DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.
Navrhovateľ zákona: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
2.
Názov návrhu zákona: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
3.
Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a)v primárnom práve:
Čl. 53, 62, 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30.3. 2010)
b)v sekundárnom práve:
-Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, 22.6.2001; Mimoriadne vydanie Ú. v. kap. 17/zv. 1) v platnom znení; gestor Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
c)v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
bezpredmetné
4.
Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitná lehotu účinnosti jeho ustanovení
bezpredmetné
b)informácia o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie,
Ku dňu predloženia návrhu zákona v oblasti jeho právnej úpravy
-nebolo začaté konanie v rámci „EÚ Pilot“
-nebol začatý postup Európskej komisie podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení
-nebolo začaté konanie Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení
c)informácia o právnych predpisoch, v ktorých uvádzané právne akty Európskej únie prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby prijatia ďalších úprav
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES bola prebratá do
- zákona č. 185/2015 Autorský zákon.
5.
Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie
úplne