Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: ..Ukončenie: ..
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
2. Definícia problému
Potreba úpravy činnosti orgánov vysokých škôl a orgánov školskej samosprávy v čase krízových situácií. Potreba úpravy propozícií prijímacieho konania a doby štúdia v čase krízových situácií. Potreba zabezpečenia vzdelávacích materiálov počas krízovej situácie v elektronickej podobe a potreba rozšírenia financovaných materiálov aj o odporúčané pracovné zošity, potreba úpravy dištančného vzdelávania a slovného hodnotenia. Potreba úpravy poskytovania finančných prostriedkov na lyžiarske výcviky a školy v prírode v čase krízových situácií. Potreba operatívneho riešenia financovania projektov a doby ich riešenia v čase krízových situácií.
3. Ciele a výsledný stav
Uvoľnenie trhu so vzdelávacími materiálmi, zabezpečenie elektronickej podoby vzdelávacích materiálov na internete, rozšírenie slovného hodnotenia, úprava zásady verejnosti orgánov vysokých škôl a orgánov školskej samosprávy v krízovej situácii aj pri online prenose, umožnenie použitia finančných prostriedkov na lyžiarske výcviky a školy v prírode na štvrtákov do konca tohto kalendárneho roka, možnosť predĺženia financovania a realizácie projektov počas krízovej situácie.
4. Dotknuté subjekty
Školy, školské zariadenia, zriaďovatelia, pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci, žiaci, zákonní zástupcovia, vysoké školy, študenti, vysokoškolskí učitelia, riešitelia projektov APVV.
5. Alternatívne riešenia
Alternatívnym riešením je nulový variant, t.j. neprijatie právneho predpisu, čo by znamenalo komplikácie počas krízových situácií v oblasti regionálneho školstva, vysokého školstva, výskumu a vývoja podporovaného prostredníctvom APVV.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 NieAk áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7. Transpozícia práva EÚ
bezpredmetné
8. Preskúmanie účelnosti**
bezpredmetné
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
11. Kontakt na spracovateľa
Zuzana Tokárová, Andrea Strmenská, Veronika Bumberová, odbor legislatívy
Tatiana Poliaková, oddelenie edičnej činnosti
Mária Paráková, odbor súkromných a cirkevných škôl a siete škôl a školských zariadení
Ingrid Kováčová, odbor základných škôl
Marcel Vysocký, odbor vysokoškolského vzdelávania
12. Zdroje
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydávané od 12. 3. 2020
Uznesenia vlády SR č. 111 z 11. 3. 2020, č. 114 z 15. 3. 2020, č. 115 z 18. 3. 2020 a 169 z 27. 3. 2020
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK