1
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
16. 04. 2020
2.Definovanie problému
Slovenská republika reaguje na rozšírenie pandémie COVID-19 na jej území vyhlásením mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu. Negatívnymi dopadmi tejto mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu priamo ovplyvnení zamestnávatelia a SZČO v určitých odvetviach, nakoľko z dôvodu zatvorenia podnikov a prevádzok nemajú žiadne tržby.
3.Ciele a výsledný stav
Cieľom predloženého vládneho návrhu je riešenie dopadov vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v súvislosti s pandémiou COVID-19 na území Slovenskej republiky.
V oblasti sociálneho poistenia a zdravotného poistenia sa navrhuje odpustenie povinnosti pre zamestnávateľov a SZČO zaplatiť poistné na sociálne poistenie (pri zamestnávateľoch iba poistné na strane zamestnávateľa) a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za mesiac apríl 2020, ak boli z dôvodu pandémie ich prevádzky/podniky zatvorené na základe nariadenia Úradu verejného zdravotníctva. Rovnako sa návrhom odpúšťa platenia príspevkov zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie za zamestnanca vykonávajúceho prácu zaradenú na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie alebo za zamestnanca, ktorý je tanečníkom alebo hudobným umelcom hrajúcim na dychový nástroj (ďalej len „riziková práca“).
V zákone o službách zamestnanosti sa navrhuje rozšíriť okruh žiadateľov o príspevok v rámci projektu na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, realizovaný podľa § 54 ods. 1 písm. e), aj o tých žiadateľov, ktorí si svoje daňové a odvodové povinnosti, resp. pohľadávky voči úradu práce, sociálnych vecí a rodiny plnia aj dodatočne formou povolenia platby dlžných súm v splátkach (prostredníctvom splátkového kalendára) alebo z dôvodu straty tržieb v mesiaci marec 2020 neboli schopní splniť si tieto povinnosti za mesiac február 2020.
4.Dotknuté subjekty
Zamestnávatelia a SZČO.
2
5.Alternatívne riešenia
Vzhľadom na vážnosť situácie boli navrhované opatrenia zvažované ako prioritné a pri ich tvorbe sa neoperovalo so zásadne odlišnými alternatívnymi riešeniami, resp. ponechaním nulového variantu, nakoľko ten by mal signifikantný negatívny vplyv na dotknuté subjekty.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
7.Transpozícia práva EÚ
8.Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Predpokladá sa negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy z dôvodu nižšieho výberu poistného na sociálne poistenie za apríl 2020 od dotknutých zamestnávateľov a SZČO.
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívny vplyv možno očakávať z dôvodu, že časť zamestnávateľov nebude musieť zaplatiť poistné na sociálne poistenie (iba poistné na strane zamestnávateľa) a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za apríl 2020. Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci vykonávajú rizikovú prácu budú mať tiež nárok na odpustenie povinnosti platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie za týchto zamestnancov v rovnakom období. Pozitívne ovplyvnení budú aj zamestnávatelia a SZČO, ktorí budú môcť čerpať príspevky na základe zákona o službách zamestnanosti napriek skutočnosti, že si svoje daňové a odvodové povinnosti, resp. pohľadávky voči úradu práce, sociálnych vecí a rodiny plnia aj dodatočne formou povolenia platby dlžných súm v splátkach (prostredníctvom splátkového kalendára) alebo z dôvodu straty tržieb v mesiaci marec 2020 neboli schopní splniť si tieto povinnosti za mesiac február 2020.
3
Sociálne vplyvy
Očakáva sa pozitívny vplyv na časť SZČO, ktoré nebudú musieť zaplatiť poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za apríl 2020.
11.Kontakt na spracovateľa
12.Zdroje
Mikrodáta zo Sociálnej poisťovne za rok 2019.
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK