom posilní princíp právnej istoty, a to prípravou vládnych návrhov zákonov  
a nastavením pravidiel legislatívneho procesu tak, aby stabilita a predvídateľnosť boli imanentnými pre  
výsledky legislatívneho procesu. Na tento účel vláda SR prostredníctvom podpredsedu vlády SR, ktorý bude  
koordinovať legislatívu, najmä:  
posilní plánovanie legislatívnych prác prípravou plánu legislatívnych úloh na návrh podpredsedu vlády  
SR, ktorý bude koordinovať legislatívu a zasadí sa za jeho dôsledné dodržiavanie,  
zabezpečí, že návrh zákona mimo plánu legislatívnych úloh bude môcť byť predložený do  
legislatívneho procesu na úrovni vlády SR len po prerokovaní s podpredsedom vlády SR, ktorý bude  
koordinovať legislatívu,  
bude komplexne a participatívne hodnotiť vplyvy návrhov právnych predpisov, vrátane vplyvov na  
strategické plánovanie, a len návrhy predpisov, ktorých vplyvy budú dôsledne zhodnotené, bude  
predkladať do legislatívneho procesu,  
zabezpečí, aby nedochádzalo k prijímaniu všeobecne záväzných právnych predpisov bez ich náležitého  
prerokovania, osobitne s dotknutými subjektmi a verejnosťou, a to najmä tým, že sa zasadí o to, aby sa  
neodôvodňovane neobchádzalo medzirezortné pripomienkové konanie,  
zabezpečí dodržiavanie zákazu nepriamych novelizácií právnych predpisov a obsahovo nesúvisiacich  
novelizácií právnych predpisov (tzv. prílepkov),  
bude rozvíjať využívanie elektronických nástrojov pri tvorbe a publikovaní legislatívy, vrátane Zbierky  
zákonov Slovenskej republiky, čím prispeje aj k posilneniu transparentnosti legislatívneho procesu,  
v súčinnosti s parlamentom schváli účinný zákon o lobingu, ktorý z hľadiska udeľovania sankcií za  
jeho porušenie previaže s ústavným zákonom o ochrane verejného záujmu,  
v súčinnosti s parlamentom preskúma možnosti vylepšenia zákona o vydávaní aproximačných  
nariadení vlády SR a v nadväznosti na audit systému transpozície európskej legislatívy do slovenského  
právneho poriadku spracovaný podpredsedom vlády SR, ktorý koordinuje legislatívu, preskúma  
možnosť zavedenia ďalších legislatívnych nástrojov a mechanizmov na tieto účely,  
v spolupráci s podpredsedom vlády SR a ministrom hospodárstva bude dôsledne predchádzať  
goldplatingu, t. j. nadpráci pri preberaní legislatívy EÚ; vláda bude dôsledne dbať na to, aby pri  
transponovaní a aplikovaní sekundárnych právnych aktov EÚ nedochádzalo, okrem odôvodnených  
14  
prípadov, k zavádzaniu povinností nad rámec ustanoveného rozsahu EÚ; pri takýchto zmenách regulácií  
bude vyznačené, čo je nevyhnutná povinnosť a čo je vlastná úprava, resp. rozšírenie; v nadväznosti na  
realizovaný audit goldplatingu bude vláda pokračovať v odstraňovaní neopodstatneného presahu  
slovenskej legislatívy nad rámec legislatívy EÚ,  
zavedie verejné vypočutia v rámci legislatívneho procesu návrhov zákonov kódexového charakteru,  
vybraných návrhov zákonov týkajúcich sa veľkého množstva adresátov a návrhov zákonov v osobitne  
dôležitých oblastiach verejného záujmu,  
Verejné vypočutie návrhov zákonov vláda zavedie ako povinné vždy, keď podpredseda vlády SR, ktorý bude  
koordinovať legislatívu, bude identifikovať splnenie vyššie uvedených kritérií. Verejné vypočutie sa bude konať  
pod vedením podpredsedu vlády SR, ktorý bude koordinovať legislatívu, za účasti vecne príslušného člena  
vlády SR a bude slúžiť nielen na informovanie širokej verejnosti o pripravovanom návrhu zákona, ale bude aj  
ďalšou transparentnou platformou na prediskutovanie návrhu s kľúčovými zástupcami adresátov návrhu zákona  
a dotknutých záujmových skupín.  
Vláda SR posilní mandát Legislatívnej rady vlády SR, ktorej bude predsedať podpredseda vlády SR, ktorý má  
na starosti legislatívu, tak, aby bez jej súhlasného stanoviska nedochádzalo k prerokúvaniu návrhov zákonov  
vládou SR. Legislatívna rada vlády SR nebude hodnotiť vecnú stránku návrhu zákona, ale iba legislatívno-  
technickú.  
Vláda SR presadí zásadu, aby pri návrhoch zákonov bola dodržaná dostatočná legisvakančná doba a aby návrhy  
zákonov s vplyvom na podnikateľské prostredie nadobúdali účinnosť vždy k 1. januáru príslušného  
kalendárneho roka.  
V záujme zjednotenia legislatívnej techniky bude vláda SR v súčinnosti s parlamentom pracovať na zjednotení  
časti legislatívnych pravidiel vlády SR a Národnej rady SR, vrátane prijatia spoločných legislatívno-  
technických pokynov vlády SR a Národnej rady SR.  
V záujme vytvorenia silného aparátu štátu pre legislatívnu činnosť vláda SR podporí vzdelávanie v oblasti  
tvorby legislatívy na právnických fakultách nad rámec súčasných mechanizmov a v záujme odovzdávania  
skúseností medzi generáciami legislatívcov využije aj potenciál tzv. emeritných legislatívcov.  
V záujme dostupnosti právnych predpisov vláda SR navrhne zrušenie opatrenia ako formy právneho predpisu,  
ktoré sa ako jediné ex lege nevyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky v úplnom znení, a zabezpečí,  
aby všetky opatrenia boli spätne publikované v elektronickej Zbierke zákonov Slovenskej republiky, nielen  
v informatívnom znení.  
15  
INŠTITUCIONÁLNE ZABEZPEČENIE  
V záujme podpory uvedených cieľov vláda SR vytvorí silný mandát pre podpredsedu vlády SR, ktorý bude  
koordinovať legislatívu prostredníctvom priamo riadeného centralizovaného útvaru na Úrade vlády SR. Tento  
útvar bude plniť všetky legislatívne činnosti aj pre ostatné ústredné orgány štátnej správy, ktoré sú podriadené  
vláde SR, a bude plniť legislatívne činnosti pre ministerstvá pri návrhoch právnych predpisov zásadného  
významu a pri návrhoch právnych predpisov vyžadujúci si koordináciu medzi viacerými ústrednými orgánmi  
štátnej správy. Vytvorením centralizovaného útvaru sa budú koncentrovať legislatívne kapacity, ktoré následne  
budú môcť byť využité na dosiahnutie vyššej kvality návrhov právnych predpisov, a zároveň sa dosiahne  
zníženie nákladov s tým spojených. Okrem toho bude tento útvar plniť aj úlohy spojené s odborným a  
organizačným zabezpečovaním činnosti vlády SR.  
LEGISLATÍVNY PROCES NA PARLAMENTNEJ ÚROVNI  
Vláda SR podporí snahu parlamentu zlepšiť ochranu verejného záujmu a kvalitu tvorby práva, a to z rovnakých  
dôvodov, aké sú uvedené v časti o legislatívnom procese na vládnej úrovni, najmä:  
novelizáciu ústavného zákona o ochrane verejného záujmu s cieľom zlepšiť a vyjasniť v súčasnosti  
nastavené pravidlá,  
zabezpečenie účasti verejnosti na legislatívnom procese v parlamente.  
ÚČASŤ VEREJNOSTI NA LEGISLATÍVNOM PROCESE  
Demokracia je vláda ľudu, a ak chceme poznať jeho názor, treba sa ho naň opýtať. Mnohí politici to robia  
neradi, musia však cítiť, že občiansky hlas je silný a dôsledný. Nie je nevyhnutné s každým názorom súhlasiť,  
ale treba urobiť všetko preto, aby ho mohli občania vyjadriť. Ústava SR uvádza, že štátna moc pochádza od  
občanov, ktorí ju vykonávajú priamo alebo prostredníctvom volených zástupcov.  
V tomto duchu vláda SR v súčinnosti s Národnou radou SR zváži zavedenie možnosti legislatívnej iniciatívy  
občanov na základe kvalifikovaného návrhu a pri stanovení náležitých podmienok.  
ĽUDSKÉ PRÁVA A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ  
Vláda SR zefektívni a skvalitní systém podpory a ochrany ľudských práv v Slovenskej republike, vrátane  
nezávislých mechanizmov a mimovládnych organizácií.  
Vláda SR posilní systémové financovanie mimovládnych organizácií, tak ako ich definuje zákon o registri  
mimovládnych organizácií, a vyhodnotí možnosti rozšírenia asignácie podielu dane z príjmu. Osobitne bude  
vláda podporovať organizácie, ktoré sa venujú ochrane a podpore ľudských práv, budovaniu demokratického  
občianstva, odstraňovaniu všetkých foriem diskriminácie, odhaľovaniu korupcie; organizácie zamerané na  
kontrolu efektivity verejných financií a verejných obstarávaní, prácu so znevýhodnenými a slabšími sociálnymi  
skupinami, ako aj s obeťami trestných činov domáceho a sexuálneho násilia a násilia páchaného na ženách, boj  
16  
proti konšpiráciám a prevenciu extrémizmu; ako aj organizácie, ktoré sa venujú ochrane pred závislosťami a  
ich prevencii.  
V oblasti ľudských práv bude vláda SR podporovať ochranu práv detí vo všetkých politikách štátu.  
Vláda SR bude podporovať aktívne občianstvo a zjednoduší postupy participácie verejnosti na správe vecí  
verejných, vrátane participácie na tvorbe, implementácii a kontrole verejných politík, vrátane právnych  
predpisov. V tejto súvislosti bude vláda prijímať regulácie a verejné politiky týkajúce sa mimovládneho sektora  
v úzkom dialógu s ním. Vláda bude podporovať zvyšovanie povedomia o totalitných obdobiach slovenskej  
histórie, uctenie si pamiatky rovnako obetí fašistického aj komunistického režimu na Slovensku, rozšíri úlohy  
a zlepší postavenie Ústavu pamäti národa, bude sa usilovať o začlenenie jeho činnosti do vzdelávania na  
stredných a vysokých školách. Vláda SR podporuje výstavbu múzea zločinov totalitných režimov. Vláda SR  
zároveň podporí všetky formy vzdelávania v prospech posilnenia občianskeho povedomia o význame  
demokracie a jej kľúčových pilierov a nástrojov.  
Vláda SR bude realizovať politiky zamerané na znižovanie nerovností medzi mužmi a ženami a odstraňovanie  
diskriminácie žien. Vláda SR zlepší legislatívu v oblasti majetkových práv, týkajúcu sa osôb žijúcich  
v spoločnej domácnosti.  
Vláda SR vníma občiansku spoločnosť ako jeden z dôležitých pilierov demokracie v Slovenskej republike a  
má záujem o spoluprácu s občianskym sektorom na princípoch partnerstva, rovnocennosti, transparentnosti a  
efektívnosti pri poskytovaní služieb vo verejnom záujme.  
Vláda SR sa hlási k politike podpory dobrovoľníctva a participácie verejnosti na tvorbe verejných politík  
a legislatívy. Špeciálna pozornosť bude v týchto oblastiach venovaná odstraňovaniu „formalizmu“ a  
byrokratických prekážok.  
Vláda SR bude pokračovať v aktivitách Iniciatívy pre otvorené vládnutie, zachová Úrad splnomocnenca vlády  
SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, ako aj svoje existujúce stále poradné orgány.  
Vláda SR podporuje zachovanie systému asignácie 2 % z dane a bude vytvárať podmienky na vysoko  
transparentnú a efektívnu podporu mimovládnych neziskových organizácií z verejných a európskych zdrojov.  
Pozornosť bude venovaná aj ďalšej podpore filantropie, individuálneho darcovstva a moderných spôsobov  
realizácie verejných zbierok.  
NÁRODNOSTNÉ MENŠINY  
Vláda SR považuje ochranu a podporu národnostných menšín za svoje prirodzené poslanie. Nebude podnikať  
kroky, ktoré by smerovali k rušeniu či obmedzovaniu už nadobudnutých práv národnostných menšín, a bude  
naďalej poskytovať účinnú ochranu ich príslušníkom, pri súčasnom rešpektovaní štátnej zvrchovanosti a  
územnej celistvosti Slovenskej republiky.  
17  
Príslušníkom národnostných menšín bude vláda vytvárať možnosti na zachovávanie ich kultúrnych zvyklostí,  
jazyka, tradícií a nebude prijímať také opatrenia, ktoré by smerovali k asimilácii väčšinovým obyvateľstvom  
alebo takú asimiláciu podporovali.  
Na základe toho vláda SR:  
prijme zákon o postavení národnostných menšín, ako jeden z prostriedkov spomalenia asimilácie  
príslušníkov národnostných menšín a záruku uplatňovania menšinových práv vyplývajúcich z Ústavy  
SR. Zákon bude upravovať postavenie národnostných menšín a dôsledne aplikovať a precizovať ich  
práva garantované Ústavou SR.  
za účelom využitia ústavného práva zúčastňovať sa na riešení veci verejných zváži možnosť zriadenia  
Úradu pre národnostné menšiny.  
Do jeho pôsobnosti by malo patriť najmä presadzovanie a dodržiavanie vnútroštátnych a medzinárodných  
záväzkov SR v oblasti postavenia a práv príslušníkov národnostných menšín, príprava strednodobých a  
dlhodobých opatrení v oblasti zachovania, rozvoja a podpory práv príslušníkov národnostných menšín, príprava  
súhrnných správ o situácii národnostných menšín na území SR a pod. Do pôsobnosti úradu by patrilo aj  
monitorovanie postavenia a potrieb početne najvýznamnejších neautochtónnych národností na území SR.  
Zriadenie tohto úradu by viedlo k zrušeniu Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, ako aj  
Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.  
Zváži možnosť rozšíriť pôsobnosť zákona o používaní jazykov národnostných menšín na vyššie územné celky.  
Napríklad vo vzťahu k maďarskej národnostnej menšine by sa toto opatrenie týkalo dvoch VÚC (Trnavského  
a Nitrianskeho).  
ZLEPŠENIE POSTAVENIA A SITUÁCIE RÓMOV  
Vláda SR sa bude zasadzovať za zlepšenie sociálneho, ekonomického a občianskeho postavenia Rómov v  
spoločnosti. Vynaloží všetko úsilie na to, aby konkrétne opatrenia viedli k hmatateľným zmenám,  
predovšetkým u tej časti Rómov, ktorí v 21. storočí na Slovensku žijú bez prístupu k pitnej vode a základnej  
infraštruktúre. Veľký dôraz bude klásť na efektívne využívanie verejných zdrojov, vrátane eurofondov, na  
zmenu kvality života, najmä bývania, za priamej účasti samotných Rómov.  
Situáciu skupiny najzraniteľnejších občanov, ktorí tvoria jednu tretinu z celkovej populácie Rómov žijúcich na  
Slovensku, nemožno ďalej prehliadať, a to nielen preto, lebo Slovensko nevyužitím ich potenciálu ekonomicky  
stráca, ale i v súvislosti s prevenciou pandemických ochorení, ako je COVID 19, a ochranou zdravia a životov  
všetkých občanov.  
Vláda SR vyhodnotí stav následkov COVID 19 a prijme účinné opatrenia na predchádzanie podobným  
pandémiám.  
18  
Vláda SR sa bude usilovať o znižovanie chudoby, predovšetkým v segregovaných oblastiach v menej  
rozvinutých regiónoch Slovenska. Osobitný dôraz bude klásť na zlepšenie štandardov bývania, prístupu k pitnej  
vode a základnej infraštruktúre, ako i zdravotnej starostlivosti. V tejto súvislosti vláda SR bude aktívne  
podporovať férové vysporiadanie právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných  
rómskych komunít.  
Vláda SR bude presadzovať politiky, ktoré budú napomáhať zvýšenie zamestnanosti Rómov, s dôrazom na  
mladých. V tejto súvislosti vzdelávanie zohráva kľúčovú úlohu. Vláda SR preto vynaloží maximálne úsilie na  
zastavenie neoprávneného zaraďovania rómskych detí do špeciálnych základných škôl a zabezpečenie ich  
prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu, a to na všetkých úrovniach.  
Vláda SR s cieľom zlepšiť zaškolenosť a pripravenosť bude iniciovať opatrenia, aby sa s predškolským  
vzdelávaním zraniteľných rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia začalo čo najskôr, najlepšie  
od troch rokov veku. Vláda SR bude taktiež podporovať opatrenia, ktoré zamedzia predčasnému ukončeniu  
školskej dochádzky či opakovaniu ročníkov a následnému opustenie školského systému bez vzdelania  
a potrebnej kvalifikácie, čoho sme svedkami v súčasnosti. Vláda SR bude podporovať zosúladenie prechodu  
rómskych detí zo základného školstva na vyššie formy vzdelávania za účelom získania potrebnej kvalifikácie,  
vrátane digitálnych a podnikateľských zručnosti, potrebných na účinnú inklúziu do spoločnosti a do pracovného  
trhu.  
Popri pomoci najzraniteľnejším skupinám z radov Rómov sa vláda SR bude zasadzovať za zlepšovanie  
celospoločenského vnímania Rómov v spoločnosti a budovanie vzájomnej občianskej spolupatričnosti. Vláda  
SR bude taktiež posilňovať rómsku kultúrnu identitu a rómsky jazyk.  
Vláda SR zváži posilnenie štatútu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity voči relevantným  
ministerstvám, do ktorých kompetencie spadá zodpovednosť za implementáciu vytýčených cieľov  
v jednotlivých oblastiach.  
Na podporu sebestačnosti a integrácie obyvateľov marginalizovaných skupín sa vláda SR zaväzuje:  
Podporovať vznik a fungovanie sociálnych podnikov v obciach a regiónoch s cieľom zvyšovať  
zamestnanosť a pracovné návyky občanov z marginalizovaných skupín.  
Zvážiť zavedenie vyplácania sociálnych dávok v týždňových intervaloch na účet v banke, namiesto  
vyplácania v hotovosti.  
Zaviesť vyplácanie príspevku pri narodení dieťaťa neplnoletým matkám na účet v banke, ktorý bude  
viazaný na výdavky spojené so starostlivosťou o dieťa.  
Zaviesť automatické inkaso platieb za bývanie z bankového účtu prijímateľa sociálnych dávok.  
19  
ZAISTENIE BEZPEČNOSTI OBYVATEĽSTVA  
VNÚTORNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ  
Zákonnosť, poriadok a bezpečnosť občanov sú kľúčovými a trvalými predpokladmi zdravého vývoja každej  
slobodnej a demokratickej spoločnosti. Zásadným opatrením na systémové budovanie bezpečnosti občanov,  
poriadku a zákonnosti v štáte je prijatie Bezpečnostnej stratégie SR, ktorá jasne pomenuje bezpečnostné záujmy  
štátu, bezpečnostné riziká, charakterizuje bezpečnostné prostredie a prostredníctvom bezpečnostnej politiky  
stanoví spôsob presadzovania bezpečnostných záujmov štátu.  
Kľúčovými inštitúciami pre bezpečnosť občanov, poriadok a zákonnosť sú preventívne a represívne zložky  
štátu, ich efektívna koordinácia a vzájomná spolupráca na úrovni štátnych orgánov, orgánov územnej  
samosprávy, mimovládnych organizácií, právnických osôb a fyzických osôb a spolupráca s partnermi v  
medzinárodnom prostredí.  
KRÍZOVÉ RIADENIE A CIVILNÁ OCHRANA  
Vláda SR prehodnotí aktuálny stav legislatívy, štruktúry krízového riadenia, materiálno–technického vybavenia  
a personálneho zabezpečenia. Vláda SR sa zasadí o novú Koncepciu bezpečnostného systému SR, v ktorej budú  
zapracované poznatky z riešenia krízovej situácie vyvolanej ochorením COVID 19 spôsobeným koronavírusom  
SARS-CoV-2 na úrovni jednotlivých orgánov krízového riadenia. V súvislosti s tým vláda SR prehodnotí  
postavenie a úlohy Ústredného krízového štábu. Zároveň vláda SR prehodnotí postavenie Bezpečnostnej rady  
SR úpravou jej kompetencií tak, aby dokázala zabezpečiť efektívnejšiu koordináciu reakcí na všetky  
bezpečnostné hrozby a výzvy.  
Pri riešení krízových situácií bude vláda SR podporovať aktívne využívanie rozhodovacích procesov na základe  
dostupných a potrebných dát.  
Vláda SR sa zaväzuje zmodernizovať systém kritickej infraštruktúry, ktorý bude odrážať aktuálne bezpečnostné  
výzvy a reflektovať moderné trendy v tejto oblasti.  
Vláda SR zabezpečí komplexný rozvoj záchranných zložiek integrovaného záchranného systému,  
technologický rozvoj ich koordinačných a operačných stredísk a ich vzájomnú interoperabilitu na dosiahnutie  
adekvátnej pripravenosti a umožnenie reakcie záchranných zložiek na mimoriadne udalosti a krízové situácie.  
Vláda SR podporí rozvoj dobrovoľníctva ako dôležitého piliera civilnej ochrany.  
POLICAJNÝ ZBOR  
Vláda SR zabezpečí prehodnotenie aktuálneho stavu legislatívy, štruktúry, materiálno–technického vybavenia  
a personálneho zabezpečenia Policajného zboru (PZ) a vytvorí podmienky na vypracovanie Stratégie rozvoja  
PZ s výhľadom do roku 2024, a to tak, aby boli zabezpečené najdôležitejšie oblasti jeho činnosti. Jej cieľom  
bude vyvážené ukotvenie PZ v systéme orgánov ochrany práva v SR, tak aby bol zabezpečený efektívny a  
20  
 
koordinovaný postup, stanovené kompetencie a súčinnostné vzťahy so všetkými subjektami presadzujúcimi  
právo v SR na všetkých úrovniach, vrátane medzinárodnej úrovne, v súlade s medzinárodnými záväzkami.  
