NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
59
VLÁDNY NÁVRH
Z á k o n
z ... 2020
ktorým sa dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa dopĺňa takto:
1. Nad § 1 sa vkladá nadpis prvej časti, ktorý znie:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
2. Za § 7 sa vkladá druhá časť, ktorá vrátane nadpisu znie:
DRUHÁ ČASŤ
DOČASNÁ OCHRANA PODNIKATEĽOV
§ 8
Účel dočasnej ochrany
Účelom dočasnej ochrany je vytvorenie časovo obmedzeného rámca s nástrojmi na podporu efektívneho riešenia negatívnych následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 na podnikateľov prevádzkujúcich podnik.
2
§ 9
Rozsah dočasnej ochrany
(1) O poskytnutie dočasnej ochrany je oprávnený žiadať podnikateľ so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorého oprávnenie na podnikanie vzniklo pred 12. marcom 2020 a k 12. marcu 2020 nebol v úpadku.
(2) Dočasná ochrana podľa tejto časti sa nepoužije na banku, inštitúciu elektronických peňazí, poisťovňu, zaisťovňu, zdravotnú poisťovňu, správcovskú spoločnosť, obchodníka s cennými papiermi, burzu cenných papierov, centrálneho depozitára cenných papierov, subjekt kolektívneho investovania, prevádzkovateľa platobného systému, dôchodkovú správcovskú spoločnosť, doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, platobnú inštitúciu a veriteľa s povolením na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu.
§ 10
Príslušnosť na poskytnutie dočasnej ochrany
(1)Na poskytnutie dočasnej ochrany je príslušný
a)Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave a pre obvod Krajského súdu v Bratislave,
b)Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline a pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,
c)Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici a pre obvod Krajského súdu v Nitre,
d)Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove a pre obvod Krajského súdu v Košiciach.
(2) Príslušnosť na poskytnutie dočasnej ochrany sa určuje podľa sídla právnickej osoby v čase podania žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany (ďalej len „žiadosť“). Ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, príslušnosť sa určuje podľa miesta podnikania.
(3) Na žiadosť podanú na súd, ktorý nie je príslušný, sa neprihliada.
§ 11
Vzor žiadosti
Žiadosť sa podáva prostredníctvom na to určeného formulára, ktorý zverejní Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Na žiadosť, ktorá nie je podaná podľa prvej vety, sa neprihliada.
§ 12
Spôsob podania žiadosti a zastúpenie
(1) Ak žiadateľom je právnická osoba, žiadosť sa podáva elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu. Žiadosť musí byť autorizovaná1) žiadateľom alebo jeho zástupcom, inak sa na ňu neprihliada.
(2) Žiadateľ, ktorý je fyzickou osobou, môže žiadosť podať aj osobne alebo poštou. Úradné osvedčenie podpisu žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou sa nevyžaduje; k takejto
3
žiadosti sa musí pripojiť kópia platného občianskeho preukazu alebo obdobného dokladu vydaného príslušným orgánom cudzieho štátu, inak sa na žiadosť neprihliada.
(3) Ak žiadosť podáva zástupca žiadateľa, k žiadosti sa musí pripojiť splnomocnenie na podanie žiadosti. Splnomocnenie musí byť autorizované žiadateľom alebo podpis žiadateľa na listinnom splnomocnení musí byť úradne osvedčený, inak sa na žiadosť neprihliada.
§ 13
Všeobecné náležitosti žiadosti
Žiadosť musí obsahovať
a)označenie súdu, ktorému je určená,
b)označenie žiadateľa v rozsahu
1.meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu,
2.názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
c)označenie emailovej adresy žiadateľa, ak žiadateľ, ktorý je fyzickou osobou, nemá elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie,
d)vyhlásenie, že údaje a vyhlásenia uvedené v žiadosti pravdivé a že sa žiada o poskytnutie dočasnej ochrany podľa tohto zákona,
e)dátum podania žiadosti a podpis žiadateľa.
§ 14
Osobitné náležitosti žiadosti
Žiadateľ je povinný v žiadosti vyhlásiť, že spĺňa predpoklady pre poskytnutie dočasnej ochrany, a to že
a)je oprávnený podať žiadosť,
b)k 12. marcu 2020 nebol v úpadku,
c)ku dňu podania žiadosti nie u neho dôvody na jeho zrušenie a vo vzťahu k nemu nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie,
d)v kalendárnom roku 2020 nerozdelil zisk alebo iné vlastné zdroje, alebo následky takýchto úkonov odstránil,
e)v kalendárnom roku 2020 okrem opatrení smerujúcich k zmierneniu následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 neurobil iné opatrenie ohrozujúce jeho finančnú stabilitu alebo jeho následky odstránil,
f)vedie riadne účtovníctvo a neporušuje povinnosť podľa § 40 ods. 2 Obchodného zákonníka.
§ 15
Poskytnutie dočasnej ochrany
(1) Ak žiadosť spĺňa predpísané náležitosti, súd podnikateľovi bezodkladne poskytne dočasnú ochranu, a to tak, že vydá potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany. Potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany sa doručuje uložením v spise.
(2) Údaje o žiadateľovi, spolu s informáciou, že žiadateľovi bola poskytnutá dočasná ochrana podľa tohto zákona, súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku.
4
(3) Dočasná ochrana sa považuje za poskytnutú v deň nasledujúci po dni zverejnenia podľa odseku 2.
(4) Po zverejnení podľa odseku 2 sa žiadateľ označuje ako podnikateľ pod dočasnou ochranou.
(5) Na späťvzatie žiadosti sa neprihliada.
§ 16
Odmietnutie dočasnej ochrany
(1) Ak sa na žiadosť neprihliada alebo žiadateľ nespĺňa náležitosti podľa § 13 alebo § 14, vyšší súdny úradník vydá bezodkladne potvrdenie o odmietnutí žiadosti.
(2) Potvrdenie o odmietnutí žiadosti súd odošle do elektronickej schránky žiadateľa alebo jeho zástupcu aktivovanej na doručovanie. Ak žiadateľ alebo jeho zástupca nemá elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, potvrdenie o odmietnutí žiadosti doručí uložením v spise a o tejto skutočnosti odošle v ten istý deň informáciu na emailovú adresu uvedenú v žiadosti.
(3) Proti potvrdeniu o odmietnutí žiadosti je v lehote 15 dní od jeho doručenia prípustná námietka, o ktorej rozhodne bezodkladne sudca. Námietka musí byť podaná prostredníctvom na to určeného formulára, ktorý zverejní Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na svojom webovom sídle; ustanovenie § 12 sa na námietku použije rovnako. Lehotu podľa prvej vety nemožno predĺžiť a ani odpustiť jej zmeškanie.
(4) Ak je námietka dôvodná, súd vydá potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany podľa § 15.
(5) Ak námietka nie je dôvodná, alebo žiadateľ námietku vezme späť, súd žiadateľa poučí o možnosti podať žiadosť opätovne. Poučenie sa doručí rovnako ako potvrdenie o odmietnutí žiadosti.
§ 17
Účinky poskytnutia dočasnej ochrany
(1) Konanie o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok podnikateľa pod dočasnou ochranou podanom po 12. marci 2020 sa prerušuje; tento účinok sa uplatňuje rovnako na návrhy veriteľov podané počas dočasnej ochrany.
(2) Podnikateľ pod dočasnou ochranou nie je po dobu trvania dočasnej ochrany povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok; to platí rovnako na osoby, ktoré povinné podať návrh na vyhlásenie konkurzu v jeho mene.
(3) Exekučné konanie začaté po 12. marci 2020 voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou pre uspokojenie nároku z jeho podnikateľskej činnosti sa po dobu trvania dočasnej ochrany prerušuje; ak sa exekučné konanie prerušilo po začatí exekúcie, ustanovenia osobitného predpisu2) o odklade bez blokovania sa použijú primerane.
5
(4) Voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou nemožno začať výkon záložného práva vzťahujúceho sa na podnik, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k podniku. Ak bola dočasná ochrana poskytnutá počas plynutia lehoty, po uplynutí ktorej možno takéto záložné právo vykonať, účinky oznámenia o začatí výkonu záložného práva nastávajú zánikom dočasnej ochrany.
(5) Proti pohľadávke, ktorá podnikateľovi pod dočasnou ochranou vznikla po poskytnutí dočasnej ochrany, nie je možné započítať pohľadávku, ktorá vznikla voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou skôr, ak ide o pohľadávku, ktorá patrí alebo patrila osobe s ním spriaznenej podľa predpisu o konkurznom konaní.
(6) Druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s podnikateľom pod dočasnou ochranou alebo od nej odstúpiť pre omeškanie s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred poskytnutím dočasnej ochrany; vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu je neúčinné.
(7) Lehoty na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou vrátane lehôt na uplatnenie nárokov z odporovateľných právnych úkonov počas trvania dočasnej ochrany neplynú.
(8) Podnikateľ pod dočasnou ochranou je povinný v rozsahu, v ktorom to možno od neho spravodlivo požadovať, vynaložiť úprimnú snahu, aby jeho veritelia boli uspokojení v čo najvyššej miere a je povinný uprednostniť spoločný záujem veriteľov pred vlastnými záujmami alebo záujmami iných osôb; najmä nesmie rozdeliť zisk alebo iné vlastné zdroje a zdržať sa nakladania s majetkovou podstatou podniku a s majetkom, ktorý do nej môže patriť, pokiaľ by malo ísť o podstatné zmeny v skladbe, využití alebo určení tohto majetku alebo o jeho nie zanedbateľné zmenšenie. Povinnosť podľa predchádzajúcej vety platí od podania žiadosti a vzťahuje sa rovnako na štatutárny orgán alebo členov štatutárneho orgánu podnikateľa pod dočasnou ochranou.
