NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-453/2020
21
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 24. marca 2020
k návrhu programu 2. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky
podľa § 24 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z.o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
s c h v a ľ u j e
program 2. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 24. marca 2020 o 10.00 hod. takto:
1.Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2.Sľub poslancov
3.Nová voľba predsedov výborov Národnej rady Slovenskej republiky a voľba predsedov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 24)
4. Voľba podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 25)
5.Návrh na voľbu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky a voľbu overovateľa Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 26).
Boris K o l l á r v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Zita P l e š t i n s k á v. r.
Róbert P u c i v. r.