Zásady budovania efektívneho PZ budú koncipované prioritne na vybudovaní dôvery v tento zbor. PZ sa bude  
budovať ako organizácia tvorená osobami nielen na vysokej odbornej úrovni, ale zároveň s vysokou integritou  
a morálnou úrovňou, ktoré svoje osobné záujmy podriaďujú verejnému záujmu, resp. službe verejnosti.  
Zákonom sa zabezpečí uplatňovanie motivačných nástrojov v systéme odmeňovania policajtov, ktoré bude  
v súlade so zásadami kariérneho postupu a bude odrážať výkonnosť a kvalitu ich práce ako služby občanom.  
Zachovaná bude stabilizácia sociálneho systému policajtov, ako aj zvyšovanie atraktivity a spoločenskej  
prestíže policajného povolania.  
Vláda SR si uvedomuje, že prestíž PZ je okrem iného priamo závislá od osoby prezidenta PZ, ako aj od osôb  
v najvyšších riadiacich funkciách. Preto vláda SR prehodnotí súčasnú právnu úpravu vymenúvania a  
odvolávania prezidenta PZ tak, aby sa jeho novou voľbou posilnila ingerencia ministra vnútra.  
Prezident PZ a ďalší vrcholoví predstavitelia PZ a inšpekcie MV SR budú pri prijímaní na vysoké riadiace  
funkcie podrobení skríningovému vyšetreniu, tzv. detektoru lži. Následne takéto vyšetrenie budú absolvovať  
minimálne jedenkrát ročne. S výsledkami skríningu pri výbere prezidenta PZ sa následne oboznámi Výbor NR  
SR pre obranu a bezpečnosť. Taktiež budú musieť zdokladovať svoj majetok a majetok osôb, ktoré s nimi žijú  
v jednej domácnosti, pričom sa budú zohľadňovať aj ich pôžičky a ostatné pasíva.  
Vláda SR prijme potrebné opatrenia na zavedenie efektívneho a účinného finančného vyšetrovania, vrátane  
organizačného, personálneho a materiálneho dobudovania orgánov ochrany práva, s cieľom odčerpať výnosy  
pochádzajúce z trestnej činnosti, následne používané na páchanie najzávažnejšej trestnej činnosti, vrátane  
trestnej činnosti s medzinárodným prvkom.  
Vláda SR prijme opatrenia na dôslednú a efektívnu aplikáciu trestnej zodpovednosti právnických osôb, vrátane  
dobudovania potrebných špecializovaných kapacít orgánov ochrany práva. Vláda SR bude viesť  
nekompromisný a systematický boj proti najzávažnejším formám trestnej činnosti a jej elimináciu na najnižšiu  
možnú mieru, a to aj skvalitnením trestného konania.  
Vláda SR považuje za jednu zo svojich priorít predchádzanie legalizácii príjmov z trestnej činnosti, jej  
odhaľovanie, predchádzanie financovaniu terorizmu a odhaľovanie týchto javov. Legalizácia je spájaná s  
organizovanou trestnou činnosťou, ktorej hlavným cieľom je zakryť pôvod príjmov z trestnej činnosti, v  
dôsledku čoho môže byť narušená integrita a stabilita finančného systému, ohrozený vnútorný trh EÚ, ako aj  
medzinárodný rozvoj. Vláda SR v oblasti boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti vytvorí legislatívny  
rámec upravujúci problematiku kryptomien.  
V nadväznosti na prebiehajúcu záverečnú fázu piateho kola hodnotenia SR Výborom expertov Rady Európy  
pre hodnotenie opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu MONEYVAL bude vláda SR  
21  
postupovať v súlade s jeho odporúčaniami uvedenými v návrhu záverečnej správy a prijme všetky potrebné  
systémové, inštitucionálne a legislatívne opatrenia na zabezpečenie realizácie odporúčaní.  
V záujme účinného boja proti organizovanému zločinu a závažnej ekonomickej kriminalite sa vláda SR zasadí  
za zefektívnenie uplatňovania mechanizmu odhaľovania a odnímania výnosov z trestnej činnosti, ako aj  
majetkov nadobudnutých z nelegálnych príjmov, a to úpravou legislatívy o preukazovaní pôvodu majetku.  
Vláda SR zároveň presadí zjednodušenie zaisťovania majetku a jeho rozšírenie na viaceré trestné činy  
korupčného a ekonomického charakteru.  
Vláda SR bude osobitnú pozornosť venovať oblasti boja proti korupcii, predovšetkým odhaľovaniu,  
objasňovaniu a vyšetrovaniu korupcie a s ňou priamo súvisiacej trestnej činnosti, s dôrazom na zneužívanie  
právomoci verejných činiteľov, ktoré často atakuje prostriedky rozpočtu verejnej správy. Zároveň sa  
stransparentnia procesy zavedením hmotnej zodpovednosti politikov a verejných funkcionárov. Ak tajné služby  
zistia korupčné správanie verejných funkcionárov, budú povinné takéto zistenia odstúpiť orgánom činným v  
trestnom konaní.  
Vláda SR sa zasadí o to, aby podnikateľské subjekty a iné inštitúcie boli povinné uhrádzať faktúry podľa  
poradia, v akom boli zavedené do účtovníctva. Zasadí sa o to, aby svojvoľné nezaplatenie faktúry bolo trestným  
činom. Vláda SR presadí, aby zahrnutie faktúry do kontrolného výkazu DPH, resp. do účtovníctva, sa  
považovalo za uznanie záväzku a pri neuhradení sa mohlo použiť ako exekučný titul.  
V oblasti ekonomickej kriminality sa vláda SR sústredí aj na nehospodárne nakladanie s majetkom vo  
vlastníctve štátu a samosprávy – na odhaľovanie činností poškodzujúcich ekonomické záujmy SR, najmä  
v podnikoch s majetkovou účasťou štátu, nevýhodný odpredaj štátneho majetku, ako aj odhaľovanie  
neoprávnených nadmerných odpočtov DPH. V spolupráci s bankovým sektorom budú vytvorené účinné  
analytické nástroje na boj proti finančnej kriminalite, ktorá je páchaná sofistikovanou formou.  
Každý výsledok operatívneho preverovania alebo operatívneho rozpracovania podozrenia z trestnej činnosti  
bude možné ukončiť len po preskúmaní prokurátorom. V týchto prípadoch bude mať prokurátor právo nariadiť  
vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie.  
Vláda SR podporí princíp tzv. „silného úradníka“ tým, že rozšíri inštitút zastavenia trestného stíhania v prípade  
podplácajúcich páchateľov, ktorí sa ku skutku priznali a skutok oľutovali, ale až v štádiu, keď súd právoplatne  
rozhodne o vine páchateľa, ktorý úplatky alebo iné nenáležité výhody prijímal. Zároveň presadí tresty pre  
páchateľov nepriamej korupcie na úrovni priamej korupcie.  
Vláda SR zavedie pravidlo, že ak priamy aktér usvedčí toho, kto dáva alebo berie úplatok, súčasťou rozhodnutia  
súdu bude finančná kompenzácia pre nahlasovateľa (vo výške 50 % z výšky úplatku), ktorú zaplatí iniciátor  
korupcie. Obdobný princíp bude vláda SR aplikovať pri boji s daňovými podvodmi.  
Rozšíri sa okruh trestných činov, na ktoré bude možné použiť agenta. Zjednotí sa použitie a využiteľnosť  
informačno-technických prostriedkov na všetky trestné činy, o ktorých sa v rámci ich použitia oprávnené orgány  
22  
dozvedia; to sa týka aj nasadenia a použiteľnosti informačno-technických prostriedkov podľa osobitného  
zákona.  
Vláda SR vytvorí a sfunkční Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.  
V súvislosti s páchaním daňovej kriminality sa presadia účinné opatrenia, aby sa do obchodných spoločností  
nemohli dosadiť tzv. „biele kone“, ich solventnosť sa bude hodnotiť podľa výšky imania firmy a  
predchádzajúceho pôsobenia v insolventných firmách, ktoré naakumulovali dlh voči štátu; prepis firmy sa  
umožní až po kompletnom odovzdaní účtovníctva v elektronickej forme na príslušný daňový úrad a posúdení  
príslušným orgánom, aby bolo možné aj spätne vyvodiť trestnú zodpovednosť.  
Zabezpečí sa modernizácia procesu odborného vzdelávania policajtov tak, aby boli schopní využívať  
prostriedky najnovších informačných technológií v praxi.  
Vláda SR bude klásť osobitný dôraz na to, aby pri tvorbe stratégie rozvoja PZ bola podporená jeho spôsobilosť  
efektívne odhaľovať a vyšetrovať okrem klasických foriem trestnej činnosti aj nové, špecifické formy trestnej  
činnosti, ktoré sú v celosvetovom meradle považované za najnebezpečnejšie.  
Ako jedna z najnebezpečnejších celospoločenských hrozieb sa javí kybernetická kriminalita, ktorá svojimi  
špecifickými formami je spôsobilá priamo znefunkčniť ekonomiku celého štátu, vrátane jeho kritickej  
infraštruktúry. Pri potláčaní kybernetickej kriminality ako celospoločenskej hrozby je nevyhnutné, aby  
špecializovaný policajný útvar spolupracoval s dotknutými štátnymi orgánmi, najmä s Národným  
bezpečnostným úradom, so Slovenskou informačnou službou a s Vojenským spravodajstvom.  
Tak ako pre potreby boja s počítačovou kriminalitou, aj na boj s ostatnými formami závažnej organizovanej  
trestnej činnosti bude nevyhnutné vytvoriť špecializované policajné útvary, ktoré budú spôsobilé vykonávať  
odhaľovanie a vyšetrovanie na základe najnovších a najmodernejších prostriedkov a informačných technológií.  
Efektivita špecializovaných policajných útvarov bude zabezpečovaná podpornými aktivitami všetkých útvarov  
PZ, ktorých systemizácia, personálne aj materiálno-technické zabezpečenie budú striktne založené na analýze  
bezpečnostnej situácie, individuálne a špecificky v oblastiach ich pôsobenia.  
Vláda SR bude klásť dôraz aj na to, aby bol PZ schopný účinne zasahovať, odhaľovať a vyšetrovať aj  
v prípadoch klasickej, spoločensky menej závažnejšej kriminality, ktorá bezprostredne ohrozuje občanov.  
Je samozrejmé, že vláda SR bude klásť dôraz aj na protispoločenské prejavy, akými sú narušovanie verejného  
poriadku, extrémistické, rasistické alebo obdobné fundamentalistické prejavy. Za tým účelom budú útvary  
poriadkovej polície, dopravnej polície, železničnej polície a hraničnej a cudzineckej polície zabezpečené  
patričným materiálno-technickým vybavením a kompetenciami.  
S cieľom predchádzať radikalizácii spoločnosti bude vláda SR razantne postupovať v boji proti akýmkoľvek  
prejavom diváckeho násilia na verejných športových podujatiach. Zabezpečí dôslednú implementáciu  
23  
medzinárodných záväzkov a európskeho práva v oblasti boja proti diváckemu násiliu na verejných športových  
podujatiach. Bude vytvorená komisia, ktorá preskúma a zhodnotí skúsenosti zahraničných partnerov s  
abonentným kupovaním miesteniek v prípade klubov s rizikovými fanúšikmi. Zabezpečí prehĺbenie  
vzdelávania a kontinuálnej odbornej prípravy policajtov, so zameraním na odhaľovanie, objasňovanie a  
vyšetrovanie trestných činov súvisiacich s páchaním diváckeho násilia na verejných športových podujatiach.  
Osobitnú pozornosť bude vláda SR venovať obzvlášť zraniteľným obetiam trestných činov s cieľom  
minimalizovať opakovanú a druhotnú viktimizáciu obetí, zintenzívni identifikáciu sexuálneho zneužívania  
detských obetí a efektívnejšiu identifikáciu ich páchateľov.  
Zabezpečí sa efektívna a účinná spolupráca všetkých orgánov presadzujúcich právo v oblasti životného  
prostredia, s cieľom zrýchliť a zefektívniť stíhanie páchateľov tohto druhu protiprávnej činnosti a v čo najväčšej  
miere minimalizovať náklady štátu na odstraňovanie následkov tejto protiprávnej činnosti a uvádzanie  
životného prostredia do pôvodného stavu.  
Vláda SR bude podporovať medzinárodnú spoluprácu v oblasti boja s environmentálnou trestnou činnosťou,  
najmä v oblasti protiprávnych aktivít na poli odpadov, nelegálneho obchodu s ohrozenými druhmi rastlín a  
živočíchov, nelegálneho obchodu s drevom a ďalších foriem tejto trestnej činnosti, ktoré sú páchané v  
medzinárodnom meradle a spôsobujú vážne environmentálne a ekonomické škody medzinárodnému  
spoločenstvu.  
Medzi priority vlády SR bude patriť zabezpečenie dôslednej implementácie medzinárodných záväzkov SR v  
oblasti boja proti hrozbám z neoprávneného nakladania s chemickými, biologickými, rádioaktívnymi a  
jadrovými (CBRN) materiálmi, vrátane účinnej kontroly nakladania s materiálmi dvojakého použitia. Vláda  
SR, s ohľadom na aktuálne bezpečnostné hrozby v tejto oblasti, posilní a rozšíri spoluprácu bezpečnostných  
zložiek tak, aby zefektívnila systém prevencie, detekcie a reakcie na incidenty tohto druhu. Zároveň zabezpečí  
permanentné a odborné vzdelávanie a výcvik bezpečnostných zložiek, ich materiálno-technické vybavenie a  
vybavenie ochrannými prostriedkami na riešenie incidentov s výskytom CBRN materiálov.  
Vláda SR si uvedomuje vážnu hrozbu pre bezpečnosť SR, ktorá vznikla používaním a prevádzkovaním  
bezpilotných lietadiel vo vzdušnom priestore SR, prijme právne, inštitucionálne, organizačné a finančné  
opatrenia na zabezpečenie účinnej ochrany pred útokmi bezpilotnými prostriedkami a vybuduje funkčný systém  
opatrení.  
Vláda SR prehodnotí postavenie a činnosť Úradu inšpekčnej služby a na základe výsledkov analýzy  
legislatívnymi opatreniami zabezpečí jej väčšiu nezávislosť a efektivitu. Ak z výsledkov analýz zistí, že  
najefektívnejšie by zločinnosti príslušníkov bezpečnostných a ozbrojených zborov dokázala čeliť tzv.  
Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov, navrhne legislatívne zmeny vedúce k jej vzniku. Jej súčasťou by  
boli aj operatívne zložky v jednotlivých rezortoch.  
V štruktúre zabezpečenia verejného poriadku vláda SR prehodnotí postavenie, kompetencie, sociálne  
zabezpečenie a finančné ohodnotenie obecných a mestských polícií na skvalitnenie ich práce. Následne pripraví  
24  
také zmeny, aby obecné a mestské polície mohli zabezpečiť kvalitnejší výkon kontroly verejného poriadku  
a užšiu spoluprácu s jednotlivými bezpečnostnými zložkami Policajného zboru SR.  
HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR  
Vláda SR podporí technickú modernizáciu a vybavenie Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) potrebnou  
požiarnou technikou a osobných ochranných prostriedkov jeho príslušníkov v súlade so štandardmi iných krajín  
, vrátane rekonštrukcie hasičských staníc. Zo strany štátu budú podporované aj dobrovoľné hasičské zbory.  
V tejto oblasti vláda SR rozšíri akcieschopnosť HaZZ v záujme efektívnejšej a účinnejšej reakcie na nežiaduce  
udalosti súvisiace so zmenou klímy a výskytom možných nových globálnych a biologických hrozieb.  
Vláda SR v záujme zvýšenia odbornosti a profesionality príslušníkov HaZZ podporí vybudovanie národného  
vzdelávacieho, výcvikového a tréningového centra, čím vytvorí vhodné podmienky na zvyšovanie úrovne  
vnútornej bezpečnosti SR. Dobudovaním národného centra sa vytvoria aj možnosti na vzdelávanie a výcvik  
príslušníkov dobrovoľných hasičských zborov.  
Vláda SR vytvorí podmienky na modernizáciu akreditovanej skúšobne na skúšanie horľavosti materiálov  
a výrobkov na úroveň špičkových požiarnych laboratórií EÚ, aby jej prístrojové a odborné vybavenie využíval  
nielen HaZZ, ale aj vedeckovýskumné a podnikateľské subjekty.  
HORSKÁ A ZÁCHRANNÁ SLUŽBA  
Vláda SR sa zasadí o zmeny na zlepšenie podmienok pri plnení úloh príslušníkov Horskej záchrannej služby  
(HZS) a na skvalitnenie činností HZS. Posilní ich oprávnenia a potrebné materiálno-technické vybavenie a  
zároveň podporí systémové opatrenia týkajúce sa činnosti a postavenia dobrovoľných horských záchranárov,  
podieľajúcich sa na záchrane ľudských životov v spolupráci s HZS. Vláda SR v oblasti záchrannej a  
preventívnej činnosti na horách bude i naďalej pokračovať v modernizácii HZS.  
MIGRAČNÁ POLITIKA  
Migrácia je prirodzenou súčasťou existencie ľudstva. Migračná kríza v roku 2015 odhalila mnohé riziká spojené  
s neriadenými migračnými tokmi a nekoordinovaným prístupom EÚ.  
Vláda SR bude zameriavať svoje úsilie na to, aby sa pri formulovaní novej európskej migračnej a azylovej  
politiky brali do úvahy oprávnené záujmy SR. Vláda SR posúdi možnosti centralizovať tieto agendy na jednom  
mieste a pripraví a schváli novú Migračnú politiku SR na obdobie rokov 2021 2025.  
GARANCIA SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA  
Vláda SR bude garantovať rozsah, kvalitu, efektívnosť a dostupnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti  
a špecifickej zdravotnej starostlivosti policajtom, príslušníkom HaZZ a príslušníkom HZS a stabilizáciu  
existujúceho osobitného systému sociálneho zabezpečenia policajtov, profesionálnych vojakov a príslušníkov  
25  
ostatných ozbrojených a bezpečnostných zložiek tak, aby bol dlhodobo pevnou oporou, s cieľom posilniť  
spoločenskú prestíž tohto povolania.  
Vláda SR bude presadzovať zefektívnenie systému podávania majetkových priznaní policajtov, príslušníkov  
HaZZ a príslušníkov HZS, vrátane účinnej kontroly prírastkov majetku a príjmov.  
ENVIRONMENTÁLNA KRIMINALITA  
S ohľadom na nepriaznivý vývoj situácie v oblasti ochrany klímy a ostatných zložiek životného prostredia bude  
vláda SR presadzovať zefektívnenie činnosti orgánov zabezpečujúcich právo v tejto oblasti. Za týmto účelom  
je nevyhnutné prehodnotiť súčasný systém ochrany životného prostredia a vytvoriť podmienky na zvýšenie  
vymožiteľnosti práva v oblasti ochrany životného prostredia, s cieľom dosiahnuť priaznivý stav v tejto oblasti.  
Vláda SR sa zasadí o dôsledné uplatňovanie existujúcej legislatívy v boji s environmentálnou kriminalitou.  
Vláda SR sa bude usilovať, aby základným trestom pre toho, kto vytvorí nelegálnu skládku odpadov, bolo  
vrátenie postihnutého miesta do pôvodného stavu na vlastné náklady v určenej lehote.  
Vláda SR bude podporovať a rozširovať opatrenia na predchádzanie a účinné postihovanie environmentálnej  
trestnej činnosti. Zameria sa na posilnenie kapacít, kvality a výkonnosti orgánov činných v trestnom konaní  
v tejto oblasti na všetkých stupňoch riadenia, pričom prioritou bude najmä boj s organizovanými formami  
environmentálnej trestnej činnosti, finančné vyšetrovanie a podpora preventívnych aktivít, s cieľom  
predchádzať škodám na životnom prostredí a na ekonomike. Vláda SR bude presadzovať špecializáciu orgánov  
činných v trestnom konaní tak, aby ich činnosť v boji proti environmentálnej trestnej činnosti bola na vysokej  
odbornej úrovni a vytvorila podmienky na elimináciu tohto druhu bezpečnostnej hrozby.  
EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA  
Jednou z priorít vlády SR je zoptimalizovanie procesov vo verejnej správe tak, aby úrady nerobili zbytočné  
a duplicitné činnosti a proces rozhodovania vo vzťahu k občanovi bol čo najjednoduchší, založený na efektívnej  
komunikácií medzi úradmi. Vláda SR vytvorí komisiu na analýzu možností úpravy miestneho a regionálneho  
usporiadania samosprávy, ktorá bude subkomisiou Komisie na štrukturálnu reformu verejnej správy pod  
gesciou podpredsedu vlády SR pre legislatívu a strategické plánovanie.  
Vláda SR navrhne zaviesť dátové prepojenie verejných orgánov štátnych dát ako jeden z predpokladov na  
odhaľovanie potenciálnych korupčných transakcií.  
Vláda SR rozšíri okruh osôb povinných poskytovať informácie o podniky s väčšinovou účasťou obce. V rámci  
elektronizácie a zefektívnenia práce v samospráve vláda SR prijme opatrenia na sprístupnenie všetkých štátnych  
registrov potrebných na výkon samosprávnych kompetencií orgánom samosprávy. Ďalej zabezpečí, aby na  
webovom sídle orgánu samosprávy boli zverejňované materiály zo zasadnutí zastupiteľstiev, komisií a rád,  
zmluvy samospráv vrátane cenníkov, výsledky hospodárenia podnikov s väčšinovou účasťou obce, informácie  
26  
o verejnom obstarávaní, informácie o výsledkoch verejných obchodných súťaží a rozhodnutia o pridelení  
dotácie alebo grantu.  
Vláda SR presadí verejné vypočutia a ich zverejnenie na webovom sídle orgánu samosprávy pre kandidátov na  
riaditeľov škôl, sociálnych zariadení, nemocníc, správy ciest a kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej  
pôsobnosti orgánov samosprávy, štatutárnych orgánov, rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií  
a právnických osôb s väčšinovým podielom orgánu samosprávy.  