(9) Záväzky bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky podniku, ktoré vznikli po poskytnutí dočasnej ochrany, je podnikateľ pod dočasnou ochranou po dobu jej trvania oprávnený uhrádzať prednostne pred skôr splatnými záväzkami.
(10) Úver a obdobné plnenia, ktoré úveru hospodársky zodpovedajú, poskytnuté bezhotovostne počas trvania dočasnej ochrany a bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky podniku sa neposudzujú podľa ustanovení Obchodného zákonníka o kríze a neuplatnia sa na ne ustanovenia predpisu o konkurznom konaní o ich uspokojení v poradí ako podriadené. Na ich zabezpečenie v konkurze sa neprihliada.
§ 18
Zánik dočasnej ochrany
(1) Dočasná ochrana zaniká
a)1. októbra 2020, ak odsek 5 neustanovuje inak,
b)ak o jej ukončenie podnikateľ pod dočasnou ochranou požiada, alebo
c)rozhodnutím súdu o zrušení dočasnej ochrany podľa § 19.
(2) Žiadosť o ukončenie dočasnej ochrany musí byť podaná rovnakým spôsobom ako žiadosť. Formulár žiadosti o ukončenie dočasnej ochrany zverejní Ministerstvo spravodlivosti
6
Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Na iné žiadosti o ukončenie dočasnej ochrany sa neprihliada.
(3) V prípadoch podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c) súd bezodkladne zverejní údaje o podnikateľovi pod dočasnou ochranou spolu s informáciou, že dočasná ochrana zanikla, v Obchodnom vestníku. Dočasná ochrana zaniká deň nasledujúci po dni zverejnenia podľa predchádzajúcej vety.
(4) Ten, koho ochrana zanikla podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c), nie je oprávnený žiadať o dočasnú ochranu znovu.
(5) Trvanie dočasnej ochrany pred jej zánikom podľa odseku 1 písm. a) môže vláda Slovenskej republiky predĺžiť, najdlhšie však do 31. decembra 2020.
§ 19
Rozhodovanie o zrušení dočasnej ochrany
(1) Súd, ktorý rozhodol o poskytnutí dočasnej ochrany, môže z vlastného podnetu alebo na základe kvalifikovaného podnetu rozhodnúť o zrušení dočasnej ochrany, ak na dočasnú ochranu neboli predpoklady, predpoklady na jej poskytnutie zanikli alebo podnikateľ pod dočasnou ochranou porušil povinnosti vyplývajúce z dočasnej ochrany.
(2) Kvalifikovaný podnet môže podať každý. Kvalifikovaný podnet musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať opis skutočností odôvodňujúcich dôvodnú pochybnosť o predpokladoch pre poskytnutie alebo trvanie dočasnej ochrany. Na podanie, ktoré nie je kvalifikovaným podnetom, súd neprihliada; o tom oznamovateľa upovedomí.
(3) Uznesenie o začatí konania súd doručí podnikateľovi pod dočasnou ochranou a oznamovateľovi kvalifikovaného podnetu. V uznesení o začatí konania vyzve podnikateľa pod dočasnou ochranou, aby sa k dôvodom začatia konania vyjadril v lehote 15 dní a poučí ho, že na neskôr uvedené skutočnosti a navrhnuté dôkazy nemusí prihliadať.
(4) Účastníkom konania je podnikateľ pod dočasnou ochranou. Oznamovateľ kvalifikovaného podnetu nie je účastníkom konania, však v konaní právo nazerať do súdneho spisu, predkladať listiny, z ktorých vyplývajú skutočnosti ním tvrdené, navrhovať dôkazy a byť upovedomený o termíne pojednávania.
(5) Súd môže nariadiť pojednávanie, ak to považuje za potrebné.
§ 20
Spoločné ustanovenia
(1) Na konanie o poskytnutí dočasnej ochrany sa nepoužijú ustanovenia Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku.
(2) Na konanie o zrušení dočasnej ochrany sa primerane použijú ustanovenia Civilného mimosporového poriadku; ustanovenia čl. 6, § 35 a 36 Civilného mimosporového poriadku sa nepoužijú.
7
(3) Proti rozhodnutiu súdu vydanom podľa tohto zákona je prípustný opravný prostriedok, len ak tak ustanovuje tento zákon.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:
1) § 23 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
2) § 61i zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 2/2017 Z. z.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.