VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-7912/2020
Národnej rady Slovenskej republiky
61
VLÁDNY NÁVRH
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s ch v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladá:
Igor Matovič
predseda vlády Slovenskej republiky
Bratislava apríl 2020