Vláda SR bude v oblasti poskytovania služieb občanom  
a
podnikateľom uprednostňovať  
budovanie používateľsky prívetivých elektronických služieb prostredníctvom zrozumiteľnej a jednoduchej  
navigácie. Naďalej sa bude približovať občanom prostredníctvom siete klientskych centier. Cieľom je  
zabezpečiť dostupnosť služieb verejnej správy pomocou všetkých komunikačných kanálov rovnocenným  
spôsobom (napr. umožniť kombináciu elektronického a fyzického vybavenia služby), podľa potreby občana  
a podnikateľa. Vláda SR bude podporovať rozhodovanie na základe dôkazov prostredníctvom budovania  
odborných analytických kapacít a ich podpory.  
Vláda SR podporí začatie odbornej diskusie, ktorej cieľom bude analýza úpravy volebného systému a zmeny  
volebných obvodov vo voľbách do NR SR.  
Vláda SR po zvážení bezpečnostných rizík zavedie popri klasickom hlasovaní aj elektronické hlasovanie vo  
voľbách, aby tak mohli slobodne hlasovať všetci občania SR bez ohľadu na to, kde v zahraničí sa v deň volieb  
nachádzajú.  
Vláda SR sa s cieľom podpory záujmu občanov o veci verejné zasadí o zvýšenie účasti občanov na hlasovaní v  
parlamentných voľbách vo forme stimulu – zľavy vo výške 10 % zo všetkých poplatkov štátu pre každého  
občana, ktorý sa zúčastnil na posledných parlamentných voľbách.  
Vláda SR v oblasti archívneho dedičstva pripraví koncepciu rozvoja štátnych archívov a stratégiu ochrany  
archívnych dokumentov uložených v štátnych archívoch.  
Vláda SR sa hlási k princípom otvoreného vládnutia a k medzinárodnej iniciatíve pre otvorené vládnutie. Bude  
pokračovať v aktívnej podpore, presadzovaní a uplatňovaní transparentnosti, zúčtovateľnosti a participácie ako  
princípov správy vecí verejných. Vláda SR bude podporovať rozvoj občianskej spoločnosti, vrátane podpory  
mimovládnych neziskových organizácií a aktívnych občanov.  
BOJ S BYROKRACIOU  
Vláda SR bude prijímať opatrenia týkajúce sa činnosti orgánov miestnej štátnej správy, s cieľom znižovať  
neprimeranú byrokratickú záťaž a komplikovanosť pracovných postupov v úradoch. Dôvera občanov v štát sa  
zvýši otvoreným prístupom kvalitných úradníkov a lepším nastavením úradov.  
27  
Vláda SR sa zasadí o znižovanie byrokratickej záťaže zavádzaním fungujúcich informačných systémov a  
odbúravaním duplicitných a nepotrebných administratívnych úkonov, a to aj využívaním dostupných informácií  
verejnou správou a získavaním relevantných informácií z informačných systémov verejnej správy.  
V oblasti rozvoja služieb štátu bude vláda SR špeciálne prihliadať na ekonomicky menej rozvinuté regióny, za  
účelom zefektívňovania poskytovaných služieb.  
Vláda SR dobuduje register mimovládnych neziskových organizácií ako spoľahlivý, aktuálny, jednotný a  
transparentný zdrojový register vyhovujúci súčasným požiadavkám na informačné systémy verejnej správy,  
ktorý bude obsahovať dátovo konzistentné údaje.  
V oblasti podnikateľského prostredia bude vláda SR pokračovať v znižovaní administratívneho zaťaženia a  
rozširovať služby elektronického jednotného kontaktného miesta aj fyzických jednotných kontaktných miest  
pre podnikateľov poskytujúcich služby podľa živnostenského zákona a osobitných predpisov.  
E-GOVERNMENT A INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE  
Na základe vybudovanej architektúry vláda SR presadí pre vybrané agendy plnú elektronizáciu a automatizáciu.  
Vláda SR zefektívni výdavky na informačné a komunikačné technológie v gescii Ministerstva vnútra SR.  
Vláda SR bude pokračovať v napĺňaní cieľov e-governmentu v zmysle Národnej koncepcie informatizácie  
verejnej správy.  
SPRAVODAJSKÁ OCHRANA SR, NBÚ A OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ  
Z nových bezpečnostných hrozieb vláda SR považuje za najzávažnejšie kybernetické útoky na kritickú  
infraštruktúru štátu, ako aj pokusy zahraničných zložiek ovplyvňovať verejnú mienku a politické procesy v SR.  
Z tohto dôvodu považuje investície do kybernetickej bezpečnosti štátu v nasledujúcom období za vysokú  
prioritu.  
Vláda SR prehodnotí právne predpisy upravujúce pôsobnosť SIS, aby v rámci svojich kompetencií dokázala  
efektívnejšie získavať a vyhodnocovať spravodajské informácie a adekvátne reagovať na aktuálne  
bezpečnostné hrozby. Vláda SR zároveň bude presadzovať aktualizáciu strategického zamerania činnosti  
civilného spravodajstva, s cieľom zabezpečiť vyššiu kompatibilitu výkonu spravodajskej činnosti so  
strategickými záujmami SR v oblasti vnútornej i vonkajšej bezpečnosti, jej zahraničnopolitickými  
a hospodárskymi záujmami.  
Vláda SR posilní inštitucionálnu spoluprácu SIS ako všeobecnej bezpečnostnej a spravodajskej služby s PZ SR  
a ostatným zložkami bezpečnostného systému SR, vrátane technických a informačných podmienok vzájomnej  
spolupráce. SIS zároveň zabezpečí skvalitnenie využívania nástrojov spolupráce s partnerskými  
spravodajskými službami EÚ a NATO.  
28  
Vláda SR bude presadzovať väčšiu otvorenosť spravodajskej služby smerom k verejnosti, vrátane efektívnej  
parlamentnej kontroly jej činnosti, pri plnom rešpektovaní legitímnych záujmov SR na úseku ochrany  
utajovaných skutočností.  
V tejto oblasti vláda SR podporí posilnenie kompetencií NBÚ, jej finančného zabezpečenia a zodpovednosti za  
ochranu všetkých sektorov kybernetického priestoru SR. Vláda SR vybuduje účinný systém detekcie a ochrany  
kybernetického priestoru SR, skvalitní a zrýchli schopnosť reakcie na incidenty, vytvorí moderné a efektívne  
formy spolupráce štátu s bezpečnostným i súkromným sektorom v oblasti kybernetickej bezpečnosti, najmä pri  
riešení bezpečnostných incidentov, výmene skúseností a vzdelávaní. Za dôležité považuje vláda SR aj  
zjednotenie rôznych existujúcich regulácií v oblasti kybernetickej bezpečnosti pod spoločnú reguláciu, s cieľom  
znížiť komplexnosť legislatívy a zvýšiť kvalitu podnikateľského prostredia a verejného sektora.  
Vláda SR si kladie za cieľ modernizovať systém ochrany utajovaných skutočností, postupy a procesy  
prispôsobiť v najvyššej možnej miere predpisom EÚ a NATO, zvyšovať kvalitu a efektivitu realizácie  
bezpečnostných previerok odstránením zákonných prekážok pri poskytovaní informácií potrebných pri výkone  
bezpečnostných previerok a prehodnotiť existujúce bezpečnostné riziká. Vláda SR bude presadzovať  
aktualizáciu právnych predpisov, s cieľom vytvoriť nové možnosti NBÚ na výkon bezpečnostných previerok,  
vrátane prehodnotenia kategórií oprávnených osôb s osobitným postavením, a inštitúcií, ktoré ich vykonávajú.  
Zároveň považuje vláda SR za dôležité posilniť opatrenia smerujúce k dôslednej ochrane informácií, ktorými  
NBÚ disponuje v procese výkonu bezpečnostných previerok.  
ŠTÁTNE OBČIANSTVO  
Vláda SR umožní občanom SR dlhodobo žijúcim na území iného štátu nadobudnúť občianstvo toho štátu bez  
straty občianstva SR. Vláda SR bude tiež riešiť situáciu osôb, ktoré na základe platného zákona prišli o štátne  
občianstvo SR, tak, aby im bolo vrátené na základe štandardných európskych princípov nadobúdania  
občianstva, a zjednoduší podmienky nadobúdania štátneho občianstva pre Slovákov žijúcich v zahraničí.  
29  
OBRANNÁ POLITIKA A OZBROJENÉ SILY  
Vláda SR bude zodpovedne pristupovať k zvyšovaniu obranyschopnosti SR ako súčasti celkovej pripravenosti  
štátu čeliť bezpečnostným hrozbám a výzvam a odolnosti voči nim.  
Slovenská republika je súčasťou euroatlantického priestoru. Prioritou vlády SR je preto zodpovedné členstvo v  
Európskej únii a Organizácii Severoatlantickej zmluvy, ako najlepšia alternatíva ďalšieho rozvoja, bezpečnosti  
a stability štátu. Vláda SR sa zameria na zvýšenie kvality príspevku SR k rastu spôsobilosti oboch organizácií  
a na plnenie medzinárodných záväzkov. Jednoznačným konaním v oblasti obrany štátu v súlade s  
euroatlantickým ukotvením SR zvýši jej dôveryhodnosť u spojencov a partnerov a zlepší renomé SR v  
medzinárodnom prostredí.  
Kľúčovou zásadou vlády SR v oblasti obrany štátu bude uplatňovanie zákonnosti, transparentnosti a otvorenosti  
v záujme predchádzania nezodpovednému a neefektívnemu konaniu pri správe štátu a eliminácie korupcie pri  
využívaní zdrojov. Vo verejnom obstarávaní vláda SR položí dôraz na využívanie princípu hodnoty za peniaze  
a verejných súťaží a na zverejňovanie zmlúv. Zabezpečí aj efektívne využitie medzinárodnej spolupráce a  
zahraničnej pomoci.  
Vláda SR bude reagovať na problémy pri zvládaní krízy spôsobenej pandémiou koronavírusu a zefektívni  
procesy krízového manažmentu v prospech bezpečnosti štátu. Zabezpečí nepretržitú pripravenosť ozbrojených  
síl, vrátane vojenského zdravotníctva, aj na plnenie úloh pri ohrození života a zdravia osôb a pri ochrane ich  
majetku pri mimoriadnych udalostiach a nevojenských krízových situáciách na území SR. Zvýši zásoby  
materiálu na obranu štátu a zabezpečí previazanie ich uchovávania ozbrojenými silami s tvorbou štátnych  
hmotných rezerv a s dodávkami v rámci hospodárskej mobilizácie. Zlepší stav v oblasti osobných výstrojných  
náležitostí vojakov.  
Vláda SR bude viesť aktívny dialóg s Národnou radou SR o cieľoch, rozvojových zámeroch, stave a potrebách  
zabezpečenia obrany štátu. Vyvinie úsilie na dosiahnutie dohody politických strán o smerovaní obrany štátu a  
jej financovaní. Zvýši otvorenosť komunikácie voči verejnosti a zameria sa na aktívny prístup k spolupráci s  
mimovládnym sektorom, akademickou obcou a médiami. Prehĺbi spoluprácu so záujmovými organizáciami  
bývalých vojakov.  
Vláda SR na vytvorenie adekvátneho strategického rámca zabezpečovania obrany štátu predloží na schválenie  
Národnej rade SR návrh Obrannej stratégie SR. V záujme kontinuity dlhodobého smerovania rezortu  
ministerstva obrany pripraví víziu jeho rozvoja s výhľadom do roku 2030. Zároveň pripraví zdrojovo realistický  
strednodobý plán rozvoja rezortu ministerstva obrany s výhľadom priorít ďalšej výstavby ozbrojených síl.  
Vláda SR udrží stabilitu a predvídateľnosť obranných výdavkov s ambíciou dosiahnuť ich 2 % podiel na HDP  
v roku 2024. V rámci obranných výdavkov bude vyčleňovať minimálne 20 % na hlavnú výzbroj a techniku a  
súvisiaci výskum podľa kritérií NATO a EÚ, pričom postupne zvýši podiel výdavkov na obranný výskum na  
úroveň 1 % obranného rozpočtu.  
30  
 
Vláda SR bude aktívne prispievať k posilňovaniu kolektívnej obrany v rámci NATO, vrátane účasti ozbrojených  
síl na predsunutej vojenskej prítomnosti a zvýšenia príspevkov na vojenské cvičenia mimo územia SR. V rámci  
prehlbovania obrannej spolupráce v EÚ zabezpečí účasť SR najmä v projektoch, ktoré majú reálny prínos pre  
rozvoj spôsobilostí OS SR a pre spôsobilosti, ktoré si nie je schopná zabezpečiť individuálne ani v rámci NATO.  
Podporí účelnú regionálnu a bilaterálnu spoluprácu v oblasti obrany, pričom Spojené štáty americké považuje  
za kľúčového spojenca vzhľadom na ich jedinečné spôsobilosti nevyhnutné pre kolektívnu obranu, ktorými  
európski spojenci nedisponujú. Zabezpečí účasť ozbrojených síl vo vojenských operáciách a misiách pod  
vedením medzinárodných organizácií v súlade s medzinárodným právom a bezpečnostnými záujmami SR a pri  
zohľadnení jej prínosu pre rozvoj spôsobilostí OS SR.  
Vláda SR zabezpečí funkčné prepojenie plánovania, realizácie, kontroly a hodnotenia dlhodobých,  
strednodobých a krátkodobých cieľov, čo podporí aj zavedením pravidelnosti strategického hodnotenia obrany  
štátu a každoročným verejným komplexným hodnotením obrany SR. Skvalitní činnosť ministerstva obrany v  
manažmente zdrojov, s dôrazom na implementáciu stanovených cieľov pri súčasnom znížení byrokratickej  
záťaže, optimalizácii organizačnej štruktúry a interných procesov, vrátane zvýšenia miery digitalizácie činností.  
V rozvoji spôsobilostí rezortu ministerstva obrany bude zohľadňované meniace sa bezpečnostné prostredie v  
kontexte kybernetických a hybridných hrozieb, dezinformácií, klimatickej zmeny a výziev vyplývajúcich z  
technologického rozvoja vrátane umelej inteligencie.  
Vláda SR zabezpečí vyvážený rozvoj ozbrojených síl a podmienok na zvyšovanie ich pripravenosti na plnenie  
ich hlavnej úlohy pri obrane štátu. Prioritou bude budovanie spôsobilostí, ku ktorým sa SR prihlásila v rámci  
NATO, vrátane realizácie súvisiacich modernizačných projektov a zintenzívnenia výcviku. Zabezpečí  
realizáciu prebiehajúcich modernizačných projektov vzdušných síl a rozvoj síl pre špeciálne operácie.  
Vláda SR bude klásť dôraz na stabilizáciu vojenského aj civilného personálu rezortu ministerstva obrany a  
zvyšovanie jeho kvality. Rozšíri možnosti a zvýši kvalitu vzdelávania, vytvorí predpoklady aj na rozvoj  
celoživotného vzdelávania profesionálnych vojakov a zamestnancov. Zabezpečí objektivizáciu kariérneho  
postupu a hodnotenia profesionálnych vojakov, zavedie nefinančné benefity vrátane systému programov  
sociálnej starostlivosti o profesionálneho vojaka a jeho rodinu. V záujme lepšej ochrany profesionálnych  
vojakov vytvorí inštitút vojenského ombudsmana. Na skvalitnenie doplňovania vojenského personálu  
zmodernizuje regrutačný systém ozbrojených síl. Prehodnotí systém tvorby a prípravy záloh ozbrojených síl na  
zvýšenie ich pripravenosti a použiteľnosti.  
Vláda SR implementuje komplexný systém prípravy obyvateľstva na obranu štátu, ktorý zahrnie informovanie  
obyvateľstva zamerané na vysvetľovanie problematiky obrany štátu a zvyšovanie jeho odolnosti voči  
dezinformačných vplyvom, opatrenia vo výchovno-vzdelávacom procese, dobrovoľnú vojenskú prípravu  
občanov a prípravu občanov zaradených do aktívnych záloh ozbrojených síl. Vytvorí tak aj podmienky na  
uspokojenie záujmu občanov o vojenskú problematiku a posilní úsilie o boj s extrémizmom a dezinformáciami.  
Za jednu zo svojich priorít vláda SR považuje investovanie do infraštruktúry v užívaní ozbrojených síl. Zvýši  
výdavky na jej údržbu, no investuje najmä do jej rozvoja, s cieľom vytvoriť podmienky na novú výzbroj a  
31  
techniku, výcvik a zvyšovanie energetickej efektívnosti. Zabezpečí prípravu, udržiavanie a rozvoj aj ostatnej  
obrannej infraštruktúry v prospech zlepšenia vojenskej mobility a podpory hostiteľskou krajinou. Zároveň  
zabezpečí posilnenie ochrany prírodného bohatstva, lesov a vôd na území vojenských obvodov.  
Vláda SR zlepší podmienky na využitie výrobných, výskumných a vývojových, ako aj vzdelávacích kapacít  
slovenského obranného priemyslu v prospech obrany štátu, najmä modernizácie ozbrojených síl a servisu a  
opráv existujúcej techniky, s dôrazom na bezpečnosť dodávok v krízovej situácii. Posilní stabilitu plánov  
vyzbrojovania, vzájomnú komunikáciu a informovanosť, podporí účasť slovenského obranného priemyslu na  
zabezpečovaní výzbroje a techniky ozbrojených síl pri dodávkach zo zahraničia a na inej medzinárodnej  
spolupráci.  
Vláda SR prijme opatrenia na rozvoj Vojenského spravodajstva v súlade spotrebami obrany štátu a podporí  
posilnenie kontroly jeho činnosti.  
Vláda SR zváži zlúčenie leteckých útvarov Ministerstva obrany SR a Ministerstva vnútra SR na základe  
spracovanej analýzy.  
32  
ZLEPŠENIE STAROSTLIVOSTI O ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA  
Hlavným cieľom zdravotného systému je dosiahnuť čo najlepšie zdravie všetkých občanov. Aj napriek  
prioritnej potrebe zvládnutia krízy vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcim chorobu COVID-19  
a následnej potrebe zvyšovania pripravenosti Slovenskej republiky na budúce krízy ohrozujúce zdravie občanov  
sa bude vláda dôkladne venovať dlhodobým, štrukturálnym problémom zdravotného systému. Bude sa usilovať  
nastaviť funkčný zdravotný systém do roku 2030. V rámci zvládania súčasnej krízy spôsobenej koronavírusom  
vláda zabezpečí včasnú diagnostiku, liečbu, vhodnú infraštruktúru a logistiku zdravotníckych kapacít.  
Vláda SR deklaruje, že kľúčovými hodnotami v systéme zdravotníctva sú spravodlivosť, solidarita, kvalita a  
rovnosť prístupu k zdravotnej starostlivosti pre každého občana. Zdravie občana je totiž predpokladom pre  
zdravie rodiny, komunity a krajiny. Integrálnou súčasťou zdravotnej politiky štátu bude transparentnosť, nulová  
tolerancia voči korupcii, prístup k informáciám, rozhodovanie na základe kvalitných dát, efektívne  
vynakladanie zdrojov či inklúzia laickej a odbornej verejnosti. Pravidlá budú platiť pre všetky subjekty systému  
rovnako, bez ohľadu na vlastníctvo.  
Poskytovanie kvalitnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti je spoločnou výzvou všetkých zdravotných  
systémov s univerzálnym zdravotným poistením. Tak ako aj iné krajiny, Slovensko čelí všeobecným výzvam,  
ktoré sú spojené s prílivom nových technológií, limitovaným rozpočtom či zvyšujúcimi sa požiadavkami na  
zdravotnú starostlivosť. Štát prinavráti do centra svojej pozornosti ako svoj primárny záujem zdravie občanov,  
ktorý nebude ustupovať silným záujmovým a finančným skupinám v pozadí. Okrem silnej regulačnej úlohy  
musí byť štát garantom dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre svojich občanov aj svojou vlastníckou  
prítomnosťou. Okrem vlastníckych garancií v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti sa bude vláda SR  
usilovať aj o výraznejšie posilnenie svojej pozície v oblasti zdravotného poistenia.  
Zdravotná starostlivosť je len jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú naše zdravie. Sociálne determinanty zdravia,  
životný štýl či životné prostredie sú faktory, ktoré naše zdravie ovplyvňujú zásadným spôsobom. Z toho dôvodu  
bude vláda presadzovať prierezový pohľad na zdravie občanov. Vláda bude posilňovať dôraz na prevenciu vo  
všetkých verejných politikách, ale aj v samotnej zdravotnej starostlivosti. Populácia starne, ľudia žijú dlhšie,  
ale zároveň čoraz viac trpia chronickými chorobami, pri zvládaní ktorých je nevyhnutné podporovať zdravý  
životný štýl.  
Vláda SR bude preto klásť dôraz na naplnenie nasledujúcich programových bodov, ktoré sú zorganizované do  
kategórií pacient, zdravotnícky pracovník a systém.  
PACIENT  
Vláda SR si uvedomuje, že súčasťou problémov v systéme zdravotnej starostlivosti je nesprávny manažment  
pacienta a z toho vyplývajúca nedostupnosť zdravotnej starostlivosti. Vláda sa preto sústredí na zlepšenie  
prechodu pacienta celým systémom od prevencie, cez kvalitu poskytovanej starostlivosti, až po doliečovanie,  
rehabilitáciu, dlhodobú starostlivosť a paliatívnu starostlivosť.  
33  
 
Keďže cesta k zdraviu sa začína ešte pred vstupom do ambulancie, vláda zavedie mechanizmy na podporu  
starostlivosti o zdravie a prevenciu na strane poskytovateľov, ale aj samotných poistencov. Vláda bude okrem  
vytvárania motivácií k zdravému životnému štýlu podporovať aj vzdelávanie a celkovú informovanosť občanov  
o zdraví. Za týmto účelom vytvorí dostupné, jednoduché a prehľadné nástroje informovanosti občanov o zdraví  
a zdravotnej starostlivosti a posilní postavenie verejných zdravotníkov. Vláda sa zaväzuje aktívne bojovať proti  
šíreniu nepravdivých informácií vo vzťahu k zdraviu.  
Vláda SR pripraví ambulantný, ale aj nemocničný sektor na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súlade  
s najmodernejšími štandardmi. Pripraví riešenia podporujúce inovatívne spôsoby poskytovania zdravotnej  
starostlivosti pomocou moderných technológii, vrátane rozvoja e-zdravia. Vláda zabezpečí, aby zdravotné  
poisťovne umožnili ľuďom pohodlne a bezplatne sa objednať k svojmu lekárovi na jednotnom telefónnom čísle  
či webe.  
Vláda SR zadefinuje štandardnú zdravotnú starostlivosť: základný balík garantovanej bezplatnej starostlivosti  
s ohľadom na časovú a geografickú dostupnosť a protokoly pre diagnostiku a liečbu. V prípade, že poisťovňa  
nebude mať v danom regióne dostatočné kapacity, pacientovi bude musieť uhradiť liečbu aj u nezmluvného  
lekára.  
Vláda SR vykoná kroky podporujúce spoluprácu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na podporu  
manažmentu pacienta, aby si bol pacient vždy vedomý svojho ďalšieho kroku namiesto blúdenia systémom.  
Vláda SR presadí, aby zdravotné poisťovne museli pacientom s podozrením na nádorové ochorenie zabezpečiť  
operáciu do 14 dní od indikácie klinickým onkológom. Inak budú poisťovne povinné uhradiť operáciu  
v ľubovoľnej krajine EÚ.  
Zároveň sa vláda SR sa zameria na reformu starostlivosti o duševné zdravie. Bude presadzovať rozvoj  
komunitnej starostlivosti o duševné zdravie a bude hľadieť na špecifiká starostlivosti o rôzne skupiny.  
Vláda SR si uvedomuje sťažený prístup a špecifiká poskytovania starostlivosti v rôznych ohrozených  
skupinách.  
Vláda SR bude preto klásť špeciálny dôraz na zvyšovanie dostupnosti prevencie, zdravotnej starostlivosti,  
starostlivosti o duševné zdravie, dlhodobej starostlivosti pre zdravotne ťažko postihnuté osoby,  
marginalizované komunity, dôchodcov a ostatné ohrozené skupiny.  
Vláda SR podporí vznik komunitnej starostlivosti na podporu nielen psychologickej starostlivosti, ale aj  
sociálnej starostlivosti a podporu aktívneho životného štýlu seniorov.  
Vláda SR zapojí marginalizované komunity do skríningových iniciatív terénnych pracovníkov.  
Vláda SR zavedie koordinovaný nadrezortný systém včasnej intervencie pre deti so zdravotným  
znevýhodnením a pre deti zo sociálne-znevýhodneného prostredia a ich rodiny.  
34  
Vláda SR zruší doplatky za lieky pre ľudí ťažko zdravotne postihnutých, detí do šiestich rokov veku  
a dôchodcov, pri ktorých sa bude zohľadňovať výška ich príjmu, a to do výšky doplatku najlacnejšieho  
zameniteľného lieku. Náklady tohto opatrenia budú refundované zo štátneho rozpočtu.  
Vláda SR legislatívne zabezpečí možnosť pacienta spísať svoju medicínsku vôľu a výber svojho právneho  
zástupcu v medicínskych otázkach.  
Vláda SR nepodporí žiadnu snahu o zavedenie aktívnej alebo pasívnej eutanázie alebo asistovanej samovraždy.  
Vláda SR sa zasadí o ochranu nenarodených detí cez prevenciu interrupcií, a to najmä zlepšením finančnej  
situácie osamelých matiek a rodín, zastavením podpory interrupcií pri matkách vo veku nad 40 rokov a ďalšími  
preventívnymi opatreniami.  
Vláda SR vytvorí pozíciu pacientskeho ombudsmana.  
Vláda SR sa zasadí o podporu nezávislého financovania pacientskych organizácií.  
ZDRAVOTNÍCKY PRACOVNÍK  
Vláda SR, uvedomujúc si kľúčovú rolu zdravotníckych pracovníkov a ďalších pracovníkov v zdravotníctve, sa  
zasadí o zlepšenie ich pracovných podmienok a nastavenie motivačného prostredia tak, aby pracovník  
v zdravotníctve zostával a takisto sa vracal za prácou na Slovensko.  
Vláda SR zvýši právomoci zdravotných sestier tak, aby mohli prevziať časť kompetencií lekárov, a zruší  
premenovanie zdravotníckych asistentov na praktické sestry (pričom zdravotníckym asistentom ponechá  
zvýšené kompetencie).  
Vláda SR bude monitorovať dodržiavanie Zákonníka práce, ako aj dodržiavanie personálnych normatívov.  
Vláda SR umožní rodičom s maloletými deťmi, ktorí pracujú v štátnych nemocniciach, zladenie ich pracovného  
a rodinného života a zdravotníckym pracovníkom navrhne možnosť znížiť si daňový základ o výdavky  
súvisiace s absolvovanými vzdelávacími podujatiami.  
FINANČNÉ OHODNOTENIE  
Vláda SR zvýši priemernú mzdu zdravotným sestrám tak, aby sa dostali na úroveň 110 % priemernej mzdy  
v hospodárstve. Vláda zavedie motivačný zásluhový systém príplatkov na základe jasne merateľných  
kvalitatívnych ukazovateľov, spokojnosti pacientov, dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.  
VZDELÁVANIE  
35  
Vláda SR prevezme väčšiu zodpovednosť za smerovanie a štruktúru zdravotníckych povolaní a medicínskych  
špecializácii, aby lepšie reflektovali potreby súčasného zdravotného systému, ale i budúce potreby meniace sa  
pod vplyvom demografickej krízy.  
Vláda SR vytvorí vzdelávací plán pre zdravotníckych asistentov a zdravotnícky personál s kompetenciou v  
akútnej medicíne a zavedie špeciálne vzdelávacie programy pre ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia a  
marginalizovaných komunít.  
Vláda SR sa zasadí o umožnenie bezbariérového návratu slovenských zdravotníkov späť na Slovensko  
prostredníctvom urýchleného uznávania vzdelania, špecializácie a praxe z krajín EÚ, pridelenia kódov  
a registrácie v Slovenskej lekárskej komore na jednom mieste. Transparentne zadefinuje súbor odborných  
vedomostí a praktických zručností na preskúšavanie kvalifikovaného personálu z krajín mimo EÚ. Vláda SR  
sfunkční rezidentský program a zavedie individuálny profesijný plán pre každého lekára. Navrhne, aby  
súčasťou štátnej skúšky absolventov lekárskych fakúlt boli dobrovoľné výberové konania na voľné miesta v  
štátnych nemocniciach, rezidentské a doktorandské miesta, aj na základe potrieb VÚC pre ambulancie  
špecialistov.  
Vláda SR vytvorí legislatívne podmienky na odborné stáže pre ambulantných špecialistov a podmienky na  
realizovanie výkonov pre ich pacientov v štátnych nemocniciach. Navrhneme reformovať povinné  
postgraduálne vzdelávanie a zaviesť presné protokoly merania kvality kontinuálneho vzdelávania  
a poskytovanej zdravotnej starostlivosti aj prostredníctvom systému mentorov.  
Vláda SR posilní kompetencie farmaceutov v lekárňach.  
Vláda SR vytvorí podmienky pre lekárske fakulty, aby mohli prijímať významne väčší počet študentov zo SR.  
Vláda SR zavedie povinný predmet paliatívna starostlivosť v rámci pregraduálnej výučby medikov  
a ošetrovateľov a prehodnotí postgraduálne štúdium v odbore paliatívna medicína.  
Vláda SR zavedie a zlepší vzdelávanie v oblasti komunikácie a manažérskych schopností na lekárskych a  
farmaceutických fakultách.  
Vláda SR zriadi nadrezortný orgán spravujúci oblasť duševného zdravia – podporu zdravia, prevenciu,  
diagnostiku, liečbu, následnú starostlivosť a vzdelávanie odborníkov – a prijme záväzok vytvorenia národnej  
excelentnej inštitúcie na výskum a liečbu duševných porúch.  
SYSTÉM  
REFORMA AMBULANTNEJ STAROSTLIVOSTI  
Vláda SR, uvedomujúc si nezastupiteľnú úlohu primárnej sféry, vykoná zmeny, ktoré uľahčia vstup nových  
lekárov do systému.  
36  
Vláda SR zjednoduší otváranie nových ambulancií v regiónoch s nedostatkom všeobecných lekárov a vytvorí  
motivačné bonusy a dotácie na vznik nových ambulancií a zefektívnenie súčasných ambulancií. Dôraz bude  
klásť na pohodlné objednávanie pacientov a komunitné sieťovanie poskytovateľov, s cieľom zlepšenia  
manažmentu pacienta.  
Vláda SR zvýši kompetencie VÚC pri vydávaní povolení v ambulantnom segmente a pri manažovaní tvorby  
siete. Vytvorí podmienky na spoluprácu s nemocnicami pri vytváraní rezidentských miest pre ambulantných  
špecialistov.  
Vláda SR aktualizuje sieť ambulancií všeobecných lekárov tak, aby sa zvýšila dostupnosť.  
Vláda SR uvoľní preskripčné a indikačné obmedzenia pre všeobecných lekárov. Vstup do primárnej sféry  
umožní aj iným lekárom – špecialistom a zabezpečí pre lekárov a sestry dostupné možnosti dovzdelávania sa.  
Vláda SR zavedie inovatívne formy odmeňovania podporujúce väčšiu efektivitu a kvalitu ambulancií, podporí  
regionálnu spoluprácu v integrovaných centrách a zamestnávanie väčšieho počtu sestier. Pre ambulantných  
lekárov zavedie nový katalóg výkonov zabezpečujúci nové finančné ohodnotenie poskytnutej zdravotnej  
starostlivosti.  
Vláda SR sa zaväzuje platobnými mechanizmami podporiť zavádzanie inovatívnych moderných technológií,  
ako sú napríklad telemedicína. Vláda zrealizuje inovatívne spôsoby manažovania a financovania všeobecnej  
zdravotnej starostlivosti.  
REFORMA AKÚTNEJ A URGENTNEJ STAROSTLIVOSTI  
Vláda SR sa zasadí o zlepšovanie kvality a procesov v akútnej a urgentnej starostlivosti a zreformuje systém  
akútnej a urgentnej medicíny.  
Vláda SR zavedie komunikačné, klinické a indikačné protokoly pre operačné stredisko záchrannej zdravotnej  
služby.  
Vláda SR navrhne reformu pohotovostných ambulancií. Pre spádové oblasti vytvorí ambulancie urgentnej  
starostlivosti s nepretržitou prevádzkou.  
Vláda SR sa zasadí o prijatie novej legislatívy, ktorá zvýši kvalitu dopravnej zdravotnej služby a umožní jej  
prevádzku aj menším poskytovateľom.  
Vláda SR navrhne zaviesť povinnú certifikáciu pre poskytovateľov akútnej a neodkladnej starostlivosti a  
monitoring so zverejňovaním kvalitatívnych ukazovateľov v akútnej a urgentnej starostlivosti.  
37  
Vláda SR zmení platobný mechanizmus pre záchrannú zdravotnú službu, ktorý bude motivovať k väčšej  
efektivite a kvalite.  
REFORMA NEMOCNIČNEJ SIETE  
Vláda SR vypracuje analýzu spotreby zdravotnej starostlivosti (zohľadňujúc regionálne špecifiká), definuje  
potrebu a rozmiestnenie infraštruktúry, navrhne siete poskytovateľov s jasne definovanými parametrami a  
zmení výnos o materiálno-technickom a personálnom vybavení poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.  
Vláda SR navrhne zreformovať nemocničnú sieť na základe regionálnej potreby tak, aby bola zabezpečená  
dostupnosť, efektivita a kvalita poskytovaných služieb a aby sa nemocniciam zabezpečilo financovanie v takej  
miere, aby boli pokryté ich oprávnené náklady a zároveň bol vytvorený priestor na systematickú obnovu ich  
prístrojového vybavenia a infraštruktúry, ktoré budú, rovnako ako budovy zdravotníckych zariadení,  
rešpektovať aj špecifické potreby osôb so zdravotným postihnutím.  
Vláda SR zavedie plány obnovy zdravotníckej techniky a infraštruktúry na úrovni každej štátom riadenej  
nemocnice s definovaným zdrojom financovania. Tieto plány budú definované s presahom na niekoľko rokov  
tak, aby bolo zabezpečené priebežné obnovovanie prístrojového vybavenia nemocníc. Tým sa zabezpečí jasná  
a štruktúrovaná vízia obnovy na úrovni každej nemocnice pri rešpektovaní limitov finančných zdrojov.  
Vláda SR zabezpečí optimálne nastavenia a úplnú funkčnosť DRG úhradového mechanizmu s pripočítateľnými  
položkami. Nastaví kontrolovanie výsledku liečby a dodržiavanie protokolov.  
Vláda SR začne štátne nemocnice riadiť koordinovane pod jednotným vedením a bude naplno využívať úspory  
z rozsahu.  
Vláda SR sa zasadí o transparentný a nepolitický výber riaditeľov nemocníc a o zavedenie osobnej  
zodpovednosti manažmentu nemocníc pri nehospodárnom nakladaní s majetkom štátnych nemocníc, ako aj pri  
nedodržiavaní personálnych normatívov.  
Vláda SR vytvorí podmienky na rozvoj a progres transplantačných programov a bude ich podporovať.  
FINANCOVANIE  
Vláda SR zavedie pre štátne nemocnice centrálne riadenú prípravu rozpočtu a jeho priebežné vyhodnocovanie,  
jednotný ekonomický softvér, centrálne obstarávanie, riadenie platieb a viacstupňové schvaľovanie objednávok  
a zmlúv s prahovými hladinami.  
PROJEKTY NEMOCNÍC  
38  
Vláda SR predstaví projektový zámer výstavby nových regionálnych nemocníc zodpovedajúcich súčasným  
trendom v starostlivosti o pacienta a práci zdravotníckeho personálu. Počas volebného obdobia navrhne  
postaviť dve takéto nemocnice.  
Vláda SR bude presadzovať, aby bola do piatich rokov vybudovaná komplexná koncová univerzitná nemocnica  
v Bratislave na Rázsochách. Pre zrýchlenie jej výstavby pripraví zákon o strategickej  
investícii – Lex Rázsochy.  
Vláda SR bude pokračovať v projekte výstavby novej Martinskej univerzitnej nemocnice a pripraví koncepciu  
rozvoja univerzitných nemocníc v Košiciach a v Banskej Bystrici.  
REFORMA DLHODOBEJ STAROSTLIVOSTI  
Vláda SR vytvorí podmienky na väčšiu integráciu seniorov do spoločnosti, zvýšenie dostupnosti zdravotnej  
a sociálnej starostlivosti a zvýšenie kvality života staršej generácie.  
Vláda SR zriadi nadrezortnú platformu pre riadenie a rozvoj zdravotnej starostlivosti o dlhodobo chorých  
pacientov ako spoločný projekt Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva zdravotníctva  
SR.  
Vláda SR pripraví novú legislatívu o dlhodobej starostlivosti, ktorá sa zameria na riešenie komplexnej  
zdravotnej, sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti.  
Vláda SR podporí starostlivosť o bezvládnych a chronicky chorých v domácom prostredí prostredníctvom  
Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti a mobilných paliatívnych tímov. Vláda SR vytvorí podmienky  
na priblíženie zdravotnej starostlivosti k bezvládnym a dlhodobo chorým do ich známeho prostredia. Bude  
podporovať rodinnú a komunitnú starostlivosť a sieťovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a posilní  
sieť domovov ošetrovateľských služieb s kvalifikovanými sestrami a pracovníkmi v sociálnych službách.  
Vláda SR za účelom nastavenia nárokov, ktoré plynú z odkázanosti, zjednotí posudkovú činnosť. Štátnu dávku  
(príspevok) v odkázanosti naviaže na osobu, nie na zariadenie.  
Vláda SR podporí rozvoj následnej starostlivosti, vrátane kúpeľnej starostlivosti vo vzťahu k doliečovaniu  
pacienta po prepustení z akútneho lôžka, a zavedie a zadefinuje včasný operatívny manažment následnej  
starostlivosti.  
Vláda SR zlepší prístup k zdravotným výkonom v celkovej anestéze pre hendikepované osoby.  
Vláda SR zreformuje paliatívnu starostlivosť, podporí vznik paliatívnych oddelení, paliatívnych konziliárnych  
služieb, paliatívnych ambulancií v ústavnej zdravotnej starostlivosti a pokrytie komplexných paliatívnych  
potrieb mobilnými a kamennými hospicmi.  
39  
REFORMA LIEKOVEJ POLITIKY A ZDRAVOTNÝCH TECHNOLÓGIÍ  
Vláda SR sprehľadní kategorizačný proces a zasadí sa o transparentnosť a nákladovú efektivitu  
v rozhodovacích procesoch.  
Vláda SR zlepší podmienky na vstup preukázateľne účinných inovatívnych liekov na náš trh.  
Vláda SR zriadi nezávislú HTA agentúru (Health technology assesment), ktorá bude pracovať v štandarde  
EUnetHTA (Európska agentúra pre spoluprácu HTA v krajinách EÚ), vyhodnocovať trendy vývoja nových  
technológií (horizon scanning) a posudzovať hradené, ale aj inovatívne lieky a zdravotné technológie pred ich  
registráciou na našom trhu.  
Vláda SR zadefinuje jasné, jednotné, časovo limitované a transparentné kritériá na schválenie liečby na  
výnimku.  
Vláda SR zaktualizuje a prepojí zdravotnícke pomôcky v zdravotnom a sociálnom systéme.  
Vláda SR zavedie zmysluplné demograficko-geografické kritériá na otvorenie novej lekárne a prehodnotí aj  
súčasnú lekárnickú sieť.  
Vláda SR rozšíri centrálne nákupy najpoužívanejších a vysoko nákladových liekov, pomôcok a zdravotníckych  
materiálov.  
Vláda SR navrhne vykonať revíziu ceny liekov len po prediskutovaní s odbornými spoločnosťami a  
pacientskymi organizáciami.  
Vláda SR navrhne zákonom posilniť postavenie pacientskych organizácií pri tvorbe legislatívy a zabezpečí ich  
nezávislé financovanie.  
Vláda SR zváži zriadenie štátnej distribučnej spoločnosti na dodávku liekov a zdravotníckych pomôcok.  
REFORMA SPRACOVÁVANIA DÁT A DIGITALIZÁCIA  
Vláda SR systematicky zreformuje dátovú politiku a vytvorí funkčný inštitucionálny rámec toku.  
Vláda SR sa zaväzuje k rozširovaniu služieb elektronického zdravotníctva (e-zdravie).  
Vláda SR zefektívni vykazovanie, odstráni duplicity vo vykazovaní do zdravotných poisťovní a Národného  
centra zdravotníckych informácií. V štátnych nemocniciach vláda SR zavedie oddelenie na výkazníctvo a  
funkciu dátového manažéra zodpovedného za jednotlivé výkazy a registre.  
REFORMA ÚRADU PRE DOHĽAD NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU  
40  
Vláda SR rozšíri kompetencie a právomoci úradu v oblasti bezpečnosti pacienta a kontroly kvality zdravotnej  
starostlivosti, ako aj v edukácii pri implementácii DRG a navráti úradu nezávislosť a profesionalitu.  
Vláda SR navrhne, aby poskytovateľ poberajúci prostriedky z verejných zdrojov mal zavedený vhodný systém  
riadenia kvality zdravotnej starostlivosti.  
Vláda SR vytvorí systém hlásenia podozrenia z pochybenia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti bez obavy  
z postihu nahlasovateľa.  
REFORMA ZDRAVOTNÉHO POISTENIA  
Vláda SR sa zasadí o systematické sledovanie a vyhodnocovanie jasne pomenovaných a merateľných cieľov  
v oblasti zdravia aj so stanoveným časom na ich dosiahnutie, ktoré sa budú dotýkať ako medicínskych  
a zdravotných ukazovateľov, tak aj finančnej efektívnosti. Vláda bude žiadať od zdravotných poisťovní väčšiu  
participáciu na plnení úloh zdravotnej politiky štátu.  
Vláda SR navrhne, aby zdravotné poisťovne mohli tvoriť zisk z pripoistenia a z limitu výdavkov na  
prevádzkové činnosti až po zaplatení všetkých objednaných výkonov.  
Vláda SR umožní občanom voľbu pripoistenia. Ďalej navrhne, aby si pacient nadštandardné služby a výkony  
u zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti platil cez zdravotnú poisťovňu. Ponuka rôznych balíčkov  
pripoistenia, ich cena a rozsah budú závisieť od ponuky poisťovne. Zdravotné pripoistenie bude predmetom  
súťaže na trhu. Platby a pripoistenie za nadštandardné zdravotné služby u zmluvných poskytovateľov budú  
poskytovať iba zdravotné poisťovne, ktoré zabezpečia aj štandardnú zdravotnú starostlivosť.  
Ak súčasný systém zdravotných poisťovní po analýze nebude prinášať hodnotu pre pacienta a dosahovanie  
zdravotných celospoločenských cieľov, vláda SR zváži zavedenie unitárneho systému zdravotného poistenia.  
REFORMA FINANCOVANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI  
Vláda SR sa zaväzuje odpolitizovať financovanie zdravotníctva a zabezpečí výrazný nárast celkových  
výdavkov s cieľom čo najrýchlejšie dosiahnuť priemer v EÚ, v rámci možnosti verejných financií (ideálne  
s nárastom 0,3 percentuálneho bodu HDP ročne). Zároveň zabezpečí stabilitu a predvídateľnosť financovania.  
Súčasťou rozpočtu je vopred definovaný balík peňazí na investície. Vláda sa zároveň zaväzuje dôsledne  
presadzovať princípy hodnoty za peniaze s cieľom zlepšiť efektívnosť a výsledky v zdravotníctve pre občanov.  
Vláda sa zaväzuje zavádzať platobné mechanizmy, ktoré v rámci jednotlivých oblastí poskytovania zdravotnej  
starostlivosti budú klásť dôraz na odmeňovanie za kvalitu liečby, nie za jej kvantitu. Cieľom je odmeňovanie  
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti za vyliečenie, nie za liečenie.  
