Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Uvedená právna úprava sa dotkne zamestnávateľov, ktorým boli zatvorené prevádzky/podniky z dôvodu pandémie na základe nariadenia Úradu verejného zdravotníctva, pričom dôjde k odpusteniu platenia poistného na sociálne poistenie (iba poistné na strane zamestnávateľa) a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za mesiac apríl 2020. Dotknutí zamestnávatelia, ktorých zamestnanci vykonávajú rizikovú prácu budú mať tiež odpustenú povinnosť platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie za týchto zamestnancov v rovnakom časovom období.
Počet dotknutých zamestnávateľov sa odhaduje na úrovni cca 27,4 tis.
Navrhovaná úprava v zákone o službách zamestnanosti sa môže dotknúť podnikateľských subjektov, ktoré:
-si svoje daňové a odvodové povinnosti, resp. pohľadávky voči úradu práce, sociálnych vecí a rodiny plnia aj dodatočne formou povolenia platby dlžných súm v splátkach (prostredníctvom splátkového kalendára), alebo
-z dôvodu straty tržieb za mesiac marec neboli schopní splniť svoje daňové a odvodové povinnosti, resp. pohľadávky voči úradu práce, sociálnych vecí a rodiny; v takýchto prípadoch bude úrad dodatočne preskúmavať podmienky podľa § 70 ods. 7 písm. a), b) a d) u každého žiadateľa ku dňu 29.2.2020,
a to tak, že aj tieto subjekty budú môcť požiadať o príspevok na podporu udržania zamestnanosti poskytovaný v rámci projektu realizovaného v čase mimoriadnej situácie, výnimočnej situácie alebo núdzového stavu v zmysle uznesenia vlády SR č. 178 z 31. 3. 2020.
Podľa údajov Sociálnej poisťovne za mesiac február 2020 neodviedlo poistné 11 993 SZČO (5,58 % z celkového počtu SZČO evidovaných v Sociálnej poisťovni) a 36 251 zamestnávateľov (19,43 % z celkového počtu zamestnávateľov evidovaných v Sociálnej poisťovni). Zároveň 8 565 zamestnávateľov (4,59 %) neodovzdalo za mesiac február 2020 mesačný výkaz poistného.
Podľa údajov Finančnej správy narástol počet neuhradených preddavkov na DPFO zo závislej činnosti za február 200 o cca 20,5 tis.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny eviduje pohľadávky voči právnickým osobám v počte 1 652 a voči fyzickým osobám v počte 1 137.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
2
Za mesiac apríl 2020 sa predpokladá, že celková suma odpusteného poistného na sociálnom poistení by predstavovala cca 23,7 mil. eur, čo znamená v priemere na jedného zamestnávateľa cca 863,7 eura.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Bez vplyvu.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Bez vplyvu.
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Priemerné náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
863,7
23 656 655
Nepriame finančné náklady
0
0
Administratívne náklady
0
0
Celkové náklady regulácie
863,7
23 656 655
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Nedochádza k vplyvu na konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu.
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Nedochádza k vplyvu na inovácie.