NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-587/2020
66
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 7. apríla 2020
k vládnemu návrhu zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 38)
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného vládneho návrhu zákona v druhom a treťom čítaní
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19, v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Boris K o l l á r v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Peter V o n s v. r.
Jozef H a b á n i k v. r.