41  
Vláda SR cez programový rozpočet zabezpečí spravodlivejšie rozdeľovanie zdrojov v zdravotníctve a navrhne  
zaviesť štruktúrované vyjednávanie, poradný orgán ministra zdravotníctva. Vláda bude merať prínos každého  
vynaloženého eura.  
42  
OCHRANA PRACOVNÝCH MIEST A ZABEZPEČENIE SOCIÁLNYCH  
ISTÔT  
RODINA  
Vláda SR bude podporovať rodinu, ktorá je základnou bunkou spoločnosti a hlavnou nositeľkou základných  
ľudských, kultúrnych, sociálnych, občianskych a duchovných hodnôt. Podporu rodiny vníma vláda SR ako  
prioritný nástroj na riešenie problematiky nepriaznivého demografického vývoja. Preto sa vláda SR bude  
zasadzovať za:  
zvýšenie a zflexibilnenie rodičovského príspevku a príspevku na starostlivosť, naviazanie na rast  
priemernej mzdy a úpravu podmienok ich poskytovania,  
zavedenie inštitútu otcovskej dovolenky pri narodení dieťaťa,  
vyrovnávanie rozdielov v platoch a dôchodkoch žien a mužov, ktoré vznikli z dôvodu materstva,  
zatraktívnenie flexibilných foriem práce, oslobodenie príjmu osôb poberajúcich materské alebo  
rodičovský príspevok do 200 eur mesačne od daní a odvodov (ako študenti a dôchodcovia),  
zavedenie povinnej zľavy pre rodiny s deťmi vo forme skupinového vstupného do kina, divadla, múzeí,  
galérií atď.,  
úpravu vymáhania a vyplácania náhradného výživného,  
návrh osobitnej sociálnej dávky „príspevok na bývanie“, vyňatej z dávky v hmotnej núdzi, ktorá rozšíri  
okruh ľudí, ktorí si budú môcť uhradiť náklady spojené s bývaním,  
osobitnú sociálnu dávku „SOS príspevok“ vyplácanú v mimoriadnych situáciách, keď dotknutá rodina  
nespadá do žiadnej skupiny sociálnej pomoci,  
preskúmanie možností zmeny systému poskytovania štátnych sociálnych dávok tak, aby boli  
proaktívne, prioritne, bez potreby osobného kontaktu s orgánom štátnej správy a s využitím už  
existujúcich informácií a informačných zdrojov, ktorými štát disponuje,  
návrh konceptu obchodnej spoločnosti typu rodinný podnik,  
poskytovanie odbornej pomoci multidisciplinárnym tímom pri riešení problémov rodín,  
systémové opatrenia na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na deťoch, ženách a ďalších  
zraniteľných skupinách a poskytnutie dostupnej právnej ochrany, opatrení sociálno-právnej ochrany  
detí a sociálnej kurately deťom, ktoré sa stali obeťami násilia, ako aj sociálnych služieb pre ženy  
zažívajúce násilie a obete domáceho násilia.  
Zároveň vláda SR zváži:  
možnosť OČR pre nezamestnaných rodičov poberajúcich predĺžený rodičovský príspevok,  
zjednotenie výšky príspevku pri narodení dieťaťa bez ohľadu na poradie a počet narodených detí,  
postupné zvyšovanie rodinných prídavkov a ich odstupňovanie podľa veku dieťaťa,  
zvýšenie daňového bonusu na všetky deti na dvojnásobok (nielen do 6 rokov) a na tretie a ďalšie dieťa  
v rodine na trojnásobok súčasného stavu, ako aj naviazanie úrovne daňového bonusu na výšku  
životného minima,  
43  
 
zavedenie príspevku na hypotéku pre rodiny s dieťaťom do troch rokov veku, prípadne zavedenie  
hypotekárnych prázdnin – možnosti odkladu splácania istiny aj úrokov z úverov na bývanie pre rodinu  
s dieťaťom do 3 rokov, ako aj možnosti odpočítať si zaplatené úroky z bývania z daňového základu  
podľa počtu detí,  
zavedenie zvýhodneného rodinného stavebného sporenia oslobodeného od poplatkov so zmluvou na  
rodinu, so zvyšovaním percenta štátnej prémie podľa počtu detí, s rozpočítaním stropu príjmov na celú  
rodinu atď.,  
zavedenie príspevku vo výške 100 eur na začiatku školského roka na každé dieťa, ktoré navštevuje 1.  
stupeň ZŠ,  
vytvorenie poradného orgánu vlády SR, Rady vlády SR pre rodinnú politiku a demografiu, ktorá  
pripraví Národnú stratégiu na podporu rodiny a demografického rastu v Slovenskej republike.  
Vláda SR zavedie udržateľné programy pre rodiny z prostredia sociálne vylúčených spoločenstiev vrátane  
zavedenia e-pay kariet, ktoré sú účinným spôsobom, ako cez bezhotovostné vyplácanie dávok v hmotnej núdzi  
bojovať proti úžere, neplatičstvu a nízkej finančnej gramotnosti.  
DÔCHODKY A SOCIÁLNE POISTENIE  
Vláda SR bude presadzovať dlhodobú udržateľnosť dôchodkového systému, aby mali ľudia v starobe primeranú  
úroveň dôchodkov, a navrhne zjednodušenie doterajšieho odvodového a poistného systému v oblasti  
dôchodkového zabezpečenia. Na tieto účely vláda SR:  
reformou všetkých pilierov dôchodkového systému zlepší finančnú udržateľnosť dôchodkového  
systému a zvýši dôchodky pre občanov;  
v prvom pilieri zvýši dlhodobú udržateľnosť vzhľadom na demografický vývoj a posilnenie  
spravodlivosti a transparentnosti systému, udržateľnosť posilní väzbou dôchodkových výdavkov na  
demografický vývoj;  
v druhom pilieri zavedie dobre nastavenú, výnosnejšiu investičnú politiku na základe rozhodnutí  
profesionálnych investorov a zavedie opatrenia za účelom realizácie výnosov z rozsahu v sporiacej aj  
výplatnej fáze; zmení najmä alokáciu aktív a poplatkovú politiku s pomocou medzinárodných  
benchmarkov;  
zavedie automatický vstup do druhého piliera pre poistencov do 35 rokov s možnosťou participácie len  
v prvom pilieri, ak sa tak poistenec aktívne rozhodne;  
zlepší celkovú transparentnosť dôchodkového systému a informovanosť občanov o predpokladanej  
výške dôchodku zo všetkých troch pilierov prostredníctvom každoročného, elektronicky zasielaného  
informačného listu podľa vzoru holandskej „oranžovej obálky“ a postupný programový výber;  
s cieľom stabilizácie dôchodkového systému prijme ústavný zákon definujúci základné parametre  
prvého aj druhého piliera;  
presadí vznik komisie pri ministrovi financií a ministrovi práce sociálnych vecí a rodiny, ktorá poskytne  
nezávislý, odborný a ucelený pohľad na stav dôchodkového systému na Slovensku a sformuluje  
odporúčania pre jeho úpravu;  
44  
zváži zavedenie nároku na predčasný starobný dôchodok pre poistencov, ktorí získali 40 rokov  
dôchodkového poistenia za obdobie výkonu práce, poberania materského a rodičovského príspevku  
a za obdobie samostatnej zárobkovej činnosti;  
bude presadzovať ústavnú zmenu legislatívy, ktorá umožní pracujúcim prispievať k dôchodku svojich  
rodičov určitým percentom z vymeriavacieho základu (napr. asignáciou odvodov);  
odstráni diskrimináciu pri výpočte dôchodkov pre ženy narodené v rokoch 1958 1960;  
odstráni nespravodlivosť spôsobenú pri prepočítavaní starobných dôchodkov priznaných pred rokom  
2004;  
zavedie spravodlivosť a upraví podmienky poskytovania vdovského a minimálneho dôchodku;  
zvýši sirotský dôchodok o 20 %;  
bude presadzovať umožnenie správcovským spoločnostiam investovať aj do fondov, ktoré investujú do  
výstavby nájomných bytov;  
presadí plošné zdanenie výsluhových dôchodkov bývalým príslušníkom komunistickej Štátnej  
bezpečnosti sadzbou 50 % na roky odpracované v ŠtB a zo získaných zdrojov navrhne vyplácanie  
osobitných príplatkov k dôchodkom pre politických väzňov, resp. ich manželky a manželov;  
zváži spravodlivú valorizáciu minimálnych dôchodkov a starobných dôchodkov a presadenie  
spravodlivejšieho výpočtu starobných dôchodkov pre invalidných občanov a opätovné zavedenie  
nezdaniteľnej časti základu dane na dobrovoľné príspevky do II. piliera.  
Vláda SR ďalej:  
skvalitní systém dôchodkového poistenia osôb starajúcich sa o deti, neformálnych opatrovateľov a  
osobných asistentov ako poistencov štátu;  
zavedie dobrovoľné nemocenské poistenie študentiek vysokých škôl, z ktorého sa bude poskytovať  
výlučne materské;  
predĺži ochranné lehoty a zvýši príspevok v materstve a rodičovský príspevok pre študentky I., II. a III.  
stupňa vysokoškolského štúdia, s tým, že budú poberať rodičovský príspevok vyššej kategórie;  
predĺži ochrannú lehotu pri otehotnení po strate zamestnania na 6 mesiacov a ochrannú lehotu pre ženy,  
ktorým zaniklo nemocenské poistenie (stratili prácu), ak porodia do 14 mesiacov od zániku  
nemocenského poistenia;  
zavedie podporu budúcich matiek vo forme tehotenského príspevku vo výške 200 eur, ktorý sa poskytne  
každej študentke a nemocensky poistenej žene od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva;  
zavedie režim utajeného tehotenstva, počas ktorého bude mať žena nárok na nemocenské dávky a môže  
požiadať o utajený pôrod.  
ZAMESTNANOSŤ  
V oblasti práce bude prioritou vlády SR prekonanie ekonomickej a sociálnej krízy vyvolanej pandémiou  
COVID 19, opätovné zvyšovanie miezd, sociálnych istôt a životnej úrovne občanov Slovenskej republiky. Preto  
bude vláda SR presadzovať opatrenia na udržanie zamestnanosti a tvorbu nových pracovných miest, vrátane  
zlepšovania kvality podnikateľského prostredia, znižovania byrokracie pri zamestnávaní a zníženia odvodového  
45  
zaťaženia ako prostriedkov na zabezpečenie rastu príjmov obyvateľstva. Na tento účel sa ako vláda SR hlásime  
k tomu, že:  
naše kroky budeme koordinovať so sociálnymi partnermi, budeme podporovať sociálny dialóg a  
posilňovať význam dialógu medzi zástupcami zamestnancov a zamestnávateľov,  
zdroje z európskeho sociálneho fondu využijeme na udržanie zamestnanosti,  
zvážime naviazanie daňových a odvodových parametrov a úľav na minimálnu mzdu,  
sprísnime pravidlá na fungovanie agentúr dočasného zamestnávania,  
v spolupráci s Európskou komisiou aktívne naštartujeme činnosť Európskej agentúry práce  
v Bratislave,  
budeme presadzovať reformu pomoci v hmotnej núdzi tak, aby bola nastavená motivačne  
a diferencovane.  
V oblasti riešenia dlhodobej nezamestnanosti a v oblasti sociálnej ekonomiky vláda SR:  
bude podporovať rozvoj sociálnej ekonomiky a tvorbu sociálnych podnikov,  
zlepší možnosti vytvárať rôznorodé pracovné miesta v aktivačných prácach s dôrazom na budovanie  
zručností,  
bude motivovať agentúry podporovaného zamestnávania odmenou za udržateľné a trvalé zamestnanie  
dlhodobo nezamestnaných,  
zváži zavedenie inštitútu asistenta pracovného začlenenia,  
zlepší stav zamestnávania ťažko zdravotne postihnutých osôb na otvorenom trhu práce, s dôrazom na  
vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie a s cieľom dosiahnuť zvýšenie ich konkurencieschopnosti na trhu  
práce,  
zváži vytvorenie systému medzitrhu práce s možnosťou súbehu dávky v hmotnej núdzi a mzdy,  
zavedie včasnú profiláciu uchádzačov o zamestnanie a odborné a individualizované poradenské služby,  
v rámci aktívnych opatrení trhu práce zabezpečí presun z menej účinných programov na účinnejšie.  
SOCIÁLNE SLUŽBY  
Vláda SR si uvedomuje naliehavú potrebu zlepšenia legislatívneho rámca a financovania poskytovania  
sociálnych služieb a zrovnoprávnenia ich poskytovateľov. Preto bude presadzovať integrovanú sociálnu  
a zdravotnú starostlivosť o seniorov a ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. Na tento účel vláda SR:  
predloží nový zákon o sociálnych službách, ktorým zavedie ich adresnú formu financovania zavedením  
príspevku na odkázanosť podľa stupňa odkázanosti pre občana, nie pre zariadenia, v dôsledku čoho  
bude možné transformovať doterajšie rôzne dávky a príspevky poskytované na ten istý účel,  
a zrovnoprávni poskytovateľov sociálnych služieb,  
vytvorí podmienky na poskytovanie sociálnych služieb na komunitnom princípe, aby mohol človek čo  
najdlhšie zotrvať vo svojom prirodzenom prostredí, najmä poskytovaním terénnych a ambulantných  
sociálnych služieb,  
46  
vytvorí novým zákonom upravený systém dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti, vrátane jeho  
financovania, ako spoločný projekt Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva  
zdravotníctva SR, a zabezpečí plynulý prechod z akútnej zdravotnej starostlivosti do dlhodobej  
starostlivosti,  
zabezpečí dostupnosť včasnej intervencie pre rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím a deti zo  
sociálne znevýhodneného prostredia,  
bude presadzovať zvýšenie dostupnosti tlmočníckej služby pre nepočujúcich,  
podporí špecializované programy v oblasti bývania, vzdelávania, zamestnávania a voľného času a  
posilňovanie odborných kapacít v systéme služieb pre deti a dospelých so špeciálnymi potrebami.  
Ďalej vláda SR:  
vytvorí jednotný systém posudkovej činnosti a prehodnotí systém poskytovania peňažných príspevkov  
na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,  
zváži pokračovanie poskytovania potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj  
riešenia potravinovej deprivácie,  
zjednoduší legislatívu štátnych sociálnych dávok prostredníctvom komplexnej právnej  
úpravy s využitím už existujúcich informácií a informačných zdrojov, ktorými štát disponuje,  
pripraví komplexný návrh právnej úpravy podmienok výkonu profesionálnej náhradnej starostlivosti  
a posilní finančnú podporu s dôrazom na deti s ťažkým zdravotným postihnutím a deti v súrodeneckých  
skupinách,  
bude venovať zvýšenú pozornosť rozličným otázkam a aktuálnym výzvam v oblasti ochrany detí  
v digitálnom priestore a navrhne ich premietnutie do legislatívy,  
zjednoduší proces akreditácií a zefektívni činnosť akreditačnej komisie,  
vytvorí funkčný systém nezávislej kontroly sťažností a dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb,  
bude pokračovať v procese deinštitucionalizácie veľkokapacitných zariadení a pripraví Národný  
program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030  
v spolupráci s mimovládnymi organizáciami v súlade s Dohovorom OSN o právach a povinnostiach  
osôb so zdravotným postihnutím,  
pripraví návrh Národnej koncepcie prevencie a ukončovania bezdomovectva, zvýši dostupnosť služieb  
krízovej intervencie a zavedie samostatný príspevok na bývanie,  
zváži prehodnotenie sadzieb na jednotlivé druhy sociálneho poistenia tak, aby odrážali reálnu finančnú  
potrebu krytia dôchodkov a ostatných dávok.  
Ako jeden z predpokladov prevencie kolapsu systému sociálnych služieb zabezpečí vláda Slovenskej republiky  
lepšie finančné podmienky, celoživotné vzdelávanie a zvýšenie statusu a ochrany pre pracovníkov  
v pomáhajúcich profesiách vrátane neformálnych opatrovateľov. V tejto súvislosti Vláda SR:  
zváži podporu, supervíziu a príspevok na rekreáciu pre neformálnych opatrovateľov a podporu pre  
pracovných asistentov, ktorí nemôžu vykonávať svoju prácu,  
47  
vytvorí princíp akceptácie nadobudnutých zručností a kvalifikácie u neformálnych opatrovateľov  
a opatrovateľov vykonávajúcich túto profesiu v zahraničí,  
bude podporovať zamestnávanie povinného podielu zamestnancov so zdravotným postihnutím vo  
verejných inštitúciách,  
bude uprednostňovať využívanie náhradného plnenia na zabezpečenie služieb pred kúpou tovaru,  
nastaví legislatívne podmienky pre chránené dielne a chránené pracovné miesta na reálne potreby  
zamestnaných a bude pravidelne preverovať ich fungovanie,  
vytvorí poberateľom príspevku na opatrovanie možnosť následného poberania podpory  
v nezamestnanosti.  
48  
ZVÝŠENIE  
KONKURENCIESCHOPNOSTI  
-
ZLEPŠENIE  
PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA - ZVÝŠENIE ŽIVOTNEJ ÚROVNE  
OBČANOV  
HOSPODÁRSKA POLITIKA  
Za základný cieľ hospodárskej politiky považujeme zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských podnikateľov  
a firiem, s ktorým budú v súlade aj ostatné politiky Vlády SR. Hlavným predpokladom pre úspešné  
hospodárstvo a zároveň podmienkou konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky je priaznivé podnikateľské  
prostredie s vyššou ekonomickou slobodou, štíhlym a efektívnym štátom. Takéto prostredie následne motivuje  
k realizácii konkurencieschopných podnikateľských činností prostredníctvom pravidiel platných pre všetkých.  
Hospodársko-politické rozhodnutia budeme prijímať na základe faktov a dát. Vláda SR bude pred prijatím  
rozhodnutia vždy najprv zvažovať všetky relevantné fakty. Základnou požiadavkou na opatrenia Vlády SR bude  
ich účelnosť, t. j. aby plnili ciele, pre ktoré boli vytvorené a zároveň neúmerne neobmedzovali podnikateľskú  
aktivitu.  
Opätovne naštartujeme proces konvergencie. Slovensko dlhé roky pokračovalo v postupnom dobiehaní  
ekonomickej úrovne pôvodných členov Európskej únie. Tento proces sa v posledných rokoch zastavil.  
Pokračovanie v konvergenčnom procese slovenskej ekonomiky potrebuje nový impulz. Slovenská ekonomika  
sa dostáva do kľúčovej fázy, v ktorej je nevyhnutné naštartovať rast založený na zvyšovaní produktivity  
výrobných faktorov a do tohto procesu okrem iných zapojíme existujúce piliere našej ekonomiky ako je  
automobilový sektor a jej najbližší dodávateľský reťazec.  
PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE  
Budeme vytvárať priaznivé podmienky pre podnikanie, podnikateľské prostredie s jednoduchými zákonmi a  
nízkym administratívnym, finančným a regulačným zaťažením pre všetkých a zásadným zjednodušením  
daňového a odvodového systému. Vláda si uvedomuje, že systémový prístup k zlepšovaniu podmienok pre  
podnikanie dlhodobo absentoval. Kľúčový je flexibilný zákonník práce a pracovno-právna legislatíva, ktorá je  
dôležitá počas konjunktúry, ale ešte viac počas krízy a pre prispôsobenie sa novým podmienkam po kríze. Vláda  
pripraví legislatívu v tomto zmysle po konzultácii so sociálnymi partnermi.  
Zlepšíme postavenie SR v rebríčkoch porovnávajúcich kvalitu podnikateľského prostredia, nie ako samoúčelný  
cieľ, ale logický dôsledok úsilia o zlepšovanie podnikateľského prostredia. Snahou Vlády SR bude zlepšiť  
postavenie SR v hodnoteniach podnikateľského prostredia, napríklad voči krajinám OECD a EÚ v kľúčových  
medzinárodných rebríčkoch a ratingoch napr. v Doing Business Svetovej banky, Svetového ekonomického fóra  
a pod.  
Obzvlášť budeme venovať pozornosť domácim firmám, znižovaniu ich zaostávania za veľkými nadnárodnými  
firmami v produktivite, pridanej hodnote či generovaní unikátneho know-how. Vnútorné rozdelenie slovenskej  
ekonomiky na jej vysoko produktívnu časť v medzinárodnom vlastníctve a zaostávajúcu časť s dominanciou  
49  
 
podnikov v domácom vlastníctve spôsobuje slabý vnútorný konkurenčný tlak. Toto zaostávanie má potom aj  
nepriamy dôsledok v udržiavaní relatívne nízkej úrovne miezd a to aj napriek prítomnosti podnikov s  
mimoriadne vysokou produktivitou. Vláda SR preto prijme premyslené a cielené opatrenia nastavené tak, aby  
hospodársku súťaž neobmedzovali, ale naopak posilňovali.  
Budeme vytvárať priaznivé prostredie pre rozvoj malých, stredných i veľkých podnikov. Pri tvorbe legislatívy  
a politík bude vláda prihliadať na záujmy mikro, malých a stredných podnikov a uplatňovať princíp „najprv  
mysli v malom“. Zvýšime atraktívnosť podnikania najmä pre mladých ľudí zjednodušením štartu podnikania  
najmä zavedením jednotného daňovo-odvodového paušálu pre živnostníkov a malé podniky. Zavedieme  
univerzálnu voľnú živnosť, ktorá nahradí terajšie množstvo živností. Vytvorí priaznivejšie podmienky pre  
efektívny rozvoj rodinného podnikania, podnikanie mladých či podnikanie žien alebo seniorov. Vláda SR  
podporí internacionalizáciu malých a stredných firiem a ich zapájanie do subdodávateľských reťazcov. Zároveň  
bude Vláda SR venovať systematickú pozornosť aj riešeniu problémov veľkých firiem. Bude zohľadňovať  
skutočnosť, že v hospodárstve SR má dominantné postavenie priemysel a priemyselná výroba a bude robiť  
všetko pre udržanie konkurencieschopnosti slovenského priemyslu, aby aj naďalej zostal kľúčovým  
národohospodárskym odvetvím. Zamestnancom umožníme vybrať si medzi gastrolístkami a finančným  
príspevkom na stravu. Vláda SR zváži obnovenie Štátnych programov výskumu a vývoja, ktoré podporujú  
rozvoj podnikov v perspektívnych odvetviach s vysokou pridanou hodnotou a navyše podporujú domáci  
výskum a inovácie.  
