1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
___________________________________________________________________
Číslo: 627/2020
46a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 46a) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky
___________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor pri rokovaní o vládnom návrhu zákona o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 46); (ďalej len gestorský výbor) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 54 z 3. apríla 2020 po prerokovaní vládneho návrhu zákona o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač ) v prvom čítaní rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní a prideľuje návrh podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
2
II.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený (§ 75 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. ).
III.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval vládny návrh zákona o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 46 ) dňa 3. apríla 2020 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť (uznesenie č. 11. z 3. apríla 2020).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti prerokoval vládny návrh zákona o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 46 ) dňa 3. apríla 2020 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť (uznesenie č. 9. z 3. apríla 2020).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne prerokoval vládny návrh zákona o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 46 ) dňa 3. apríla 2020 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť (uznesenie č. 14 z 3. apríla 2020).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval vládny návrh zákona o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač ) dňa 2. apríla 2020 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcim návrhmi (uznesenie č. 3 z 3. apríla 2020).
IV.
Z uznesení výborov uvedených pod bodom III. tejto správy vyplývajú pozmeňujúce návrhy:
1.V čl. I, v § 2 poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:
3
1) Čl. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.
2) Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Legislatívno-technická úprava.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
2.V čl. I, v § 3 sa vypúšťajú slová „(ďalej len „ministerstvo“)“.
Vypúšťa sa z dôvodu nadbytočnosti.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
3. V čl. 1 § 4 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a osobný ochranný prostriedok kategórie KN95 vyrábaný podľa normy GB/T 32610-2016“.
Vypúšťa sa označenie, ktoré sa používa výlučne v Číne. Toto označenie sa v Európskej únii oficiálne nepoužíva. Ak majú byť tieto výrobky uvedené ako Osobné ochranné prostriedky na trh Európskej únie alebo slovenský trh, musia byť posúdené podľa požiadaviek platných v Európskej únii a v Slovenskej republike, to znamená podľa požiadaviek nariadenia 2016/425 a podľa požiadaviek príslušnej harmonizovanej normy EN 149 + A1 a byť označené označeniami EÚ - FFP1, FFP2, FFP3
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
4. V čl. I, v § 4 ods. 1 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) až g), ktoré znejú:
„e) právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre dohľad“),
f) právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ktorá poskytuje pohrebné služby na území Slovenskej republiky,
g) zamestnancovi súdnolekárskeho a patologickoanatomického pracoviska úradu pre dohľad.“.
4
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno h).
V nadväznosti na vloženie nových písmen e) g) sa upraví vnútorný odkaz v čl. I, v § 4 ods. 1 písm. e).“.
Precizovanie textu, doplnenie subjektov, na ktoré sa nevzťahuje obmedzenie distribúcie ochranných prostriedkov.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
5. 1. V čl. I § 4 ods. 1 sa za písm. d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)osobe, pri ktorej na to existujú zdravotné dôvody.“.
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).
Vloženie nového písmena e) sa premietne do vnútorného odkazu v § 4 ods. 1 písm. e).
Navrhuje sa doplniť výnimku zo zákazu predaja a prevádzania vybraných osobných ochranných prostriedkov pre osoby, u ktorých na to existujú zdravotné dôvody. Zoznam diagnóz, ktorých sa to bude týkať, ako aj ďalšie podrobnosti o spôsobe poskytovania týchto osobných ochranných prostriedkov dotknutým osobách upraví ministerstvo zdravotníctva vyhláškou.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
6. V čl. I sa § 4 dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9) Zoznam diagnóz, pri ktorých existujú zdravotné dôvody pre výnimku podľa odseku 1 písm. e) a podrobnosti o poskytovaní osobných ochranných prostriedkov osobám s takýmito diagnózami ustanoví Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.“.
Navrhuje sa doplniť výnimku zo zákazu predaja a prevádzania vybraných osobných ochranných prostriedkov pre osoby, u ktorých na to existujú zdravotné dôvody. Zoznam diagnóz, ktorých sa to
5
bude týkať, ako aj ďalšie podrobnosti o spôsobe poskytovania týchto osobných ochranných prostriedkov dotknutým osobách upraví ministerstvo zdravotníctva vyhláškou.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
7. Príloha k zákonu č. ..../2020 sa presúva na koniec zákona.
Legislatívno-technická úprava.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
8. V čl. II 4 ods. 7) sa slová „stavom,7aa) núdzovým stavom7ab) alebo mimoriadnou situáciou7ac)“ nahrádzajú slovami „stavom, núdzovým stavom alebo mimoriadnou situáciou“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7aa až 7ac a 7e sa vypúšťajú.
Vypustenie poznámok pod čiarou z dôvodu nadbytočnosti.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
9. V čl. III, 1. bode 4 ods. 1 písm. g)) sa slová „pripája sa táto veta: „počas výnimočného stavu,4aa) núdzového stavu4ab)“ sa nahrádzajú slovami „pripájajú sa tieto slová: „počas výnimočného stavu, núdzového stavu“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4aa a 4ab sa vypúšťajú.
Legislatívno-technická úprava a vypustenie poznámok pod čiarou z dôvodu nadbytočnosti.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
10. V čl. III, 2. bode sa vypúšťajú poznámky pod čiarou k odkazom 23b a 23c.
6
Vypustenie poznámok pod čiarou z dôvodu nadbytočnosti.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
11. V čl. III sa za 11. bod vkladá nový 12. bod, ktorý znie:
„12. V § 56 ods. 2 sa na konci prvej vety pripája čiarka a tieto slová: „ak odsek 3 neustanovuje inak.“.
Nasledujúce body sa primerane preznačia.
Vzhľadom na špecifickú úpravu ukladania pokút sa upravuje všeobecné ustanovenie tak, aby nedochádzalo k výkladovým pochybeniam.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
12. V čl. III, sa za 12. bod vkladá nový 13. bod, ktorý znie:
„13. V § 56 ods. 4 sa na konci prvej vety pripája čiarka a tieto slová: „ak odsek 3 neustanovuje inak.“.
Nasledujúce body sa primerane preznačia.
Vzhľadom na špecifickú úpravu ukladania pokút sa upravuje všeobecné ustanovenie tak, aby nedochádzalo k výkladovým pochybeniam.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
13. V čl. III, 14. bode, prílohe č. 3ca sa za slová „ČESTNÉ VYHLÁSENIE na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu“ vkladajú slová „v čase krízovej situácie“.
Ide o drobné technické doplnenie do názvu Príloh č. 3ca a 3cb k zák. č. 355/2007 Z. z. by sa mohlo vložiť "v čase krízovej situácie" (aby bolo jasné, zo samého formulára, kedy sa môže použiť):
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
7
14. V čl. III, 14. bode, prílohe č. 3cb sa za slová „ČESTNÉ VYHLÁSENIE na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov“ dopĺňajú slová „v čase krízovej situácie“.
Ide o drobné technické doplnenie do názvu Príloh č. 3ca a 3cb k zák. č. 355/2007 Z. z. by sa mohlo vložiť "v čase krízovej situácie" (aby bolo jasné, zo samého formulára, kedy sa môže použiť).
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
15. V čl. III, 14 bode (príloha 3cb) sa slová „osobitnom predpise,3)“ nahrádzajú slovami „osobitnom predpise,*)“. Poznámka pod čiarou sa primerane preznačí. Poznámka pod čiarou sa presúva na koniec tlačiva.
Navrhuje sa úprava, ktorá sprehľadní formát tlačiva.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
16. V čl. IV, 3. bode (§ 128) odsek 11 znie:
„(11) Právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá koná v rozpore s rozhodnutím vydaným podľa odseku 8 sa dopustí správneho deliktu a ministerstvo jej za tento správny delikt uloží pokutu vo výške od 500 do 25 000 eur. Fyzická osoba, ktorá koná v rozpore s rozhodnutím vydaným podľa odseku 8 sa dopustí priestupku a ministerstvo jej za to uloží pokutu vo výške od 200 do 10 000 eur.“.
Navrhuje sa úprava, ktorá bude presnejšie definovať, kto bude sankcionovateľný za porušenie uvedených opatrení.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
17. V čl. V, 1. bode sa slová „stavu,34a) núdzového stavu34b)“ nahrádzajú slovami „stavu, núdzového stavu“. Poznámky pod čiarou k odkazom 34a a 34b sa vypúšťajú.
8
Vypustenie poznámok pod čiarou z dôvodu nadbytočnosti.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vládnom návrhu zákona o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 46) vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky Vládny návrh zákona o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 46) s c h v á l i ť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
1. Spoločná správa obsahuje 17 pozmeňujúcich návrhov.
Súčasne navrhol, aby sa
o bodoch 1 17 hlasovalo s p o l o č n e s návrhom gestorského výboru s c h v á l i ť.
2. Poveril spoločnú spravodajkyňu výborov Janu C i g á n i k o v ú predniesť v súlade s § 80 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní Vládneho návrhu zákona o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 46a) bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo (gestorský výbor) č. 5 z 3. apríla 2020.
Bratislava, 3. apríla 2020
Jana C i g á n i k o v á, v. r.
predsedníčka
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
9