1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy v eurách
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2020
2021
2022
2023
Príjmy verejnej správy celkom
-27 575 197
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na Sociálnu poisťovňu
-27 575 197
0
0
0
- vplyv na verejné zdravotné poistenie
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na Sociálnu poisťovňu
0
0
0
0
- vplyv na verejné zdravotné poistenie
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na Sociálnu poisťovňu
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na Sociálnu poisťovňu
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
z toho:
-vplyv na štátny rozpočet
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na rozpočet Sociálnej poisťovne
0
0
0
0
- vplyv na verejné zdravotné poistenie
0
0
0
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
27 575 197
0
0
0
2
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zavádza odpustenie povinnosti pre zamestnávateľov a SZČO zaplatiť poistné na sociálne poistenie (iba poistné na strane zamestnávateľa) a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za mesiac apríl 2020.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
X zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Odpustenie platenia poistného si vyžiada drobné úpravy informačného systému Sociálnej poisťovne. Z dôvodu nižšieho výberu poistného sa predpokladá zníženie príjmov správneho fondu Sociálnej poisťovne cca o 0,7 mil. eur.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
2020
2021
2022
2023
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Predmetný vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony priamy vplyv na rozpočet verejnej správy v rokoch 2020 až 2023.
2.2.4.1 Kvantifikácia príjmov
Kvantifikácia predpokladá negatívny vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy v roku 2020 na úrovni cca 27,6 mil. eur.
3
Tabuľka č. 3
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2020
2021
2022
2023
poznámka
Daňové príjmy (100)1
-27 575 197
0
0
0
Poistné na nemocenské poistenie (151)
-1 831 076
0
0
0
Poistné na starobné poistenie (152)
-12 735 419
0
0
0
Poistné na úrazové poistenie (153)
-727 971
0
0
0
Poistné na poistenie v nezamestnanosti (155)
-909 964
0
0
0
Poistné na garančné poistenie (156)
-227 491
0
0
0
Poistné do rezervného fondu solidarity (157)
-4 923 773
0
0
0
Poistné na invalidné poistenie (158)
-6 219 503
0
0
0
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
-27 575 197
0
0
0
Príjmy rozpočtu Sociálnej poisťovne predpokladá sa zníženie príjmov Sociálnej poisťovne z dôvodu nižšieho výberu poistného na sociálnom poistení – v roku 2020 cca o 27,6 mil. eur.
Kvantifikácia finančných dopadov odpustenia poistného v sociálnom poistení na strane zamestnávateľa bola uskutočnená na základe údajov o zamestnávateľoch zo Sociálnej poisťovne, ktorí platili poistné na povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie, povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, poistné na povinné poistenie v nezamestnanosti, poistné na garančné poistenie a do rezervného fondu solidarity v roku 2019. Uvedení zamestnávatelia boli rozdelení podľa SK NACE kódov a následne im bol priradený predpoklad zatvorenia prevádzky/podniku z dôvodu pandémie. Pre SZČO sa vychádza z predpokladu, že majú rovnaké rozloženie ako zamestnávatelia v najviac dotknutých odvetviach.
Predpokladá sa, že počet dotknutých bude na úrovni cca 27,4 tis. zamestnávateľov a cca 21,6 tis. SZČO. Priemerné nezaplatené poistné u zamestnávateľov sa predpokladá na úrovni cca 863,7 eura a u SZČO na úrovni cca 181,8 eura.
2.2.4.2 Kvantifikácia výdavkov
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony nemá vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy.
4
Tabuľka č. 4
Vplyv na rozpočet Sociálnej poisťovne – rozpočet verejnej správy
Výdavky rozpočet verejnej správy (v eurách)
2020
2021
2022
2023
poznámka
Bežné výdavky (600)
0
0
0
0
Bežné transfery (640)
0
0
0
0
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642)
0
0
0
0
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)
0
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
0
0
0
5
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2020
2021
2022
2023
poznámka
Počet zamestnancov celkom
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0