Vláda SR vytvorí strategický dokument, ktorý zhodnotí kľúčové odvetvia hospodárstva posúdením parametrov  
potenciálnej úspešnosti jednotlivých odvetví hospodárstva v budúcnosti. Na báze predpokladov úspešnosti  
odvetví navrhne ich rozvoj do budúcna.  
Uskutočníme komplexný audit poplatkového zaťaženia podnikania. Za posledné roky narástlo zaťaženie  
podnikateľov poplatkami do rôznych fondov. Je potrebné sprehľadniť systém poplatkov a prehodnotiť ich tak,  
aby boli primerané, zmysluplné a vyberali sa len v odôvodnených prípadoch.  
Urobíme audit všetkých hlásení a výkazov vyžadovaných štátom. Množstvo údajov, ktoré štát požaduje je  
duplicitných alebo sa ich výsledok v dostatočnej miere nevyužíva a rôzne typy výkazov či štatistických  
zisťovaní vytvárajú zbytočnú a neprimeranú administratívnu záťaž. Po dôsledkom audite ich zjednodušíme a  
znížime ich počet.  
Vykonáme revíziu trhového dohľadu, pričom jednoznačne vymedzíme pôsobnosť jednotlivých dozorných  
orgánov tak, aby sa odstránili aj prípadné negatívne kompetenčné konflikty. Nové nastavenie vytvorí  
podmienky pre koordináciu dozorných orgánov a zároveň im umožní, aby dozor prioritne smerovali na  
komplexné oblasti.  
Sprehľadníme a skvalitníme legislatívu v oblasti ochrany spotrebiteľa. Prioritou Vlády SR bude hľadanie  
rovnováhy medzi právami a povinnosťami dotknutých subjektov, ochrana pred zneužívaním informačnej  
asymetrie, ochrana súkromného vlastníctva a rešpektovania slobody zmluvných vzťahov. Osobitnú pozornosť  
bude venovať reklame zameranej na skupiny ako sú deti, mladiství a seniori.  
50  
Vytvoríme systematický rámec pre výkon kontrol podnikateľských činností. Vláda SR odstráni duplicity  
kontrol, zníži ich frekvenciu na nevyhnutný počet, osobitne v prípadoch, ak sa v minulosti nezistilo porušenie  
povinností. Vláda SR zavedie systém druhej šance, možnosť nápravy bez sankcie, pri porušení povinností  
podnikateľom v rozsahu neohrozujúcom zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov tak, aby dostal najmä pri  
administratívnych porušeniach možnosť na nápravu. V oblastiach výkonu kontrol budú zavedené transparentné  
kontrolné postupy, ktoré uľahčia priebeh kontrol.  
Prehodnotíme pokuty tak aby ich výška bola proporcionálna s mierou previnenia. Vláda SR nastaví systém  
pokút tak, aby výška pokuty zodpovedala rozsahu previnenia s cieľom predchádzať likvidačným pokutám  
v neodôvodnených prípadoch.  
POLITIKA LEPŠEJ REGULÁCIE  
Ešte v roku 2020 odbúrame časť byrokracie zbytočne brzdiacej podnikanie čo najrýchlejším prijatím balíka  
takých zmien zákonov, ktoré uľahčia život podnikateľom, a ktoré nebudú predstavovať významný vplyv pre  
verejné financie. V skrátenom legislatívnom konaní vláda príjme Lex Korona, opatrenia na zlepšenie  
podnikateľského prostredia. Vláda SR sa neuspokojí s jednorazovým znížením administratívnej záťaže, ale aj  
následne bude pravidelne a systematicky predkladať návrhy opatrení v tejto oblasti. Vláda SR sa zaväzuje  
podstatne znížiť regulačnú záťaž podnikania do konca jej funkčného obdobia.  
Budeme dôsledne uplatňovať agendu lepšej regulácie. Zavedieme všetkých 12 odporúčaní OECD pre lepšie  
vládnutie a zároveň sa budeme inšpirovať príkladmi dobrej praxe z iných krajín. Vláda bude pokračovať v  
implementácii agendy lepšej regulácie aj v dlhodobom horizonte. Táto agenda je nevyhnutným predpokladom  
skvalitnenia legislatívneho procesu a prijímaných zákonov. Na základe kvalifikovaných podnetov od  
podnikateľov a verejnosti do rúk podpredsedu Vlády SR, ktorý je zodpovedný za legislatívu, bude vláda  
vykonávať ex post hodnotenie regulačných a administratívnych povinnosti v právnych predpisoch  
ovplyvňujúcich ich podnikanie a život.  
Zvýšime predvídateľnosť legislatívneho rámca pre podnikanie. Vláda zabezpečí dodržiavanie a kontrolu  
princípu účinnosti zmien najdôležitejších zákonov, ktoré majú vplyv na podnikanie, raz do roka, k 1. januáru.  
Problém nepredvídateľnosti a netransparentnosti schvaľovania zákonov v parlamente, absencie posudzovania  
vplyvov poslaneckých návrhov a absencie konzultácií týchto návrhov vláda navrhne riešiť zavedením  
dôslednejšieho pripomienkovania poslaneckých návrhov zákonov, zavedením dostatočnej lehoty medzi druhým  
a tretím čítaním v NR SR a podrobným posudzovaním vplyvov.  
Zavedieme inštitút záväzných stanovísk. Mnohé formulácie a ustanovenia v zákonoch sú často vágne, nejasné,  
niekedy dokonca protichodné. Vláda SR zavedie inštitút záväzných stanovísk na jednotlivých rezortoch,  
úradoch, či agentúrach a ďalšie opatrenia, ktoré pomôžu podnikateľským subjektom pri orientácii v ich  
povinnostiach a budú verejne prístupné pre všetky podnikateľské subjekty.  
Zavedieme povinnosť predkladateľov nových regulácií v prvej fáze nezvyšovať a následne znižovať regulačné  
zaťaženie v ich kompetencii. S účinnosťou od 1. 1. 2021 vláda zavedie princíp „1 in – 1 out“ a s účinnosťou  
51  
od 1. 1. 2022 princíp „1 in - 2 out“. Každá novo zavádzaná regulácia v oblasti hospodárskej politiky bude mať  
vyčíslený finančný vplyv nárastu administratívnej záťaže na podniky aj na občanov a zároveň navrhnutý  
ekvivalentný pokles (1 in 1 out), respektíve dvojnásobný pokles (1 in 2 out) administratívnej záťaže. Cieľom je  
systémovým spôsobom zastaviť nárast a následne dosiahnuť znižovanie regulačných povinností s akcentom na  
ex post hodnotenie ich účelnosti a opodstatnenosti, a to vo všetkých sektoroch. Takto po vzore viacerých krajín  
docielime zníženie administratívnej záťaže, ktorá dnes brzdí slovenskú ekonomiku.  
Prehodnotíme existujúcu formu analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie. Na základe vykonaných  
konzultácií v nej budú reálne a detailne posúdené vplyvy predkladaného materiálu na konkurencieschopnosť  
a produktivitu a vyhodnotená účelnosť a odôvodnenosť regulácii. Vláda SR sa bude s analýzou oboznamovať  
a prijímať na jej základe informované rozhodnutia.  
Budeme vytvárať a priebežne dopĺňať verejne dostupný a prehľadný register regulácií. Pri tvorbe regulácií budú  
podporované inovatívne prístupy tak, aby boli prístupné pre všetkých tvorcov regulácií, ako aj ich užívateľov.  
K tomu budú využívané inteligentné riešenia v súlade s princípmi e-Governmentu.  
KONKURENCIESCHOPNOSŤ  
Pre zvyšovanie konkurencieschopnosti vytvoríme nový inštitucionálny rámec v podobe novej Rady Vlády SR  
pre konkurencieschopnosť a produktivitu, ktorá vznikne transformáciou súčasnej Národnej rady pre  
produktivitu, výhľadovo do podoby ako funguje dnes Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Materiály s vplyvom  
na podnikateľské prostredie budú predkladané do Vlády SR len s predchádzajúcim stanoviskom Rady Vlády  
SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu.  
Budeme napomáhať štrukturálnym zmenám, ktoré budú potrebné, aby sa slovenská ekonomika adaptovala na  
novú situáciu po odznení krízy, ktorú vyvolala celosvetová pandémia a s ňou súvisiace opatrenia. Všeobecne  
bude prioritou Vlády SR podpora väčšej diverzifikácie slovenského hospodárstva. Vláda SR bude vytvárať  
priestor a podmienky na podporu inovácií v oblastiach, ktoré pomôžu nielen zmierniť dopady súčasnej krízy,  
ale v budúcnosti pomôžu obdobným situáciám predchádzať.  
Zvýšime atraktívnosť SR ako investičnej destinácie. Budeme podporovať investície s vyššou pridanou  
hodnotou. Podpora investícií bude orientovaná predovšetkým do menej rozvinutých regiónov s cieľom  
vytvárania pracovných miest tak, aby v čo najmenšej miere deformovala podnikateľské prostredie.  
Budeme vytvárať priaznivé podmienky pre inovácie. Vláda SR bude dôsledne dbať na hospodárnosť,  
efektívnosť a účelnosť vynaložených prostriedkov na výskum a vývoj s cieľom ich postupného a zmysluplného  
navyšovania na úroveň okolitých krajín. Pri podpore a zavádzaní inovácií bude vláda preferovať prístupy, ktoré  
znižujú energetickú, materiálovú a emisnú náročnosť a umožňujú zavedenie funkčnej cirkulárnej ekonomiky  
v mikro alebo makro prostredí.  
Budeme napomáhať transformácii slovenskej ekonomiky v ére digitalizácie, automatizácie, umelej inteligencie  
a nástupu nových obchodných modelov, napr. zdieľanej ekonomiky. Inteligentný priemysel sa nezaobíde bez  
52  
moderných technológií, ktoré uľahčia aj prechod na klimaticky neutrálne a obehové hospodárstvo so zameraním  
sa na oživenie všetkých priemyselných odvetví po negatívnom dopade súčasnej krízy.  
Budeme podporovať systém duálneho vzdelávania aj rozvoj podnikateľských zručností. Vláda SR bude  
pokračovať v snahách o zlepšenie prepojenia vzdelávacieho systému a podnikateľského sektora a rekvalifikácie  
a bude podporovať aj rozvoj tzv. zručností a kompetencií pre 21. storočie, t. j. digitálnych a podnikateľských  
zručností a kompetencií, kritického myslenia, efektívneho riešenia problémov.  
Budeme podporovať zvýšenie exportnej výkonnosti slovenskej ekonomiky. Vzhľadom na vysokú exportnú  
závislosť ekonomiky SR bude vláda vytvárať vhodné podmienky na prístup na medzinárodné trhy a podporovať  
rokovania o dohodách o voľnom obchode EÚ s tretími krajinami na princípe vyváženosti a reciprocity. Bude sa  
aktívne podieľať na tvorbe a realizácii spoločnej obchodnej politiky EÚ, ako aj v iných medzinárodných  
organizáciách, najmä vo Svetovej obchodnej organizácii (WTO), s cieľom presadzovať záujmy SR v oblasti  
zahraničného obchodu. Vláda SR bude klásť dôraz na zvýšenie komoditnej a teritoriálnej diverzifikácie exportu.  
ENERGETIKA  
Sústredíme sa na zvýšenie konkurencie na trhu s energiami a rozpočtovo menej náročné nástroje podpory  
obnoviteľných zdrojov energie. Vláda SR bude zvýšené úsilie venovať ochrane dosiahnutej úrovne  
konkurenčného trhu a podpore jeho ďalšieho rozvoja. Bude tiež hľadať riešenia na zníženie koncovej ceny  
elektriny, predovšetkým na zníženie výdavkov vynakladaných na podporu obnoviteľných zdrojov, vysoko  
účinnej kombinovanej výroby a domáceho uhlia.  
Zameriame sa na riešenia, ktoré povedú k transparentným a férovým trhovým pravidlám a cenám energií. Vláda  
SR zabezpečí nezávislé a odborné fungovanie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a regulačnej rady.  
Zvýšením transparentnosti a zapojením verejnosti do tvorby trhových pravidiel a cenotvorby docieli Vláda SR  
vyššiu mieru spoločenskej zodpovednosti podnikov a zlepšenie konkurencie na trhoch s energiami.  
Zachovajúc technickú bezpečnosť a spoľahlivosť postupne odstránime existujúce legislatívne a regulačné  
bariéry v oblasti dodávky elektriny, plynu a tepla. Postupnou dereguláciou cien v súlade s platnou európskou  
legislatívou sa vláda zasadí o rozvoj konkurenčného prostredia a o transparentné obstarávanie podporných  
služieb prostredníctvom krátkodobých výberových konaní. Vláda SR prijme opatrenia aj na odstránenie  
znevýhodnenia individuálneho vykurovania oproti centralizovanému zásobovaniu teplom, rešpektujúc pritom  
hľadisko ekonomicky udržateľnej prevádzky teplárenskej infraštruktúry.  
Legislatívne podporíme projekty zamerané na udržateľnosť a rozvoj energetickej infraštruktúry. Vláda SR  
preverí doterajší proces výstavby rozostavaného 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach, zasadí sa  
o vyvodenie zodpovednosti za meškanie a vysoké náklady a dohliadne na dokončenie oboch blokov. Vláda SR  
je pripravená prijímať potrebné opatrenia na ochranu majetku Slovenských elektrární, a.s. v súvislosti  
s hroziacimi ekonomickými ťažkosťami vyvolanými nedokončenou výstavou 3. a 4. bloku elektrárne  
Mochovce.  
53  
Začneme formálnu a odbornú diskusiu na tému trvalého úložiska vyhoreného jadrového odpadu vr. paliva –  
podporíme vypracovanie štúdie likvidácie jadrové odpadu vr. paliva pre budúce obdobie.  
Podporíme energetické riešenia pre nízkouhlíkové hospodárstvo a rozvoj obnoviteľných zdrojov energie,  
predovšetkým v podobe lokálnych zdrojov energie, ale tak, aby nemali žiadny dopad na koncovú cenu elektriny,  
resp. len minimálny. Sme však pripravení podporiť prípadné predĺženie termínov pre dosiahnutie požadovaného  
podielu obnoviteľných zdrojov a ďalších lehôt vyplývajúcich zo zimného energetického balíka a ďalších  
iniciatív Európskej únie. Vláda SR prispeje k zvýšeniu energetickej efektívnosti cestou motivácií pre  
rozsiahlejšiu obnovu budov, výstavbu energeticky hospodárnych budov a úspory energie. Vláda SR zavedie  
viacpilierový systém financovania výdavkov na podporu obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej  
kombinovanej výroby, s cieľom zníženia koncových cien elektriny. Prioritou Vlády SR bude ukončenie  
dotovania elektriny z domáceho uhlia v termíne dohodnutom s Európskou komisiou, t.j. najneskôr k 31.  
decembru 2023 a vzorovú transformáciu regiónu Hornej Nitry na moderný región zameraný na perspektívne  
oblasti priemyslu a nízkouhlíkové technológie.  
Zameriame sa na dôsledné ekonomicko-sociálne posúdenie rozsahu energetickej chudoby a identifikáciu  
energeticky chudobného spotrebiteľa. Vláda SR sa zasadí o zavedenie osobitného prístupu k energeticky  
chudobným spotrebiteľom zvýšením dôrazu na politiku energetickej efektívnosti (budovania energeticky  
úsporných obydlí, zatepľovaním a pod.), lepším využívaním regulačných nástrojov, zvýšením transparentnosti  
v cenotvorbe a postupnou dereguláciou sektoru dodávky elektriny a plynu v súlade s platnou európskou  
legislatívou . Problematika energetickej chudoby bude tiež jedným z hľadísk, ktoré sa budú zohľadňovať pri  
tvorbe politík v energetickej a klimatickej oblasti.  
54  
STABILIZÁCIA  
PREBIEHAJÚCOU  
VEREJNÝCH  
KRÍZOU  
FINANCIÍ  
A ZVÝŠENIE  
ZASIAHNUTÝCH  
EFEKTIVITY  
VYNAKLADANIA VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV  
FIŠKÁLNY RÁMEC  
S ohľadom na zhoršený ekonomický výhľad z dôvodu boja proti COVID 19 sú najbližšou prioritou Vlády  
SR krátkodobé a cielené opatrenia na pomoc ohrozeným skupinám podnikov, zamestnancov  
a živnostníkov:  
budeme naďalej veľmi operatívne reagovať na nový vývoj,  
v úvodnej fáze sa zameriame hlavne na hotovostnú výpomoc a úvery so štátnou garanciou pre  
podnikateľov aj občanov,  
po stabilizačnej fáze sa zameriame na opatrenia na obnovenie ekonomického rastu,  
opatrenia pôjdu ruka v ruke s posilnením udržateľnosti verejných financií, v krátkodobom aj  
dlhodobom horizonte, pretože tá je základom pre ekonomickú stabilitu, udržateľný ekonomický rast  
a rozvoj.  
Priorita Vlády SR je návrat ku zdravým verejným financiám:  
pri rešpektovaní európskych aj národných rozpočtových pravidiel,  
s cieľom stabilizácie verejného dlhu v pomere k HDP a  
vyrovnané hospodáreniu štátu do roku 2024 za predpokladu, že po kríze príde k zotaveniu svetovej  
ekonomiky,  
zlepšíme dlhodobú udržateľnosť verejných financií (ukazovateľ S2) a zvýšime dôchodky pre občanov  
prijatím dôležitých zmien vo všetkých pilieroch dôchodkového systému.  
podnikneme reálne kroky na zvýšenie efektívnosti výberu daní s dlhodobým cieľom dosahovať aspoň  
úroveň priemeru krajín EÚ.  
Znovu naštartujeme ekonomický rast krajiny realizáciou dlhodobo odkladaných štrukturálnych  
reforiem:  
Prorastovými opatreniami riešime hlavné štrukturálne výzvy slovenskej ekonomiky, a to zdravotníctvo,  
vzdelávanie, trh práce, a efektívnejšie využívanie zdrojov v ekonomike. Politickou prioritou Vlády SR  
je aj rodinná politika.  
Posilníme Národný program reforiem (NPR) ako základný nástroj Vlády SR na stanovovanie,  
koordináciu a monitorovanie všetkých významných štrukturálnych reforiem štátu. Inštitút finančnej  
politiky ako národný koordinátor NPR v spolupráci s ostatnými rezortmi zabezpečí identifikáciu  
zdrojov zaostávania rastu slovenskej ekonomiky, bude ich každoročne prehodnocovať a kvantifikovať  
vplyvy štrukturálnych reforiem na ekonomický rast. Nové opatrenia budú mať jasne stanovený cieľ  
vrátane časového rámca plnenia.  
Na tvorbe kvalitných reformných opatrení budú pracovať analytické útvary na jednotlivých  
ministerstvách, ktoré sa budú zlaďovať aj s Národnými strategickým plánom, výsledkami revízií  
výdavkov a špecifickými odporúčaniami Rady EÚ.  
55  
 
Vláda SR výrazne zvýši udržateľnosť a efektívnosť verejných financií aj ekonomický potenciál Slovenska.  
Na príjmovej strane je prioritou:  
zvyšovanie podielu nepriamych, majetkových a environmentálnych daní,  
zavedenie dane z nehnuteľností na hodnotovom princípe a zvyšovanie spotrebných daní penalizujúcich  
negatívne externality, pričom zároveň prehodnotíme aj dotačné schémy smerom k motivovaniu  
k zelenému správaniu,  
znižovanie únikov na DPH. Zníženie medzery vo výbere DPH na priemer EÚ by do rozpočtu prinieslo  
dodatočné príjmy takmer 600 mil. eur ročne. Realizácia si však vyžiada dlhšie obdobie a nábeh príjmov  
bude postupný.  
Na výdavkovej strane bude prioritou plnenie opatrení hodnoty za peniaze:  
zmodernizujeme štruktúru výdavkov po vzore najvyspelejších krajín. Výdavkové priority sa  
identifikujú nadrezortne a podľa priorít v Národnom programe reforiem a opatrení revízií výdavkov  
hodnoty za peniaze,  
vláda bude dôsledne realizovať opatrenia revízií výdavkov a uplatňovať princípy hodnoty za peniaze  
pri každom dôležitom rozhodnutí. Revízia výdavkov bude, tak ako doteraz, výsledkom spolupráce  
dotknutých rezortov,  
získané zdroje budú použité na priority, ktoré majú najvyšší potenciál zvýšiť blahobyt občanov,  
zvýšenie výdavkov na priority bude možné po uvoľnení zdrojov cez úsporné opatrenia, prípadnou  
realokáciou v rámci kapitol štátneho rozpočtu a pri zabezpečení cieľov celkového hospodárenia  
verejných financií.  
MODERNEJŠIE ROZPOČTOVANIE A PREPOJENIE S HODNOTOU ZA PENIAZE  
Zabezpečíme fungujúce trojročné rozpočtovanie a zlepšenie proticyklickej funkcie verejných financií (v  
dobrých časoch šetriť a v zlých pomáhať ekonomike). Zavedieme záväzné rozpočtové pravidlá na  
strednodobom horizonte prostredníctvom výdavkových stropov. Presadíme jasné pravidlá pre tvorbu a použitie  
rezerv a zohľadnenie budúcich záväzkov pri významných rozhodnutiach.  
Vláda SR posilní rozpočtovanie orientované na výsledky a informovanie o cieľoch verejných politík.  
Sfunkčníme programové rozpočtovanie, stanovíme výsledkové ciele pre jednotlivé ministerstvá v rozpočte  
verejnej správy a budeme ich pravidelne verejne hodnotiť. Zanalyzujeme doterajšie fungovanie ústavného  
zákona o rozpočtovej zodpovednosti v spolupráci s Radou pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) a predložíme  
návrhy potrebné na jeho zlepšenie.  
Významne posilníme úlohu hodnoty za peniaze v rozpočtovom procese. Opatrenia revízií výdavkov, vrátane  
možných presunov financií medzi jednotlivými kapitolami, schválené vládou budú zohľadnené v návrhu  
rozpočtu a vo výdavkových limitoch. Závery revízie výdavkov vrátane návrhov úsporných a hodnotových  
opatrení budú verejne prezentované a diskutované.  
56  
Zvýšime dôveryhodnosť rozpočtu a ďalej posilníme oddelenie politického rozhodovania od expertnej práce na  
rozpočte. Rozšírime kompetencie nezávislých výborov pre makroekonomické a daňové prognózy o prognózu  
nasledujúcich položiek: i) vybrané nedaňové príjmy , ii) niektoré zákonom stanovené výdavky a iii) úrokové  
výdavky. Tieto prognózy sa budú v plnej miere preberať do Rozpočtu verejnej správy. Rozdiely medzi  
plánovaným rozpočtom a výsledkom zdôvodníme a navrhneme nápravu do budúcnosti.  
Vláda SR zabezpečí, aby štátni analytici, RRZ a NBS mali prístup k potrebným dátam od verejných inštitúcií,  
ako aj súkromných firiem, ktoré vytvárajú dáta pre štát. Čo najviac dát bude verejných v užívateľsky prístupnej  
podobe. Významným zdrojom dát bude aj Centrálny ekonomický systém, ktorý zabezpečí unifikáciu  
a optimalizáciu ekonomických procesov v štátnej správe.  
Dôsledným posúdením vplyvu na rozpočet a analýzou prínosov a nákladov prejde aj legislatíva predkladaná  
alebo upravovaná priamo v parlamente. Vláda legislatívne zabezpečí postupy na posudzovanie a časový priestor  
na verejnú diskusiu.  
SKUTOČNÉ RIADENIE VEREJNÝCH INVESTÍCIÍ  
Vláda SR zabezpečí lepšiu prípravu investičných projektov s dôsledným uplatňovaním princípov hodnoty za  
peniaze. V dlhodobých strategických plánoch zadefinujeme jasné, analyticky podložené priority (prioritizácia  
sa stane povinnou pre všetky rezorty) a zjednotíme štandardy na prípravu projektov, aby boli navzájom  
porovnateľné. Investičné plány budú transparentne vyhodnocované a pravidelne aktualizované.  
Do rozpočtu zaradíme len projekty, ktoré sú spoločensky návratné a skutočne pripravené. Okrem nákladov budú  
na rozpočet verejnej správy napojené aj odhadované prínosy a úspory. Trojročný rozpočtový rámec je vhodným  
nástrojom, aby prínosy neostali len na papieri. Vďaka tomu sa zrýchli a zlacnie príprava vládnych projektov a  
zlepší sa plánovanie investícií v rozpočte verejnej správy.  
Vláda SR posilní úlohu ministerstva financií a Útvaru hodnoty za peniaze pri posudzovaní investícií a  
riadení investičného rozpočtu. Vláda zjednoduší investičný proces, dopracuje metodiky, centrálnejšie bude  
vyberať najlepšie projekty, posilní kapacity na rezortoch, zreviduje legislatívu a pravidlá s cieľom  
optimalizovať náklady a dosiahnuť najlepšie prínosy investičných projektov. Takto bude systematicky  
zabezpečená najlepšia možná efektívnosť investičných projektov nad 1 milión eur.  
Aj prostredníctvom finančných nástrojov a verejno-súkromného partnerstva (PPP) podporíme len návratné  
projekty. Posilníme prípravu a dohľad nad výkonom PPP projektov a budeme ich verejne vykazovať spolu  
s deficitom a dlhom verejných financií. Rozšírime využívanie efektívneho, návratného financovania pre  
rentabilné projekty cez Slovenský investičný holding a Slovenskú záručnú a rozvojovú banku.  
DÔRAZ NA ČISTÉ BOHATSTVO  
Posilníme a zrýchlime vykazovanie čistého bohatstva štátu s cieľom zlepšiť spravovanie štátnych aktív a pasív.  
Zefektívnime manažment štátnych podnikov profesionalizáciou ich správy pri dodržiavaní vysokých  
57  
štandardov zodpovednosti a transparentnosti pri zohľadnení pravidiel platných pre verejné korporácie. Vo  
vzťahu k ministerstvám a ostatným ústredným orgánom štátnej správy posilníme monitoring výkonu  
akcionárskych práv na ministerstve financií, za účelom zlepšenia monitoringu výsledkov, finančného  
reportingu, nominačného procesu a vytvorenia agregovaného reportingu činností štátnych podnikov s cieľom  
predvídať dopady na verejné financie. Skonsolidujeme údaje o splatných pohľadávkach a vytvoríme tak  
základný zdroj údajov o dlžníkoch voči štátu.  
Na strane pasív budeme dôslednejšie vyhodnocovať a reagovať aj na budúce záväzky Vlády SR, s dôrazom na  
implicitné a podmienené záväzky a monitoring fiškálnych rizík. V rozpočtových dokumentoch budeme spolu  
s výškou dlhu verejnej správy komunikovať aj výšku záväzkov z PPP projektov.  
Pripravíme novú stratégiu riadenia štátneho dlhu podloženú analýzou rizík a nákladov v súlade s najlepšou  
praxou vo svete. Bude vychádzať z kľúčových faktorov, ktoré vplývajú na náklady štátneho dlhu: úzka  
ekonomická previazanosť slovenskej ekonomiky s eurozónou, menová politika určovaná Európskou centrálnou  
bankou, relatívne vysoká kreditná prirážka pri dlhých splatnostiach a fakt, že Slovensko je relatívne malý  
emitent štátnych dlhopisov v rámci eurozóny. Zavedieme každoročný verejný odpočet ako súčasť procesu  
riadenia dlhu.  
PRORASTOVÝ DAŇOVÝ MIX  
Vláda SR vytvorí predpoklady pre zastavenie rastu daňovo-odvodového zaťaženia. V daňovo-odvodovej oblasti  
budeme klásť dôraz na opatrenia s potenciálom zvýšiť ekonomický rast Slovenska V priamych daniach zvážime  
návrat k osvedčenému jednoduchému systému rovnej dane, odstraňujúcej deformácie a zlepšujúce motiváciu  
priznávať príjmy. V daňovom mixe zvýšime podiel zdaňovania spotreby, majetku a negatívnych externalít,  
naopak, znížime zdaňovanie ekonomickej aktivity a nerovnomerné zaťaženie sektorov ekonomiky. Budeme  
podporovať zvýšenie majetkových daní z nehnuteľností kompenzované znížením daňovo-odvodového  
zaťaženia nízko-príjmových skupín obyvateľstva, vrátane posilnenia odpočítateľnej položky pre  
nízkopríjmových. Daň z nehnuteľností by mala byť diferencovaná v závislosti na hodnote a charaktere jej  
využívania. Vzhľadom na potrebu rozvoja nájomného bývania by nájomné byty mali byť zdanené menej,  
naopak prázdne vlastnícke nehnuteľnosti by mali byť zdanené viac. S ohľadom na udržateľnosť životného  
prostredia budeme posilňovať úlohu environmentálnych daní, pričom zároveň prehodnotíme aj dotačné schémy  
smerom k motivovaniu k zelenému správaniu. Takisto vyvinieme maximálnu snahu aplikovať špeciálne dane  
na ekonomické renty oligarchov, ktoré pochádzajú z lobizmu, korupcie, neférových výhod a nedostatočnej  
konkurencii. Vláda SR zváži vyššie zdanenie oligopolov a monopolov.  
Prehodnotíme možnosti zmien daňovo-odvodového systému, s cieľom jeho zjednodušenia a zefektívnenia,  
zabezpečenia vyššej právnej istoty a odbúrania nadmernej administratívnej záťaže. Obnovíme reformný zámer  
zjednotenia výberu daní, ciel a odvodov (UNITAS) s cieľom zaviesť výber daní a poistného jednou inštitúciou,  
ktorou bude Finančná správa SR. Prehodnotíme nahradenie desiatok neprehľadných daňových a odvodových  
úľav a výnimiek fungujúcich podľa odlišných pravidiel adresnejším a jednoduchším riešením. Analogicky  
k revíziám výdavkov vyhodnotíme efektívnosť výnimiek a zvýhodnení na strane daní a odvodov, ktoré  
v súčasnosti dosahujú výšku 1,6 miliardy eur.  
58  
BOJ PROTI DAŇOVÝM ÚNIKOM  
Prioritou je dosahovať medzinárodne porovnateľné výsledky v boji proti daňovým únikom. Budeme zvyšovať  
celkovú efektívnosť finančnej správy , plnenie jej cieľov sa bude každoročne vyhodnocovať vo výročnej správe.  
Ciele budú v oblastiach zahŕňajúcich integritu informácií o registrovaných daňových subjektoch, riadenie rizík,  
podpora dobrovoľného platenia daní, včasné podávanie daňových priznaní a platenie daní, správnosť informácií  
v daňových priznaniach, riešenie daňových sporov, manažment výberu daňových príjmov a transparentnosť a  
zodpovednosť voči verejnosti a vláde. Budeme pokračovať v medzinárodnej spolupráci v oblasti daní na úrovni  
EÚ a OECD. Zameriame sa na efektívne využívanie informácií získaných z medzinárodnej výmeny informácii  
na zamedzenie znižovania základu dane presunom ziskov do zahraničia. Zintenzívnime práce na modernizácii  
a rozširovaní zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. Budeme dbať na len nevyhnutnú administratívnu a  
finančnú záťaž daňovníkov. Zanalyzujeme možnosti zavedenia tzv. reverse charge.  
Budeme budovať analytické kapacity finančnej správyso zameraním na efektívnejší manažment rizík a na  
podporu adresných opatrení na zvyšovanie efektivity výberu daní. Zároveň budeme každoročne zverejňovať  
podrobnú správu o veľkosti únikov na jednotlivých daniach a dôvodov únikov. Súčasťou návrhov na ich  
zníženie bude zohľadnenie behaviorálnych aspektov, na tento účel bude na ministerstve financií zriadený  
špecializovaný útvar.  
FINANCOVANIE SAMOSPRÁV  
Zvážime zmenu modelu financovania samospráv tak, aby dostávali podiel z celkového daňového výberu, nie  
iba z dane príjmov fyzických osôb. Vláda SR vykoná audit kompetencií samosprávy tak, aby bolo možné  
vyhodnotiť kvalitu vykonávaných kompetencií a či aktuálne nastavenie ich financovania zodpovedá ich  
kompetenciám. Zároveň Vláda SR zadefinuje pravidlá pri poskytovaní návratných finančných výpomocí  
samosprávam zo štátnych finančných aktív.  
KVALITNÉ ĽUDSKÉ ZDROJE  
Vláda SR posilní strategické aspekty riadenia zamestnanosti a odmeňovania verejných zamestnancov, vrátane  
plánovania počtu a koordinovaného výberu pracovníkov, diferencovaného prístupu k profesiám a zohľadnenia  
regionálnych rozdielov. Dôjde k sflexibilneniu odmeňovacích predpisov spojenému s nárastom variabilnej  
zložky mzdy pri pozíciách s vyššou mierou zodpovednosti. Nástrojmi na zvýšenie vnútornej efektivity úradov  
a lepšie odmeňovanie budú optimalizačné audity v štátnych úradoch aj podnikoch realizované v čo najväčšej  
miere internými kapacitami.  
Atraktivita práce pre štát bude podporená zrozumiteľnou komunikáciou ponúkaných pracovných pozícií,  
ohodnotenia a nefinančných benefitov práce pre štát. Výberové konania musia byť súťaživé, testovať potrebné  
zručnosti a umožniť vytváranie zásobníka vhodných kandidátov.  
Vláda SR upraví aj pravidlá výberu a ohodnotenia vrcholových predstaviteľov v kontrolných organizáciách ako  
aj organizáciách a podnikoch s rozhodujúcim vplyvom štátu. Pravidlá budú požadovať štruktúrovaný,  
59  
transparentný a konflikt záujmov vylučujúci výber, založený na vyhodnocovaní schopností a znalostí. Vrcholné  
pozície v štátnych firmách budú trhovo ohodnotené s náležitou zodpovednosťou za výsledky.  
Osobitná pozornosť bude venovaná dobudovaniu silných analytických jednotiek. Vláda vytvorí predpoklady  
pre ich udržateľné a konkurencieschopné financovanie a prístup k potrebným dátam ako od štátnych inštitúcií,  
tak aj od súkromných organizácií vykonávajúcich zber dát pre štát. Časť analytických činností je dnes  
realizovaná dodávateľsky, internalizovanie vybraných činností prinesie úspory a budovanie znalostí štátu.  
VYŠŠIA TRANSPARENTNOSŤ  
Vláda SR zvýši transparentnosť a zrozumiteľnosť rozpočtu častejším a zrozumiteľným informovaním o jeho  
priebežnom plnení a úpravách (rozpočtové opatrenia). Priebežné plnenie rozpočtu verejnej správy, vrátane  
odhadov ministerstva financií pre príjmy, výdavky, saldo a dlh verejnej správy, budeme odpočtovať aj v  
„Polročnej správe o plnení rozpočtu verejnej správy“. Zrozumiteľnosť rozpočtu pre každého zabezpečí projekt  
“Rozpočet pre ľudí”, ktorý bude prístupným jazykom informovať o prioritách rozpočtu, jeho udržateľnosti aj  
zdrojoch financovania.  
Časť príjmov a výdavkov verejnej správy sa v súčasnosti nerozpočtuje, ich podiel znížime.  
Transparentnosť verejných financií podporí dialóg s RRZ na partnerskej úrovni a v súlade s princípom “dodržuj  
alebo vysvetli”. Stanoviská RRZ k návrhu rozpočtu verejnej správy a správy o dlhodobej udržateľnosti  
verejných financií budú prezentované na rokovaní Vlády SR a NR SR. Predseda RRZ bude môcť na vlastnú  
žiadosť vystúpiť na zasadnutí výboru NR SR pre financie a rozpočet, na rokovaní Vlády SR a NR SR. V prípade  
nesúhlasu so stanoviskom RRZ k rozpočtu poskytne minister financií zdôvodnenie v NR SR.  
Vnútornú transparentnosť verejnej správy dosiahne vláda konsolidáciou finančných štatistík do Centrálneho  
konsolidačného systému a zvyšovaním kvality finančných údajov v sektore verejnej správy. Externú  
transparentnosť vláda podporí aj zverejňovaním prehľadných, otvorených, strojovo spracovateľných údajov  
o verejných financiách Ministerstvom financií SR, Štatistickým úradom SR, ako aj dnes nezverejňovaných  
údajov o hospodárení štátnych podnikov.  
Vláda stransparentní finančné toky posilnením elektronickej fakturácie. Zabezpečíme povinnú elektronickú  
fakturáciu vo vzťahu k subjektom verejnej správy a vytvoríme rámec pre celé podnikateľské prostredie.  
Posilníme transparentnosť informácií vykazovaných v účtovnej závierke, budeme rozvíjať funkcionality  
Registra účtovných závierok a realizovať jeho integráciu na Register právnických osôb.  
Vláda SR zabezpečí, aby systematickým vykonávaním vládnych auditov a hodnotením kvality vykonávania  
finančnej kontroly a auditu boli nielen odhaľované slabé stránky finančného riadenia, ale taktiež navrhované  
zjednodušenia nastavených procesov. Vláda podporí činnosť nezávislého orgánu auditu čerpania zdrojov EÚ.  
EURÓPSKE VEREJNÉ FINANCIE A MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA  
60  
Slovenská republika bude zodpovedným členom medzinárodnej komunity a bude prispievať k napĺňaniu cieľov  
udržateľného rozvoja. Budeme podporovať zmeny európskych fiškálnych pravidiel, ktoré povedú k ich  
zjednodušeniu s väčším dôrazom na dlhodobé zdravie verejných financií a posilnenie kontrolného hlasu  
nezávislých fiškálnych inštitúcií. Zároveň budeme vyžadovať striktné dodržiavanie korekčných mechanizmov  
fiškálneho kompaktu a požiadaviek na národné fiškálne rámce a budeme ich efektívne premietať do našej  
legislatívy. Podporíme nové znenie reformovanú Zmluvu o ESM na ratifikáciu na národnej úrovni.  
Budeme aktívne participovať na tvorbe politík, reformách a zefektívňovaní fungovania medzinárodných  
finančných inštitúcií. Zároveň budeme rozvíjať partnerstvo s medzinárodnými finančnými inštitúciami a  
podporovať príležitosti pre zapojenie súkromného sektora do rozvojových projektov. Vláda bude  
prostredníctvom modernizácie colných procesov a vývoja colných informačných systémov zlepšovať  
digitalizáciu, vytvorenie prostredia bez dokladov v papierovej forme a zníženie byrokracie v colných  
procesoch, čím posilní efektívnosť výberu cla.  
FINANČNÝ TRH  
Kľúčovými výzvami v oblasti finančného trhu na Slovensku sú nevhodná alokácia aktív domácností a s ňou  
súvisiaca nízka úroveň finančnej gramotnosti spotrebiteľskej verejnosti. Vláda podporí zavedenie investičných  
nástrojov a regulácie kapitálového trhu pre obyvateľstvo, inštitucionálnych investorov a bánk pre efektívnejšiu  
alokáciu dlhodobého kapitálu v ekonomike.  
Vláda SR podporí zlepšovanie finančnej gramotnosti občanov s osobitným dôrazom na finančné vzdelávanie  
žiakov, študentov a pedagógov. Podporí tak nielen zodpovedné hospodárenie rodín, lepšie investičné  
rozhodnutia obyvateľov (vrátane dôchodkového sporenia), vyššiu ochranu zraniteľných skupín pred úžerou ale  
aj celkovú finančnú stabilitu na Slovensku.  
Vláda SR upraví pravidlá distribúcie finančných služieb s cieľom kvalitnejších služieb, vyváženého postavenia  
zainteresovaných strán a zvýšenia zodpovednosti finančných sprostredkovateľov. Vláda prehodnotí stav v  
oblasti úverov na bývanie a v prípade potreby príjme opatrenia na zlepšenie konkurenčného prostredia a prenos  
úverov. V spolupráci s NBS bude dbať na to, aby sa zadlžovanie obyvateľstva zvyšovalo udržateľnou mierou,  
ktorá zodpovedá ekonomickým fundamentom a zabezpečí odolnosť domácností a bánk aj v krízových časoch.  
Vláda SR zváži presunutie Finančnej spravodajskej jednotky pod Ministerstvo financií SR z dôvodu rastúcej  
dôležitosti v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Tiež sa bude usilovať o presun  
problematiky prania špinavých peňazí z Rady ministrov vnútra na Radu ministrov financií. Zriadi Úrad pre  
správu majetku za správu zaisteného a prepadnutého majetku v trestnoprávnom konaní, ale aj v konaní v oblasti  
daňovej, colnej a boji proti terorizmu.  
Zvedieme možnosť zaokrúhľovania hodnoty nákupov tak, aby významne obmedzila obeh 1 a 2 centových  
mincí, s cieľom znížiť náklady firiem a komerčných bánk. Použije pritom podobné princípy ako pri zrušení 10  
a 20 halierových mincí v minulosti. Takisto vláda prehodnotí limity pre platby v hotovosti a aktuálne nastavenie  
61  
bankového odvodu. Urobí tak aj s ohľadom na odporúčania Európskej centrálnej banky zachovať primerané  
časové obmedzenie jeho platnosti a finančnú stabilitu bankového sektora.  
HAZARD  
Cieľom Vlády SR je zmierniť dopady hazardu na rodiny a sprísniť podmienky pre prevádzkovateľov  
hazardných hier natoľko, aby sa hazard prestal rozvíjať. Vláda preto presadí návrat zákona o hazardných hrách  
do podoby z roku 2011, aby umožnil obciam a mestám zakázať na svojom území výherné automaty aj bez  
petície. Reguláciu (čiastočný zákaz) je potrebné upraviť tak, aby obce a mestá mohli ustanoviť maximálny počet  
herní, kasín a herných prístrojov na svojom území. V oblasti hazardu vláda ďalej navrhne zaviesť reguláciu aj  
pre stávkové kancelárie. Je potrebné presadiť zákaz otvárať herne a kasína v blízkosti vlakových a autobusových  
staníc. Vláda obmedzí reklamu na hazard v printových, online a televíznych médiách či billboardoch.  
62  
EFEKTÍVNE  
A TRANSPARENTNÉ  
VYUŽÍVANIE  
FONDOV  
EÚ  
S
DÔRAZOM NA ZNIŽOVANIE REGIONÁLNYCH ROZDIELOV  
A ROZVOJ KRAJINY  
EFEKTÍVNE, TRANSPARENTNÉ A ZMYSLUPLNÉ VYUŽÍVANIE FONDOV EÚ  
Eurofondy sú pre ľudí na Slovensku synonymom rozkrádania, korupcie, podvodov pri verejnom obstarávaní  
či pri výbere a hodnotení projektov. Pre rozvoj krajiny je však kľúčové, aby sme tieto peniaze využili rozumne,  
efektívne a hlavne na zmysluplné projekty a iniciatívy, ktoré pomôžu ľuďom a nie rôznym špekulantom. Vláda  
SR s cieľom vyrovnávania regionálnych rozdielov vytvorí vhodné podmienky na efektívne využitie  
zostávajúcich finančných prostriedkov z programového obdobia 2014 – 2020. Zároveň bude konštruktívne  
vstupovať do negociácií s Európskou komisiou, aby dohodla čo najlepšie podmienky pre implementáciu  
eurofondov v SR na programové obdobie 2021 – 2027. S cieľom zjednodušenia a zrýchlenia implementácie  
pripraví vláda SR Partnerskú dohodu a implementačnú štruktúru s jedným operačným programom Slovensko.  
Prostriedky z EŠIF budú smerovať do oblastí, ktoré sú kľúčové pre dlhodobý a udržateľný rozvoj Slovenska –  
riešenie problémov spojených s demografiou, vzdelávanie, veda a výskum, ekonomická znalosť ochrana  
životného prostredia, poľnohospodárstvo a dobudovanie infraštruktúry. V novom programovom období bude  
nutné presadzovať väčšiu mieru flexibility v prospech podpory špecifických potrieb Slovenska a v prospech  
rozvoja jednotlivých regiónov.  
