Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
-
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
-
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
Apríl 2020
2. Definícia problému
Navrhovaná právna úprava reaguje na súčasnú situáciu spojenú so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19, ktorá negatívne dopady na činnosť podnikateľov v Slovenskej republike. Javí sa ako nevyhnuté prijatie takých legislatívnych opatrení, ktorými by sa zaviedla dočasná ochrana podnikateľov so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorých oprávnenie na podnikanie vzniklo pred 1. marcom 2020, a k 1. marcu 2020 neboli v úpadku, ktoré by efektívnym spôsobom zmierňovali negatívne dopady súčasnej situácie na ich podnikanie.
3. Ciele a výsledný stav
Navrhovaná právna úprava za cieľ upraviť poskytnutie dočasnej ochrany pre podnikateľov spočívajúcej najmä v
-ochrane pred veriteľskými návrhmi na konkurz,
-prerušení začatých konkurzných konaní na návrh veriteľa,
-suspendovaní povinnosti podať návrh na konkurz,
-prerušení niektorých exekúcií,
-poskytnutí dočasnej ochrany pred výkonom záložného práva,
-upravení pravidiel o započítavaní pohľadávky, ktorá vznikla voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou,
-upravení pravidiel možnosti vypovedania zmluvy uzatvorenej s podnikateľom pod dočasnou ochranou a pravidiel možnosti odstúpenia pre omeškanie s plnením,
-prerušení plynutia lehôt na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou, vrátane lehôt na uplatnenie nárokov z odporovateľných právnych úkonov
-podpore financovania počas dočasnej ochrany
Navrhované legislatívne opatrenia majú dočasný charakter. Navrhuje sa, aby dočasná ochrana zanikla spravidla 1. októbra 2020, pričom jej trvanie môže byť predĺžené vládou Slovenskej republiky, najdlhšie však do 31. decembra 2020. Návrh zákona upravuje aj iný spôsob ukončenia dočasnej ochrany ako uplynutie určeného času, a to na základe žiadosti podnikateľa pod dočasnou ochranou alebo rozhodnutím súdu o zrušení dočasnej ochrany.
4. Dotknuté subjekty
Podnikatelia, fyzické osoby, právnické osoby, súdy.
5. Alternatívne riešenia
Alternatívne riešenia neboli posudzované.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?  Áno 💧 Nie
7. Transpozícia práva EÚ
Materiál nie je transpozičným opatrením.
8. Preskúmanie účelnosti**
Preskúmanie účelnosti navrhovaného predpisu bude vykonávané priebežne po nadobudnutí jeho účinnosti.
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
💧 Nie
Čiastočne
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
💧 Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
💧 Žiadne
 Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
Možno očakávať pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, pozitívne sociálne vplyvy a pozitívne vplyv na informatizáciu spoločnosti.
11. Kontakt na spracovateľa
Za sekciu legislatívy:
JUDr. Martin Maliar, Sekcia civilného práva, tel.: 02/888 91 538, mail:
martin.maliar@justice.sk
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Materiál nebol predmetom predbežného pripomienkového konania (PPK), preto nie je k dispozícii stanovisko Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK. Nevykonanie PPK je odôvodnené tým, že materiál bol pripravovaný s cieľom reagovať na mimoriadnu situáciu, v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19 a urgentnosť situácie neumožňovala vykonať PPK.