Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Cieľom návrhu zákona je reakcia na vyhlásenie mimoriadnej situácie uznesením vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlásenie núdzového stavu uznesením vlády SR č. 114 z 15. marca 2020, č. 115 z 18. marca 2020 a č. 169 z 27. marca 2020 podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.
Návrh upravuje okruhy riešení
-v oblasti regionálneho školstva: zabezpečenie elektronickej verzie učebníc, učebných textov a pracovných zošitov ako aj snaha o otvorenie trhu s učebnicami, učebnými textami a pracovnými zošitmi, ktorá súvisí s potrebou skvalitnenia procesu zabezpečenia týchto materiálov vzhľadom na ich nedostatok, úprava činnosti orgánov školskej samosprávy (funkčné obdobia, zásada verejnosti, videokonferencie), možnosť použiť finančné prostriedky na školy v prírode a na kurz pohybových aktivít v prírode na súčasných štvrtákov aj v ďalšom školskom roku do konca roka 2020, úprava dištančného vzdelávania v dennej forme štúdia a slovného hodnotenia,
-v oblasti vysokého školstva: úprava činnosti kolektívnych orgánov (funkčné obdobia, zásada verejnosti, videokonferencie), úprava prezenčnej metódy tak, aby bola akceptovaná aj elektronická komunikácia (napr. online prenos), úprava mimoriadneho predĺženia štúdia,
-v oblasti výskumu a vývoja: operatívne riešenia financovania projektov a doby ich riešenia počas krízovej situácie.
Návrh zákona nebol predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Návrh zákona nepredpokladá vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na služby verejnej správy pre občana ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, inými zákonmi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.