V spolupráci s EK zabezpečí vláda SR použitie zdrojov z EŠIF na minimalizovanie negatívnych dopadov  
na zdravotníctvo v SR, ekonomických dopadov a iných následkov v súvislosti s ochorením COVID-19.  
Vláda SR vníma potrebu posilnenia princípov transparentnosti, efektívnosti, hospodárnosti, účelnosti  
a výsledkovej orientácie, na ktoré kladie dôraz aj Európska komisia. S cieľom optimalizácie implementačnej  
štruktúry sa existujúci Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR pretransformuje  
na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, na ktoré bude presunutá agenda  
regionálneho rozvoja z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (Integrovaný regionálny operačný  
program, cezhraničné programy), agenda OP Technická pomoc, Finančného mechanizmu Európskeho  
hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a Švajčiarskeho finančného mechanizmu  
presunutá z Úradu vlády SR. V súvislosti s prechodom tejto agendy budú na Ministerstvo investícií,  
regionálneho rozvoja a informatizácie SR presunuté aj príslušné platobné jednotky. Zároveň v novom  
programovom období 2021 - 2027 bude Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR  
riadiacim orgánom pre jediný operačný program Slovensko a programy cezhraničnej spolupráce SR - Rakúsko  
a SR – ČR.  
Vláda SR vníma aj potrebu zjednodušenia implementácie eurofondov tak, aby dokázali pružne reagovať na  
zmeny v regionálnom kontexte a potrebu skrátenia časového obdobia nevyhnutného na prípravu a schvaľovanie  
strategických programových dokumentov.  
63  
 
Vláda SR s cieľom posilniť koordináciu, riadenie, kontrolu a vzájomnú spoluprácu orgánov zapojených do  
implementácie a s cieľom zabezpečiť zjednodušenie implementácie a zvýšenie efektívneho čerpania finančných  
prostriedkov z EŠIF v programovom období 2021 – 2027 prijme nasledovné opatrenia:  
zníži počet operačných programov (Operačný program Slovensko, programy cezhraničnej spolupráce),  
nastaví efektívnu inštitucionálnu architektúru s redukovaným počtom sprostredkovateľských orgánov,  
v zmluve o delegovaní právomocí medzi RO Operačného programu Slovensko a SO MPSVaR bude  
v maximálnej možnej miere zohľadnená špecifickosť ESF. V Partnerskej dohode budú zadefinované  
alokácie z ESF pre MPSVaR. Zástupca MPSVaR bude v negociačnom tíme s EK pre nové programové  
obdobie 2021 - 2027,  
z analýz za predchádzajúce programové obdobia 2007 2013 a 2014 2020 zapracuje poznatky pre  
nastavenie vecných a procesných postupov systémov riadenia a kontroly EŠIF,  
na koordinačnej úrovni riadenia vytvorí verejne prístupnú komunikáciu/sieť „Urgent Case Alarm“,  
ktorá umožní zdieľať informáciu o zistených kritických prípadoch nesprávnych postupov  
implementačných orgánov alebo prijímateľov a bude reagovať plošne a horizontálne v rámci celej  
implementácie EŠIF s cieľom predchádzať systémovým nezrovnalostiam,  
verejným prístupom k informáciám zvýši transparentnosť rozhodovacích procesov,  
zjednoduší postupy implementácie projektov pre prijímateľov, skrátenie realizácie úhrad prijímateľom,  
zjednoduší a skoordinuje vymáhanie pohľadávok štátu,  
zjednotí a sprehľadní metodické prostredie pre implementačné orgány a prijímateľov,  
sprísni podmienky vo výzvach pre čerpanie EŠIF subjektom/osobám už pri vznesení obvinenia  
z vybraných správnych a trestných deliktov (vrátane všetkých spoločníkov a partnerov, ktorí sa  
uchádzajú o príspevok), tzn. podozrenia zo spáchania trestného činu (rozšíriť existujúce podmienky  
výzvy o ďalšie citlivé oblasti trestných činov), začatého konania pre porušenie pravidiel hospodárskej  
súťaže alebo konflikt záujmov.  
Vláda SR v snahe prispieť k vyššej miere informovanosti verejnosti, transparentnosti a odbornosti pristúpi  
k nasledovným opatreniam:  
zvýši mieru profesionalizácie administratívnych kapacít aj prostredníctvom pravidelného vzdelávania  
z úrovne koordinátora EŠIF,  
intenzívne zapojí do poradenstva a prípravy projektov už existujúce regionálne štruktúry, tzn.  
informačno-poradenské centrá, s cieľom eliminovať zapojenie poradenských firiem a tým navyšovanie  
ceny,  
zavedie centrálny register hodnotiteľov a prísne kritériá na odborných hodnotiteľov (vzdelanie, odborná  
prax a pod.), vrátane zahraničných hodnotiteľov najmä v oblasti projektov pre vedu a výskum,  
motivuje odborných hodnotiteľov z praxe na hodnotenie projektov EŠIF, a to aj rozdelením hodnotenia  
projektu jednotlivým hodnotiteľom na časti (stavebná, technologická, ekonomická...),  
zavedie v čo najväčšej miere zjednodušené vykazovanie výdavkov pomocou rôznych foriem  
zjednodušeného vykazovania,  
v pravidelných intervaloch zverejní schválené projekty, zistenia z auditov EK a orgánu auditu a s tým  
súvisiace uplatnené korekcie,  
64  
prijme preventívne opatrenia vo vzťahu k informovaniu subjektov zapojených do implementácie EŠIF  
o auditných zisteniach zo strany orgánu auditu, Európskej komisie, ako aj školeniami k týmto zisteniam  
s cieľom znížiť výšku korekcií,  
zavedie účinnú spoluprácu verejného a súkromného sektora v oblasti EŠIF a aktívnou asistenciou zníži  
administratívnu záťaž pre žiadateľov a konečných prijímateľov prostriedkov z fondov EÚ.  
KONTROLA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA ZÁKAZIEK FINANCOVANÝCH Z EŠIF  
Vláda SR pristúpi k centralizácii kontroly verejného obstarávania, čo bude viesť k zefektívneniu procesu  
kontroly verejného obstarávania a k urýchleniu čerpania finančných prostriedkov z EŠIF, nakoľko kontrola  
bude vykonávaná jedným subjektom - Úradom pre verejné obstarávanie. Vláda SR si uvedomuje potrebu  
zjednodušenia a zefektívnenia procesu kontroly verejného obstarávania, a preto bude presadzovať zapojenie  
ÚVO ako ústredného orgánu štátnej správy pre oblasť metodického usmerňovania a kontroly verejného  
obstarávania do implementácie EŠIF, vrátane overovania hospodárnosti výdavkov.  
Centralizáciou kontroly verejného obstarávania sa významne zvýši miera odbornosti v kontrole verejného  
obstarávania, čo spôsobí zníženie chybovosti pri výkone kontrol a zníženie počtu identifikovaných nedostatkov  
vo verejných obstarávaniach. Zavedenie centralizácie kontroly verejného obstarávania tak bude mať priaznivý  
dopad na štátny rozpočet, nakoľko sa predpokladá profesionalizácia procesu verejného obstarávania, výrazné  
zníženie výšky finančných opráv a zníženie administratívnej záťaže účastníkov procesu verejného obstarávania.  
REGIONÁLNY ROZVOJ  
Každý región Slovenska je pre štát rovnako dôležitý a je miestom, kde chcú ľudia plnohodnotne žiť  
a zveľaďovať dedičstvo predkov. Absolútnou prioritou vlády v oblasti regionálneho rozvoja sú silné, prebudené  
a rozvíjajúce sa regióny s dobrým spravovaním. Cieľom rozvoja regiónov je vysoká objektívna i subjektívna  
kvalita života ich obyvateľov, súvisiaca s dynamickým sociálno-ekonomickým rastom, zvyšujúcou sa úrovňou  
sociálnej súdržnosti a solidárnosti. Vďaka hodnotovo silnej vízii, modernej a vecnej stratégii, vysokokvalitnému  
manažmentu a sociálnym inováciám sa Vláde SR podarí koordinovať rozvoj regiónov tak, že sa aj zaostávajúce  
a vyľudňujúce sa regióny stanú plnohodnotnou súčasťou širšieho geografického priestoru.  
Štát má menej vplyvu na rozhodovanie v regiónoch, má však dominantnú úlohu pri koordinácii a poskytovaní  
podpory, v kontextoch stratégií regionálneho rozvoja a inkluzívnych politík v najširšom zmysle slova. Vláda  
SR bude postupne, racionálne a primerane 21. storočiu realizovať opatrenia pre prehľadnejšie, dostupnejšie  
a profesionálnejšie spravovanie regiónov. Za účasti odborníkov bude definovaná reálna, hodnotovo pevná  
a moderná vízia rozvoja regiónov Slovenska. Následne bude vypracovaná a Vládou SR schválená záväzná  
Stratégia rozvoja regiónov Slovenska so zohľadnením potenciálu a špecifík regiónov, s akcentom na podporu  
a rozvoj najmenej rozvinutých okresov. Vláda SR zabezpečí prepojenie procesov plánovania na národnej,  
regionálnej i miestnej úrovni.  
65  
Vláda SR posilní rozhodovacie právomoci existujúcich štruktúr regionálnych a lokálnych samospráv. Vytvorí  
funkčný, logický a efektívny systém previazanosti regionálnej a miestnej samosprávy. Posilní kompetencie  
regionálnych a lokálnych samospráv v súčinnosti s financovaním regionálneho rozvoja.  
Vláda SR vníma regionálny rozvoj a podporu najmenej rozvinutých okresov ako jednu z kľúčových oblastí, čo  
deklaruje aj vznikom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktorého úlohou bude  
koordinovať rezortné politiky v záujme zvýšenia dynamiky rozvoja regiónov a prepojenia všetkých rezortných  
intervencií, súvisiacich s rozvojom regiónov.  
Poslaním štátu je byť dobrým a zodpovedným správcom kultúrneho, duchovného a materiálneho dedičstva  
regiónov. Vláda SR zrealizuje opatrenia pre podstatné zvýšenie motivácie obyvateľov zostať v regióne  
a
zabránenie vysídľovaniu regiónov. Vytvorí špecifické lokálne podporné programy pre zvýšenie  
zamestnateľnosti a zamestnanosti, vytvorí systém zvýhodnenia začínajúcich podnikateľov v zaostalých  
a vysídľujúcich sa regiónoch. Vytvorí zvýhodnené podmienky pre výstavbu nájomných bytov a nových  
rodinných domov v záujme skvalitnenia podmienok bývania a podpory zotrvania mladých rodín na vidieku  
a v zaostalých regiónoch. Jednou z priorít Vlády SR je podstatne skvalitniť dopravnú dostupnosť v regiónoch.  
Vláda SR prostredníctvom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zrealizuje  
program podpory vidieckych i mestských komunít, regionálnych a lokálnych iniciatív. Aplikuje inovatívne  
programy podpory sociálnych inovácií smerujúcich k oživeniu, udržaniu a rozvoju komunít. Bude podporovať  
a koordinovať funkčné programy komunitných aktivít smerovaných k rozvoju regiónu prostredníctvom  
investovania do rozvoja komunít ako základného článku rozvoja. Vláda SR bude iniciovať vznik funkčných  
a reprezentatívnych sietí aktérov regionálneho rozvoja koordinovaných štátom, ako aj funkčnej, neformálnej  
a potentnej národnej siete regionálneho rozvoja.  
Na úrovni vlády SR bude vytvorená komisia, ktorá zrealizuje audit aktuálnych kompetencií a financovania  
samosprávy a navrhne nový efektívny model usporiadania a financovania verejnej správy, ktorý umožní  
efektívnejší rozvoj regiónov aj vyrovnávanie regionálnych rozdielov.  
Vláda SR bude dbať na zvýšenie angažovanosti verejnosti do rozhodovania o rozvoji regiónu. Vytvorí  
podmienky pre participáciu verejnosti na verejnom rozhodovaní o regióne, v ktorom aktívne žije. Reálnou  
ambíciou je kompaktibilizovať, spriehľadniť a popularizovať všetky existujúce nástroje rozvoja regiónov, aby  
aktívny občan mal prehľad o tom, aké sú možnosti rozvoja, čo sa v tejto oblasti deje, akým spôsobom je rozvoj  
riadený, financovaný, kontrolovaný a k čomu koncepčnému, dlhodobému a udržateľnému prebiehajúce aktivity  
smerujú.  
Prioritou Vlády SR bude rozvoj sociálnej ekonomiky, a to nielen ako prostriedku zvyšovania zamestnanosti, ale  
ako dominantnej platformy komplexného rozvoja regiónov, ako efektívneho a hodnotovo silného prieniku  
verejnej politiky, súkromného sektora a občianskej spoločnosti.  
Vláda SR nepristupuje k rómskym komunitám ako k prekážke regionálneho rozvoja, ale vníma ich ako súčasť  
politík, smerujúcich k vyrovnávaniu regionálnych rozdielov. V tomto duchu bude podporovať programy  
66  
prípravy ľudí z marginalizovaných rómskych komunít (ďalej iba „MRK“) pre zamestnanie v podnikoch  
s absentujúcou pracovnou silou. Vytvorí nové možnosti pre nezamestnaných na získanie praktických zručností,  
pre potreby zamestnávateľov. Vytvorí moderný systém dovzdelávania príslušníkov MRK pre pracovný trh.  
Bude podporovať vznik sociálnych podnikov a zabezpečovať pre ne kvalitné servisné a poradenské služby  
v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, rešpektujúc doteraz platnú legislatívu o sociálnej  
ekonomike.  
Vláda SR bude výrazne podporovať systém sociálneho bývania pre MRK a ohrozené komunity s cieľom  
zabezpečiť dôstojné a primerané bývanie MRK systémom mikropôžičiek a priamej angažovanosti a spoluúčasti  
obyvateľov. Vytvorí možnosti pre celodennú edukáciu detí a študentov MRK od materských škôl po stredné  
školy. Významne posilní systém motivácie pre nadpriemerných žiakov a študentov z MRK. Bude rázne dbať  
na zabezpečovanie dostatočného priestorového, personálneho a materiálneho zázemia pre školy s ohľadom na  
demografiu a špecifiká lokalít a komunít.  
Vláda SR predovšetkým prostredníctvom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR  
bude koordinovať všetky rezortné a medzirezortné intervencie, ktoré explicitne súvisia s rozvojom najmenej  
rozvinutých regiónov. Zameraním sa na efektívnu, strategickú a odbyrokratizovanú koordináciu aktivít  
rezortov, posilní komplexné, adresné a špecifické riešenia rozvojových problémov súvisiacich s extenzívnym  
poľnohospodárstvom, lokálnou produkciou potravín, malými podnikmi, rodinnými farmami, ochranou  
a tvorbou životného prostredia v najmenej rozvinutých regiónoch a podobne.  
Aktívnou medzirezortnou koordináciou taktiež sústredí podporu regiónov s vysokým a málo využitým  
potenciálom pre cestovný ruch. Domáci cestovný ruch považuje za jeden z najdôležitejších pilierov  
udržateľného rastu regionálnych ekonomík, ktorý významne zlepšuje kvalitu života obyvateľov najmenej  
rozvinutých regiónov. Výraznou investičnou pomocou, marketingovou podporou, odbyrokratizovaním  
inovatívnych rozvojových aktivít, podstatným zlepšením dopravnej dostupnosti a špecifickými motivačnými  
opatreniami pre obyvateľov štát vykreuje silné turistické regióny z najmenej rozvinutých a vyľudňujúcich sa  
regiónov.  
67  
ZMYSLUPLNOU INFORMATIZÁCIOU PREMENIŤ SLOVENSKO NA  
INTELIGENTNÚ, INOVATÍVNU A TRANSPARENTNÚ KRAJINU  
INFORMATIZÁCIA  
Vláda SR pripraví a bude realizovať stratégiu prechodu Slovenska k „Smart Country“ - krajine inovácií pre  
ľudí, k inteligentnej a transparentnej krajine. Slovensko musí byť štátom, kde sú pre všetkých rovnaké šance,  
jednoduchý prístup k informáciám a službám štátu pomocou digitálnych technológií a kde efektívne  
a inteligentne funguje verejná správa a komunikácia medzi občanom a štátom. Krajinou, v ktorej informačné  
technológie pomáhajú v starostlivosti o zdravie a o sociálne odkázaných, vo vzdelávaní, v ekonomickom rozvoji  
a podnikaní. Krajinou, kde technológia pomáha integrovať regióny do funkčných celkov, kde mestá a ich okolie  
vzájomne komunikujú a spolupracujú. Krajinou, ktorá vie využiť moderné technológie, inovácie a kreativitu  
svojich ľudí na zjednodušenie života, šetrenie času, nákladov, ako aj životného prostredia.  
Slovensko v indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) Európskej komisie za rok 2019 obsadilo 21.  
miesto spomedzi 28 členských štátov EÚ a čo je vážnejšie, odstup od priemeru EÚ sa zväčšil. Vláda SR pripraví  
stratégiu a akčný plán na volebné obdobie 2020 - 2024, aby sa postavenie Slovenska výrazne zlepšilo.  
Zabezpečíme, aby bolo Slovensko neoddeliteľnou súčasťou Digitálnej stratégie EÚ a jednotného Digitálneho  
trhu.  
Vláda SR vníma prechod na vzdelanostnú spoločnosť ako kľúčový faktor pre budúcu konkurencieschopnosť  
nášho hospodárstva a kvalitu života na Slovensku. Považuje ho za svoju strategickú a charakteristikou  
prierezovú prioritu, a preto vybuduje adekvátne kapacity v kompetencii Ministerstva investícií, regionálneho  
rozvoja a informatizácie SR, aby v agende podporila a koordinovala ústredné orgány štátnej správy, súkromné  
aj verejné vzdelávacie a výskumné inštitúcie, ale aj regionálnych aktérov.  
Vláda SR podporí rozvoj digitálnych služieb v štáte, a preto preskúma regulačné zaťaženie a odstráni zastarané  
regulácie, ktoré bránia rozvoju digitálnej ekonomiky. Vláda SR taktiež podporí nové trendy, ktoré prispievajú  
k novým formám digitálnej ekonomiky. Vláda SR zabezpečí vhodný legislatívny rámec, aby verejná správa  
bola pripravená a vybavená na prijímanie a využívanie digitálnych technológií a vytvorí podmienky pre  
kvalitatívnu zmenu fungovania verejnej správy na princípoch digitalizácie. Tieto zámery Vláda SR pretaví aj  
do dlhodobých stratégií pre nové programové obdobie EÚ v súlade so stratégiou Digitálnej transformácie SR.  
Informačná a prevádzková bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry je kritickým faktorom pri narastajúcej  
informatizácii spoločnosti. Vláda SR zrealizuje dôsledný audit kybernetickej a informačnej bezpečnosti  
a kritickej infraštruktúry. Bezpečnostná politika vlády systematickými opatreniami podporí investície do „know  
how“, technológie a pracovnej sily, ktorá má skúsenosti s kybernetickou a informačnou bezpečnosťou.  
Šírenie dezinformácií a hoaxov ohrozuje rozvoj vedomostnej spoločnosti. Vláda SR pripraví akčný plán na  
koordináciu boja proti hybridným hrozbám a šíreniu dezinformácií a vybuduje adekvátne centrálne kapacity pre  
jeho realizáciu. Tento boj však nikdy nesmie oslabiť podstatu slobody slova ako východiskového princípu  
demokracie.  
68  
 
Napriek tomu, že oblasť OpenData (otvorené údaje) je podporená legislatívou a aj metodicky, prax v ich  
poskytovaní je zo strany štátnych a samosprávnych orgánov neuspokojivá. Vláda SR preto schváli Zákon  
o dátach, ktorý komplexne rieši tému dát, otvorených údajov a centrálnych registrov. V spolupráci s odbornou  
verejnosťou identifikujeme dôležité štátne informačné systémy a dáta v nich a dosiahneme ich sprístupnenie  
cez Open API. Cez koncept OpenAPI tiež podporíme vznik inovatívnych služieb na trhu.  
Vláda SR zvýši kvalitu štátnych elektronických služieb. Ich súčasťou bude identifikácia mobilným ID  
a jednoduché užívateľské prostredie podporujúce dobrú orientáciu v rôznych službách štátu podľa životných  
situácií používateľa. Elektronické služby štátu budú budované aj s ohľadom na občanov s nízkou technickou  
gramotnosťou alebo fyzickým obmedzením. Na tento účel Vláda SR podporí technológie, ktoré uľahčia  
používanie elektronických služieb, ktoré budú za občana proaktívne riešiť jeho životné situácie.  
Vláda SR sa zameria najmä na zlepšovanie služieb s najväčším pozitívnym dopadom na používateľov. Na ich  
rozvoj bude presadzovať agilnejšie prístupy namiesto veľkých monolitických projektov. Služby budú priebežne  
zlepšované na základe spätnej väzby používateľov a údajov o ich využívaní. Nové zámery a IT riešenia budú  
testované formou prototypov v menšom rozsahu, aby preukázali svoju realizovateľnosť.  
Vláda SR zabezpečí jeden unikátny portál na podávanie hlásení a výkazov spolu s návodom na ich vyplnenie,  
vysvetlením zákonných predpisov pre firmy a prehľadom povinností občana a podnikateľa voči všetkým  
orgánom štátnej/verejnej správy. Slovensko bude smerovať k digitalizácii agendy všetkých úradov ústrednej aj  
regionálnej štátnej správy, s prioritným dôrazom na agendu Ministerstva spravodlivosti, nakoľko výrazne  
vplýva na férovosť a konkurencieschopnosť slovenského hospodárstva.  
Vláda SR podporí monitorovanie kvality poskytovaných elektronických služieb a služieb na kontaktných  
centrách prostredníctvom digitálnych nástrojov a využije tieto údaje pri postupnom zlepšovaní služieb  
občanom.  
Vláda SR zabezpečí, aby si štátna a verejná správa zdieľala údaje a postupne nevyžadovala doklady a údaje,  
ktorými už disponuje od občana. Zároveň upraví procesy zápisu výsledkov rozhodnutí priamo do štátnych  
evidencií, ako aj procesy sprístupňovania a individuálneho doručovania.  
Vláda SR bude štátne IT v čo najväčšej miere postupne konsolidovať na úrovni personálnej, technologickej  
a fina