NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-402/2020
9
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 20. marca 2020
k návrhu na voľbu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 6)
Národná rada Slovenskej republiky
podľa čl. 89 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 14 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v tajnom hlasovaní
z v o l i l a
za predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
poslanca Borisa KOLLÁRA(SME RODINA).
Andrej D a n k o v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Monika K a v e c k á v. r.
Peter Š u c a v. r.